Public tenders for canteen-services in Portugal

Find all Catering tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for catering. Make a new search!

Acquisition of canteen services

Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto | Published September 4, 2017
cpvs
55523100

Acquisition of canteen services

Acquisition of provision of school canteen services

Município de Vila Nova de Gaia | Published July 17, 2018  -  Deadline July 17, 2019
Winner
GERTAL - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.
cpvs
55523100

Acquisition of provision of school canteen services

Canteen services

Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP | Published April 12, 2017  -  Deadline May 22, 2017
cpvs
55510000

Acquisition of catering acquisition of dining service delivery services for units of the Northern Regional Offices, Central Algarve and the Employment and Vocational Training Institute, IP, for the period of 5 months.

Canteen services

Profigaia, Lda | Published April 8, 2017  -  Deadline May 23, 2017
cpvs
55510000

Dinner in the cafeteria of the Gaia Vocational School.

Canteen services

Município de Resende | Published May 6, 2016  -  Deadline June 18, 2016
cpvs
55510000

Provision of meals in canteens of school centers in Resende municipality.

Canteen services

Profigaia, Lda | Published October 12, 2017
cpvs
55510000

Meal service.

Canteen services

Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP | Published May 12, 2017  -  Deadline June 19, 2017
cpvs
55510000

Acquisition of catering services for the organic units of the Central Services and the Regional Delegations of Lisbon and Vale do Tejo and Alentejo of the Institute of Employment and Professional Training, IP, for the period of 5 months.

Canteen services

Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP | Published October 5, 2017  -  Deadline October 18, 2017
cpvs
55510000

Acquisition of catering services for the organic units of the Institute of Employment and Professional Training, IP, at national level for 2018.

Canteen services

Profigaia, Lda | Published October 11, 2017  -  Deadline November 25, 2017
cpvs
55510000

Provision of the catering service of Profigaia, Lda - owner of the Professional School of Gaia.

Meal service from Profigaia, Lda - owner of the Professional School of Gaia.

Canteen services

Rádio e Televisão de Portugal, SA | Published May 12, 2017
Winner
Eurest (Portugal), Lda., Sociedade Europeia de Restaurantes
cpvs
55510000

Meal, cafeteria and pastry services in cafeterias and cafeterias at the facilities of RTP, SA.

Canteen services

Município de Resende | Published July 16, 2014  -  Deadline August 27, 2014
cpvs
55510000

Fornecimento de refeições nos refeitórios dos centros escolares do concelho de Resende, anos letivos 2014/2015 e 2015/2016.

Acquisition of accommodation, food and canteen services ...

Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Juventude em Ação | Published May 22, 2019  -  Deadline August 15, 2019
Winner
Federação de Desportos de Inverno de Portugal
cpvs
55000000

Acquisition of accommodation, food and room services for the realization of training and evaluation activities within the framework of the Volunteer Training and Evaluation Cycle

Canteen services

Município da Trofa | Published June 28, 2013  -  Deadline August 12, 2013
cpvs
55510000

Fornecimento de refeições nos refeitorios escolares dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho da Trofa.

Acquisition of Canteen Services Exploration & Bars EPAL

EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA | Published October 18, 2013  -  Deadline November 25, 2013
cpvs
55511000

Purchase of services for the operation of cafeterias and bars EPAL, under supply "to the lift pass."

Support to School Canteens Services

Município de Amarante | Published September 29, 2016  -  Deadline September 29, 2017
Winner
RH Portugal - Consultores em Investimentos Humanos, Lda.
cpvs
79620000

Support to School Canteens Services

CT.17.ADM.0122.1.0 — Canteen service for the EMCDDA and the EMSA

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) | Published October 7, 2017  -  Deadline November 10, 2017
cpvs
55510000

Formålet med nærværende opfordring til afgivelse af buder at udvælge en kontrahent til at udføre kantinevirksomhed for EONN og EMSA samt betjening med cateringvogn for EONN ved at benytte anlæg beregnet hertil i »Palacete« -bygningen på adressen Praça Europa 2, 1249-289 Lisbon, PORTUGAL.

Direct Adjustment Criteria Material No. ADCM / 6/2014 / DMC - Acquisition of school canteens services.

Município do Porto | Published August 28, 2014
Winner
Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda (500347506)Edifício Prime, Avenida Quinta Grande n.º 53, 6.º andar – AlfragideAmadora 2614-521 comercial@eurest.pt +351 217913600 +351 217913695
cpvs
55523100

Acquisition of school canteens services.

Operation of a canteen and a cafeteria for the European Maritime Safety Agency (EMSA) and the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur | Published January 4, 2017
Winner
TDGI Lda.
cpvs
55321000, 55320000, 55300000, 55510000, 55410000

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) iværksætter en opfordring til at ansøge med henblik på udvælgelse af egnede tjenesteydere, der kan drive cafeterier og kantiner i EMSA's og EONN's lokaler, beliggende på Praça Europa i Lissabon, Portugal. Denne udbudsprocedure er opdelt i 2 faser: »ansøgningsfase« og »budfase«.

