Public tenders for construction in Dendermonde Belgium

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Dendermondse Volkswoningen CVBA | Published February 23, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
45000000

Construction work

Construction work

OCMW Dendermonde | Published September 5, 2015  -  Deadline November 10, 2015
cpvs
45000000

The construction of a campus "Kroonveldlaan" located Kroonveldlaan, 9200 Dendermonde, with parts: - a nursery in the park area - a building with spaces for: • sentinel medical home, • consultation room Child and Family, • employ childminders and upbringing point, • meeting "house of the child", • region, home Child and Family, • conference rooms - exterior layout.

Construction work

OCMW Dendermonde | Published April 20, 2016
Winner
Strabag NV
cpvs
45000000

The construction of a campus Kroonveldlaan ', located Kroonveldlaan, 9200 Dendermonde, with parts:

- A nursery in the park area

- A main house with rooms:

• Medical guard house,

• consultation room Child and Family,

• employ childminders and educational point

• meeting 'of the child home'

• region house Child and Family,

• conference rooms,

- Exterior layout.

Construction of multi-family home with 4 apartments

Volkswelzijn cvba | Published February 10, 2015  -  Deadline March 30, 2015
cpvs
45000000

Construction of an apartment building with 4 apartments then between 2 apartments

Kasteelstraat - construction of multi-family home with 4 apartments

Volkswelzijn cvba | Published November 7, 2014  -  Deadline December 18, 2014
cpvs
45000000

construction of multi-family home with four apartments - current parcel is land

Construction of 18 social ééngezinskoopwoningen Lebbeke-Heidepark G

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde | Published November 8, 2016  -  Deadline December 16, 2016
cpvs
45000000

Construction of 18 social ééngezinskoopwoningen in Lebbeke-Heidepark G.

Finally - Klaverveld construction of 14 apartment homes for disabled

Volkswelzijn cvba | Published November 7, 2016  -  Deadline December 22, 2016
cpvs
45000000

Finally - Klaverveld construction of 14 apartment homes for disabled

Construction of 8 apartments for rent district Court in Red

Volkswelzijn cvba | Published May 7, 2015  -  Deadline June 22, 2015
cpvs
45000000

Construction of 8 apartments for rent district Court in Red

Architectural, construction, engineering and inspection services

OCMW Dendermonde | Published December 6, 2014
Winner
TV m3 architectuur en architectenvennootschap Atelier KyotoMartelarenplein 3, bus 3Eppegem 1980
cpvs
71000000

Appoint an architect to build a woonzorgzone' Baasrode: - build a nursing home with 120 beds, 3 large bedrooms and 6 of the type inleunwoningen, and supplemental three rooms that can be used for family members (which must meet the same standards a rest room); - Further expanding the woonzorgzone' retaining the existing parts that are on the heritage inventory and the other where appropriate (eg realization of a group housing assistance, a bathhouse, laundry or any other facilities that can offer a CPAS). They aim at a low energy or passive house construction for the new building. It has opted for a construction technique that allows a rapid realization of the nursing home.

Hospital facilities construction work

Onze Lieve Vrouw Van Troost VZW | Published November 18, 2017  -  Deadline January 9, 2018
cpvs
45215140, 45300000, 45400000

See II.2.4.

The assignment that is the subject of these contract documents includes the plot 2, finishing and technology, for the new construction and expansion of Blok West and the refurbishment of the existing physio of the AZ Sint-Blasius hospital on campus at 9200 Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

Reference used by the purchasing department: 2017/282.

The internal reference used by our project coordination: P17002.

File number used by the cutlery designer: 17036.

The assignment is carried out in 1 phase for the new building. For the renovation part, first a number of classrooms have to be converted and put into use before the last zone can be converted.

The contractor must always take into account that the work is carried out on a site of a hospital in operation.

Car park building construction work

Stad Dendermonde | Published April 28, 2017  -  Deadline June 14, 2017
cpvs
45213312

This assignment includes the design and realization of a parking facility (including the environmental infrastructure) in Dendermonde and is considered a work assignment, more specifically an operating contest.

