Public tenders for construction in Gliwice Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Gliwice: repair and construction works related to modernization - Phase III electrical installation Secondary School No. 13 in Gliwice

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 | Published July 21, 2016  -  Deadline July 20, 2016
Winner
ELEKTRO-INSTAL Sp z o.o., Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie-Góry, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45214200, 45311200, 45315100, 45317300, 45315600, 45316000

The contract works are construction and renovation of continuing modernization of the electrical phase III and shall include the performance of works in the segment II, replacement of equipment installation slots in the segment III, IV, V, building main switch fire. along with additional work. A detailed description of the contract is contained in: - project documentation modernization of electric lighting system with the replacement of boards storey building ZSO No. 13 in Gliwice, developed by ELPO - Bureau of Studies and Projects, constituting Appendix 3 hereto - the technical specifications of performance and acceptance of works No. 4 annexed to the TOR - blind cost estimates (outwork details) works constituting Annex 5 and 6 to the ToR. As a result of the contract purchaser has obtained object of the contract are complete and ready for use. The Contractor shall also, within the framework of implementation of the contract and within the offered price shall take the necessary measures to protect school property in the area of ​​the works and to this end, among other things: - protect neighboring areas from dust during the works - on a regular basis will keep the order - make adequate security building equipment - will bring exaltation and furniture, equipment, equipment - will perform works accompanying necessary for the proper performance of the contract - will remove and dispose of all waste and present the card waste - forward: as-built documentation, all approvals for materials and equipment Contractor shall prepare a schedule-timely-material financial that will be delivered to the Purchaser by contract, agreeing with earlier acceptance of its form and writing by the Contracting Authority. Presented above. Documents indicate on the technical equipment and materials giving the manufacturer should be considered as an example because of the rules of the Act of 29 January 2004. - Procurement Law Employer allows solution equivalent to the behavior described in the above. standards documents, approvals, technical specifications means that the Contractor may propose other than those specified in the documentation solutions with appropriate equivalent technical parameters to achieve the expected functionality of the entire system which is the subject of the contract ensuring obtain all possibly required arrangements. Purchaser is permitted to carry out by the Contractor (before bidding) inspection of the work site covered by the contract after a prior appointment with the Employer. Other requirements: a) The Contractor shall apply to the execution of the contract only with new materials, devices and equipment b) In preparing the offer and execution of works the Contractor should take into account the specific nature of work in active educational institutions.

Gliwice: Construction of the pavement by the district road No. 2913S Street. In rural Paczynie - Phase IV

Zarząd Dróg Powiatowych | Published August 11, 2016  -  Deadline August 9, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o., ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice, kraj/woj. opolskie.
cpvs
45233142, 45233222, 45231300, 45231600, 45232300

1. Przedmiotem zamówienia jest - zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie . 2. Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie na dł. około 250 mb ( od przejazdu kolejowego do ul. Plac Drzewny ) oraz przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych w następującym zakresie: - budowa rurociągu kablowego - 0,02 km - mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR - 1 ( studnia prefabrykowana) - 1 szt. - budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR typ SKR-1- 1 szt. Natomiast zakres prac związanych z budową chodnika obejmuje między innymi : - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe ; - roboty ziemne ; - odwodnienie: - budowa studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych śr. 1000 mm - 3 szt. - przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur betonowych o śr. 50 cm , beton 25/30 - szt. 9 - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem podkrawężnikowym wraz z wykopem - 3 szt. - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200 mm przykanaliki - 9,0 m - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500 mm - 98,00 m - umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 na podsypce żwirowo- piaskowej gr. 10 cm - 4,32 m2 - wykonanie koryta i podbudowy - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm - chodnik - 398,00 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm - zjazdy - 159,00 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm ( skrzyżowanie z drogą gminną ul. Plac Drzewny - 26 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm ( skrzyżowanie z drogą gminną ul. Plac Drzewny - 26 m2 - nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z odsiewek gr. 3 cm - chodnik - 398 m2 - nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce z odsiewek gr. 3 cm - chodnik - 159 m2 - odtworzenie konstrukcji jezdni. Wykonanie w-wy wiążącej z masy mineralno- bitumicznej gr. 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem - skrzyż. z ul. Plac Drzewny 128,50 m2 - Odtworzenie konstrukcji jezdni wzdłuż krawężników . Wykonanie w-wy wiążącej z masy mineralno- bitumicznej gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem 129,00 m2 - Odtworzenie konstrukcji jezdni. Wykonanie w-wy ścieralnej z masy mineralno- bitumicznej gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem - skrzyż. z ul. Plac Drzewny 128,50 m2 - Odtworzenie konstrukcji jezdni wzdłuż krawężników . Wykonanie w-wy ścieralnej z masy mineralno- bitumicznej gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem - 129,00 m2 - ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 215,00 m - ułożenie krawężników najazdowych 15x 22 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 60 m - ułożenie krawężników najazdowych wtopionych 15x 22 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 21 m - obrzeża betonowe z oporem 8 x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 214 m - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - wykonanie projektu, utrzymanie i likwidacja oznakowania inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geodezyjne 4) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. 5) Z uwagi na planowane prace na urządzeniach stanowiących własność Orange Polska S.A do Wykonawcy należeć będzie dopełnienie wszelkich formalności wynikających z pisma Nr TODDKA.CD.211-39907_16_s z dnia 17.06.2016 r. stanowiącego prolongatę technicznych warunków i uzgodnień na przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie. W tym celu Zamawiający upoważni Wykonawcę na podstawie odrębnego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu do w/w instytucji w celu dopełnienia wszelkich formalności. 6) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia odbioru i potwierdzenia należytego wykonania Umowy.