I fase I, benævnt ansøgningsfasen, opfordres erhvervsdrivende til at indgive en ansøgning om deltagelse i udbuddet, der er et udbud efter forhandling, i henhold til bestemmelserne i opfordringen til at ansøge og de dertil knyttede bilag.

Derefter vil der blive opstillet en liste over prækvalificerede ansøgere i henhold til kriterierne i udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at ansøge og i udbudsmaterialet. Prækvalificerede ansøgere vil blive opfordret til at afgive et fuldstændigt bud i fase II, benævnt budfasen.

En virksomheds eller en sammenslutnings optagelse på listen over prækvalificerede ansøgere forpligter ikke på nogen måde agenturet med hensyn til tildeling af en kontrakt eller opfordring til at afgive bud.

Parti 1: for koncessionskontrakten om cafeteriadrift for EMSA er den foreløbige dato for underskrivelse af kontrakten sat til december 2016, hvorefter tjenesteydelserne påbegyndes i januar 2017.

Parti 2: for koncessionskontrakten om kantinedrift i Palacete er den foreløbige dato for underskrivelse af kontrakten sat til december 2016, hvorefter tjenesteydelserne påbegyndes i januar 2017.

Begge koncessionskontrakter tildeles indledningsvist for en varighed på 12 måneder med mulighed for fornyelse op til 3 gange, idet der fornys for en maksimal varighed på 12 måneder. For begge kontrakter har tjenesteyderen en opsigelsesfrist for kontrakten på 6 måneder. Gennemførelsen af kontrakterne må ikke påbegyndes før den dato, hvor den pågældende kontrakt træder i kraft.

Die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) leitete gemeinsam mit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) eine Ausschreibung zur Auswahl geeigneter Dienstleister zur Erbringung von Dienstleistungen für eine Cafeteria und eine Kantine in den Räumlichkeiten der EMSA und der EBDD am Standort Praça Europa in Lissabon, Portugal, ein. Dieses Ausschreibungsverfahren bestand aus 2 Phasen: „Bewerbungsphase“ und „Angebotsphase“.

In Phase I, der Bewerbungsphase, werden Wirtschaftsteilnehmer aufgefordert, eine Bewerbung für das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren in Übereinstimmung mit den Bestimmungen in der Aufforderung zur Bewerbung und den zugehörigen Anlagen einzureichen.

Im Anschluss daran wurde eine Liste der in die Vorauswahl gelangten Bewerber gemäß den in der Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur Bewerbung und den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Kriterien erstellt. Die vorausgewählten Bewerber wurden aufgefordert, in Phase II, der sogenannten Angebotsphase, ein vollständiges Angebot einzureichen.

Die Aufnahme eines Unternehmens oder eines Zusammenschlusses in die Liste vorausgewählter Bewerber stellte keinerlei Verpflichtung seitens der Agentur betreffend die Vergabe des Auftrags oder die Aufforderung zur Angebotsabgabe dar.

Los 1: Der Zeitpunkt für die Unterzeichnung des Konzessionsvertrags über Dienstleistungen in Verbindung mit einer Cafeteria für die EMSA ist Dezember 2016 und die Erbringung der Dienstleistungen soll im Januar 2017 beginnen.

Los 2: Der voraussichtliche Zeitpunkt für die Unterzeichnung des Konzessionsvertrags über Dienstleistungen in Verbindung mit der Palacete-Kantine ist Dezember 2016 und die Erbringung der Dienstleistungen soll im Januar 2017 beginnen.

Beide Konzessionsverträge werden zunächst für eine Laufzeit von 12 Monaten vergeben, wobei die Möglichkeit besteht, diese bis zu 3-mal um jeweils maximal 12 Monate zu verlängern. Für beide Verträge gilt für die Kündigung des Vertrags durch den Dienstleister eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. Die Ausführung der Verträge darf erst dann beginnen, wenn der entsprechende Vertrag in Kraft tritt.

The European Maritime Safety Agency (EMSA) together with the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) launched an invitation to apply in order to select suitable service providers to supply cafeteria and canteen services at the EMSA and the EMCDDA premises, located at Praça Europa in Lisbon, Portugal. This procurement procedure consisted of 2 phases: ‘application phase’ and ‘tender phase.’

In phase I, referred to as the application phase, economic entities are invited to submit an application to the competitive procedure with negotiation in accordance with the rules set out in the invitation to apply and its associated enclosures.

Following that, a list of pre-selected candidates was drawn up according to the criteria set out in the contract notice, the invitation to apply and in the tender specifications. Pre-selected candidates were invited to submit a full offer in phase II, referred to as the tender phase.

Inclusion of a company or grouping on the list of pre-selected candidates did not entail any obligation on the part of the Agency concerning either the award of the contract or concerning invitations to submit a tender.

