Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Plovdiv Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Works for complete or part construction and civil engineering work

ЕВН „България Електроразпределение“ ЕАД | Published September 29, 2016
Perform activities for repair, renovation and reconstruction of architectural and construction of substations and switching stations in Client Energotsentrove of "EVN Bulgaria Electricity" EAD in lots territorially distributed as follows:

"Performing construction work on the replacement of entrance door to the building of the Regional Health Insurance Fund - Plovdiv"

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Пловдив | Published October 21, 2016  -  Deadline November 7, 2016

Engineering - research, design, supervision during construction, execution of construction works (SMR) associated with a major update of the number 2 playgrounds outdoor games for children aged 0 to 12 years the Municipality Plovdiv, the "North", including certification and commissioning

Община Пловдив - Район "Северен" | Published October 11, 2016  -  Deadline October 26, 2016

"Improvement of the Park" Rose Garden "in 2 / two / lots, as follows: 1. Lot №1 -" Engineering - research, design, supervision during construction, execution of construction works (SMR) related to the development of part of the UPI v-botanical Park and Park Arts quarter. 5 adjustment plan in the Sports complex "Recreation and culture" PI identifier 56784,510,545 by KK and CoR city. Plovdiv " 2. Lot №2 - "Engineering - research, design, supervision during construction, execution of construction works (SMR) associated with the repair and reconstruction of park lighting part of the UPI V-botanical park Park Arts quarter. 5 adjustment plan in the Sports complex "Recreation and culture" PI identifier 56784,510,545 by KK and CoR city. Plovdiv ".

Община Пловдив - Район Западен | Published October 13, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и на изискванията на Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и документацията за участие. Участниците могат да подават оферта за една или повече от обособените позиции. Изисквания за личното състояние: Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа гореописаната информация. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Съгласно документацията, утвърдена от Възложителя. Икономическо и финансово състояние: Съгласно документацията, утвърдена от Възложителя. Технически и професионални способности: Съгласно документацията, утвърдена от Възложителя. Условия за получаване на документация за участие: Документацията за участие може да бъде получена безплатно в административната сграда на Район „Западен” – Община Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. ”Вечерница” №1А, ет. 1, ст. 2, всеки работен ден от 08.30 до 17:00 часа до посочения краен срок за получаване на оферти или на интернет адрес: http://zapaden.plovdiv.bg. - Профил на купувача. Дата, място и час на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 28.10.2016 г., в 10:00 часа, от Комисия, назначена със заповед на Възложителя по реда на чл. 97 от ППЗОП, в Заседателната зала в административната сграда на Район «Западен» - Община Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. «Вечерница» №1А.

Architectural design services

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД | Published October 19, 2016  -  Deadline November 14, 2016
"EVN Bulgaria DHC" JSC plans to build two new substitute production facilities (plants) across the two sites TPP Plovdiv North and South OC Plovdiv. For this purpose, the Contracting Authority requires design services for the preparation of an investment project for both the site and supervision, assistance in the preparation of the technical part procurement related to the building and controlling the facility, project management, quality control and supply coordination processes and consulting during the construction and commissioning of two new replacement capacity for hot water.
  • 1