Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Dendermonde Belgium

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Architectural, construction, engineering and inspection services

Verko | Published September 21, 2016  -  Deadline November 10, 2016

Situering:

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband met als deelnemende gemeenten de Stad Dendermonde en de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

De vereniging heeft tot doel de inzameling en de verwerking van de afvalstoffen, de studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan gegeven worden in de vermelde regio.

Het takenpakket is alomvattend — van preventie van afval over inzameling tot verwerking. Ten gevolge van maatschappelijke veranderingen, alsook de technische en economische verbetering van de aangeboden afvaltechnieken, evalueert Verko voortdurend de afvaltendensen, om haar werking zo nodig bij te sturen. Zo is het takenpakket van Verko in de loop van de jaren geëvolueerd van een eenvoudige huis-aan-huisinzameling (huisvuil en grofvuil) en het gecontroleerd storten ervan, naar een volledig afvalstoffenbeheer, waarbij niet alleen het afval wordt weggewerkt, maar ook nog eens een duurzame product-, grondstoffen- en energierecyclage ontstaat. Verko levert dus ook reeds een bijdrage aan het oplossen van de grondstoffen schaarste en het CO2- probleem.

De werking van Verko begint bij het zoeken naar de meest geschikte oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare, betaalbare technologie, voor een milieuverantwoord beheer van de huishoudelijke afvalstoffen. Duurzaamheid, afvalpreventie, producthergebruik, selectieve inzameling, recyclage en milieuverantwoorde eindverwerking zijn de sleutelwoorden van onze aanpak. Meer informatie over Verko is te vinden op de website www.dds-verko.be

Voor een oplossing betreffende de eindverwerking van het GFT afval heeft Verko op de terreinen langs de Bevrijdingslaan in Dendermonde, twee verwerkingsinstallaties (bouwjaar 1996 en 1998) met respectievelijk een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 22 500 ton en 17 500 ton GFT afval. De eerste installatie verwerkt het GFT afval van de eigen gemeenten, de tweede installatie verwerkt het GFT afval, aangevoerd door derden. De toegepaste technologie is tunnelcompostering.

Verko wil deze twee installaties terug bedrijfsklaar maken voor de volgende 20 jaar. Gezien de grote evolutie van de milieutechnologie de laatste jaren en de voortdurende hogere eisen die aan dergelijke installaties gesteld worden, niet in het minst qua energie-efficiëntie en milieubelasting, wil Verko een grondig gefundeerde keuze maken voor de vernieuwing van de composteerfabriek. Bij gebrek aan een doorgedreven kennis van de mogelijkheden, die de markt dienaangaande op technische en eventueel financieel vlak biedt, doet Verko in dat kader beroep op een concurrentiedialoog.

In dat kader heeft Verko eerder reeds een gunningsprocedure opgestart met als voorwerp het ontwerp en de bouw van een GFT verwerkingsinstallatie. In optie kan de kandidaat ook inschrijven voor de exploitatie van deze installatie. Er wordt een basisofferte gevraagd voor een installatie met een verwerkingscapaciteit van 22 000 ton GFT- en groenafval in basisofferte en een installatie met een verwerkingscapaciteit van 36.000 ton GFT- en groenafval in variant. Deze opdracht betreft een opdracht voor werken en omvat één perceel. Dit is een opdracht tegen prijslijst.

Bij deze concurrentiedialoog zijn er gestructureerde onderhandelingen (dialogen) mogelijk na de selectiefase op basis van een initieel beschrijvend document. De geselecteerde inschrijvers kunnen vervolgens een definitieve offerte indienen na het uitgeven van het definitief beschrijvend document.

De concurrentiedialoog gebeurt in twee fasen:

— eerste fase: selectiefase waarbij de kandidaten geselecteerd worden op basis van het selectiebestek;

— tweede fase: dialoogfase, onderhandelingen waarbij achtereenvolgens de volgende aspecten behandeld worden:

1) de globale projectvisie,

2) financiële aspecten,

3) gedetailleerde uitwerking van het project (bouwkundige aspecten, installaties, proces),

4) projectaanpak (met gedetailleerde planning) en contractvorming.

Na overhandiging van het Definitief beschrijvend document dat één of meerdere oplossingen beschrijft, worden de inschrijvers gevraagd hun finale offerte in te dienen.

Deze procedure zit op dit ogenblik in de dialoogfase „financiële aspecten”. De inschrijvers hebben een budgetofferte ingediend voor hun voorstel.

Eigenlijke opdracht:

Met deze opdracht beoogt het opdrachtgevend bestuur het aanstellen van een studiebureau voor:

1. het geven van advies voor de beslissing na de tweede dialoogfase, financiële aspecten, en het volgen van de laatste stappen van de dialoogfase in het raam van de lopende concurrentiedialoog;

2. ondersteuning subsidieaanvraag bij OVAM voor een voorvergistingsinstallatie;

3. het concipiëren, opstellen en redactie van het technisch gedeelte van het beschrijvend document van de concurrentiedialoog in overleg met het opdrachtgevend bestuur;

4. het evalueren van de offertes in overleg met het opdrachtgevend bestuur, presentatie evaluatie Raad van Bestuur Verko, redactie gemotiveerde gunningsbeslissing;

5. ondersteuning bij de opmaak van de vergunningendossiers door de opdrachtnemer van de hoofdopdracht;

6. controle uitoefenen bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer + de voorlopige oplevering van de installaties.

Toelichting:

Om deze opdracht te kunnen verwezenlijken moet het studiebureau beschikken over de volgende kennis (niet limitatief):

— bouwkundige werken, industriebouw;

— composteren van GFT, composteerinstallaties, -processen;

— vergisten van GFT, vergistingsinstallaties, -processen;

— biogas;

— warmtekrachtkoppeling (WKK);

— vlaamse energiemarkt (groene stroom certificaten);

— overheidsopdrachten;

— project-, veiligheids- en milieucoördinatie;

— kostprijsberekening.

Het studiebureau mag geen enkele link hebben met de ondernemingen, die op dit ogenblik deelnemen aan de concurrentiedialoog.

Het gaat om een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten.

Deze opdracht zal worden toegewezen na een open procedure van offerteaanvraag, bij toepassing van artikelen 3, 5° en 23 van de wet op de overheidsopdrachten van 15.6.2006.

Er worden geen varianten in aanmerking genomen.

In overeenstemming met artikel 2, § 1, 4 ° van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gaat het om een opdracht tegen globale prijs.

Overeenkomstig artikel 35 van de wet op de overheidsopdrachten van 15.6.2006 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om zonder compensatie de gunning of de afsluiting van de opdrachtprocedure of het herstarten ervan, indien nodig, via andere middelen stop te zetten.

Plaats van dienstverlening: Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde.

  • 1