Building completion work

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | Published September 6, 2016
Winner
MIRBUD S.A.
cpvs

The contract is for the execution of works in the building fitness in the framework of the investment pn. "Construction of a modern sports hall Podium in Gliwice" consisting of: A. Construction: Execution of internal plaster, Enclosures of plasterboard, fireproof boxes, layers flooring, painting, suspended ceilings, floors and flooring, wall coverings and mirrors, the walls of the cisterns in the toilets, railings for stairways. B. Works sanitary: Distribution of installing water and sewage. and execution approaches the equipment, sanitary equipment and other facilities in the sanitary facilities according to the statement. C. Work electrical and ventilation: Preparing the construction of suspended ceilings under the lights, Preparing construction suspended ceilings for mounting equipment ventilation and air conditioning. D. The work of applying for permission to use.

Architectural design services

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published January 10, 2017
cpvs
71220000

Construction of the building of the municipal hospital.

Gliwice: repair work - works related to the modernization of the building School No. 10 in Gliwice

Gimnazjum Nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach | Published July 15, 2016  -  Deadline September 15, 2016
cpvs
45000000, 45214200, 45421000, 45450000

A public contract are covered by construction and renovation and construction related to: Repair of halls and rooms for the needs of polling stations along with the elimination of barriers for people with disabilities. A detailed description of the contract is contained in: - design documentation: Construction of ramps, repair facilities and a roof for the project. - Project documentation of the renovation of the entrance area and the roof of the building, School No. 10 in Gliwice, constituting Appendix 1 hereto in terms of substantive specified in Annex 3 - the technical specifications for execution and acceptance of works annexed No. 2 to the Terms of Reference - przedmiarach work, annexed No. 3 hereto.

Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL1 dot. Modernize the workshop hall at ul. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL

Politechnika Śląska | Published August 18, 2016  -  Deadline August 4, 2016
Winner
Ewa Nowek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. BUDMAR Ewa Nowek, ul. Wieczorka 2C, 41-219 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45400000, 45311200

1. Object of the contract includes construction works: demolition, plaster, flooring, veneer walls, structures and platforms, partitions and doors, and electrical works: electric lighting with the switchgear. 2. CPV 45.40.00.00-7 Construction, CPV 45.31.12.00-2 electrical installation work. 3. Completion date: 90 days from the date of the agreement.

Roadworks

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach | Published May 26, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
cpvs
45233140, 45231000, 45232000, 45246000

47 m and a height of 1.5 m)

- Construction of drainage system components.

A detailed description of the work to be performed under the order, together with quantitative data is contained in the attached project documentation, the bill of quantities, Technical Specifications Performance iOdbioru construction works (STWiORB).

Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL Modernization hall workshops Street. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL.

Politechnika Śląska | Published July 26, 2016
cpvs
45400000, 45311200

1. Object of the contract includes construction works: demolition, plaster, flooring, veneer walls, structures and platforms, partitions and doors, and electrical works: installations ELECTRICAL lighting with the switchgear. 2. CPV 45.40.00.00-7 Construction, CPV 45.31.12.00-2 electrical installation work. 3. Completion date: 90 days from the date of the contract ..

Roadworks

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach | Published January 26, 2016  -  Deadline March 3, 2016
cpvs
45233140, 45231000, 45232000, 45246000

47 m and a height of 1.5 m)

- Construction of drainage system components.

A detailed description of the work to be performed under the order together with quantitative data is contained in the attached project documentation, the bill of quantities, Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works (STWiORB).

Architectural design services

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published November 2, 2016  -  Deadline November 15, 2016
cpvs
71220000, 71320000, 71248000

The contract is:

a) the development of multi-branch of the design - budget documentation necessary to submit applications for permits for construction and other required by the permits and order works for the project "Western Gate of the Silesia Metropolis - Centre interchanges in Gliwice," based on the selected by the Employer variant of technical - architectural design concept center hub,

b) submission on behalf of the Employer to the competent authorities of complete applications: a decision on the construction permit and other permits required by law and to obtain a decision on approval of the construction project and granting construction permits and other legally required administrative permits necessary for the execution of works,

c) supervising the author at the time of execution of works on the basis of the documentation done by the Design Unit.