The assignment includes:

* Providing a design, construction (including finishing, techniques, incorporated or constructive facilities, environmental infrastructure and security coordination) and the use of a parking facility with a minimum capacity of 100 passenger vehicles (initially in 2 floors, with the possibility of extension With a third building layer after commissioning of the parking lot);

* The preliminary drafting of a dossier for the application of the necessary permits for this building, in accordance with applicable regulations, as well as any additional regulations and provisions as imposed by the municipality, the region or other relevant bodies (including, for example, the preparation of An archaeological note, advice from the fire department, ...). The collection of the necessary information belongs to the assignment. The contractor submits the construction request file to the number of copies required by the licensing authority. 2 additional copies are also provided for the client. This file must be made by a registered architect. The costs of the formatting and the fees are borne by the contractor;

* Compile a complete implementation file for the building, including all necessary studies regarding architecture, stability, techniques, security coordinator (design and realization), equipment, ....

Construction work

Dendermondse Volkswoningen CVBA | Published February 9, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
45000000

Rosdonck: replacement building of 66 new rental apartments after demolition of 33 existing houses.

Hospital facilities construction work

Onze Lieve Vrouw Van Troost VZW | Published November 29, 2017  -  Deadline January 9, 2018
cpvs
45215140, 45300000, 45400000

See II.2.4.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Verko | Published February 9, 2017
Winner
Antea Belgium NV
cpvs
71000000, 71200000, 71300000, 71800000

Situering:

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband met als deelnemende gemeenten de stad Dendermonde en de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

De vereniging heeft tot doel de inzameling en de verwerking van de afvalstoffen, de studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan gegeven worden in de vermelde regio.

Het takenpakket is alomvattend — van preventie van afval over inzameling tot verwerking. Ten gevolge van maatschappelijke veranderingen, alsook de technische en economische verbetering van de aangeboden afvaltechnieken, evalueert Verko voortdurend de afvaltendensen, om haar werking zo nodig bij te sturen. Zo is het takenpakket van Verko in de loop van de jaren geëvolueerd van een eenvoudige huis-aan-huisinzameling (huisvuil en grofvuil) en het gecontroleerd storten ervan, naar een volledig afvalstoffenbeheer, waarbij niet alleen het afval wordt weggewerkt, maar ook nog eens een duurzame product-, grondstoffen- en energierecyclage ontstaat. Verko levert dus ook reeds een bijdrage aan het oplossen van de grondstoffen schaarste en het CO2- probleem.

De werking van Verko begint bij het zoeken naar de meest geschikte oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare, betaalbare technologie, voor een milieuverantwoord beheer van de huishoudelijke afvalstoffen. Duurzaamheid, afvalpreventie, producthergebruik, selectieve inzameling, recyclage en milieuverantwoorde eindverwerking zijn de sleutelwoorden van onze aanpak. Meer informatie over Verko is te vinden op de website www.dds-verko.be

Voor een oplossing betreffende de eindverwerking van het gft afval heeft Verko op de terreinen langs de Bevrijdingslaan in Dendermonde, 2 verwerkingsinstallaties (bouwjaar 1996 en 1998) met respectievelijk een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 22 500 ton en 17 500 ton gft afval. De eerste installatie verwerkt het gft afval van de eigen gemeenten, de tweede installatie verwerkt het gft afval, aangevoerd door derden. De toegepaste technologie is tunnelcompostering.

Verko wil deze 2 installaties terug bedrijfsklaar maken voor de volgende 20 jaar. Gezien de grote evolutie van de milieutechnologie de laatste jaren en de voortdurende hogere eisen die aan dergelijke installaties gesteld worden, niet in het minst qua energie-efficiëntie en milieubelasting, wil Verko een grondig gefundeerde keuze maken voor de vernieuwing van de composteerfabriek. Bij gebrek aan een doorgedreven kennis van de mogelijkheden, die de markt dienaangaande op technische en eventueel financieel vlak biedt, doet Verko in dat kader beroep op een concurrentiedialoog.

In dat kader heeft Verko eerder reeds een gunningsprocedure opgestart met als voorwerp het ontwerp en de bouw van een gft verwerkingsinstallatie. In optie kan de kandidaat ook inschrijven voor de exploitatie van deze installatie. Er wordt een basisofferte gevraagd voor een installatie met een verwerkingscapaciteit van 22 000 ton gft- en groenafval in basisofferte en een installatie met een verwerkingscapaciteit van 36 000 ton gft- en groenafval in variant. Deze opdracht betreft een opdracht voor werken en omvat 1 perceel. Dit is een opdracht tegen prijslijst.

