Public tenders for organic-chemical in Poland

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Delivery of light reconnaissance vehicle rescue of Recognition contamination of organic chemical.

 | Published August 12, 2013  -  Deadline August 20, 2013
cpvs
34144210

The contract is for the supply of a light reconnaissance vehicle rescue of recognition function of organic chemical contaminants in accordance with Annex 2 to the ToR - A detailed description of the contract. Object of the contract must meet the following requirements: a) comply with all the features specified in the terms of the contract. b) be brand new and in compliance with applicable standards.

Delivery of heavy organic chemical rescue truck.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie | Published May 22, 2014
Winner
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar Sp. z o.o.ul. Okólna 15Korwinów 42-263 biuro@bocar.com.pl +48 343276444 www.bocar.com.pl+48 343276445
cpvs
34144210, 35110000

The contract is for the supply of heavy rescue vehicles chemical and ecological accordance with Annex 2 to the ToR - detailed descriptions of the contract. Object of the contract must meet the following requirements: - the answer to all the characteristics specified in the terms of contract; - To be brand new and in compliance with applicable standards; - Have a set of technical documentation - operational.

Delivery of heavy organic chemical rescue truck.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie | Published February 25, 2014  -  Deadline April 4, 2014
cpvs
34144210, 35110000

The contract is for the supply of heavy rescue vehicles chemical and ecological accordance with Annex 2 to the ToR - detailed descriptions of the contract. Object of the contract must meet the following requirements: - the answer to all the characteristics specified in the terms of the contract - to be brand new and in compliance with applicable standards; - have a set of technical documentation - operational.

miscellaneous organic chemicals

Instytut Farmaceutyczny | Published August 17, 2012  -  Deadline August 8, 2012
cpvs
24327000

miscellaneous organic chemicals

miscellaneous organic chemicals

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Published October 20, 2012  -  Deadline November 26, 2012
cpvs
24327000

:1. Przedmiotem zamówienia objętego Postępowaniem jest dostawa nawaniacza do nawanialni eksploatowanych przez WSG Sp. z o.o. 2. Nawaniaczem będącym przedmiotem zamówienia jest czterowodorotiofen (tetrahydrotiofen) THT. Dostarczany środek nawaniający powinien posiadać następujące parametry: zawartość THT: min. 98 %, temperatura wrzenia min. +116ºC, temperatura mętnienia: max. -30°C, wygląd: przezroczysty, bez wytrąceń i zanieczyszczeń. 3. Dostawa objęta przedmiotem niniejszego zamówienia rozumiana jest jako zakup, transport i uzupełnienie nawaniacza w stacjach gazowych Zamawiającego. 4. Łączna ilość zamawianego nawaniacza to 70 000 kg. Ilość ta jest ilością maksymalną, a Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy nawaniacza w ilości nieprzekraczającej 30 % z wyżej określonej łącznej ilości nawaniacza. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego uprawnienia Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o zapłatę różnicy między wyżej określoną łączną ilością nawaniacza, a ilością rzeczywiście zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną Zamawiającemu w czasie obowiązywania Umowy. 5. Wykaz nawanialni do których ma być dostarczany nawaniacz stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz ten jest aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia i może być w trakcie trwania umowy modyfikowany przez Zamawiającego, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiększania ilości nawanialni, przy czym zwiększenie ilości nie wpływa na zmianę maksymalnej ilości dostarczanego nawaniacza.

Miscellaneous organic chemicals

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku (REGON 050207647) | Published February 2, 2013  -  Deadline March 18, 2013
cpvs
24327000

:Wymagania techniczne preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikacyjnych Cechy fizykochemiczne i użytkowe oferowanego produktu: 1. nie jest produktem odpadowym, 2. niepalny, 3. nie wybuchowy, 4. nietrujący, 5. bezpieczny dla środowiska, 6. temperatura zamarzania

miscellaneous organic chemicals

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku | Published January 14, 2012  -  Deadline February 22, 2012
cpvs
24327000

:Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu płynnego stanowiącego dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego dla organizmów denitryfikacyjnych w ilości 900 ton do Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku ul. Produkcyjna 102.

miscellaneous organic chemicals

Instytut Farmaceutyczny | Published January 20, 2012  -  Deadline February 20, 2012
cpvs
24315000, 24327000, 44832000

miscellaneous organic chemicals

Miscellaneous organic chemicals

Instytut Farmaceutyczny | Published January 20, 2012  -  Deadline February 20, 2012
cpvs
24315000, 24327000, 44832000

