Public tenders for bridge in Denmark

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

bridge construction work

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg | Published January 17, 2012  -  Deadline January 31, 2012
cpvs
45221110, 45221113

bridge construction work

Bridge construction work

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg | Published January 17, 2012  -  Deadline January 31, 2012
cpvs
45221110, 45221113

Bridge construction work

construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Vejdirektoratet | Published January 19, 2012
Winner
Jorton A/S Essen 4, Vonsild 6000 Kolding DENMARK Telephone: +45 89304650 Fax: +45 89304655
cpvs
45221000

Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af ca. 500 m lang dalbro ved Nordskoven inkl. øvrige anlæg alt inkl., herunder: — Opførelse af dalbro ved Nordskoven inkl. nødvendige råjordsarbejder af hensyn til etablering af ramper for udførelse af belægninger for broen inkl. motorvejsbelægning op til denne, — Kvalitetsledelse, fagtilsyn og entreprenørens egen byggeledelse, — Etablering af regnvandsbassiner ved det vestlige endevederlag, — Diverse rydninger nødvendige for arbejdets udførelse, — Etablering af svingbaner til adgangsveje på Hovedlandevej 403, — Planlægning og udførelse af supplerende geotekniske undersøgelser, — Projektering, etablering, drift og vedligehold samt nedlæggelse af adgangsvejene til arbejdspladsområder/byggepladser ved dalbroen og regnvandsbassiner, — Udførelse af jordarbejde for de viste jorddæmninger samt nødvendige ramper til transport af materialer og materiel op på broerne i henhold til tegningsmaterialet, — Færdig udgravning og terrænregulering mellem vederlag i forbindelse med etablering af dalbro, — Håndtering af overskudsjord uegnet til indbygning, — Fugtisolering af dalbro samt udlægning af brobelægning, — Etablering af dilatationsfuger ved broender, — Levering og montering af autoværn med B-profil uden udfyldningsstænger på broen, — Eftervisning/detailprojektering (tilpasning af projekt) for støjskærme på dalbro, — Levering og montering af transparente støjskærme på dalbro, — Retablering af alle berørte arealer efter arbejdets afslutning, — Levering af ”Således udført” projektmateriale inkl. tilsynsrapport(er) i henhold til gældende arkivinstruks, — Bistå ved overdragelse af anlægget til vejmyndigheden.

road bridge construction work

Vejdirektoratet | Published February 1, 2012
Winner
K. L. Kristensen A/S Brendstrupsvej 28 6800 Varde DENMARK
cpvs
45221111

Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrusarbejder på motortrafikvej og skærende veje samt asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på Skærende veje. Ca. 10,7 km motortrafikvej, 3,6 km ramper, 6,3 km kommuneveje, 1 rundkørsel, 1,2 km private fællesveje. 5 faunarør. Opbrydning af nedlagte veje. Opbrydning af arbejdsveje fra broentrepriser. Udførelse og drift af afmærkningsmateriel på de berørte veje.

Wrapping and dehumidification of suspension bridge main cables.

A/S Storebælt | Published February 24, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
45221119, 45331211

The works will comprise supply and installation of a main cable dehumidification system on the Great Belt East Bridge. The 2 main cables of the East Bridge have a diameter of 0,82 m and a total length of 2 965 m each. The works also include provision and installation of temporary access facilities on the main cables. The contractors tender shall be based upon a detailed design provided by the client.

Wrapping and dehumidification of suspension bridge main cables.

