Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Blagoevgrad Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Община Благоевград | Published September 16, 2016  -  Deadline October 24, 2016
В рамките на дейността се предвижда да бъде изготвен инвестиционен проект за подобряване на ЕЕ на сградата на РСПБЗ — Благоевград, осигуряване на достъп на хора с увреждания и ще бъдат изпълнение строително-монтажни работи на обекта. Проектирането ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти, съгласно нормативните изисквания. Задължителни мерки: Дейности по конструктивно възстановяване (усилване) основен ремонт: Да се възстанови мазилката чрез циментова стабилизация на 2-те вътрешни колони; Да се извършат репарационни дейности от типа „обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка“, включващо почистване на бетона и армировката (ръчно или машинно), обезпрашаване и водонапиване на повредената зона, полагане на грунд за възстановителен разтвор, полагане на възстановителен разтвор на следните конструктивни елементи; 2-те външни колони в гаража, разположен в двуетажнта сграда и колони по фасадата на едноетажната сграда, Гредите и поясите в сутерена и в таванския етаж с разрушен бетон и видима корозирала армировка. Разрушения бетон и видимата корозирала армировка по северозападната сграда в зоната на едноетажната сграда; Да се премахне оставената „чакаща“ армировка, като продължение на колоните по фасадата на едноетажната част; Да се изпълнят ремонтни дейности на армираната настилка при входните гаражи; Да се изпълнят ремонтни дейности за възстан. целостта на компрометираните зони от козирките по периферията на сградата и при фугата между плочите в зоната на допиране на двуетажната сграда с едноетажната част, чрез циментова стабилизация на пукнатините на козирката и на фугите и да се положи хидроизолация с подходящ наклон. Да се извърши обработка на видимата армировка при отвора на плочата и да се изпълни замонолитване на отвора в междуетажната плоча, за преминаване на водопроводни тръби; Да се изяснят причините за пукнатините в стените на едноетажната постройка чрез т. нар. „гипсови марки“ — отстраняване на мазилката, почистване на бетонната повърхност, полагане на гипсови марки. В случай, че няма повреда (напукване) на гипсовата марка да се пристъпи към циментова стабилизация на фугите. Ако се установи, че продължава появяването на пукнатини е необх. да се извърши укрепване на носещата конструкция — подливане на основите, полагане двустранно на торкетбетон по стените и изграждане на укрепваща констр. за гредите и плочата. Изпълнение на мерки за ЕЕ. Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, тавани и подове); Топлинно изолиране на покрива; Подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи; Подмяна на котела със съвременен такъв, инсталацията да се топлоизолира, да се монтират съвременни отоплителни тела. Изпълнение на мерки за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение: Изгр. на рампа за достъп на хора в неравностойно положение. Съгласно изискв. на ЗЕЕ и Нар. № 7 за ЕЕ, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004 г., сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Необх. мерки за безопасната експлоатация на строежа: Във вр. с бъдещата експлоятация на сградата е необх. съхран. на целостта на строит. конструкция — недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намал. на сечението, премхване на елементи и др.) на носещите елеменмти: стени, колони, греди, плочи, покрив и др.

"Construction of a thermal solar plant for the needs of Sports Complex" Pirin ", c. Blagoevgrad"

Община Благоевград | Published October 14, 2016  -  Deadline October 31, 2016
According secured funding from the state budget of the Republic of Bulgaria for 2016, the maximum financial resources available to the Contracting Authority for construction, the subject of this contract is: 231 175.00 / two hundred and thirty-one thousand one hundred seventy-five lev / lev without VAT or 277 410.00 / ten seventy-seven thousand four hundred and ten / lev with VAT, which may not be exceeded.
  • 1