Miscellaneous organic chemicals

Miscellaneous organic chemicals

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Published January 15, 2013
Winner
Tesgas S.A. Dąbrowa ul. Batorowska 9 62-070 Dopiewo POLAND
cpvs
24327000

:1. Przedmiotem zamówienia objętego Postępowaniem jest dostawa nawaniacza do nawanialni eksploatowanych przez WSG Sp. z o.o. 2. Nawaniaczem będącym przedmiotem zamówienia jest czterowodorotiofen (tetrahydrotiofen) THT. Dostarczany środek nawaniający powinien posiadać następujące parametry: zawartość THT: min. 98 %, temperatura wrzenia min. +116ºC, temperatura mętnienia: max. -30°C, wygląd: przezroczysty, bez wytrąceń i zanieczyszczeń. 3. Dostawa objęta przedmiotem niniejszego zamówienia rozumiana jest jako zakup, transport i uzupełnienie nawaniacza w stacjach gazowych Zamawiającego. 4. Łączna ilość zamawianego nawaniacza to 70 000 kg. Ilość ta jest ilością maksymalną, a Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy nawaniacza w ilości nieprzekraczającej 30 % z wyżej określonej łącznej ilości nawaniacza. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego uprawnienia Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o zapłatę różnicy między wyżej określoną łączną ilością nawaniacza, a ilością rzeczywiście zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną Zamawiającemu w czasie obowiązywania Umowy. 5. Wykaz nawanialni do których ma być dostarczany nawaniacz stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz ten jest aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia i może być w trakcie trwania umowy modyfikowany przez Zamawiającego, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiększania ilości nawanialni, przy czym zwiększenie ilości nie wpływa na zmianę maksymalnej ilości dostarczanego nawaniacza.

miscellaneous organic chemicals

Instytut Farmaceutyczny | Published July 11, 2012
Winner
Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa POLAND Telephone: +48 225359700 Fax: +48 225359703
cpvs
24315000, 24327000, 44832000

Substancje organiczne, nieorganiczne oraz rozpuszczalniki i inne chemikalia służące do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

miscellaneous organic chemicals

Instytut Farmaceutyczny | Published July 14, 2012  -  Deadline August 2, 2012
cpvs
24327000

miscellaneous organic chemicals

miscellaneous organic chemicals

Instytut Farmaceutyczny | Published June 16, 2012  -  Deadline July 16, 2012
cpvs
24327000

miscellaneous organic chemicals

Delivery of the car type van to transport people from the function recognition contamination chemical and ecological.

 | Published August 1, 2013  -  Deadline August 9, 2013
cpvs
34144210

The contract is for the supply of a minibus vehicle to transport people with the diagnosis function of organic chemical contaminants to the District Headquarters of the State Fire Service in Wągrowcu ..

Basic inorganic and organic chemicals

Instytut Farmaceutyczny | Published March 26, 2013  -  Deadline April 15, 2013
cpvs
24300000, 24315100

Basic inorganic and organic chemicals

basic inorganic and organic chemicals

Tauron Wytwarzanie S.A. (REGON 276854946) | Published May 31, 2012  -  Deadline July 18, 2012
cpvs
24300000

:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody amoniakalnej dla potrzeb bloku 460 MW w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

basic inorganic and organic chemicals

Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna (276854946) | Published October 20, 2012
Winner
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn - Koźle POLAND Telephone: +48 774721500 E-mail: biuro@brenntag.pl Fax: +48 774721600 Internet address: www.brenntag.pl
cpvs
24300000

:

Miscellaneous organic chemicals

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Published October 19, 2017  -  Deadline November 13, 2017
cpvs
24327000

The order of the Order is the delivery of the odorant (understood as the purchase, transportation and replenishment of the odorant in the gas stations of the Ordering Party) to the odorization operated by PSG sp. Z oo for OZG in Poznań, OZG in Koszalin, OZG in Szczecin, OZG in Gorzow Wielopolskie.

The subject of the order is divided into 4 Parts:

Part 1: PSG sp. Z oo Branch of the Gas Plant in Poznan,

Part 2: PSG sp. Z oo Gas Plant in Koszalin,

Part 3: PSG sp. Z oo Branch of the Gas Plant in Szczecin,

Part 4: PSG sp. Z oo Gas Plant in Gorzów Wielkopolski.

