Public tenders for construction-materials in Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

railway-track construction materials

ДП "Национална компания "Железопътна Инфраструктура" | Published July 10, 2012  -  Deadline June 18, 2012
cpvs
34946100

railway-track construction materials

Railway-track construction materials and supplies

„KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD (130020522) | Published May 14, 2013
cpvs
34946000

Railway-track construction materials and supplies

Miscellaneous construction materials

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ | Published April 29, 2016  -  Deadline May 25, 2016
cpvs
44190000, 43320000, 44320000, 31700000

Miscellaneous construction materials

Construction materials and associated items

ДП „Фонд затворно дело“ | Published August 12, 2016
Winner
„Ди Ес Хоум“ ООД
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

„Южноцентрално държавно предприятие“ гр. Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство „Панагюрище“ | Published July 8, 2016  -  Deadline August 11, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

„Южноцентрално държавно предприятие“ — гр. Смолян, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Пазарджик“ | Published July 8, 2016  -  Deadline August 12, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

„Брикел“ ЕАД | Published July 12, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

„Южноцентрално ДП“ - Смолян, Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Борово“ | Published July 1, 2016  -  Deadline August 2, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

Южноцентрално Държавно предприятие Териториално поделение „Държавно горско стопанство Пещера“ | Published July 9, 2016  -  Deadline August 15, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

„Южноцентрално държавно предприятие“ Териториално поделение Държавно горско стопанство „Батак“ | Published July 9, 2016  -  Deadline August 10, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

„Брикел“ ЕАД | Published June 14, 2016  -  Deadline June 24, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ | Published June 1, 2016  -  Deadline June 13, 2016
cpvs
44100000

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Чепино“ | Published August 9, 2016  -  Deadline September 9, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

Construction materials and associated items

„Електоенергиен системен оператор“ ЕАД | Published August 5, 2016
cpvs

Construction materials and associated items

construction materials

Obshtina Plovdiv | Published September 14, 2012
Winner
"Филкаб" АД ул. "Коматевско шосе" №92 4000 Пловдив BULGARIA E-mail: office@filkab.com Telephone: +359 32608881 Fax: +359 32671133
cpvs
31500000, 31600000, 31651000, 31680000, 31681100, 31681410, 44110000, 44111530, 44318000, 44320000

Възложителят сключва Рамково споразумение за възлагане на обществената поръчка за самостоятелно обособена позиция №5 от нейния предмет с наименование "Електроматериали". Прогнозната стойност на всички възможни договори, които ще се сключват въз основа на сключеното Рамково споразумение между Възложителя и определения за потенциален изпълнител за цитираната самостоятелно обособена позиция, възлиза на 190 000,00 BGN за целия период на действие на споразумението.

construction materials

Obshtina Dimitrovgrad | Published October 25, 2012
Winner
„Лео-Бетонови изделия” ЕООД, ЕИК 147002692 Северна промишлена зона УПИ II-554 в кв.28 по ПУП 8000 Бургас BULGARIA Telephone: +359 56880635 Fax: +359 56880636
cpvs
14210000, 44110000, 44111200, 44113120, 44113200, 44113620, 44811000, 44912400

Периодични доставки на строителни материали и готови бетонови изделия по заявки в зависимост от потребностите на възложителя, разделени на следните обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 - Инертни материали; 2.Обособена позиция № 2 - Цимент; 3. Обособена позиция № 3 - Бои; 4. Обособена позиция № 4 - Асфалтобетон; 5. Обособена позиция № 5 - Готови бетонови изделия - павета; 6. Обособена позиция № 6 - Готови бетонови изделия - плочки и бордюри.

Construction materials

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен“, към „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград | Published October 18, 2017  -  Deadline November 23, 2017
cpvs
44110000

The subject of this public procurement contract is the purchase of construction materials for the repair of the Forest Station in Topa and the water supply network in Beslet, located on the territory of TPP Gurmen, with the necessary building materials by type, quantity are according to the attached technical specification to the approved documentation for participation - Annex № 10.

Acceptance of delivery is performed by persons designated by the Contracting Authority in the presence of the Contractor.

