Public tenders for cleaning in Konin Poland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Street-cleaning and sweeping services

Miasto Konin | Published September 22, 2017
Winner
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
cpvs
90610000, 90914000, 90511000

Subject of order. is the cleaning of the City of Konin, consisting of on

- mechanical and manual cleaning:

a) roads and streets (including pedestrian crossings along the road or ul.) and emergency cleaning or elimination of road events.

b) bicycle paths and emergency cleaning or disposal. effects of road events. for the above

c) sidewalks (including asylums and pedestrian crossings along the sidewalk); and emergency cleaning or elimination of the effects of road accidents. for the above

d) squares and car parks (including parking bays) and emergency cleaning or removal of road traffic. for the above

e) areas of traffic stops and emergency cleaning or elimination of the effects of road accidents. for the above

- Emptying and disinfecting street cages, including road lanes,

- purchase and installation of street cages,

- purchase of plastic bags for existing street cages in the Old Town,

- service of outdoor events and city festivals in terms of keeping cleanliness and order.

Subject of order. is the cleaning of the City of Konin, consisting of on

- mechanical and manual cleaning:

a) roads and streets (including pedestrian crossings in the course of the road or ul.) and cleaning and disinfection of the road.

b) bicycle paths and emergency cleaning or disposal. effects of road events. for the above

c) sidewalks (including asylums and pedestrian crossings along the sidewalk); and emergency cleaning or elimination of the effects of road accidents. for the above

d) squares and car parks (including parking bays) and emergency cleaning or removal of road traffic. for the above

e) areas of traffic stops and emergency cleaning or elimination of the effects of road accidents. for the above

- Emptying and disinfecting street cages, including road lanes,

- purchase and installation of street cages,

- purchase of plastic bags to the existing street cages on the Star ...

Cleaning services

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Published May 19, 2017  -  Deadline June 5, 2017
cpvs
90910000, 90921000, 85112000

The subject of the order is: Package No. 1 - comprehensive cleaning of rooms in WSZ in Konin at ul. Hospital 45 together with the distribution of meals and washing dishes, internal transport of patients, transport of corpses from the hospital ward to the storage room, ie refrigeration at the Department of Pathomorphology. Package 2 - comprehensive cleaning of rooms in the Division of Lung Diseases, Lung Disease and Tuberculosis Counseling, Oxygen Therapy, car wash rooms for the Endoscopy Laboratory and the Echocardiography Laboratory at ul. Card. S. Wyszyńskiego 1 with the distribution of meals and washing dishes, the transport of corpses from the hospital ward to the storage place, ie cold stores in the Department of Pathomorphology. Detailed description of the subject matter of the order is included in Appendix No. 3 to SIWZ and 3.1 to 3.29 to SIWZ and Appendix No. 4 to SIWZ and 4.1 to 4.19 to SIWZ., Which is available on the website of the Ordering Party www.szpital-konin.pl

Washing and dry-cleaning services

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Published January 28, 2016
Winner
HTS MEDIJ Sp. z o.o.
cpvs
98310000, 98311000, 98315000

The contract is to provide comprehensive laundry services for the Employer including: washing, disinfectants, drying, ironing, pressing of, stain removal, transportation, repair of bed linen, clothing (working) operations, diapers and clothing of patients in the disinfestation, cleaning blankets, pillows , mattresses, cleaning blinds textile accordance with regulations and in the amounts resulting from current needs. It is expected that in a month will be donated to wash approximately 19 275.00 kg of linen with the proviso that the quantities will be achieved with the latest, changing customer needs. A detailed description of the contract with appendices contained in the Terms of Reference No. ALL-EP-46/2015, which is available on the website of the Employer www.szpital-konin.pl.