Gliwice: repair work - works related to the modernization of School No. 10 in Gliwice

Gimnazjum Nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach | Published August 29, 2016  -  Deadline August 16, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo - Handlowe FRETPOL, Alfred Podolak, Ogrodowa 19, 44-120 Pyskowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45211000, 45450000, 45442100, 45315600, 45311200

A public contract are covered by construction and renovation and construction related to: Repair of halls and rooms for the needs of polling stations along with the elimination of barriers for people with disabilities. A detailed description of the contract is contained in: - design documentation: Construction of ramps, repair facilities and a roof for the project. - Project documentation of the renovation of the entrance area and the roof of the building, School No. 10 in Gliwice, constituting Appendix 1 hereto in terms of substantive specified in Appendix 3 - - the technical specifications for execution and acceptance of works annexed No. 2 to the Terms of Reference - przedmiarach work, annexed No. 3 hereto due to the nature of the facility in which they work is carried out renovation and construction contracting is expected from the contractor experience in conducting repair and construction works in active educational institutions and take this into account in the work schedule at the stage of preparing the bid. The contractor, in addition to the implementation of the contract will take the necessary measures to protect school property and to this end m.in .: - protect neighboring areas from dust during the works - on a regular basis will keep the order - make adequate security building equipment ..

Lamps and light fittings

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published January 10, 2017
cpvs
31520000

Replacing sodium lamps to LED on the selected streets within the project _Eko-light in Gliwice - Modernization and construction of street lighting in the city Gliwice_.

Gliwice: Repair of the rooms and anterooms DS. Babylon. The matter: OZ / B / 16/26 / MW

Politechnika Śląska | Published September 1, 2016  -  Deadline August 31, 2016
Winner
Robert Modzelewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Budowlany REM - BUD Robert Modzelewski, ul. Sokolska 80/211, 40-087 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45210000, 45300000, 45000000

1. The subject of the contract is works include: repair segments of the student. Each segment consists of one room, hallway and bathroom. Premises for the renovations are in three divisions (DS. Babylon is a 11-storey building). 2. CPV: 45.21.00.00 - 2 Construction work for buildings 45.30.00.00 - 0 Building installation work, 45.00.00.00 - 7 Construction. 3. The term of the agreement from the date of conclusion of the contract until 11.30.2016 r. Employer provides for the transfer of the works to 3 days from the date of the agreement.

Gliwice: Repair of segment B Hall Technology RG. The matter: OZ / B / 16/35 / HP

Politechnika Śląska | Published July 27, 2016  -  Deadline August 12, 2016
cpvs
45000000, 45453000, 45310000, 45332200

1. The contract is construction, electrical work and the installation of water and sewage., As well as export and disposal of debris and disposal of light sources under renovation segment B Hall Technology RG. 2. CPV 45.00.00.00-7 - Construction 45.45.30.00-7 - Overhaul and refurbishment work 45.31.00.00-3 - Electrical installation work 45.33.22.00-5 - hydraulic installation work 3. The term of the agreement to 10 weeks date of the contract ..

Gliwice: Repair of the rooms and anterooms DS. Babylon. The matter: OZ / B / 16/26 / MW

Politechnika Śląska | Published July 26, 2016  -  Deadline November 30, 2016
cpvs
45210000, 45300000, 45000000

1. The subject of the contract is works include: repair segments of the student. Each segment consists of one room, hallway and bathroom. Premises for the renovations are in three divisions (DS. Babylon is a 11-storey building). 2. CPV: 45.21.00.00 - 2 Construction work for buildings 45.30.00.00 - 0 Building installation work, 45.00.00.00 - 7 Construction. 3. The term of the agreement from the date of conclusion of the contract until 11.30.2016 r. Employer provides for the transfer of the works to 3 days from the date of the agreement.

Gliwice: Reconstruction and renovation of toilets Building B District Office in Gliwice under the project: Adaptation of rooms Starosty

Powiat Gliwicki | Published July 27, 2016  -  Deadline July 26, 2016
Winner
MIWA Sp. z o. o. sp. k., ul. Wolności 68, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45453000, 45210000, 45310000, 45331100, 45331200

The contract is works comprising reconstruction and repair of sanitary Building B District Office in Gliwice within the task Adaptation of rooms the district office, the scope of which among other things includes: demolition work (including the forging of door frames, dismantling walls, dismantling wall cladding and flooring tile), construction and - construction (including lintel, complement the walls, walled openings, partitions made of gypsum - fiber, laying tiles, woodwork), electrical (replacement of electrical wiring), sanitary installations (replacement of the water - sewage), ventilation systems, repair of walls and ceilings stairway adjacent to the toilets. A detailed description of the contract includes the construction project, the specification of the technical implementation and acceptance of works developed by Kontur Bogda Matoga based in Gliwice at ul. Architects 158b.

