Public tenders for construction in Gliwice Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published September 22, 2015  -  Deadline October 14, 2015
cpvs
45240000, 45232130, 45232000, 45233150, 31527200, 45310000, 45453000, 45223800, 45223100, 45442200

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published April 19, 2017  -  Deadline May 29, 2017
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

The contract is for "Modernization of the Odra Canal locks Gliwice, in the section Regional Water Management Board in Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II" includes two separate investment projects called:

1) modernization lock Nowa Wies;

2) modernization lock Sławięcice.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published April 27, 2017  -  Deadline June 7, 2017
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

The subject of the order is "Modernization of Odrzańskie sluices on the Gliwice Canal, on the section of the management board of the RZGW Gliwice - Adaptation to III class waterway - Stage II" covering two separate investment projects:

1) modernization of the Nowa Wieś lock,

2) modernization of Sławięcice lock.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published October 21, 2017
Winner
SKANSKA Spółka Akcyjna
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:

1) modernizacja śluzy Nowa Wieś,

2) modernizacja śluzy Sławięcice.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch śluz: śluzy Nowa Wieś i śluzy Sławięcice. Śluzy te są wpisane w rejestr zabytków i podlegają nadzorowi Opolskiego Konserwatora Zabytków.

W zakres zamówienia, każdej ze śluz wchodzą m.in. niżej wymienione prace:

1) budowa nowego budynku socjalnego,

2) wykonanie nowego kanału obiegowego,

3) wykonanie i montaż zamknięć remontowych oraz wykonanie gródź budowlanych,

4) wykonanie przesłon filtracyjnych na wysokości głów górnych,

5) wymiana wrót śluz wraz z naprawą lub wymianą łożysk i oporów oraz wyremontowanie napędów i osprzętu,

6) remont komór śluz w tym: dna komór, ścian stalowych komór oraz wzmocnienie gruntu metodą wibroflotacji i iniekcji wzdłuż ścian stalowych śluz,

7) reprofilacja betonów głów i peronów śluzy,

8) odbudowa kanału śluzowania oszczędnościowego w tym reprofilacja betonów, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zasuwy wraz z osprzętem oraz remontem istniejącego mechanizmu napędowego,

9) wykonanie przejść z instalacjami energetycznymi, sterowniczymi i wod-kan pod dnem awanportu,

10) wymiana dalb,

11) naprawa skarp i dna kanału w obrębie dalbowisk,

12) remont budynku sterowni i budynków technicznych,

13) całkowita wymiana instalacji energetycznych, i sygnalizacji śluzy wraz z rozdzielnicami elektroenergetycznymi, sterowniczymi i teletechnicznymi oraz z wykonaniem kanałów kablowych,

14) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z energooszczędnymi oprawami LED,

15) wykonanie systemów pomiaru poziomów wody wraz z systemem zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy,

16) wykonanie systemów: monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonu), zliczania jednostek pływających oraz wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,

17) wykonanie instalacji telefonicznych,

18) remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy.

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjach rozruchu, instrukcjach eksploatacji, projektach organizacji i technologii wykonania i modernizacji śluz.

Przez cały okres realizacji robót w czasie sezonu żeglugowego na każdej śluzie musi być czynna co najmniej jedna komora.

Prace modernizacyjne na wszystkich śluzach muszą być prowadzone tak, aby żegluga po Kanale Gliwickim mogła odbywać się bez zakłóceń. Przerwa żeglugowa na Kanale Gliwickim trwa od 15.12 do 31.3 każdego roku.

Każde z dwóch zadań inwestycyjnych posiada odrębne pozwolenia i Decyzje administracyjne.

Construction work for electricity power lines

Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach | Published October 20, 2017  -  Deadline November 9, 2017
cpvs
45231400

The subject of the order is the automation of 20 kV overhead lines and transformer stations SN / nN in the area of ​​Centrum and North TAURON Dystrybucja SA Gliwice Branch.

Automation of 20 kV overhead lines and transformer substations SN / nN in the area of ​​Centrum and North of TAURON Dystrybucja SA Branch Gliwice

a) automation of the SN aerial line

b) automation of SN Pyskowice 3 overhead line

c) automation of SN Sośnicowice overhead line

d) automation of SN Murcki_Ciegielnia overhead line

e) automation of K1029 station

f) automation of K515

g) automation of K1013 station.