The delivery of the delivery by the Contractor to the Contracting Authority will be certified by a two-way reception protocol.

The subject of this tender is the delivery of construction materials for the repair of the Forest Station building in Topa and the water supply network in Beslet, located on the territory of TPG Gurmen, for a period of 12 months. Deliveries will be made periodically, if necessary. The quantities and types of items / materials specified in the Technical Specification are estimated and the Contracting Authority is not obliged to purchase them in full and reserves the right to claim items / materials other than those specified in the Technical Specification - appendix No 10 but within the total value contract. Deliveries will only be made upon request by the Contracting Authority, indicating the specific type, quantity and place of delivery of the required items / materials.

The Contracting Authority has no obligation to purchase in full the types and quantities of items specified in the Technical Specification - Annex 10, reserves the right to increase and / or reduce their quantities and may declare different items than those specified in the Technical Specification - , but within the total value of the contract.

Acceptance of delivery is performed by persons designated by the Contracting Authority in the presence of the Contractor.

The delivery of the delivery by the Contractor to the Contracting Authority will be certified by a bilateral reception protocol,

Railway-track construction materials

DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna Infrastruktura" | Published May 15, 2013
Winner
"Фьосталпине ФАЕ София" ООД ул. "202" № 9-11 1220 София BULGARIA Telephone: +359 28904800 Fax: +359 29310212
cpvs
34946100

Конкретен договор, сключен въз основа на рамково споразумение № 3813/30.11.11 г. за доставка на връзки за релси 49Е1, както следва: 1. Връзки с 4 отвора с дължина 580 мм тип 49 Е1 (е1=100мм, е2=165мм, е3=75мм), съгласно ТС-ЖИ-020-2010 – 2 броя; болтове за връзки за релси М24х130 мм, съгласно ТС-ЖИ-004-2006 – 4 броя; гайки Н=28мм изпълнение 2 от стомана 5, съгласно БДС 9122-86– 4 броя; пружинна шайба тип А 24, съгласно ТС-ЖИ-008-2006 – 4 броя - 1 140 комплекта; 2. Връзки с 6 отвора с дължина 900 мм тип 49 Е1 (е1=100мм, е2=165мм, е3=165мм, е4=70мм), съгласно ТС-ЖИ-020-2010 – 2 броя; болтове за връзки за релси М24х130 мм съгласно ТС-ЖИ-004-2006 – 6 броя; гайки Н= 28мм стомана 5 изпълнение 2, съгласно БДС 9122-86 – 6 броя; пружинна шайба тип А 24, съгласно ТС-ЖИ-008-2006 – 6 броя - 350 комплекта.

railway-track construction materials

DP "Natsionalna kompaniya "Zhelezopatna Infrastruktura" | Published June 6, 2012
Winner
"фьосталпине ФАЕ София" ООД (121517799 ул. „202” №9-11 1220 София BULGARIA Telephone: +359 28904800 Fax: +359 29310212
cpvs
34946100

Конкретен договор, сключен въз основа на рамково споразумение №3814/30.11.11г. за доставка на връзки за релси 60Е1, както следва: 1. Връзки с 6отвора с дължина 900 мм тип 60 Е1 (е1=100мм, е2=165мм, е3=165мм,е4=70мм), съгласно ТС-ЖИ-020-2010 – 2 броя; болтове за връзки за релси М24х130 мм, съгласно ТС-ЖИ-004-2006 – 6 броя; гайки Н=28мм изпълнение 2 от стомана 5, съгласно БДС 9122-86– 6 броя; пружинна шайба тип А 24, съгласно ТС-ЖИ-008-2006 – 6 броя - 85 комплекта.

Construction materials and associated items

„Южноцентрално държавно предприятие“ — гр. Смолян, Териториално поделение държавно ловно стопанство „Кормисош“ — гр. Лъки | Published October 7, 2014
Winner
„Алемикс 2000“ ООД, гр. Асеновградул. „Тракия“ № 54Асеновград 4230 alemix@mail.bg +359 888383883
cpvs
44100000

Regular supplies by purchasing structures, hardware and construction materials needed for the activity of TP DLS "Kormisosh" - g. Lucky ".