Bij deze concurrentiedialoog zijn er gestructureerde onderhandelingen (dialogen) mogelijk na de selectiefase op basis van een initieel beschrijvend document. De geselecteerde inschrijvers kunnen vervolgens een definitieve offerte indienen na het uitgeven van het definitief beschrijvend document.

De concurrentiedialoog gebeurt in 2 fasen:

— eerste fase: selectiefase waarbij de kandidaten geselecteerd worden op basis van het selectiebestek;

— tweede fase: dialoogfase, onderhandelingen waarbij achtereenvolgens de volgende aspecten behandeld worden:

1) de globale projectvisie,

2) financiële aspecten,

3) gedetailleerde uitwerking van het project (bouwkundige aspecten, installaties, proces),

4) projectaanpak (met gedetailleerde planning) en contractvorming.

Na overhandiging van het definitief beschrijvend document dat 1 of meerdere oplossingen beschrijft, worden de inschrijvers gevraagd hun finale offerte in te dienen.

Deze procedure zit op dit ogenblik in de dialoogfase „financiële aspecten”. De inschrijvers hebben een budgetofferte ingediend voor hun voorstel.

Eigenlijke opdracht:

Met deze opdracht beoogt het opdrachtgevend bestuur het aanstellen van een studiebureau voor:

1. het geven van advies voor de beslissing na de tweede dialoogfase, financiële aspecten, en het volgen van de laatste stappen van de dialoogfase in het raam van de lopende concurrentiedialoog;

2. ondersteuning subsidieaanvraag bij OVAM voor een voorvergistingsinstallatie;

3. het concipiëren, opstellen en redactie van het technisch gedeelte van het beschrijvend document van de concurrentiedialoog in overleg met het opdrachtgevend bestuur;

4. het evalueren van de offertes in overleg met het opdrachtgevend bestuur, presentatie evaluatie Raad van Bestuur Verko, redactie gemotiveerde gunningsbeslissing;

5. ondersteuning bij de opmaak van de vergunningendossiers door de opdrachtnemer van de hoofdopdracht;

6. controle uitoefenen bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer + de voorlopige oplevering van de installaties.

Toelichting:

Om deze opdracht te kunnen verwezenlijken moet het studiebureau beschikken over de volgende kennis (niet limitatief):

— bouwkundige werken, industriebouw,

— composteren van gft, composteerinstallaties, -processen,

— vergisten van gft, vergistingsinstallaties, -processen,

— biogas,

— warmtekrachtkoppeling (WKK),

— Vlaamse energiemarkt (groene stroom certificaten),

— overheidsopdrachten,

— project-, veiligheids- en milieucoördinatie,

— kostprijsberekening.

Het studiebureau mag geen enkele link hebben met de ondernemingen, die op dit ogenblik deelnemen aan de concurrentiedialoog.

Het gaat om een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten.

Deze opdracht zal worden toegewezen na een open procedure van offerteaanvraag, bij toepassing van artikelen 3, 5° en 23 van de wet op de overheidsopdrachten van 15.6.2006.

Er worden geen varianten in aanmerking genomen.

In overeenstemming met artikel 2, § 1, 4 ° van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gaat het om een opdracht tegen globale prijs.

Overeenkomstig artikel 35 van de wet op de overheidsopdrachten van 15.6.2006 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om zonder compensatie de gunning of de afsluiting van de opdrachtprocedure of het herstarten ervan, indien nodig, via andere middelen stop te zetten.

Plaats van dienstverlening: Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Verko | Published September 21, 2016  -  Deadline November 10, 2016
cpvs
71000000, 71200000, 71300000, 71800000

Situering:

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband met als deelnemende gemeenten de Stad Dendermonde en de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

De vereniging heeft tot doel de inzameling en de verwerking van de afvalstoffen, de studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan gegeven worden in de vermelde regio.