Construction work for electricity power lines

Tauron Dystrybucja SA, Oddział w Gliwicach | Published November 10, 2017  -  Deadline November 17, 2017
cpvs
45231400

The subject of the order is the automation of 20 kV overhead lines and transformer stations SN / nN in the area of ​​Centrum and North TAURON Dystrybucja SA Gliwice Branch.

Construction work for electricity power lines

Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach | Published November 16, 2017  -  Deadline November 22, 2017
cpvs
45231400

The subject of the order is the automation of 20 kV overhead lines and transformer stations SN / nN in the area of ​​Centrum and North TAURON Dystrybucja SA Gliwice Branch.

Construction work for electricity power lines

Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach | Published November 22, 2017
cpvs
45231400

The subject of the order is the automation of 20 kV overhead lines and transformer stations SN / nN in the area of ​​Centrum and North Tauron Dystrybucja SA, Gliwice Branch.

Automation of 20 kV overhead lines and transformer stations SN / nN in the area of ​​Centrum and North Tauron Dystrybucja SA, Gliwice Branch

a) automation of the SN aerial line

b) automation of SN Pyskowice 3 overhead line

c) automation of SN Sośnicowice overhead line

d) automation of SN Murcki_Cegielnia overhead line

e) automation of K1029 station

f) automation of K515

g) automation of K1013 station.

Gliwice: Construction works at the Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice in: rump. And Demolition batten between buildings L and T and rump. II Thermomodernization building facade T

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica | Published July 18, 2016  -  Deadline July 18, 2016
Winner
KARBON 2 Sp. z o. o., ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45111100, 45443000, 45321000

Construction works at the Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice has been divided into two tasks: a) rump. And Demolition batten between buildings L and T, and b) rump. II Thermomodernization building facade T.

Gliwice: Implementation of project - construction cost estimate Hall Technology Silesian University of Technology ul. Commodity 7 in Gliwice with land development. The matter: OZ / U / 16/19 / NC.

Politechnika Śląska | Published September 13, 2016  -  Deadline September 12, 2016
Winner
Piotr Renke prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAUREN Renke Piotr, ul. Świerklańska 12, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
cpvs
71220000

1. The contract is for the development of documentation kosztorysowo - design for a project involving the construction of the hall technological Street Mercantile 7 in Gliwice. The planned investment includes the construction of a modern and arrangement of land and phased development of the environment of existing buildings and planned. 2. CPV codes: 71.22.00.00-6 architectural design services. 3. The term of the complete object of the contract in relation to the design and documentation - estimate and obtain a building permit: to 20 weeks (ie. 140 days) from the date of the contract, assuming the period of eight weeks to obtain permits from the City, including: * project construction and submission of complete applications for demolition, permission for felling trees and building permit - up to 12 weeks from the date of the contract, * executive documentation (specifications, takeoffs, estimates, design): up to 18 weeks from the date of the contract. With regard to the author's supervision: the call of the Purchaser, in the course of work carried out on the basis of the present technical documentation.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published August 18, 2015  -  Deadline September 24, 2015
cpvs
45240000, 45232130, 45232000, 45233150, 31527200, 45310000, 45453000, 45223800, 45223100, 45442200