A/S Storebælt | Published February 24, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
45221119, 45331211

The works will comprise supply and installation of a main cable dehumidification system on the Great Belt East Bridge. The 2 main cables of the East Bridge have a diameter of 0,82 m and a total length of 2 965 m each. The works also include provision and installation of temporary access facilities on the main cables. The contractors tender shall be based upon a detailed design provided by the client.

bridge renewal construction work

Vejdirektoratet | Published March 14, 2012  -  Deadline April 18, 2012
cpvs
44113800, 45221100, 45221110, 45221119, 45233200

bridge renewal construction work

Bridge renewal construction work

Vejdirektoratet | Published March 14, 2012  -  Deadline April 18, 2012
cpvs
44113800, 45221100, 45221110, 45221119, 45233200

Bridge renewal construction work

construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Energinet.dk | Published March 16, 2012
Winner
NACAP Machlaan 5 9761 TK Eelde NETHERLANDS
cpvs
31321300, 45221000, 45231112, 45314310

:Design and perform 5 directional drillings including installation and preparation of PE ducts and casings under the Limfjord, for later high voltage DC and AC cable pulling. The work site is approx. 300 m east of the Aggersund Bridge in the northern part of Jutland. The anticipated length of the drillings is 1 500 m each.

914/11 FSPA Visual Enhancement Project Aggersund - Directional Drilling for High Voltage DC and AC Cables

Energinet.dk | Published March 16, 2012
Winner
NACAP
cpvs
31321300, 45221000, 45231112, 45314310

Design and perform 5 directional drillings including installation and preparation of PE ducts and casings under the Limfjord, for later high voltage DC and AC cable pulling. The work site is approx. 300 m east of the Aggersund Bridge in the northern part of Jutland. The anticipated length of the drillings is 1 500 m each.

construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

N1 A/S | Published March 20, 2012
Winner
LMR Drilling GmbH Ammerlander Heerstrasse 368 26129 Oldenburg GERMANY
cpvs
31321300, 45221000, 45231112, 45314310

:Design and installation of 1 horizontal directional drilling under the Limfjord containing 3 PE pipes. The pipes are to be used for installation of 3 pcs of 150 kV cables and pipes for fiber optic communication.

construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Banedanmark | Published March 21, 2012  -  Deadline April 23, 2012
cpvs
45221000, 45221243, 71000000

:Med henblik på at etablere direkte forbindelse mellem Nørreport Metrostation og gågadeområdet skal den eksisterende transfertunnel, som i dag forbinder Nørreport Metrostation med hhv. S-togs og Fjerntogs perronerne, forlænges og føres op til gadeplan via trappe og eskalator. Tunnelen og trappeforløbet vil få en samlet længde på ca. 49 meter. Arbejderne skal foregå i/under den stærkt trafikerede gågade Frederiksborggade (østlige del), hvor den nye trappeforbindelse har sin udmunding. Der skal derfor arbejdes i et meget begrænset arbejdsområde under hensyntagen til opretholdelse af fremkommeligheden i gågaden under trange forhold både plads- og logistikmæssigt. Den første strækning kan udføres fra terræn, men på grund af bustrafik og et stort antal ledninger i Nørre Voldgade skal størstedelen af strækningen udføres under jordoverfladen. På den sidste dybere liggende del (fra ca. 6 meter og ned til ca. 14 meter under terræn) skal der påregnes et højtliggende grundvandsspejl med stor vandgennemstrømning og jorden skal inden udgravning modificeres eksepelvis ved frysning, grouting eller anden egnet metode. Der vil endvidere være behov for høj grad af koordinering til øvrige anlægsarbejder i det umiddelbart tilgrænsende område (Nørreport Station).

bridge construction work

Vejdirektoratet | Published April 28, 2012
Winner
Per Aarsleff A/S Knullen 6 5260 Odense S DENMARK
cpvs
45221000, 45221110

Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af 2 overføringer. En ca. 70 m lang 2-fags bro (Bro40-0-084.10 OF af Aulbyvej), og en ca. 90 m lang 4-fags bro (Bro 40-0-087.00 OF af Jyllandsvej) inkl. øvrigeanlæg alt inkl., herunder: — Opførelse af de to nævnte broer inkl. nødvendige råjordsarbejder af hensyn til etablering af ramper forudførelse af belægninger for broen inkl. vejbelægning op til denne, — Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende overføringer (Bro 40-0-084.00 OF af Aulbyvej, Bro 40-0-087.00OF af Jyllandsvej), — Forstærkning af nødspor under overføringerne, — Kvalitetsledelse, fagtilsyn og entreprenørens egen byggeledelse, — Planlægning og udførelse af evt. supplerende geotekniske undersøgelser, — Projektering, etablering, drift og vedligehold samt nedlæggelse af adgangsvejene til arbejdspladsområder/byggepladser ved de to brosteder, — Udførelse af jordarbejde for de tilstødende jorddæmninger samt nødvendige ramper til transport af materialerog materiel op på broerne, — Færdig udgravning og terrænregulering mellem vederlag i forbindelse med etablering af broer, — Levering af ”Således udført” projektmateriale inkl. tilsynsrapport(er) i henhold til gældende arkivinstruks.

road bridge construction work

Banedanmark | Published May 19, 2012  -  Deadline June 25, 2012
cpvs
45221111, 45221112

:This design and build contract comprise construction and roads at these locations: — Location Ishøoe Stationsvej (Ishoej Stationsvej, Ishoej Bygade, Baldersbaek), — Location Pilemoellevej (Ishoejstien/Ny Pilemoellevej), — Location Vejleaa (Vejleaa + nature path), — Location Kappelevvej (Kappelevvej, Tunnel Flaskegaarden incl. access roads to Flaskegaarden), — Location Kildebroendevej (Kildebroendevej, roundabout and access roads, behind Kirken + Kildebroendebaek), — Location Greve Centervej (Olsbæk + nature path, Greve Centervej + local roads around Greve Centervej, local roads at Greve Centervej). Only the necessary/possible drainage and soil works for the constructions and local roads is included. The contract includes above mentioned construction works and is tenedered as design and build contract with negotiated procedure. The overall procedure for the negotiation will be stated in the tender documents.

construction work for steel bridges

Vejdirektoratet | Published June 27, 2012
Winner
Gardit A/S Erik Glippingsvej 6 8800 Viborg DENMARK
cpvs
45100000, 45221115

Vilsundbroen, der er udført som nittet stålkonstruktion, er åbnet for trafik i 1939. Broens længde er ca. 380 m, bestående af 5 buefag á ca. 70 m og et gennemsejlingsfag med broklap på ca. 30 m længde. Arbejdet omfatter: — Overfladebehandling af stålkonstruktioner, udførelse af duplex system med sprøjtemetallisering af over- og underbygning og efterfølgende malingsystem, — Udskiftning af kunststofbelægning på fortov og broklap, — Midlertidig totalinddækning af stålkonstruktioner for korrekt gennemførelse af overfladebehandlingsarbejdet, — Trafikforanstaltninger for biltrafik igennem arbejdsområder.

Infantry assault bridge (personnel bridge, medium).

Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) | Published July 13, 2012  -  Deadline August 21, 2012
cpvs
35000000, 35820000

Infantry assault bridge, constructed in man portable modules. The brudge must cover gaps of at least 25 meters. It must be possible to extend the bridge to a width of 40 metres or more. It must be possible to split the bridge into independent floating modules each with a length of at least 4 metres. The bridge must contain a system making it possible to transfer a standard NATO stretcher.

road bridge construction work

Banedanmark | Published August 8, 2012
cpvs
45221111, 45221112

:Design and build contract. 2 railway bridges and 4 road bridges.

road bridge construction work

Vejdirektoratet | Published August 31, 2012  -  Deadline September 4, 2012
cpvs
45221111, 45233000

road bridge construction work

road bridge construction work

Vejdirektoratet | Published September 5, 2012  -  Deadline September 7, 2012
cpvs
45221111, 45233000

road bridge construction work

bridge renewal construction work

A/S Storebælt | Published September 18, 2012  -  Deadline March 26, 2012
cpvs
45221119, 45331211

bridge renewal construction work