The ordering party gives estimates of the amount of odorant THT:

Part 1: 24400 kg,

Part 2: 4900 kg,

Part 3: 7500 kg,

Part 4: 6200 kg.

Miscellaneous organic chemicals

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Published October 4, 2017  -  Deadline November 13, 2017
cpvs
24327000

The subject of the Order is the delivery of odorant (understood as purchase, transport and refill of the odorant in the gas station of the Ordering Party) to the odorization operated by PSG sp. Z oo for OZG in Poznań, OZG in Koszalin, OZG in Szczecin, OZG in Gorzow Wielopolskie.

The subject of the order has been divided into 4 Parts:

Part 1: PSG Sp. z oo, Department of Gas Plant in Poznan,

Part 2: PSG Sp. z oo, Gas Plant Department in Koszalin,

Part 3: PSG Sp. z oo, Branch of Gas Plant in Szczecin,

Part 4: PSG Sp. z oo, Gas Plant Department in Gorzow Wielkopolski.

The ordering party gives estimates of the amount of odor THT:

Part 1: 24400 kg,

Part 2: 4900 kg,

Part 3: 7500 kg,

Part 4: 6200 kg.

The supplied odorant should have the following parameters:

97%,

boiling temperature + 118ºC to + 123ºC,

cloud point: max. -20 ° C

appearance: transparent, without precipitates and impurities

This list is up to date on the day the advert is posted and may be

In particular, the Orderer reserves the right to reduce or increase the number of odors, change their location within the area of ​​the Employer's business, but the increase does not affect the maximum amount of odorant delivered or the Contractor's remuneration.

Filling of tanks on individual objects will take place on the basis of orders for performing gas works.

The contractor with whom the contract will be signed should also:

2013 No. 815, ie transport of hazardous materials,

- comply with regulations on the storage of hazardous materials,

- have transportable pressure tanks,

C 2, p.117 (say: five hundred thousand), irrespective of the number of contracts concluded with the Purchaser.

The contractor who invokes equivalent solutions described by the Orderer is obliged to show that the supplies he delivers meet the requirements specified by the Ordering Party.

1 and 3 of the Act, or the possibility of obtaining them in due time, if this lack of access can not be attributed to the contractor and provided that the contractor proves that the works, supplies or services he performs meet the requirements or criteria specified in the description the subject of the order, the criteria for the evaluation of the tenders or the terms of order fulfillment.

The supplied odorant should have the following parameters:

97%,

boiling temperature + 118ºC to + 123ºC,

cloud point: max. -20 ° C

appearance: transparent, without precipitates and impurities

This list is up to date on the day the advert is posted and may be

In particular, the Orderer reserves the right to reduce or increase the number of odors, change their location within the area of ​​the Employer's business, but the increase does not affect the maximum amount of odorant delivered or the Contractor's remuneration.

Filling of tanks on individual objects will take place on the basis of orders for performing gas works.

The contractor with whom the contract will be signed should also:

2013 No. 815, ie transport of hazardous materials,

- comply with regulations on the storage of hazardous materials,

- have transportable pressure tanks,

- have insurance in the scope of conducted business related to the subject matter of the order, valid for the entire period of binding the Agreement at the level ensuring insurance protection not lower than PLN 500,000 (say: five hundred thousand), irrespective of the number of contracts concluded with the Employer.

The contractor who invokes equivalent solutions described by the Orderer is obliged to show that the supplies he delivers meet the requirements specified by the Ordering Party.

1 and 3 of the Act, or the possibility of obtaining them in due time, if this lack of access can not be attributed to the contractor and provided that the contractor proves that the works, supplies or services he performs meet the requirements or criteria specified in the description the subject of the order, the criteria for the evaluation of the tenders or the terms of order fulfillment.

The supplied odorant should have the following parameters:

97%,

boiling temperature + 118ºC to + 123ºC,

cloud point: max. -20 ° C

appearance: transparent, without precipitates and impurities

This list is up to date on the day the advert is posted and may be

In particular, the Purchaser reserves the right to reduce or increase the number of odors, change their location within the area of ​​the Employer's business area,

Basic inorganic and organic chemicals

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Logistyki Materiałowej | Published September 10, 2016
cpvs
24300000

The reconstituted calcium chloride and a mixture of absorbent.