Call +44 800 9755 164

Public tenders for chemical in Bulgaria

Find all Chemical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for chemical. Make a new search!
ChemicalBulgaria

Chemical products

„Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД | Published November 16, 2016  -  Deadline January 4, 2017

The subject of this tender is divided into 2 lots:

1. Lot № 1 "Supply of ferric chloride to the needs of the treatment plants in the region" purification "of the" Water Supply and Sewerage - Varna "Ltd.".

In fulfilling lot № 1 of the contract should be delivered periodically ferric chloride required as a coagulant chemical dootstranyavane phosphorus in the biological stage of the WWTP and conditioning sludge before dehydration with its chamber filter presses.

2. Lot № 2 "Supply of hydrated lime for the needs of the WWTP - Varna to the region" Purification ".

In fulfilling lot № 2 of the contract should be delivered periodically hydrated lime - technical necessary for conditioning sludge before dewatering with chamber filter presses, as well as pH adjustment in biostapaloto WWTP.

In fulfilling lot № 1 of the contract should be delivered periodically ferric chloride required as a coagulant chemical dootstranyavane phosphorus in the biological stage of the WWTP and conditioning sludge before dehydration with its chamber filter presses. For the needs of "Water - Varna" Ltd. is necessary to supply 3500 tons ferric chloride, liquid, technically for a period of two years. In detail quantities of ferric chloride are described in forward-general, annual and monthly values ​​objects in technical specification № 1 is an integral part of the documentation for public procurement. The specific amounts of supply will be specified in the current written requests by the developer, depending on his needs. Every one of the applications will be sent to the contractor by fax to set his fax number or e-mail. Deliveries will be made to the transport contractor equipped with a device for unloading.

Bids are required for purchase.

In fulfilling lot № 2 of the contract should be delivered periodically hydrated lime - technical, n ...

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД | Published November 5, 2016  -  Deadline December 8, 2016
Delivery of medical products (supplies for cardiovascular surgery, valvular, vascular prosthesis and ECK) as approved by the Principal technical specification.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД | Published November 8, 2016  -  Deadline December 9, 2016
Supply of medical devices (for consumable laboratory diagnostics) as approved by the Principal technical specification.

"Supply of reagents, supplies, measuring devices for motor, chromatographic, spectral and physicochemical analyzes of fuels for the state Agency for Metrology and Technical Supervision, the main di

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор | Published November 18, 2016  -  Deadline December 6, 2016
"Supply of reagents, supplies, measuring devices for motor, chromatographic, spectral and physicochemical analyzes of fuels for the state Agency for Metrology and Technical Surveillance Directorate General" quality control of liquid fuels "in ten lots, namely: reagents for the determination of octane and cetane, reagents for chromatographic and spectral analyzes of fuel, reagents for physico-chemical analyzes of fuel, supplies and measuring equipment for chemical analysis of fuel supplies for liquid chromatography analysis of fuel supplies for appliances sulfur and distillation apparatus supplies in mobile laboratories, supplies apparatus microdistillery.

"Supply of laboratory reagents, culture media, biological products and supplies for the needs of laboratories RHI - Pleven" in three lots: Lot №1: "Supply of laboratory reagents for the needs of the physical and chemical laboratories RHI - Pleven according to Appendix №1 "; Lot №2:" Delivery of culture media, reagents and biological products for the needs of microbiology labs RHI - Pleven, according to Annex №2 "; Lot №3:" Supply of laboratory consumables for the needs of laboratories of RHI - Pleven, according to Annex №3 ".

Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр. Плевен | Published November 23, 2016  -  Deadline December 9, 2016
Специални изисквания към предмета и начина на изпълнение на поръчката: Доставките да се извършват след предварителни писмени заявки на възложителя, на адреса на управление на РЗИ – гр.Плевен, ул.Княз Ал.Батенберг І №7. Доставките да се извършват в срок не повече от 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на поръчката, а за налични на склад реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи – в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването. Към момента на доставката в РЗИ - Плевен продуктите следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от този обозначен на опаковките. Посочените в Приложения №№№ 1, 2 и 3 количества са ориентировъчни и възлагането на поръчката не поражда задължения за РЗИ за закупуването им в пълен обем. Офертите се подават в сградата на РЗИ – Плевен, с адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, І етаж, Звено за административно обслужване. Всяка оферта се подава в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържа: 1.Данни за участника, който прави предложението 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно посочените от възложителя изисквания 3.Ценово предложение /по образец/ – да е съобразено с изискванията на техническите спецификации. Всяка от посочените цени на отделните продукти трябва да е в лева и да е крайна т.е. да са включени всички мита, такси, ДДС, застраховка, транспорт, магинаж, разопаковане, опаковане, разходи по доставяне на продуктите до сградата на РЗИ Плевен. Всеки кандидат трябва да посочи в офертата си цена за посочената мерна единица за продукта, за който кандидатства, както и общата сума на изискваното от възложителя прогнозно количество. 4.Информация за производителите на доставяните вещества и продукти. 5.Копие от Сертификат на участника за съответствие с БДС EN ISO 9001/2008 за функционираща Система за управление на качеството. 6.Копие от Сертификат по ISO Guide 34:2009 и ISO/IEC 17025 на фирмите-производители на лабораторни реактиви – за позиции „Сертифицирани сравнителни материали“ /ССМ/. 7.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.
Dec 2
Dec 14

Testing of samples of water and wastewater in lots as follows: Lot 1: testing of samples for microbiological and chemical parameters and indicators indicator importance of Ordinance №9 / 16.03.2001. the quality of water intended for drinking and household purposes and Ordinance №1 / 10.10.2007g. exploration, use and protection of groundwater. " * To not have preservation of samples prerequisite is the laboratory of the artist is not a distance greater than 150 kilometers. / Asphalt road / lab of Principal. Lot 2: Test samples for chemical and organic indicators of Ordinance №9 / 16.03.2001. the quality of water intended for drinking and household purposes. Lot 3: Testing samples for radiological indicators of Ordinance №9 / 16.03.2001. the quality of water intended for drinking and household purposes Lot 4: Testing of wastewater on indicators of Ordinance №7 / 14.11.2000 years. the terms and conditions for discharge of industrial wastewater in the sewer system of the town of Silistra and the town. Municipality. Before signing the contract, the selected contractor to provide to the Employer instructions for preparation, preservation, storage and transport of samples for testing. Instruction must comply with current legislation relevant to the subject of the contract. Estimated cost: 69 000,00 lev VAT About Lot 1-23 000,00 lev VAT About Lot 2-29 000,00 lev VAT About Lot 3-8 000,00 lev VAT for lot 4-9 000,00 lev VAT These values ​​are approximate. The sampling will be carried out pre-scheduled, according to the program for self-monitoring of "Water" LTD Silistra. The schedule is drawn up at the beginning of each year by the Employer. Quantities are indicative of the contract term. The Contracting Authority reserves the right to change their numbers according to your need. The service will be carried out in accordance with the following acts: Ordinance №9 / 16.03.2001, the quality of water intended for drinking and household purposes, Ordinance №1 / 10.10.2007g. exploration, use and protection of groundwater "and Ordinance №7 / 14.11.2000 years. the terms and conditions for discharge of industrial wastewater in the sewage system of settlements. The contracting authority may award extra number of samples under the same conditions and prices.

Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра | Published December 2, 2016  -  Deadline December 14, 2016
Additional information and documents on this call is available at: http://vik-silistra.com/izpitvane_obrazci_2016/ Bids will be opened on 19.12.2016, at 10:00 am. In the boardroom of the company at:. Silistra,. "Baba Tonka" 19, Administrative building, 2nd floor.

