Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Bochnia Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Bochnia: Development projects construction regulations for the construction of street lighting in the Municipality of Bochnia - PHASE III

Gmina Bochnia | Published July 21, 2016  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
71320000

The contract: Development projects construction regulations for the construction of street lighting in the Municipality of Bochnia - PHASE III range of design will include: Task 1 - Development of the project construction executive lighting in Damienice length segment ok.1820mb, 21 pcs. LED lamps, 1 power reducer Note - by flood hazard maps honor of lighting the expansion is within the area of ​​special flood hazard where the probability of flooding is average and is once every 100 years - should get reconciliation with the Regional Water Management in Krakow; LED c) control cabinet Task 2 - Task 2 - Development of the project construction and the executive LED lighting, c) control cabinet; Note - part of the expansion lies in the area R2 - agricultural lands without the right building located in the zone of landslides earth masses by the Local Municipal Development Plan Bochnia. Task 3 - Development of the project construction executive lighting in Proszówki length segment ok.3120mb, 40 pcs. LED lamps, LED 4 power reducers, c) control cabinet on a pole Task 4 - Development of project construction executive lighting in Gawłów LED c) control panel Problem # 5 - Drafting of the building-executive lighting in the town of Siedlce: section length ok.2210 mb, 28 pcs. LED lamps, 2 power reducers; 5.1 Siedlce - The road to the treatment plant LED c) control cabinet + power reducer Task No. 6 - Development of the project construction executive lighting in beech 164 LED c) control cabinet given the length of overhead line or cable lighting are the lengths indicative, the Contractor will design in within a fixed lump sum offered in the offer. The detailed scope of the contract includes: To produce operatów water law - if required, depending on the needs of obtaining the necessary arrangements and documentation in connection with the design of investment in areas at particular risk of flooding according to the Water Law. Takeoff the workers' file Note 1: As stated

Bochnia: Construction of social building at ul. At Buczków in Bochnia

Gmina Miasta Bochnia | Published July 20, 2016  -  Deadline October 31, 2017
cpvs
45111200, 45210000, 45211340, 45215200, 45330000, 45400000, 45233260

1. The contract includes the construction of multifamily residential building such social and related facilities and connections, and making the pavement at ul. At Buczków in Bochnia 2. Basic parameters of the building: - building area - 375,81m2 - usable area - 614.52 m2 - total area - 821.63 m2 - cubic - 3376.90 m3 - number of floors - 2 - number of units - 15, 3. Detailed description of the contract include: project documentation, bill of quantities, detailed technical specification of the workmanship and the receipt of work and the model contract.

Bochnia: Execution of system design and complete the investment task .: Construction of the route north-western part II

Gmina Miasta Bochnia | Published July 25, 2016  -  Deadline December 15, 2017
cpvs
71000000, 71200000, 71320000, 71322000, 45000000, 45111200, 45111291, 45233120, 45233128, 45233129, 45233140, 45233161, 45233162, 45233200, 45233221, 45233222, 45233223, 45233252, 45233253, 45233280, 45233290

Pilecki to the intersection with the street Turkowskiego 231) and execution of work. 2. The task has been divided into stages: Stage I: 1) Implementation of the complete documentation of design - estimate together with any required opracowaniami necessary to obtain consent for the execution of road investment for the facility, and to obtain permission for road investment projects (Act of 10 April 2003 . on special rules of preparation and realization of investments in public roads). 2) The preparation, approval of the project traffic organization. Phase II: Implementation based on w / documentation of works in the field including: a) the construction / reconstruction of road sections with a total length of about 0.64 km, Alley Mollo, the Polish Legions and the newly designed route, c) Reconstruction of junction 1, d) Construction 4 public meetings, e) construction of 6 individual meetings, f) construction / reconstruction of the pedestrian with a length of about 0.28 km, g) construction / reconstruction of routes for cyclists and pedestrians with a length of about 0.56 km, h) construction of 1 stairs and ramps i) The demolition of the existing road elements and enclosed structures, j) Execution of road signs and markings (paint Thick) and road devices, k) Felling green plantings. l) The construction / reconstruction and protection of the existing network utilities, 0.46 km along with street lighting columns (ledowego). n) the introduction of traffic organization .. These data should be treated as estimates, and the exact amount must be defined on the basis of the developed design documentation. Stage III: Notification of completion of works to the relevant body of the public administration and to obtain a decision on the permit to use. 3. The order also includes: 1) Review and maintenance services during the warranty period. 2) Acting as the author's supervision during the execution of construction works until the execution of all works covered by the subject of this Agreement without charging additional costs and additional compensation. 3) Preparation of material and financial schedule for 7 days from the date of signing the contract, which will be attached as an appendix to the agreement. 4. During the task the Contractor will allow access and access to properties located in the area covered by the contract; 5. Detailed description of the contract include: The functional utility, Annex graphic

