Public tenders for window-cleaning in Poland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

window-cleaning services

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Krakowie” | Published July 4, 2012  -  Deadline August 13, 2012
cpvs
77310000, 77340000, 90600000, 90610000, 90620000, 90630000, 90911200, 90911300, 90919200

window-cleaning services

window-cleaning services

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Krakowie” | Published August 2, 2012  -  Deadline August 14, 2012
cpvs
77310000, 77340000, 90600000, 90610000, 90620000, 90630000, 90911200, 90911300, 90919200

window-cleaning services

Accommodation, building and window cleaning services

EDF Polska CUW Sp. z o.o. | Published February 20, 2013  -  Deadline March 4, 2013
cpvs
90911000

Accommodation, building and window cleaning services

Accommodation, building and window cleaning services

EDF Polska CUW Sp. z o.o. | Published February 8, 2013  -  Deadline February 18, 2013
cpvs
90911000

Accommodation, building and window cleaning services

Accommodation, building and window cleaning services

EDF Polska CUW Sp. z o.o. | Published March 1, 2013  -  Deadline March 20, 2013
cpvs
90911000

Accommodation, building and window cleaning services

Accommodation, building and window cleaning services

Jednostka Wojskowa 5286 | Published January 4, 2013  -  Deadline January 15, 2013
cpvs
90911000

Accommodation, building and window cleaning services

Accommodation, building and window cleaning services

EDF Polska CUW sp. z o.o. | Published January 16, 2013  -  Deadline February 8, 2013
cpvs
90911000

Accommodation, building and window cleaning services

Window-cleaning services

Kancelaria Senatu | Published January 19, 2016
cpvs
90911300, 90620000, 90919200, 90610000

Window-cleaning services

Window-cleaning services

Kancelaria Sejmu | Published March 20, 2013
Winner
Firma Handlowo-Usługowa MIX Izabella Godlewska ul. Rokosowska 2 lok.69 02-348 Warszawa
cpvs
90911300

Mycie okien, luster i przeszkleń w Kancelarii Sejmu.

window-cleaning services

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie | Published October 9, 2012
cpvs
77311000, 77314000, 77314100, 77342000, 90610000, 90612000, 90620000, 90630000, 90911200, 90911300, 90919200

:2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynku dworca Wrocław Główny oraz na terenie do niego przyległym polegające w szczególności na: a. utrzymaniu czystości powierzchni płaskich, poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, b. utrzymanie w czystości ścian, tablic informacyjnych, stolarki znajdującej się w budynkach, usuwanie napisów graffiti i nalepek, c. zamiataniu i myciu schodów wraz z barierkami, d. opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynku dworca Wrocław Główny i na terenie przyległym objętym niniejszym Zamówieniem i gromadzenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, e. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie letnim (w szczególności poprzez zamiatanie i usuwanie plam na mokro poprzez zmywanie ich wodą z dodatkiem środka myjącego), f. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie zimowym, (w szczególności poprzez usuwanie śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi, a w przypadku dużej ilości zalegającego śniegu utrudniającego w nadmierny sposób komunikację, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia i wywozu z terenu nieruchomości na własny koszt i własnym staraniem. Czynności w ramach odgarniania śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem i środkami chemicznymi gołoledzi będą wykonywane w wielokrotności wymuszonej przez warunki pogodowe. Wykonawca będzie je wykonywał w każdym uzasadnionym przypadku. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy niezbędną ilość piasku i środków chemicznych niezbędnych do posypywania nawierzchni i likwidacji gołoledzi, g. usuwaniu nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z rynien rur spustowych i parapetów, h. utrzymywaniu i pielęgnacji terenów zielonych: koszenie trawy oraz grabienie liści, utrzymywanie kwietników i gazonów wraz z ich nasadzeniami, o ile takowe istnieją, i. wywozie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych (lub zebranych) w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści), j. sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych na terenie dworców, k. mycie okien i przeszkleń.