Washing and dry-cleaning services

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Published October 31, 2015  -  Deadline December 15, 2015
cpvs
98310000, 98311000, 98315000

The contract is to provide comprehensive laundry services for the Employer including: washing, disinfectants, drying, ironing, pressing of, stain removal, transportation, repair of bed linen, clothing (working) operations, diapers and clothing of patients in the disinfestation, cleaning blankets, pillows , mattresses, cleaning blinds textile accordance with regulations and in the amounts resulting from current needs. It is expected that in a month will be donated to wash approximately 19 275.00 kg of linen with the proviso that the quantities will be achieved with the latest, changing customer needs. A detailed description of the contract with appendices contained in SIW No. ALL-EP-46/2015, which is available on the website of the Employer www.szpital-konin.pl.

Konin: Purchase of special vehicle for pressure sewer cleaning

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. | Published September 13, 2016  -  Deadline July 14, 2016
Winner
POLCAB N. Gamoń sp. jawna,,, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
cpvs
34144000

The contract is for the purchase (delivery) vehicle special pressure - sewerage; for unblocking drains, street inlets, manholes and cleaning sewage pumping station - providing a vehicle for the Contracting Party and its start-up and training of employees designated by the customer in terms of service. Special vehicle - the superstructure brand new (built in 2016) on the used chassis (year of manufacture chassis no older than 2008), to be dedicated to cleaning and maintenance of channels with a diameter of 50 mm to 400 mm with high-pressure water system with simultaneous suction septic tank sludge and removal of contaminants and sediments and pumping water from septic tanks by means of suction - discharge and cleaning of pumping stations to a depth of at least 10 m. The vehicle must be fully operational and prepared to work in accordance with its intended purpose, meeting the requirements of health and safety and current traffic regulations in Polish and European ..

Cleaning services

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Published March 12, 2015  -  Deadline April 8, 2015
cpvs
90910000, 90921000, 85112000

Usługi sprzątania

Cleaning services

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Published April 19, 2017  -  Deadline May 29, 2017
cpvs
90910000, 90921000, 85112000

Detailed description of the subject of the order is included in Appendix 3 to SIWZ and 3.1 to 3.29 to SIWZ and Appendix 4 to SIWZ and 4.1 to 4.19 to SIWZ., Which is made available on the Ordering Party's website www.szpital-konin.pl

Detailed description of the subject matter of the order is included in Appendix No. 3 to SIWZ and 3.1 to 3.29 to SIWZ WSZ-EP-18/2017, which are available on the Ordering Party's website www.szpital-konin.pl.

Detailed description of the subject matter of the order is included in Appendix No. 4 to SIWZ and 4.1 to 4.19 to SIWZ WSZ-EP-18/2017, which are available on the Ordering Party's website www.szpital-konin.pl.

Cleaning and maintenance cleaning of buildings and premises in municipal Konin.

 | Published November 14, 2014  -  Deadline November 28, 2014
cpvs
90000000, 90911200