The subject of the contract is works Mon .: Arrangement of water tanks Przeczyce team, kuźnica warężyńska and Pogoria and modernization of flood valley Przemsza province. Silesian - Stage I - Tank Przeczyce - Action II: including: 1) repair the screen front dam by: filling of caverns beneath the screen using low pressure injection - repair the surface of selected plates, seal cracks, repair of expansion joints, repairing the base of the sill, 2) repair the slope odpowietrznej 3) repair of tower closures drain bottom, 4) repair of cables drain bottom, 5) renovation of the basin entrance point drain bottom, 6) renovation transfer surface, repair of Fig joints wells drainage and clearing the drain overflow, 7) repair of elements of technological equipment discounts groundfish, 8 ) lighting repair the dam crest. Robots are designed to improve the technical condition of the water reservoir dam Przeczyce which is building the second class the validity of which shall comprise the following works: - part hydrotechniczno-construction dam - a dam mechanical part - part electric dam. Part hydrotechniczno-building: 1) screen front dam filling of caverns beneath the screen using low pressure injection technology prepares the project contractor. 2) repair the surface of selected records - 68 discks top of the screen is provided for reprofiling concrete assembly antispasmodic reinforcing mesh Ø 6 - on the surface of 396 m ", 3) the repair of expansion joints - repair expansion joints between the panels of the screen - 3776.0 mb. Chipped (loosening) corroded concrete, lead only hydrodynamic. Renovated subject to the 3 flights of stairs business. 6) The closure trigger tower bottom - scope of work includes: - repair of local defects in concrete tower through reprofiling and retrofitted on an area of ​​1 262.05 square meters - sealing cracks via injection pressure - 10 mb - making non-profile surface mineral coatings 535 m² 7) repair drain wires bottom - by: - ​​strengthening of soil beneath the drain wires by injection "jet grouting" - 318 pieces of columns with a range of 5.0 m, - extension of the road along the wires filtration drain by creating three "ribs" by injecting pressurized cement grout, made through walls and a ceiling of 45 holes with a depth of 1.0 m (leaven of cement finely minced - 100 kg / hole), - repair of local defects of concrete through the reprofiling of retrofitting on an area of ​​1 585 square meters - the repair of expansion joints, including the treatment 377.6 m² and sealing polypropylene shaft to a length of 3 776 m, - blasting - abrasive concrete surface 1 585 m² - reprofiling of concrete 1 585 m² - protection of non-profile surface drain wires through hydropiaskowanie and cover with a thin layer on the surface repair mortar 158.5 m² 105.0 m, 8) trough point drain bottom, harassment, pillars - by - repairing a corroded and damaged concrete surfaces after cleaning the blasting abrasive surface of the concrete surface of 480 square meters (detail A and B), - hand reprofiling defects in concrete structures on the surface of 360 sq meters ( detail C and D), 9) renovation transfer surface - by: - ​​the repair of concrete surface by forging blasting wet reinforced concrete on the surface 3 267.95 sq meters - hand reprofiling defects in concrete structures on the surface of 3307.95 sq meters - installation of reinforcement of 8 mm -betony transfer (ribbed) 2 607 kg - reprofiling defects in concrete and reinforced concrete by spraying wet cement-polymer 3 594.745 m² 10) repair of cracks, joints, drainage wells and streamlining the transfer of surface drainage through: - Treatment dilatation with the removal of materials - 59.17 sq meters - fill in the gaps foamed polystyrene boards with a thickness of 15 mm - 29.585 m² - filling gaps polypropylene shaft diameter of 1.5 cm with grouting 591.7 m - Repair feature using pressure injection of 60.0 m - repair of 6-five wells drainage along with the implementation of reinforced lid. The mechanical part Firewall 1) repair of process equipment components discounts bottom - includes: - repair (execution) closures repair structures with uszczelnieniami- 4.0 t - made gratings with anti-corrosive 2.4 tonnes. Part of electric dam 1) modernization of external lighting dam , power supply and lighting control dam, lightning protection, protection against electric shock - includes: - replacement of lighting columns with lamps on the crown of the dam, 19 pcs.,

Gliwice: Construction of multi-level parking with the reinforcement of the ground and associated infrastructure in the area of ​​streets and Mikołowska Dunikowskiego in Gliwice.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Published September 6, 2016  -  Deadline September 5, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A., ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45111200, 45262211, 45213312, 45311200, 45111291, 77211600, 77211500, 77314100, 77342100

The subject of this contract is the realization of the investment project includes: Task 1 - Reinforcement of soil by making the columns of reinforced concrete. Task 2 - Construction of multi-level parking with accompanying infrastructure. Task 3 - Implementation and maintenance of access control system. Task No. 3.1.- Execution of the access control system. Task No. 3.2.- Maintenance of access control system Task No. 4 - Care of green. A detailed description of the contract design documentation is included in Annex 1 to the terms of reference.

Gliwice: Construction of multi-level parking with the reinforcement of the ground and associated infrastructure in the area of ​​streets and Mikołowska Dunikowskiego in Gliwice

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Published July 25, 2016  -  Deadline August 10, 2016
cpvs
45000000, 45111200, 45262211, 45213312, 45311200, 45111291, 77211600, 77211500, 77314100, 77342000

The subject of this contract is the realization of the investment project includes: Task 1 - Reinforcement of soil by making the columns of reinforced concrete. Task 2 - Construction of multi-level parking with accompanying infrastructure. Task 3 - Implementation and maintenance of access control system. Task No. 3.1.- Execution of the access control system. Task No. 3.2.- Maintenance of access control system Task No. 4 - Care of green. A detailed description of the contract design documentation is included in Annex 1 to the terms of reference ..