window-cleaning services

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Krakowie” | Published July 3, 2012  -  Deadline August 13, 2012
cpvs
77310000, 77340000, 90600000, 90610000, 90620000, 90630000, 90911200, 90911300, 90919200

:1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynkach dworców kolejowych i terenach przyległych administrowanych przez PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Krakowie polegające w szczególności na: a. utrzymaniu czystości powierzchni płaskich, poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, b. utrzymanie w czystości ścian, tablic informacyjnych, stolarki znajdującej się w budynkach, usuwanie napisów i nalepek, c. zamiataniu i myciu schodów wraz z barierkami, d. opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynku dworca jak i na terenie przyległym objętym niniejszym Zamówieniem i wywozie na bieżąco we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w związku z realizacją Zamówienia, e. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie letnim (w szczególności poprzez zamiatanie i usuwanie plam na mokro poprzez zmywanie ich wodą z dodatkiem środka myjącego), f. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie zimowym, (w szczególności poprzez usuwanie śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi, a w przypadku dużej ilości zalegającego śniegu utrudniającego w nadmierny sposób komunikację, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia i wywozu z terenu nieruchomości na własny koszt i własnym staraniem. Czynności w ramach odgarniania śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem i środkami chemicznymi gołoledzi będą wykonywane w wielokrotności wymuszonej przez warunki pogodowe. Wykonawca będzie je wykonywał w każdym uzasadnionym przypadku. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy niezbędną ilość piasku i środków chemicznych niezbędnych do posypywania nawierzchni i likwidacji gołoledzi, g. usuwaniu nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z rynien rur spustowych i parapetów, h. utrzymywaniu i pielęgnacji terenów zielonych: koszenie trawy oraz grabienie liści, utrzymywanie kwietników i gazonów o ile takowe istnieją, i. wywozie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych (lub zebranych) w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści), j. sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych na terenie dworców. k. mycie okien i przeszkleń na całej powierzchni, 2. Sprzątanie w/w powierzchni wykonywane będzie w oparciu o technologię sprzątania dworców określoną w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Przy realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wymagania jakościowe w odniesieniu do poszczególnych stref czystości określone w Załączniku nr 6 do SIWZ. 4. Wykonawca musi zapewnić system kontroli usługi dostosowanej do wymagań jakościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co najmniej w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania raportów z przeprowadzonych audytów, a w przypadku dostarczenia sytemu w formie elektronicznej Zamawiający będzie miał możliwość podglądu raportów on-line. 5. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić swoich pracowników i podnosić ich kwalifikacje w zakresie dotyczącym nowych technologii sprzątania, aktów przemocy osób postronnych i postępowania w sytuacjach kryzysowych lub innych szkoleń o podobnym charakterze. 6. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonywane w okresie od najbliższego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.

window-cleaning services

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie | Published April 6, 2012  -  Deadline May 21, 2012
cpvs
77311000, 77314000, 77314100, 77342000, 90610000, 90612000, 90620000, 90630000, 90911200, 90911300, 90919200

:2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynku dworca Wrocław Główny oraz na terenie do niego przyległym polegające w szczególności na: a. utrzymaniu czystości powierzchni płaskich, poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, b. utrzymanie w czystości ścian, tablic informacyjnych, stolarki znajdującej się w budynkach, usuwanie napisów graffiti i nalepek, c. zamiataniu i myciu schodów wraz z barierkami, d. opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynku dworca Wrocław Główny i na terenie przyległym objętym niniejszym Zamówieniem i gromadzenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, e. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie letnim (w szczególności poprzez zamiatanie i usuwanie plam na mokro poprzez zmywanie ich wodą z dodatkiem środka myjącego), f. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie zimowym, (w szczególności poprzez usuwanie śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi, a w przypadku dużej ilości zalegającego śniegu utrudniającego w nadmierny sposób komunikację, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia i wywozu z terenu nieruchomości na własny koszt i własnym staraniem. Czynności w ramach odgarniania śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem i środkami chemicznymi gołoledzi będą wykonywane w wielokrotności wymuszonej przez warunki pogodowe. Wykonawca będzie je wykonywał w każdym uzasadnionym przypadku. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy niezbędną ilość piasku i środków chemicznych niezbędnych do posypywania nawierzchni i likwidacji gołoledzi, g. usuwaniu nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z rynien rur spustowych i parapetów, h. utrzymywaniu i pielęgnacji terenów zielonych: koszenie trawy oraz grabienie liści, utrzymywanie kwietników i gazonów wraz z ich nasadzeniami, o ile takowe istnieją, i. wywozie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych (lub zebranych) w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści), j. sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych na terenie dworców. k. mycie okien i przeszkleń.