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: sprzątanie i utrzymanie czystości budynków komunalnych administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o.w Koninie, a w szczególności : a) sprzątanie i utrzymanie czystości budynków w części ogólnodostępnej; b) sprzątanie i utrzymywanie czystości chodników i placów przy budynkach; c) koszenie i utrzymanie terenów zielonych przy budynkach; 1.2. Wykaz budynków z podziałem na części zamówienia: Część I: 3 Maja 31, 31b, 41, 52c; Kolska 23, 25, 27, 35; Część II : Armii Krajowej 6, 15; Bema 7, 15; Część III: 3 Maja 28, 34; PCK 10, Plac Zamkowy 7, 8; Słowackiego 5, Staszica 7; Wojska Polskiego 4; Z. Urbanowskiej 4, 10; Część IV: Dąbrowskiego 9, 20; Kaliska 7, 13, 20, 20a; Kilińskiego 2, 7; Kościuszki 14, 40, 40a, 42u; M. Dąbrowskiej 8a, 8b, 8c, 40a, 42a, 44a, 46a, 50; Mickiewicza 20; Nadrzeczna 11, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 56; Nowa 1, 2, 3, 4, 5, 6; Podgórna 19; Szkolna 23; Szpitalna 60; W. Ludów 1, 7, 11, 13, 15; Wodna 7a, 41; Część V: Kleczewska 43; Woj. Polskiego 9, 17; Część VI: Przemysłowa 5; Część VII: 11 Listopada 9 - Przychodnia; Aleje 1 Maja 15; Broniewskiego - Poczta; Górnicza 14; Kosmonautów 10 - Przychodnia; Kosmonautów - Pawilon handlowy; Legionów 10; Część VIII: Gosławicka 46; Jędrzejewskiego 38; Kleczewska 59; Ogrodowa 2; Poznańska 49. Szczegółowy zakres dla każdej części zamówienia i dla każdego budynku określa załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług w zakresie: - sprzątania i utrzymania czystości w budynku, wokół budynku i na terenach przynależnych do budynków; - uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości z wyjątkiem uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; - uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości, gwarantujących komunikację; - sprzątania i utrzymania czystości altanek (obudów) i wysepek śmietnikowych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, który stanowi zał. nr 1 do Uchwały nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28.11.2012 r. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 20 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu realizacji części usługi określonej w zał. nr 1 do umowy krotnością (np. 4 razy w roku). Niezależnie od ustalonych w harmonogramie terminów Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na każde żądanie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 4 umowy. Oprócz zakresu usług określonego w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: - kontrolowania stanu zapełnienia pojemników na odpady komunalne i zgłaszanie administratorowi budynku konieczności ich opróżnienia z wyprzedzeniem aby nie dopuścić do przepełnienia pojemnika; - dostarczania korespondencji kierowanej przez Zamawiającego do mieszkańców budynków i najemców lokali użytkowych, na których wykonywana jest usługa, a także przekazywania korespondencji od mieszkańców budynków i najemców lokali użytkowych Zamawiającemu; - wywieszania na tablicy ogłoszeń wszelkich informacji i ogłoszeń na polecenie Zamawiającego; - wymiany przepalonych żarówek w miejscach ogólnodostępnych; - dokonywania odczytów wodomierzy, liczników energii elektrycznej i cieplnej na każde polecenie Zamawiającego; - wywieszania flag na czas świąt państwowych i lokalnych na każde polecenie Zamawiającego; - nadzorowania korzystania przez mieszkańców z pomieszczeń wspólnych (pralnie, suszarnie, strychy); - dokonywania deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w korytarzach piwnicznych, na klatkach schodowych i w obudowach śmietnikowych na każde polecenie Zamawiającego; - uprzątania i wywożenia na bieżąco zgrabionych liści i skoszonej trawy własnym staraniem i na koszt własny; - wykonywania innych poleceń dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego. 1.3. Wykonawca zobowiązany jest: Wykonywania usług objętych umową z należytą starannością. Wykonania usługi przy pomocy środków czystości posiadających dopuszczenie do stosowania w miejscach publicznych w zależności od miejsca ich użycia. Przestrzegania przepisów BHP i p. poż. regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego (np. Regulaminu porządku domowego obowiązującego w budynkach administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie). Osobistego (lub osoby upoważnionej) stawiennictwa w administracji budynku w każdy poniedziałek i czwartek tygodnia w godzinach od 11:00 do 13:00, celem dokonania niezbędnych uzgodnień oraz odbioru i przekazania dokumentów dot. mieszkańców budynku i najemców lokali użytkowych. Uczestniczenia na każde żądanie Zamawiającego w wizjach lokalnych, przeglądach, przekazywaniach pomieszczeń lub budynku do wykonania robót remontowych, spotkaniach Zamawiającego z mieszkańcami budynku, udostępniania kluczy od pomieszczeń wspólnie użytkowanych pracownikom Zamawiającego oraz firmy sprawującej konserwację instalacji i urządzeń budynku. Współpracy z Zamawiającym, Strażą Miejską, Policją oraz innymi służbami i organami w zakresie utrzymania czystości i ochrony środowiska. Wykonawca przystąpi do usuwania śniegu po ustąpieniu opadów oraz oblodzeń w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