Electricity distribution and control apparatus

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Published September 12, 2015
Winner
Brodala Marek Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala
cpvs
31200000, 31311000, 31321200

1.Przedmiotem this contract is: to complete all necessary work related to the removal of the power grid collision with the implemented investment called. "The construction of the sport hall of the Podium" at ul. Kujawska in Gliwice, based on project construction and implementing the electrical industry Mon .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska together with spacers and security collision electrical power equipment on plots 280, 281, 640, project construction and implementing the architecture entitled .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska together with spacers and security collision electrical power equipment on plots 280, 281, 640, Technical Conditions collision remove the power grid No. TDS / SGL / BSZ / G / 361 / S13 / 067203/2013 from 31.7.2013, the Agreement No. 5200051568 collision with 22/11/2013, intelligence industry, and technical specifications. 2.Szczegółowy description of the object of the contract is presented in Part III of the Terms of Reference.

Electricity distribution and control apparatus

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Published June 26, 2015  -  Deadline August 4, 2015
cpvs
31200000, 31311000, 31321200

1. The subject of this contract is: to complete all the necessary work associated with the removal collision with the power grid implemented investment called. "Construction of the sports hall PODIUM" Street. Kujawska in Gliwice, based on project construction and implementing the electrical industry entitled .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska along with dividers and security collision electrical power equipment on plots No. 280, 281, 640, project construction and implementing the architecture entitled .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska along with dividers and security collision electrical power equipment on plots No. 280, 281, 640, Technical Conditions collision remove the power grid No. TDS / SGL / BSZ / G / 361 / S13 / 067203/2013 from 31.7.2013 r., Collision Agreement No. 5200051568 from 11.22.2013 r., a history of the industry, technical specifications. 2. A detailed description of the object of the contract is presented in Part III of the Terms of Reference.

Supervision of building work

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 7, 2017  -  Deadline April 24, 2017
cpvs
71247000, 71324000, 71356100, 71520000, 45240000, 71540000, 71310000

Investor's supervision over the implementation of the Project Engineer Projects:

1) Modernisation of the sluice Nowa Wies

2) Modernization lock Sławięcice

implemented under the project "Modernization of mucus Odra to Gliwice Canal, the stretch in the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II" co-financed from EU funds under the Operational Programme "Infrastructure and Environment" (OPIE) for 2014 -2020.

The contract services consisting of the performance of Investor Supervision Project Engineer for the project "Modernization of mucus Odra to Gliwice Canal, the stretch in the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II", co-financed by aids from the European Union under the Operational Programme infrastructure and Environment 2014-2020, covering two locks Gliwice Canal: New Village and Sławięcice during the execution of works and the entire warranty period and warranty of the works.

Both locks are historic buildings entered on the register of historic monuments.

Project supervision should be carried out by a team of Project Engineer at the construction site under the provisions of the Construction Law, together with the application of industry inspectors for the Supervision of construction and material and financial settlement made and received works, supplies and services. Taking into account the specification principles of Investor Supervision, Technical specification - General requirements and a detailed Technical Specification Workmanship and the acceptance of construction works within the framework of the project.

Tasks to realize the supervision Investor Project Engineer: Employer support during the ordering process in the selection of construction companies, verification of design documentation and as-built control and supervision during the execution of works, cost control and investment settlement construction and project management.

Architectural services for outdoor areas

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published March 30, 2017
Winner
Pas Projekt Sp. z o.o.
cpvs
71222000, 71320000, 71248000

The contract is:

a) developing multi-branch of the design - budget documentation required to submit applications for a building permit and other required by the permits and order works for the task "Western Gate of the Silesia Metropolis - Center interchanges in Gliwice," based on the selected by the Employer variant of technical - architectural design concept center hub,

b) Employer's submission on behalf of the competent authorities of complete applications: a decision on the construction permit and other permits required by law and to obtain a decision on the approval of the construction project and granting construction permits and other legally required administrative permits necessary for the execution of works,

c) the author's supervision during the execution of works on the basis of the documentation made by the Design Unit.

The contract is:

a) developing multi-branch of the design - budget documentation required to submit applications for a building permit and other required by the permits and order works for the task "Western Gate of the Silesia Metropolis - Center interchanges in Gliwice," based on the selected by the Employer variant of technical and architectural design concept center hub,

b) Employer's submission on behalf of the competent authorities of complete applications: a decision on the construction permit and other permits required by law and to obtain a decision on the approval of the construction project and granting construction permits and other legally required administrative permits necessary for the execution of works,

c) the author's supervision during the execution of works on the basis of the documentation made by the Design Unit.