Bochnia: Execution of project documentation with obtaining the final permit for the construction and provision of the service's supervision for the project: Reconstruction and expansion of the building of the municipal schools. Jan Kochanowski of the gym and the construction of a detached building, fire station Volunteer Fire Department dz. 388/1 and 388/2 in Brzeźnica, gm. bochnia

Gmina Bochnia | Published July 27, 2016  -  Deadline August 31, 2017
cpvs
71320000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną oraz budowę wolnostojącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. 388/1 i 388/2 w Brzeźnicy gm. Bochnia Usługi projektowania obejmują: 1) uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzgodnień z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych; tj min. 1) Wykonanie mapy do celów projektowych stanowiącej podstawę opracowania części graficznej projektu technicznego 2) inwentaryzacji obiektu 3) ekspertyz 4) odstępstwa od Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 5) opracowanie w zależności od potrzeb: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. dla realizacji przedmiotu zamówienia 6) Sporządzenia operatów wodno-prawnych - jeśli będzie wymagane 7) wniosków o nowe warunki przyłączeniowe ( woda, kanalizacji sanitarna, gaz , prąd ) jeśli będzie konieczność i innych 8) wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej: - koncepcji: dla przebudowy i rozbudowy budynku szkoły o pełnowymiarową sale gimnastyczną oraz dla budowy wolnostojącego budynku OSP w Brzeźnicy. - projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej zgodnie na w/w zakres , 9) Wykonawca zobowiązany będzie do: - świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu, - zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację Usługi, - wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym, - wykonania dokumentacji projektowej wg koncepcji uzgodnionej przez Zamawiającego . - przygotowanie projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania przetargowego - jeśli zaistnieje taka potrzeba w terminie niezwłocznym lecz nie dłuższym niż 3 dni jeśli zajdzie taka potrzeba . - pełnienie funkcji nadzoru autorskiego (wg potrzeb Zamawiającego): - osobista obecność Wykonawcy na budowie wg. potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów) oraz na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb). Zamawiający określa maksymalną ilość pobytów na terenie placu budowy lub u Zamawiającego w ilości 10 . - wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.), - udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane, - udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, - opracowanie rysunków zamiennych i rysunków szczegółowych rozwiązań technicznych nieujętych w projekcie. Uwaga: Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.)., opracowana dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia musi kierować się zasadami wynikającymi z zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zwraca uwagę, iż przygotowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi przepisami Prawo Zamówień Publicznych w dacie ich przekazania Zamawiającemu.

Supervision of building work

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o. | Published March 16, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
71247000, 71248000, 71520000, 71631300, 71310000

Acting as Contract Engineer for the project entitled. "Expansion and reconstruction of the technological wastewater treatment plant in Bochnia along with the use of renewable energy sources and improvement of asset management." Co-financed by the European Union in the range of 2 investment projects.

The engineer will oversee the task on the work carried out by the Conditions of Contract FIDIC - Red Book for civil-engineering works designed by the Employer - the fourth edition of the English-Polish unchanged 2008 - SIDIR (translation of the first edition of 1999.) And the task to supply the Conditions of Contract FIDIC - Yellow book for the construction of the equipment and design and construction for electrical and mechanical and engineering works, and works designed by the Contractor - the fourth edition of the English-Polish unchanged 2008 erratą- SIDIR (translation of the first edition of 1999.).

Acting as Contract Engineer for the project entitled. "Expansion and reconstruction of the technological wastewater treatment plant in Bochnia along with the use of renewable energy sources and improvement of asset management." Co-financed by the European Union in the range of 2 investment projects.

The engineer will oversee the task on the work carried out by the Conditions of Contract FIDIC - Red Book for civil-engineering works designed by the Employer - the fourth edition of the English-Polish unchanged 2008 - SIDIR (translation of the first edition of 1999.) And the task to supply the Conditions of Contract FIDIC - Yellow book for the construction of the equipment and design and construction for electrical and mechanical and engineering works, and works designed by the Contractor - the fourth edition of the English-Polish unchanged 2008 erratą- SIDIR (translation of the first edition of 1999.).

A detailed description of the contract is in the TOR / IDW.

Refuse and waste related services

Gmina Bochnia | Published March 30, 2017  -  Deadline May 9, 2017
cpvs
90500000, 90513100, 90533000

The contract is for the receipt and management of all municipal waste generated and collected from all property, where residents live, located in the administrative boundaries of the Municipality of Bochnia. The collection of municipal waste does not include waste resulting from business and public buildings as well as the reception does not include construction waste. A detailed description of the order and the manner of its implementation in Annex 6 to the tender documents.

  • 1