Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Warsaw Poland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Cleaning services

Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Published October 19, 2016  -  Deadline November 3, 2016
cleaning services

Cleaning services

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie | Published October 18, 2016  -  Deadline November 24, 2016
Cleaning services for outdoor areas Oncology Centre - Institute Street. Roentgen 5, ul. Makolągwy 4 and ul. Wawel 15 in Warsaw.

Cleaning services

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Published October 22, 2016  -  Deadline November 29, 2016
1) The subject of the contract is the execution of the service cleaning offices and premises for other purposes than the office with a total area not exceeding 960 square meters, located in a building located in an office and service "Technic Park" Street. Bohdan Dobrzańskiego 7 in Lublin.

Cleaning services

Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Published September 24, 2016  -  Deadline November 3, 2016

1. The contract is for cleaning outdoor areas and gardening.

2. Implementation of activities in the field of the contract, indicated in OPZ, as defined in Article. 22 § 1 of the Act of 26.06.1974 r. - Labour Code (Journal of Laws of 2014. Item. 1502, as amended. D.) Requires the employment of the Contractor or subcontractor under a contract of employment.

Street-cleaning and sweeping services

Miasto Stołeczne Warszaw Dzielnica Mokotów | Published October 1, 2016  -  Deadline October 26, 2016
Winter cleaning of streets in the municipal district of Mokotów consists in carrying out work related to the maintenance of cleanliness and order and combating the effects of winter.

Cleaning services

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy | Published October 12, 2016  -  Deadline November 17, 2016
1502, as amended. d.), ie. in particular 2 people performing cleaning services. 

Way of documenting employment, the powers of the Employer in the control of compliance by the Contractor to this requirement and sanctions for its failure, are laid down in the model contract forms an integral part siwz

In the case of tendering for more than one lot, to meet the condition relating to the employment of the Contractor or Subcontractor persons performing with the implementation of the contract on the basis of an employment contract, the Contractor will be required to demonstrate the employment of people, the number of which will be the sum of the number of people required for the of each part of the proceedings, which are submitted bid.

Cleaning services

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Published October 7, 2016  -  Deadline November 15, 2016
The contract is for the execution of maintenance services purity usable in the building of the Ministry of Agriculture and Rural Development, as well as in the courtyard

Cleaning services

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP | Published October 26, 2016  -  Deadline November 28, 2016
The contract services cleanliness and proper sanitary condition in the hospital and perform support functions with the patient under the supervision and with the participation of the contracting authority on behalf of the medical staff Employer within 36 months from the date of signing the contract.

Warsaw: cleaning building interiors Office District Mokotów and cleaning and snow removal outdoor areas around the building at ul. Rakowiecka 25/27 from 1 September 2016. 31 August 2017r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów | Published July 15, 2016  -  Deadline August 31, 2017
Cleaning offices and passages, sanitary facilities, social rooms, outdoor areas around buildings. The social clause: During the implementation of the contract the contractor is obliged to employ at least 8 people in full-time employment, on the basis of a contract of employment ..

Warsaw: Winter cleaning, snow removal, maintenance of cleanliness and order on the streets of the Capital City District Ochota Warsaw

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota | Published July 26, 2016  -  Deadline April 30, 2017
The contract is for winter manual and mechanical cleaning, snow removal, combat black ice, maintaining cleanliness and order on the streets, designated main traffic communications walking on the sidewalk and municipal parking spaces Paid Parking Zone unguarded located on municipal streets in the district of Ochota.

Gully cleaning and emptying services

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich | Published October 25, 2016  -  Deadline December 2, 2016
The service consists in maintenance and modernization of drainage national roads, provincial and county in m. St. Warszawy.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

PKP Intercity S.A. | Published October 12, 2016  -  Deadline October 28, 2016
1. Detailed description of the contract is in the range of 1 part of the contract - Appendix No. 1 to SETC.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

PKP Intercity S.A. | Published October 25, 2016  -  Deadline November 2, 2016
1.Przedmiot order is divided into three separate parts (tasks):

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Zarząd Oczyszczania Miasta | Published October 26, 2016  -  Deadline November 8, 2016
As part of the Emergency Order contractor undertakes to perform the following work:

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów | Published October 8, 2016  -  Deadline November 16, 2016
Delivery of furniture including metal furniture, chairs, desks and tables, office furniture, sofas, platforms, furniture to order, kitchen appliances.

Warsaw: window-cleaning service with a glass composite, windows czteroskrzydłowych, with difficult access and a climbing method with framugami and parapets of buildings subordinated to the Office of Social UW for 2 years

