Call +44 800 9755 164

Public tenders for chemical in Sofia Bulgaria

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!

Chemical reagents

Изпълнителна агенция по околна среда | Published October 22, 2016  -  Deadline November 28, 2016
"Certified Trifluralin-D14, 100ng / μl in acetone or equivalent solvent; 1ml ".

"Providing and servicing of chemical toilets cabins objects from green system of the city. Sofia"

Столична община | Published October 11, 2016  -  Deadline October 21, 2016
To implement the activities is not provided funding.

Construction work on premises intended for laboratory study of chemical-physical composition of raw milk and administrative needs, located in c. Sliven

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ | Published October 19, 2016  -  Deadline October 28, 2016
Further information can be found in the documentation published on the buyer profile of the agency.

The object of this order is: Delivery of 1 piece compressor BU №3, 2 compressors for workshop "Boiler" and 1 compressors workshop "Chemical" TPP "Sofia East".

Топлофикация - София АД | Published October 20, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за участника (по образец); 2. Техническо предложение, съдържащо: 2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. 2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец). 2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор. 2.4. Декларация за срока на валидност на офертата. 3. Ценово предложение (по образец). 4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП (по образец). 5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП (по образец). 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители (по образец). 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец). Декларацията се представя в случай, че ще се ползват подизпълнители. 8. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП от подизпълнител, ако е приложимо (по образец). 9. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки (по образец). 10. Заверено от участника копие на: 10.1. Декларация за съответствие, съгласно Закон за техническите изисквания към продуктите. 10.2. Сертификат за качество от производителя, на български език. 10.3. Технически паспорт на български език, съдържащ - техническо описание, основни технически данни, инструкция за монтаж, експлоатация и ремонт. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС и се представя при сключването му в една от следните форми: 9.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора; 9.2. Парична сума преведена по банковата сметка на възложителя. 9.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Дата и място на отваряне на офертите: 28.10.2016г. от 14:00ч., сграда на Централно управление на "Топлофикация София" ЕАД - гр. София, ул. "Ястребец" 23Б.
  • 1