Cleaning services

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Published June 11, 2015
Winner
Konsorcjum firm: IZAN + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz NAPRZÓD SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, MEDASSIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Spółdzielnia Inwalidów NAPRZÓD w Krakowie z siedzibą w Krakowie
cpvs
90910000, 90921000, 85112000

Object of the contract includes comprehensive maintenance of cleanliness in the premises of the Provincial Hospital in Konin Street. Card. S. Wyszynski 1 with the distribution of meals and washing dishes, handling patients, transporting the body from hospital wards into storage, ie. The cold in the Department of Pathology. A detailed description of the contract is contained in the Terms of Reference No. ALL-NZ-5/2015 together with annexes is available on the website of the Employer in the section purchases and tenders / procurement.

Cleaning services

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Published February 20, 2015  -  Deadline April 2, 2015
cpvs
90910000, 90921000, 85112000

Object of the contract includes a comprehensive maintenance of cleanliness in the premises of the Provincial Hospital in Konin Street. Cardinal. S. Wyszynski 1 with the distribution of food and washing dishes, handling patients, transporting the body from wards to the place of storage, ie. In the Department of Pathology cold. A detailed description of the contract is contained in the Terms of Reference No. ALL-NZ-5/2015 with attachments available on the website of the Employer in the shopping tab and przetragi / procurement.

Planting and maintenance services of green areas

Urząd Miejski | Published April 15, 2015
Winner
Zakład Usługowo Handlowy AGROMAX Piotr Zbyszewski
cpvs
77310000, 90611000, 77211400

Object of the contract include: mowing the lawn, raking leaves, cleaning green belts, the maintenance of roundabouts, maintenance of green on the Amber Route, National Memorials maintenance, maintenance of trees and shrubs, the purchase and planting of deciduous trees and shrubs perennial, forming hedges, weeding hedges, removing the excess the earth. Intervention works: cutting down trees and shrubs, the screening of the crowns of trees, stump grinding, renovating lawns, removing suckers trees.

Planting and maintenance services of green areas

Urząd Miejski | Published January 31, 2015  -  Deadline March 10, 2015
cpvs
77310000, 90611000, 77211400

Object of the contract include: mowing the lawn, raking leaves, cleaning green belts, the maintenance of roundabouts, maintenance of green on the Amber Route, National Memorials maintenance, maintenance of trees and shrubs, the purchase and planting of deciduous trees and shrubs perennial, forming hedges, weeding hedges, removing the excess the earth. Intervention works: cutting down trees and shrubs, the screening of the crowns of trees, stump grinding, renovating lawns, removing suckers trees.

Refuse transport services

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie | Published February 4, 2016  -  Deadline March 15, 2016
cpvs
90512000, 90533000

The contract is the execution of the service consisting in the collection, transport and processing of hazardous waste generated in the process of thermal treatment of waste:

a) code 19 03 06 * - hazardous waste solidified, resulting in the stabilization and solidification of fly ash and flue gas cleaning solids

b) hazardous waste, which have not undergone a process of stabilization and solidification codes:

- 19 01 07 * - solid waste from gas treatment,

- 19 01 13 * - fly ash containing dangerous substances,

- 19 01 15 * - boiler dust containing dangerous substances.

Waste-tip management services

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie | Published March 23, 2017  -  Deadline May 4, 2017
cpvs
90533000, 90512000

The contract is the execution of the service consisting in the collection, transport and processing of hazardous waste generated in the Department of Thermal Municipal Waste Disposal in Konin.

The contract is the execution of the service consisting in the collection, transport and processing of hazardous waste generated in the Department of Thermal Municipal Waste Disposal in Konin, ie .:

1) waste code 19 03 06 * (waste as hazardous, solidified) formed after the process of stabilization and solidification of fly ash and flue gas cleaning solids - the estimated amount of 250 Mg

2) hazardous waste, which have not undergone a process of stabilization and solidification codes:

- 19 01 07 * - solid waste from gas treatment

- 19 01 13 * - fly ash containing dangerous substances

- 19 01 15 * - boiler dust containing dangerous substances

The estimated total amount for these three waste codes is 3000 Mg.