window-cleaning services

PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie | Published January 18, 2012  -  Deadline February 22, 2012
cpvs
77311000, 77314000, 77314100, 77342000, 90600000, 90610000, 90612000, 90620000, 90630000, 90911200, 90911300, 90919200

:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach dworców kolejowych Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa WKD Śródmieście oraz na terenach do nich przyległych polegające w szczególności na: a. utrzymaniu czystości powierzchni płaskich, poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, b. utrzymanie w czystości ścian, tablic informacyjnych, stolarki znajdującej się w budynkach, usuwanie napisów graffiti i nalepek, c. zamiataniu i myciu schodów wraz z barierkami, d. opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynkach dworców Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa WKD Śródmieście jak i na terenie przyległym objętym niniejszym Zamówieniem i gromadzenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, e. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie letnim (w szczególności poprzez zamiatanie i usuwanie plam na mokro poprzez zmywanie ich wodą z dodatkiem środka myjącego), f. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, przejść podziemnych w okresie zimowym, (w szczególności poprzez usuwanie śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi, a w przypadku dużej ilości zalegającego śniegu utrudniającego w nadmierny sposób komunikację, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia i wywozu z terenu nieruchomości na własny koszt i własnym staraniem. Czynności w ramach odgarniania śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem i środkami chemicznymi gołoledzi będą wykonywane w wielokrotności wymuszonej przez warunki pogodowe. Wykonawca będzie je wykonywał w każdym uzasadnionym przypadku. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy niezbędną ilość piasku i środków chemicznych niezbędnych do posypywania nawierzchni i likwidacji gołoledzi, g. usuwaniu nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z rynien rur spustowych i parapetów, h. utrzymywaniu i pielęgnacji terenów zielonych: koszenie trawy oraz grabienie liści, utrzymywanie kwietników i gazonów wraz z ich nasadzeniami, o ile takowe istnieją, i. wywozie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych (lub zebranych) w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści), j. sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych na terenie dworców. k. mycie okien i przeszkleń, l. sprzątanie torowisk. m. Jednorazowe doczyszczenie ścian, schodów i posadzek w łączniku pomiędzy dworcem Centralnym a dworcem Śródmieście oraz w wieżycach wschodniej i zachodniej na dworcu Śródmieście w okresie 30 dni od dnia podpisania umowy, następnie utrzymywanie powierzchni w należytym stanie zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 6. Przy wykonywaniu doczyszczania jako usługi jednorazowej Zamawiający nie zapewni Wykonawcy mediów niezbędnych do wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do zaopatrzenia się w maszyny z własnym zasilaniem bądź agregat prądotwórczy umożliwiający podłączenia maszyn określonych w technologii sprzątania (załącznik nr 4). 3. Sprzątanie ww. powierzchni wykonywane będzie w oparciu o technologię sprzątania dworców określoną w Załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Przy realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wymagania jakościowe w odniesieniu do poszczególnych stref czystości określone w Załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Wykonawca musi zapewnić system kontroli usługi dostosowanej do wymagań jakościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co najmniej w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania raportów z przeprowadzonych audytów, a w przypadku dostarczenia sytemu w formie elektronicznej Zamawiający będzie miał możliwość podglądu raportów on-line. 6. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić swoich pracowników i podnosić ich kwalifikacje w zakresie dotyczącym nowych technologii sprzątania, aktów przemocy osób postronnych i postępowania w sytuacjach kryzysowych lub innych szkoleń o podobnym charakterze.

