Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Devin Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Община Девин | Published March 29, 2017  -  Deadline April 28, 2017
cpvs
45000000

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР при изпълнение на проект на Община Девин по 4 обособени позиции.

По обособена позиция № 1: в предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности:

1. Изготвяне от избрания изпълнител и представяне на възложителя за одобрение на технически проект за обект: „Многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20465.501.493 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Родопи” № 20”;

2. Изпълнение на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20465.501.493 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Родопи” № 20”“;

3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20465.501.493 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Родопи” № 20”.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и ще бъде постигнато чрез:

— Топлоизолиране на външни стени;

— Топлоизолиране на покрив;

— Топлоизолиране на под;

— Подмяна на дограма;

— Подмяна на осветителни тела.

След прилагане на пакета от мерки предвидени за повишаване на енергийната ефективност, сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление „В“.

Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:

— Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

— Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);

— Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване;

— Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания до сградата, в съответствие с Наредба № 4 от 1.7.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

— Препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“.

По обособена позиция № 2: в предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности:

1. Изготвяне от избрания изпълнител и представяне на възложителя за одобрение на технически проект за обект: „Многофамилна жилищна сграда „Стара планина“- гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.617 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, Община Девин, област Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Васил Левски “ № 47“;

2. Изпълнение на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда „Стара планина“- гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.617 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Васил Левски“ № 47“;

3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда „Стара планина“- гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.617 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Васил Левски“ № 47“.

Предвидените енергоспестяващи мерки включват изпълнение на:

— Топлинно изолиране на външни стени;

— Топлинно изолиране на покрив;

— Топлинно изолиране на пода;

— Подмяна на дограма;

— Подмяна на осветление.

След прилагане на пакета от мерки предвидени за повишаване на енергийната ефективност, сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление „С“.

Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:

— Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

— Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);

— Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване;

— Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания до сградата, в съответствие с Наредба № 4 от 1.7.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

По обособена позиция № 3: в предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности:

1. Изготвяне от избрания изпълнител и представяне на възложителя за одобрение на технически проект за обект: „Многофамилна жилищна сграда „Военен блок“, гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.816 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Цветан Зангов“ № 13“.

2. Изпълнение на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда „Военен блок“, гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.816 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Цветан Зангов“ № 13“;

3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда „Военен блок“, гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.503.816 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес: гр. Девин, улица „Цветан Зангов“ № 13“.

Предвидените енергоспестяващи мерки включват изпълнение на:

— Топлинно изолиране на външни стени;

— Топлинно изолиране на покрив;

— Топлинно изолиране на пода;

— Подмяна на дограма;

— Подмяна на осветление.

Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:

— Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“;

— Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);

— Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване;

— Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания до сградата, в съответствие с Наредба № 4 от 1.7.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

— Препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“.

По обособена позиция № 4: в предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности:

1. Изготвяне от избрания изпълнител и представяне на възложителя за одобрение на технически проект за обект: „Многофамилна жилищна сграда- блок „Въча“ –гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.504.848 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Явор“ № 1“;

2. Изпълнение на СМР на обект: „Многофамилна жилищна сграда- блок „Въча“ –гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.504.848 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Явор“ № 1“;

3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „ Многофамилна жилищна сграда- блок „Въча“ –гр. Девин, разположена в имот с идентификатор 20465.504.848 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян с административен адрес: гр. Девин, улица „Явор“ № 1“.

Предвидените енергоспестяващи мерки включват изпълнение на:

— Топлинно изолиране на външни стени;

— Топлинно изолиране на покрив;

— Топлинно изолиране на пода;

— Подмяна на дограма;

— Подмяна на осветление.

Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:

— Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“;

— Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);

— Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване;

— Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания до сградата, в съответствие с Наредба № 4 от 1.7.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

— Препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“.

Apr 24
Apr 27

Selection of a contractor for an assessment of investment projects compliance with the essential requirements for construction in the performance of the project Devin "Implementation of energy efficiency measures in residential buildings in the town of Devin," according to Administrative contract for provision of grants under the Operational Program "regions for growth" 2014-2020, procedure of direct provision BG16RFOP001-2.001 "Energy efficiency in peripheral areas" № of MIS BG16RFOP001-2.001-0149-S01 four lots: Lot position №1: Selection of a contractor for an assessment of compliance of the investment project with the essential requirements for construction works on the subject: Residential building "military unit" located in land with ID 20465,501,493 the cadastral map and cadastral registers g. Devin, Devin, Smolyan region, administrative address: Devin str., street "Rodopi" № 20 "Lot №2: Selection of a contractor for an assessment of compliance of the investment project with the essential requirements for construction Object: Residential building "Stara Planina" - Devin str., located in the property identifier 20465.503.617 the cadastral map and cadastral registers of the town. Devin, Devin, Smolyan with administrative address:. Devin Street "Vasil Levski "№ 47" Lot №3: Selection of a contractor for an assessment of compliance of the investment project with the essential requirements for construction works on the subject: residential building "military bloc" Devin str., located in the property identifier 20465,503,816 the cadastral map and Cada trawl records of the town. Devin, Devin, Smolyan Region, administrative address:. Devin Street "Tsvetan Zangov" № 13 "Lot №4: Selection of a contractor for an assessment of compliance of the investment project with the essential requirements constructions: residential building- block "Vacha" -g. Devin located in the property identifier 20465.504.848 the cadastral map and cadastral registers of the town. Devin, Devin, Smolyan with administrative address:. Devin Street "Yavor" № 1 "

Община Девин | Published April 24, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
71313000

2. bid containing a proposal participant indicators in monetary terms. Participants can obtain the necessary information related to the protection of employment, including minimum cost of labor and working conditions of the following institutions: - The obligations related to taxes and social security: National Revenue Agency / NRA /: Information phone NRA - 0700 18,700; E-mail addresses NRA: infocenter@nra.bg - general information /nap@nra.bg - only correspondence signed by electronic signature - Subject obligations related to environmental protection: Ministry of Environment and Water / MoEW / 1000 , bul. "Mariya Luiza" № 22 - Central building 1000, str. "U. Gladston" № 67 - second building Telephone: 02/940 6000 Internet address: http://www.moew.government.bg/ - Subject obligations relating to employment protection and working conditions: Ministry of labor and social policy: Sofia 1051, str. Triaditca №2 Phone: 02/8119 443 E-mail: mlsp@mlsp.gove rnment.bg Fax: +359 2988 44 05; +359 2 986 13 18
  • 1