Supply of ferric chloride and hydrated lime for the needs of wastewater treatment plants in the region "purification" of the "Water Supply and Sewerage - Varna" Ltd. in lots

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД | Published November 17, 2016  -  Deadline January 5, 2017
The subject of this public procurement e divided into two lots: 1.Obosobena position № 1 "Supply of ferric chloride to the needs of the treatment plants in the region" purification "of the" Water Supply and Sewerage - Varna "Ltd." In the performance of Lot № 1 of the contract should be delivered periodically ferric chloride required as a coagulant chemical dootstranyavane phosphorus in the biological stage of the WWTP and conditioning sludge before dewatering with chamber filter presses. 2.Obosobena position № 2 "Supply of hydrated lime for the needs of the WWTP - Varna to the region" Purification "In fulfilling lot № 2 of the contract should be delivered periodically hydrated lime - technical necessary for conditioning sludge before dehydration with chamber filter presses, as well as pH adjustment in biostapaloto WWTP

Repair and maintenance services of medical and precision equipment

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД | Published November 11, 2016  -  Deadline December 15, 2016

Full service of the cyclotron complex automated radiochemistry module and quality control Biomarker Generator of Advanced Biomarker Technologies Inc. (ABT BG-10) owned by the Hospital "St. Marina" Jsc. - Varna for a period of one year, include:

1. Unlimited service hours:

a) service by communications software, including installation of all updates required by the company - producer;

b) the prevention and elimination of any further damage.

2. The value of all spare parts, cleaning kits and system components, and the cost of acquisition, logistics, customs, taxes and others.

I. Completeness of cyclotron complex ABT BG-10:

7.5 MeV accelerator - 1;

2. restraints accelerator - 3;

3. Systems Accelerator - 1;

4. Module for control systems accelerator - 1;

5. Mechanical vacuum pump - 1;

6. SUN shell with built-lifters - 1;

7. Systems for lifting the radiation protection - 3;

8. Target, 18F - 1;

9. Heat exchanger water / water - 1;

10. Tube system of water - 1;

11. Module radiochemistry - 1;

12. radiation protection chemical Card - 1;

13. Platform / table - 1;

14. A system for dispensing reagents - 1;

HMI (Distributed Control System) with touchscreen control - 1;

16. Protective casing for syringe - 2;

17. multiport pump with a syringe - 1;

UV detector - 1;

19. Detector refractive index - 1;

20. degasser - 1;

21. Pump solvents for HPLC - 1;

Advertising and marketing services

Община Стара Загора | Published November 19, 2016  -  Deadline December 9, 2016

1. and authorized and conducting 3 / three / press / initial, interim and final / of which will be invited 30 representatives of various media and interested in project implementation entities in the hall in a building of the Municipality of Stara Zagora.

8 GB.

1. and authorized and conducting:

- 3 / three / press / initial, interim and final / of which will be invited 30 representatives of various media and interested in project implementation entities in the hall in a building of the Municipality of Stara Zagora.

2. Development of design, prepress and production of these informational materials with dimensions and requirements, as follows:

- 6. information boards - metal covered with foil against graffiti (design, fabrication and image) measuring 1 x 0.75 meters waterproof, printing - the choice of contractor. Installation - riveting. Contain all the attributes and meet the requirements of the "Single manual beneficiaries implementing rules for information and communication 2014-2020,";

Contractor will develop, deliver and install information signs in conspicuous places of the Municipality of Stara Zagora and partners kindergartens (DG 1 "Chime", located in the square. "Three spouts north," AG 24 "Joy", located in the city . Stara Zagora,. "Gen. Stoletov" № 1; DG 26 "Lilia", located in Hrishteni., str. "Slavyanska" № 17; DG 55 "Forget", located in v. Han Asparuhovo Street . "Cypress" № 8; SGs 68, located in the city. Stara Zagora,. "Tsar Simeon Veliki" № 284).

- 200 pcs. folders block lists with the logo of the project A4 4 + 4 colors, full color edition;

- 200 pcs. notebooks (notebooks) with the logo of the project, A5, cover - solid volume: min 60 leaves;

- 260 pcs. chemical mechanism with the logo of the project inscription: monochromatic screen printing or pad printing;

- 100 pcs. T-shirts with the logo of the project - different sizes and colors;

- Number 45 portable memory - USB minimum of 8.0 GB with the logo of the project, monochromatic screen printing or pad printing.

  • 1