Accommodation, building and window cleaning services

Jednostka Wojskowa 1131 | Published March 6, 2013
Winner
Zakład Uslugowo-Produkcyjno- Handlowy ,,Ciepłownik'' 05-300 Mińsk Mazowiecki POLAND
cpvs
90911000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych

Accommodation, building and window cleaning services

Jednostka Wojskowa 5286 | Published February 7, 2013
Winner
ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD UL. KOLEJOWA 23 61-717 POZNAŃ POLAND
cpvs
90911000

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi utrzymania czystości powierzchni pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych , usuwanie lodu i śniegu z dachów budynków na terenie obiektów administrowanych przez JW 5286 Krosno Odrzańskie w miejscowościach Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Zielona Góra, Radnica

accommodation, building and window cleaning services

Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego | Published August 16, 2012
Winner
Konsorcjum Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód" i "IZAN +" Sp. z. o.o. Żabiniec 46, Przybosia 3 31-215, 91-170 Kraków, Łódź POLAND
cpvs
90911000

Krótki opis zamówienia lub zakupu. 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni, transportu wewnętrznego, selektywnego zbierania i transportu wewnętrznego odpadów medycznych, prowadzeniedepozytu rzeczy chorych, prowadzenie magazynu rotacyjnego łóżek i materacy w systemie 24 h/dobę, gospodarowanie bielizną szpitalną (brudną i czystą) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5, a także sprzątanie pomieszczeń biurowych szpitala.Usługa będzie świadczona w budynkach łóżkowych A, A1, A2 i A3, obejmie poradnie, izby przyjęć, pracownie endoskopii, dział diagnostyki obrazowej, oddziałowe pracownie diagnostyczne i pokoje badań, a także szatnie, pomieszczenia magazynowe (brudnej i czystej bielizny, odpadów medycznych, rezerwy epidemicznej), pomocnicze (depozyt rzeczy chorych) gospodarcze oraz pomieszczenia biurowe i porządkowe w 4 budynkachbiurowych - B, C, E, J. 2. Usługa sprzątania w szpitalu musi zapewniać całodobowe utrzymanie czystości zgodnie z zasadami staranności, zapewnić utrzymanie higieny na poziomie zapobiegającym szerzeniu zakażeń szpitalnych,zgodnie z przepisami i wymogami sanitarno-higienicznymi, w tym wewnętrznymi procedurami i instrukcjamiobowiązującymi u Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres, warunki wykonywania usługi i częstotliwość czynności w poszczególnych rodzajach pomieszczeń stanowi złącznik nr 1 i 2 do SIWZ; metraż powierzchni określony jest w załączniku nr 4 doSIWZ. Szczegółowe czynności w zakresie transportu wewnętrznego określone są w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykaz minimum sprzętu do wykonania usługi określony jest w załączniku nr 9 do SIWZ. 4. Zasady zbierania, segregacji i transportu wewnętrznego odpadów medycznych do wskazanych miejscich przejściowego składowania w budynkach łóżkowych odbywa się zgodnie z procedurą gospodarowania odpadami medycznymi i instrukcjami stanowiskowymi obowiązującymi na terenie szpitala. 5. Usługa musi być wykonywana przy użyciu: sprzętu, materiałów, środków do mycia, oczyszczenia, dezynfekcji powierzchni i higieny rąk, odzieży ochronnej i roboczej Wykonawcy w ilości niezbędnej do jej prawidłowego wykonania.

accommodation, building and window cleaning services

Uzdrowisko Rymanów S.A. | Published January 14, 2012
Winner
Impel Cleaning lider konsorcjum ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław POLAND
cpvs
90911000

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. wraz z przejęciem pracowników Spółki zatrudnionych na stanowiskach związanych ze sprzątaniem na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do siwz. W celu prawidłowej realizacji usługi sprzątania Zamawiający odda Wykonawcy w najem pomieszczenia w poszczególnych obiektach Spółki, które zostały wymienione w części drugiej załącznika nr 7 do siwz.