Construction of a modern sports hall PODIUM - Engineer II.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Published February 24, 2016  -  Deadline March 31, 2016
cpvs
71300000, 71310000, 71520000, 71324000

Academic and Kujawskiej in Gliwice "on the principles set out in Annex 6 hereto.

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach | Published May 20, 2015  -  Deadline June 8, 2015
cpvs
71322000

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Work complementary to the construction of a traction substation PT Debica.

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published June 3, 2015
cpvs
45000000

Roboty uzupełniające dla budowy podstacji trakcyjnej PT Dębica

Gliwice: construction within the bicycle and pedestrians - Stage III along with adjusting the surface of the road district No. 2916S at Smolnica to built a pedestrian

Zarząd Dróg Powiatowych | Published July 25, 2016  -  Deadline July 25, 2016
Winner
ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH MARBUD Mariusz Ogrodowski, ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45233142, 45231300, 45233222, 45231400

1. The contract is - according to the developed technical documentation, bill of quantities and the technical specifications of the workmanship and the receipt of work - construction within the bicycle and pedestrians along with the renovation of the road surface in the district No. 2916S Smolnica (Phase III) and the reconstruction of the overhead line - cable nn 0 , 4kV 2. task The scope includes the stretch of county road No. 2916S Street. Rural Smolnica in from the street. Leboszowskiej to the area of ​​property No. 46. The scope of the task falls on construction w / in the episode during the bicycle and pedestrians on a length of about 263 m, repair pavement width. Approx. 5.8 m and a length of about 300 m in the strengthening of the road edge on the area. approx. 60 m2, reconstruction of the overhead line - cable nn 0.4kV within the scope of which includes, among others: replacement of poles colliding with pedestrians built a string of bicycle (column No. 20, 21) on the columns of whirling poles type E and installation of insulated wires type AsXSn 4x70 (l. 0.128 km) and AsXSn 2x25 (l. 0.043 km), along with the study of the cable line nn. In this episode made will also work on the improvement of drainage involving the hardening roadsides (247.50 m2), restored roadside ditches (approx. 122 m) and the construction of storm water drainage. 3. Other conditions are shown in the model contract attached as Annex 4 to the present terms of reference. 4. The required guarantee period: 60 months from the date of final acceptance of the works. 5. The required period of warranty: 60 months from the date of final acceptance of the works.

Gliwice: Implementation of project - construction cost estimate Hall Technology Silesian University of Technology ul. Commodity 7 in Gliwice with land development. The matter: OZ / U / 16/19 / NC.

Politechnika Śląska | Published July 25, 2016  -  Deadline August 2, 2016
cpvs
71220000

1. The contract is for the development of documentation kosztorysowo - design for a project involving the construction of the hall technological Street Mercantile 7 in Gliwice. The planned investment includes the construction of a modern and arrangement of land and phased development of the environment of existing buildings and planned. 2. CPV codes: 71.22.00.00-6 architectural design services. 3. The term of the complete object of the contract in relation to the design and documentation - estimate and obtain a building permit: to 20 weeks (ie. 140 days) from the date of the contract, assuming the period of eight weeks to obtain permits from the City, including: * project construction and submission of complete applications for demolition, permission for felling trees and building permit - up to 12 weeks from the date of the contract, * executive documentation (specifications, takeoffs, estimates, design): up to 18 weeks from the date of the contract. With regard to the author's supervision: the call of the Purchaser, in the course of work carried out on the basis of the present technical documentation. WARNING! Due to the lack of technical possibilities of the awarding of the specified completion date in point II.2) of this notice, given there is only one deadline, ie. 140 days ..

Gliwice: Construction exit to City Hospital No. 4 in Gliwice Sp. z oo ul. Sigismund the Old 20, 44-100 Gliwice

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published July 20, 2016  -  Deadline October 31, 2016
cpvs
45233200, 45233220, 45233222

The contract is for the execution of works, specific technical documentation (exit area of ​​City Hospital No. 4 in Gliwice Sp. Z oo Position unloading tankers) - constituting Appendix 1 hereto and the execution of additional work, ie .: - built documentation, according to with the provisions of the Act of 7 July 1994. construction Law (consolidated text .: OJ 2016., pos. 290, as amended. d.), hereinafter referred to as pbud, - receipt, storage and export of legitimate dump demolition materials and debris, in accordance with the provisions of the Act of 14 December 2012. About waste.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 25, 2016
Winner
Skanska S.A.
cpvs
45240000, 45232130, 45232000, 45233150, 45310000, 45453000, 45223800, 45223100, 45442200, 31527200

850 mb.