Uniwersytet Warszawski | Published July 27, 2016  -  Deadline June 30, 2018
1.	Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat. 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dostępny na stronie www.uw.edu.pl. 3.	Łączna powierzchnia okien do mycia wynosi 29 358,86 m2 , w tym: 1)	okna zespolone - 23.872,12 m2 2)	okna 4-skrzydłowe - 770,18 m2 3)	okna z utrudnionym dostępem - 1.678,96 m2 4)	okna do mycia metodą alpinistyczną (mycie jednostronne z zewnątrz, strona wewnątrz mycie tradycyjne/ z utrudnionym dostępem) -3037,60 m2 4.	Przez usługę umycia 1m² okna należy rozumieć umycie 1m² z obu stron, wewnętrznej i zewnętrznej ( dwustronne), a w przypadku okien czteroskrzydłowych czterostronne wraz z framugami wewnętrznymi i zewnętrznymi i parapetami. 5.	Stopień trudności w wykonywaniu usługi jest zróżnicowany: w tym również, okna z utrudnionym dostępem oraz okna do mycia metodą alpinistyczną. Należy uwzględnić konieczność korzystania ze sprzętu do prac na wysokości. 6.	Usługa obejmuje mycie okien z obu stron, wewnętrznej i zewnętrznej ( dwustronne), a w przypadku okien czteroskrzydłowych czterostronne. 7.	Usługi wykonywane będą w czynnych budynkach. 8.	Wykonawcy zobowiązani są do: 1)	zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 2)	utrzymania porządku w miejscu wykonywania zamówienia, 3)	wykonywania usługi w godzinach pracy administracji danego obiektu po uzgodnieniu z kierownikiem obiektu 9.	Usługi muszą być wykonywane zgodnie z należyta starannością, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów, w szczególności bhp i p.poż. 10.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego sprzętu oraz środków do wykonywania usługi. Stosowane środki muszą posiadać polskie atesty i być dopuszczone na rynku krajowym. 11.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług oraz zastosowanych środków. 12.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 13.	Wykonawca po każdym zakończeniu prac stanowiących całość danego Etapu wg Umowy wystawi faktury VAT na poszczególne obiekty objęte usługą. 14.	Na podstawie art. 29 ust 4 (oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 9 lit d) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę minimum (1) jednej osoby posiadającej uprawnienia opisane w ust. 14, wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia na mycie okien. Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany przeznaczyć do realizacji zamówienia co najmniej 5 osób (1 kierownik grupy oraz 4 pracowników), w tym co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę - patrz również art. 4 § 3 ust. 3pkt 3 SIWZ. 15.	Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę, o której mowa w ust.13 powinna posiadać jedne z niżej wymienionych uprawnień: - kierownik grupy, który będzie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, kierował i nadzorował wykonywanie usługi; - pracownik do przeprowadzania prac wysokościowych na elewacjach budynków BUW posiadające aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz mającą uprawnienia do wykonywania prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych/w dostępie linowym (ukończony kurs/szkolenia z zakresu wykonywania prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych/w dostępie linowym); - pracownik posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 1 m.; 16.	Pozostałe wymagania, w szczególności uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań są określone we wzorze umowy (Rozdział III SIWZ). 17.	Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. 18.	Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9:00 - 13:00 z: 1)	Dom Studenta nr 1 - p. Piotr Łowicki - tel. 22 55 47 471 2)	Dom Studenta nr 2 - p. Emilia Jasińska - tel. 22 55 48 100 3)	Dom Studenta nr 3 - p. Agnieszka Ilczuk - tel. 22 55 30 001 4)	Dom Studenta nr 4 - p. Agnieszka Matyjasiak - tel. 22 55 49 202, 5)	Dom Studenta nr 5 - p. Beata Piątkowska - tel. 22 55 33 011, 6)	Dom Studenta nr 6 - p. - Monika Rot - tel. 22 55 49 401 7)	Obiekt świadczący usługi hotelarskie SOKRATES - p. Ewa Kiełtyka - tel. 22 55 33 520, 8)	Obiekt świadczący usługi hotelarskie HERA - p. Sylwia Kulińska - tel. 22 55 31 005, 9)	Dom Pracownika Naukowego - p. Iwona Borowska - tel. 22 55 33 700. 19.	Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 20.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

Warsaw: Delivery of equipment for dry ice

2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie | Published July 27, 2016  -  Deadline October 31, 2016
The contract is for the supply of equipment for dry ice cleaning in the amount of 1 set.

Security services

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich | Published September 30, 2016  -  Deadline November 10, 2016
The contract is for physical protection, monitoring, cleaning (cleaning and washing), repair, maintenance and supervision of equipment and installation in the facility, as described in Description of the contract from 01.01.2017 to 12.31.2019.

Planting and maintenance services of green areas

Urząd Dzielnicy Praga-Południe | Published October 25, 2016  -  Deadline November 7, 2016
1.Przedmiotem contract is the current maintenance of green areas and parks, squares and ongoing maintenance of greenery on the property District Office Prague-East in the years 2016 - 2019. A. As part of the ongoing year-round care of green areas of parks and squares will be performed gardening and cleaning. During the calendar year will be a work such as:

Warsaw: Implementation of the investment task. Construction of nursery Street. Spartan in Warsaw in the formula design and build.

 | Published July 11, 2016  -  Deadline November 30, 2018
Design work: construction project execution, cost estimates, supervision, construction, installation, finishing internal and external development of the area including a children's playground with a fence. SOCIAL CLAUSE According to par. 4 paragraph. 1 model contract requires that the contracting authority, the contractor said that 3 people intended to perform tasks involving the exercise of ancillary construction work, cleaning and related health and safety protection, will be employed during the contract on the basis of a contract of employment ..