accommodation, building and window cleaning services

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. | Published February 4, 2012
Winner
Impel Sp. z o.o. Ślężna 118 53-111 Wrocław POLAND
cpvs
90911000, 90911100, 90911200, 90911300

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania, utrzymania porządku oraz prace pomocnicze w obiektach „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A w Szczawnie Zdroju i w Jedlinie Zdroju. Obiekty w Szczawnie Zdroju: Zadanie nr 1: — 1a) Sanatorium „Dom Zdrojowy”, — 1b) kompleks rekreacyjno-zabiegowy zlokalizowany w Sanatorium „Dom Zdrojowy”. (od dnia uruchomienia do końca trwania umowy z Wykonawcą). Zadanie nr 2: — Zakład Przyrodoleczniczy (ZPL), — Pijalnia Wód Mineralnych (PWM), — Hala Spacerowa. Zadanie nr 3: — Sanatorium „Anka”, — Sanatorium „Dąbrówka”, — Sanatorium „Mieszko”, — Sanatorium „Młynarz” z salą gimnastyczną, — Sanatorium „Korona Piastowska” z salami gimnastycznymi, — Sanatorium „Cis”, — Sanatorium „Pionier” z salą gimnastyczną i gabinetem masażu. Obiekty w Jedlinie Zdroju: Zadanie nr 4: — Sanatorium „Dom Zdrojowy” z pomieszczeniami należącymi do Zakładu Przyrodoleczniczego (ZPL) oraz Pijalnią Wód Mineralnych (PWM), — Sanatorium „Warszawianka” z salą gimnastyczną, — Sanatorium „Halina”, — Sanatorium „Teresa” z salą gimnastyczną i gabinetami zabiegowymi.

accommodation, building and window cleaning services

PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie | Published November 17, 2012  -  Deadline December 21, 2012
cpvs
77310000, 77314000, 77314100, 77342000, 90600000, 90610000, 90612000, 90620000, 90630000, 90911000, 90911200, 90911300, 90914000, 90919200