Electricity distribution and related services

Urząd Miejski | Published January 2, 2016
Winner
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
cpvs
65300000, 50232100, 09300000

The Contractor under the contract will be required to: 1) purchase their own behalf electricity and provide electricity distribution services for powering the lighting infrastructure, 2) performing maintenance work aimed at proper and safe operation of the lighting infrastructure, in particular: a) monitoring lighting infrastructure, b) the exchange of the light source and other faulty components luminaries c) the exchange of luminaires not suitable for repair, d) cleaning soiled luminaires, e) adjustment, and replacement of damaged parts of apparatus power and control, f) repair or replacement of damaged wires and cables on power lines infrastructure, lighting, g) to repair or replace worn bearing structures fittings, plates fuse h) repair or replacement of worn cabinets / connector lighting and) protect or replace the cover recesses streetlights or cabinets / connector lighting, painting, metal part of the cabinets and replacing damaged security of lightning, j) perform periodic measurements - in accordance with applicable regulations, k) protecting and restoring the effects of communication events, force majeure and other events, l) the disposal of waste generated, m) plumb streetlights, n) Management lighting control infrastructure equipment, o) the receipt of notifications of faults and carrying out their registry, p) other specified by the Employer work if it has the technical, legal and organizational possibility of their implementation; 3) The contractor will be required to submit a statement that it has concluded a contract for the supply and / or distribution of electricity for lighting infrastructure owned by the Company.

Reconstruction of drainage ditches within the Konin-Międzylesie.

 | Published October 9, 2014  -  Deadline October 28, 2014
cpvs
45240000, 45232130, 45112100, 90470000

The subject of the contract is works related to reconstruction and restoration of existing drainage ditches within Konin Międzylesie. Scope of the contract; 1.Przebudowa ditch No 0010.R.KWG-D6A - Episode D21 - W1 (C12) - involving the construction of the pipeline as an extension of the existing pipeline fi800 mm - channel of PVC pipe with a diameter of 800mm and length. 134,5m and the introduction of water outlet fi1000mm to ditch 0008.R.KWG-D4 channel of PVC pipe with a diameter of 1000mm and length. 179m. The total length of the pipeline trench 313,5m 2.Przebudowa No 0010.R.KWG-D6 - involving the diversion ditch section C12 - A7 and the construction of a new section of the ditch of dł.146,5m and the elimination of the existing route of the ditch section section C12 - A7 length. 155m. 3.Przebudowa ditch No 0010.RKWG-D5 - involves the diversion ditch section section F2 - D13 and the construction of a new section of the ditch of dł.169m and the elimination of the existing route of the ditch section F2 - D13 length. 223m 4.Odtworzenie ditches No 07 ÷ 02 for length. 141m, No. 02 ÷ 0008.R.KWG-D7 and D5 No 0008.RKWG-sections A7-F2 and D13-RD7 length. 188m - Works for cleaning and removing namułu from the bottom of ditches and culverts, odmulanej thickness of 20cm, hand mowing grass and lichen from the bottom and slopes, shear and grubbing of woods ..

Konin: Maintaining inland surface waters in the subregion of Konin in 2016. ITEM 1A

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie | Published July 22, 2016  -  Deadline July 14, 2016
Winner
BUD-SERWIS Spółka z o.o. sp. k., Lisiec Wielki, ul. Rubinowa 57, 62-571 Stare Miasto, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
45240000