Het takenpakket is alomvattend — van preventie van afval over inzameling tot verwerking. Ten gevolge van maatschappelijke veranderingen, alsook de technische en economische verbetering van de aangeboden afvaltechnieken, evalueert Verko voortdurend de afvaltendensen, om haar werking zo nodig bij te sturen. Zo is het takenpakket van Verko in de loop van de jaren geëvolueerd van een eenvoudige huis-aan-huisinzameling (huisvuil en grofvuil) en het gecontroleerd storten ervan, naar een volledig afvalstoffenbeheer, waarbij niet alleen het afval wordt weggewerkt, maar ook nog eens een duurzame product-, grondstoffen- en energierecyclage ontstaat. Verko levert dus ook reeds een bijdrage aan het oplossen van de grondstoffen schaarste en het CO2- probleem.

De werking van Verko begint bij het zoeken naar de meest geschikte oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare, betaalbare technologie, voor een milieuverantwoord beheer van de huishoudelijke afvalstoffen. Duurzaamheid, afvalpreventie, producthergebruik, selectieve inzameling, recyclage en milieuverantwoorde eindverwerking zijn de sleutelwoorden van onze aanpak. Meer informatie over Verko is te vinden op de website www.dds-verko.be

Voor een oplossing betreffende de eindverwerking van het GFT afval heeft Verko op de terreinen langs de Bevrijdingslaan in Dendermonde, twee verwerkingsinstallaties (bouwjaar 1996 en 1998) met respectievelijk een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 22 500 ton en 17 500 ton GFT afval. De eerste installatie verwerkt het GFT afval van de eigen gemeenten, de tweede installatie verwerkt het GFT afval, aangevoerd door derden. De toegepaste technologie is tunnelcompostering.

Verko wil deze twee installaties terug bedrijfsklaar maken voor de volgende 20 jaar. Gezien de grote evolutie van de milieutechnologie de laatste jaren en de voortdurende hogere eisen die aan dergelijke installaties gesteld worden, niet in het minst qua energie-efficiëntie en milieubelasting, wil Verko een grondig gefundeerde keuze maken voor de vernieuwing van de composteerfabriek. Bij gebrek aan een doorgedreven kennis van de mogelijkheden, die de markt dienaangaande op technische en eventueel financieel vlak biedt, doet Verko in dat kader beroep op een concurrentiedialoog.

In dat kader heeft Verko eerder reeds een gunningsprocedure opgestart met als voorwerp het ontwerp en de bouw van een GFT verwerkingsinstallatie. In optie kan de kandidaat ook inschrijven voor de exploitatie van deze installatie. Er wordt een basisofferte gevraagd voor een installatie met een verwerkingscapaciteit van 22 000 ton GFT- en groenafval in basisofferte en een installatie met een verwerkingscapaciteit van 36.000 ton GFT- en groenafval in variant. Deze opdracht betreft een opdracht voor werken en omvat één perceel. Dit is een opdracht tegen prijslijst.

Bij deze concurrentiedialoog zijn er gestructureerde onderhandelingen (dialogen) mogelijk na de selectiefase op basis van een initieel beschrijvend document. De geselecteerde inschrijvers kunnen vervolgens een definitieve offerte indienen na het uitgeven van het definitief beschrijvend document.

De concurrentiedialoog gebeurt in twee fasen:

— eerste fase: selectiefase waarbij de kandidaten geselecteerd worden op basis van het selectiebestek;

— tweede fase: dialoogfase, onderhandelingen waarbij achtereenvolgens de volgende aspecten behandeld worden:

1) de globale projectvisie,

2) financiële aspecten,

3) gedetailleerde uitwerking van het project (bouwkundige aspecten, installaties, proces),

4) projectaanpak (met gedetailleerde planning) en contractvorming.

Na overhandiging van het Definitief beschrijvend document dat één of meerdere oplossingen beschrijft, worden de inschrijvers gevraagd hun finale offerte in te dienen.

Deze procedure zit op dit ogenblik in de dialoogfase „financiële aspecten”. De inschrijvers hebben een budgetofferte ingediend voor hun voorstel.