:Usługi sprzątania budynków – dworców kolejowych oraz na terenach do nich przyległych w podziale na Zadania: 1 – Zgierz, 2 – Radomsko, 3 – Pabianice, 4 – Warszawa Powiśle, 5 – Warszawa Zachodnia, 6 – Białystok, 7 – Łowicz Główny, Zadanie 8 – Łódź Kaliska, Zadanie 9 – Warszawa Ursus, Piastów, Jaktorów i Radziwiłłów Mazowiecki, Zadanie 10 – Niemojki i Platerów, Zadanie 11 – Pilawa, Garwolin, Sobolew i Życzyn oraz Zadanie nr 12 – Modlin, z podziałem na 4 strefy czystości: a. Zadanie nr 1 – ZGIERZ – łącznie powierzchnia do sprzątania 5.626,71 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 33,74 m². Strefa 2 – 56,91 m². Strefa 3 – 18,06 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 5.518,00 m². b. Zadanie nr 2 – RADOMSKO – łącznie do sprzątania 5.812,48 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 73,50 m². Strefa 2 – 251,11 m². Strefa 3 – 111,31 m². Strefa 4 – piwnice – 20,56 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 5.356,00 m². c. Zadanie nr 3 – Pabianice – łącznie do sprzątania 6.898,20 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 26,54 m². Strefa 2 – 61,71 m². Strefa 3 – 9,95 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 6.800,00 m². d. Zadanie nr 4 – Warszawa Powiśle – łącznie powierzchnia do sprzątania 318,00 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 7,50 m². Strefa 2 – 100,50 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 210,00 m². e. Zadanie nr 5 – Warszawa Zachodnia – łącznie powierzchnia do sprzątania 2.139,30 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 174,88 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 1.964,42 m². f. Zadanie nr 6 – Białystok – łącznie pow. do sprzątania 6.160,65 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 97,27 m². Strefa 2 – 462,40 m². Strefa 3 – 6,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 5.594,98 m². g. Zadanie nr 7 – Łowicz Główny – łącznie pow. do sprzątania 3.234,12 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 38,14 m². Strefa 2 – 237,75 m². Strefa 3 – 115,64 m². Strefa 4 – piwnice – 72,59 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 2.770,00 m². h. Zadanie nr 8 – Łódź Kaliska – łącznie pow. do sprzątania 12.990,00 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 33,90 m². Strefa 2 – 891,50 m². Strefa 3 – 481,40 m². Strefa 4 – piwnice – 43,20 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 11.540,00 m². i. Zadanie nr 9 – Warszawa Ursus + Piastów + Jaktorów – łącznie powierzchnia do sprzątania 6.421,50 m², w tym: a) Warszawa Ursus – łącznie powierzchnia do sprzątania 675,43 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 104,42 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 570,01 m². b) Piastów – łącznie powierzchnia do sprzątania 547,03 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 96,76 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 450,27 m². c) Jaktorów – łącznie powierzchnia do sprzątania 1.609,06 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 23,79 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 1.585,27 m². d) Radziwiłłów Mazowiecki – łącznie pow. do sprzątania 3.589,98 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 26,85 m². Strefa 2 – 67,04 m². Strefa 3 – 30,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 3.466,08 m². j. Zadanie nr 10 – Niemojki + Platerów – łącznie powierzchnia do sprzątania 2.451,00 m², w tym: a) Niemojki – łącznie powierzchnia do sprzątania 739,00 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 0,00 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 739,00 m². b) Platerów – łącznie powierzchnia do sprzątania 1.712,00 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 0,00 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 1.712,00 m². k. Zadanie nr 11 – PILAWA + GARWOLIN + SOBOLEW + ŻYCZYN – łącznie powierzchnia do sprzątania 5.849,31 m², w tym: a) Pilawa – łącznie powierzchnia do sprzątania 1.194,41 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 44,41 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 1.150,00 m². b) Garwolin – łącznie powierzchnia do sprzątania 2.214,90 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 15,90 m². Strefa 2 – 185,00 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 2.014,00 m². c) Sobolew – łącznie powierzchnia do sprzątania 1.198,00 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 26,00 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 1.172,00 m². d) Życzyn – łącznie powierzchnia do sprzątania 1.242,00 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 0,00 m². Strefa 2 – 42,00 m². Strefa 3 – 0,00 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 1.200,00 m². l. Zadanie nr 12 – MODLIN – łącznie do sprzątania 2.685,25 m² Teren wewnętrzny: Strefa 1 – 31,60 m². Strefa 2 – 111,60 m². Strefa 3 – 41,40 m². Strefa 4 – piwnice – 0,00 m². Teren zewnętrzny: Strefa 4 – 2.500,65 m². Powierzchnia do sprzątania została określona w oparciu o powierzchnię posadzki, natomiast Wykonawca przy kalkulacji ceny musi uwzględnić wszystkie powierzchnie znajdujące się w obrębie powierzchni płaskiej określone dla poszczególnych Zadań w Załącznikach nr 7.1 – 7.12 (tj. powierzchnia słupów, ścian, sufitów, powierzchni szklanych oraz wszystkie elementy znajdujące się na tej powierzchni itp.).

Accommodation, building and window cleaning services

EDF Polska CUW Sp. z o.o. | Published December 12, 2012  -  Deadline January 25, 2013
cpvs
90911000

:Utrzymanie czystości powierzchni płaskich w obrębie kotłowni, maszynowni, odpopielania, odżużlania i czystości przestrzeni ciągów podawania paliwa oraz utrzymanie drożności kanalizacji w obiektach Spółek Grupy EDF Polska z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń. Pozostałe cele to: — zwiększenie bezpieczeństwa personelu, — ujednolicenie wysokiej jakości utrzymania czystości, — zwiększenie niezawodności pracy urządzeń i instalacji, — zmniejszenie ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej w strefach zagrożonych wybuchem.