The contract is for the execution of works related to maintenance (maintenance) in the proper condition of inland surface waters with hydro-technical structures located within the county Słupca. The contract includes the following tasks: buffalo buffalo It is located at km 6 + 890 is a weir with concrete abutments of the light 3.50 m closures szandorowymi of damming height of 1.20 m. The weir provides for the following work: manual mowing lichens from the slopes of the watercourse in the region works, measurements of excavation of the foundation, trenches and excavations carried out on the spoil Backhoes - the conduit recycle construction and demolition of the cofferdam earth, transfer the purchased material, profiling riverbed below the dam, pumping and maintenance of low water levels for a period of execution of works, demolition mechanical stone wall laid on cement mortar, demolition of hand laid stone walls in cement mortar, above 20 cm, cutting of heavy steel structures - dismantling the steel components of the weir, reinforcement of foundation slabs, vertical walls, abutments weir, reinforced concrete elements of the volume of the building 1,01-10 m3 - the execution of the bottom plate and the execution of the abutments, the rear guides closing, small locksmithing, installation railings and footbridges, the purchase of new guides, purification guides sealed by brushing manually cleaning by brushing the hand of steel structures, brushing steel structures primer for minium, brushing construction steel chlorinated rubber paint, along with re-numbering of buildings and character NPP, filling trenches with density bulldozer, construction, and we assume szandorów log with a thickness of 71 mm after ostruganiu, the execution of double ties with guts fascine with a diameter of 20 + 20 cm, strengthening the bowels and overhead fabric , the execution of rip-rap on the slopes and in the bottom of 10-12 cm, the purchase of land, land transport tractor trailer samowyład. purchased land and concrete, grading (finishing of purely) surface slopes of the area around the work, sow slopes in fertile soil, repair of roads and organize meadows (with grasses) connected with the transport of 200 cm. Task No. 2 - Renovation of the siphon on Channel B Warta 374.1 km. Repair covered inlet chamber and the outlet siphon. On the siphon provided the following works: construction of the cofferdam of the bags filled with a squeal of dismantling the inlet and outlet, excavations and the excavations carried out on the spoil Backhoes - unearthing outposts, pumping and maintenance of low water levels for a period of execution of works, cleaning of concrete surfaces, jet water pressure above 500 bar concrete surfaces not painted, vertical and horizontal + clean concrete slab under the building and groom expansion joints, concrete elements of up to 1.0 m3 - filling defect in the chamber and the outlet on the slopes below and above, repair of concrete and reinforced concrete - manual reprofiling walls with cement-polymer INDUFLEX 6060, purification guides sealed by brushing manually cleaning by brushing the hand of steel structures, brushing steel structures primer for minium, brushing steel structures chlorinated rubber paint, along with the renewal of numbering buildings, grading (finishing of purely) surface slopes of the area around the work, sow slopes in fertile soil. Task No. 3 - Channel B (Struga Grabienicka B) - 4.38 km Zagórów. At the watercourse at km 1 + 900-5 + 175 5 + 250-5 + 655, 6 + 055-6 + 755 provides for the following work: manual mowing lichens from the slopes of the watercourse at km 1 + 900-5 + 175 5 250 + -5 + 655 6 + 055-6 + 755, wygrabienie wykoszonych lichens km above, the mechanical removal of bedload from the stream layer 10 cm locally on a length of 500 m, the mechanical grading of excavated backhoe bulldozer 80 m3, hacking at the overgrown water surface to 60% km 1 + 900-5 + 175 5 + 250-5 + 655, 6 + 055-6 + 755, manual shear shrubs growing on the slope of the watercourse at the surface of 0.20 ha, the fragmentation of cut branches and bushes wood splitter surface 0.20 ha. Task No. 4 - Meszna - 13.08 km Meszna entirely flows through the area of ​​District Słupca. Maintenance adopted section at km 10 + 840- 23 + 920 in the towns: Koszuty Large Koszuty Lots, Młodojewo, Marcewo, Mieczownica and Kochowo. At the watercourse at km 10 + 840 - 23 + 920 - 13.08 km provided the following works: mowing lichens from the slopes of the watercourse at km 10 + 840 - 23 + 920, and the slopes and crown the dike at km 17 + 150 - 17 + 380 , wygrabienie wykoszonych lichens at km 10 + 840 - 23 + 920, and the slopes and crown the dike at km 17 + 150 - 17 + 380, hacking at the overgrown water surface area of ​​up to 30% at km 17 + 150 - 23 + 920, hacking the overgrown water surface area of ​​up to 60% at km 10 + 840 - 17 + 150, manual shear shrubs growing on s
  • 1