Eigenlijke opdracht:

Met deze opdracht beoogt het opdrachtgevend bestuur het aanstellen van een studiebureau voor:

1. het geven van advies voor de beslissing na de tweede dialoogfase, financiële aspecten, en het volgen van de laatste stappen van de dialoogfase in het raam van de lopende concurrentiedialoog;

2. ondersteuning subsidieaanvraag bij OVAM voor een voorvergistingsinstallatie;

3. het concipiëren, opstellen en redactie van het technisch gedeelte van het beschrijvend document van de concurrentiedialoog in overleg met het opdrachtgevend bestuur;

4. het evalueren van de offertes in overleg met het opdrachtgevend bestuur, presentatie evaluatie Raad van Bestuur Verko, redactie gemotiveerde gunningsbeslissing;

5. ondersteuning bij de opmaak van de vergunningendossiers door de opdrachtnemer van de hoofdopdracht;

6. controle uitoefenen bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer + de voorlopige oplevering van de installaties.

Toelichting:

Om deze opdracht te kunnen verwezenlijken moet het studiebureau beschikken over de volgende kennis (niet limitatief):

— bouwkundige werken, industriebouw;

— composteren van GFT, composteerinstallaties, -processen;

— vergisten van GFT, vergistingsinstallaties, -processen;

— biogas;

— warmtekrachtkoppeling (WKK);

— vlaamse energiemarkt (groene stroom certificaten);

— overheidsopdrachten;

— project-, veiligheids- en milieucoördinatie;

— kostprijsberekening.

Het studiebureau mag geen enkele link hebben met de ondernemingen, die op dit ogenblik deelnemen aan de concurrentiedialoog.

Het gaat om een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten.

Deze opdracht zal worden toegewezen na een open procedure van offerteaanvraag, bij toepassing van artikelen 3, 5° en 23 van de wet op de overheidsopdrachten van 15.6.2006.

Er worden geen varianten in aanmerking genomen.

In overeenstemming met artikel 2, § 1, 4 ° van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gaat het om een opdracht tegen globale prijs.

Overeenkomstig artikel 35 van de wet op de overheidsopdrachten van 15.6.2006 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om zonder compensatie de gunning of de afsluiting van de opdrachtprocedure of het herstarten ervan, indien nodig, via andere middelen stop te zetten.

Plaats van dienstverlening: Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde.

Hospital facilities construction work

Onze Lieve Vrouw Van Troost VZW | Published March 29, 2017
cpvs
45215140

Extension block west + renovation physiotherapy department - carcass, finishing and techniques.

General tender: on February 19, 2016 at 10:00 for the construction of 16 social housing and 11 social housing units in Buggenhout, Sparta, Playing Field Street - project Segers

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde | Published December 15, 2015  -  Deadline February 19, 2016
cpvs
45000000

General contract for the construction of 16 social housing and 11 social housing units in Buggenhout, Sparta, Playing Field Street - project Segers on Friday, February 19th, 2016 at 10:00.

Dr. Haekstraat 19 Grembergen

Dendermondse Volkswoningen CVBA | Published July 12, 2016  -  Deadline August 30, 2016
cpvs
45000000

demolition of a dwelling and construction of infrastructure piece

Refuse-compaction vehicles

Verko | Published January 25, 2017  -  Deadline March 16, 2017
cpvs
34144512

The present contract is for the supply of three new turnkey garbage trucks, consisting of:

- A chassis of about 320hp with CNG drive, maximum gross weight of 26 tonnes with automatic transmission, rear steering axle, signaling blind spot,

- Construction of 22 to 24 m³ with GFT seal, double-acting hydraulic expulsion cylinder, rear camera, curtain fabric,

- Solid built, fully automatic loading for the loading of 120 liters, 240 liters, 770- and 1100-liter DIN containers. Hand-operated loading of 40 liter containers with pick up cam is also possible,

- Advertising painting.

Refuse-compaction vehicles

Verko | Published July 8, 2016
Winner
Terberg Matec Belgium BVBA
cpvs
34144512

The present contract is for the supply of three new turnkey garbage trucks, consisting of:

- A chassis of about 320hp, maximum gross weight of 26 tonnes with automatic transmission, rear steering axle, signaling blind spot,

- Construction of 22 to 24 m 3 With GFT seal, double-acting hydraulic expulsion cylinder, rear camera, curtain fabric,

- Solid built, fully automatic loading for the loading of 120 liters, 240 liters, 770- and 1100-liter DIN containers. Hand-operated loading of 40 liter containers with pick up cam is also possible,

- Advertising painting.