Lot 1: for the concession contract for cafeteria services for EMSA, the date for signature of the contract is December 2016 with the provision of services to begin in January 2017.

Lot 2: for the concession contract for the Palacete canteen, the estimated date for signature of the contract is December 2016 with the provision of services to begin in January 2017.

Both concession contracts are initially awarded for a duration of 12 months, with possible renewal up to 3 times, each renewal shall have a maximum duration of 12 months. For both contracts, termination of the contract by the service provider shall be subject to a notice period of 6 months. The implementation of the contracts may not start before the date on which the associated contract enters into force.

La Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) lanzaron una invitación a licitar para la selección de proveedores de servicios adecuados que presten servicios de cantina y cafetería en las instalaciones de la AESM y del OEDT, que se encuentran en Praça Europa, Lisboa, Portugal. El presente procedimiento de licitación constaba de 2 fases: la «fase de solicitud» y la «fase de licitación».

En la fase I, denominada «fase de solicitud», se invita a los agentes económicos a presentar una solicitud al procedimiento competitivo con negociación de conformidad con las normas establecidas en la invitación a presentar solicitudes y sus anexos relacionados.

A continuación, se elaboró una lista de candidatos preseleccionados de acuerdo con los criterios establecidos en el anuncio de contrato, la invitación a presentar solicitudes y el pliego de condiciones. Los candidatos preseleccionados fueron invitados a presentar una oferta completa en la fase II, denominada «fase de licitación».

La inclusión de una empresa o de una agrupación en la lista de candidatos preseleccionados no implicó obligación alguna por parte de la Agencia en relación con la adjudicación del contrato o con las invitaciones a presentar una oferta.

Lote 1: para el contrato de concesión de servicios de cafetería a favor de la AESM, la fecha de la firma del contrato es diciembre de 2016, y la prestación de los servicios comenzará en enero de 2017.

Lote 2: para el contrato de concesión de la cantina Palacete, la fecha prevista de firma del contrato es diciembre de 2016, y la prestación de los servicios comenzará en enero de 2017.

Ambos contratos de concesión se adjudican inicialmente por un período de 12 meses, con posibilidad de renovación hasta en 3 ocasiones, cada una con una duración máxima de 12 meses. Para ambos contratos, la rescisión del contrato por parte del proveedor de servicios estará sujeta a un plazo de preaviso de 6 meses. La ejecución de los contratos no podrá comenzar antes de la fecha de entrada en vigor del contrato correspondiente.

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) käynnisti yhdessä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kanssa hakemuspyynnön valitakseen sopivia palveluntarjoajia kahvila- ja ruokalapalvelujen toimittamiseksi EMSAn ja EMCDDA:n toimitiloissa, jotka sijaitsevat osoitteessa Praça Europa, Lissabon, Portugali. Hankintamenettely jaettiin 2 seuraavaan vaiheeseen: hakemusvaihe ja tarjousvaihe.

Vaiheessa I, jota kutsutaan hakemusvaiheeksi, talouden toimijoita pyydetään toimittamaan hakemus kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hakemuspyynnössä ja siihen kuuluvissa liitteissä määritettyjen sääntöjen mukaisesti.

Tämän perusteella laadittiin luettelo esivalituista hakijoista hankintailmoituksessa, hakemuspyynnössä ja tarjouseritelmissä määritettyjen perusteiden mukaisesti. Esivalittuja hakijoita pyydettiin toimittamaan kattava tarjous vaiheessa II, jota kutsutaan tarjousvaiheeksi.

Yrityksen tai ryhmittymän hyväksyminen esivalittujen hakijoiden luetteloon ei luonut minkäänlaisia sopimuksen tekemiseen tai tarjouspyyntöihin liittyviä velvoitteita virastolle.

Erä 1: EMSAa varten toimitettavia kahvilapalveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen osalta sopimuksen allekirjoituspäivä on joulukuussa 2016 ja palvelujen toimitus alkaa tammikuussa 2017.

Erä 2: Palacete-ruokalaa koskevan käyttöoikeussopimuksen osalta sopimuksen arvioitu allekirjoituspäivä on joulukuussa 2016 ja palvelujen toimitus alkaa tammikuussa 2017.

Molemmat käyttöoikeussopimukset tehdään aluksi 12 kuukauden ajaksi, ja ne voidaan uusia korkeintaan 3 kertaa enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen, sovelletaan 6 kuukauden irtisanomisaikaa molempien sopimusten osalta. Sopimusten suorittaminen ei voi alkaa ennen kyseessä olevan sopimuksen voimaantulopäivää.

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) ont lancé conjointement un appel d'offres afin de sélectionner des prestataires de services de cafétéria et de cantine appropriés dans les locaux de l'AESM et de l'OEDT, situés Praça Europa à Lisbonne, Portugal. La présente procédure d'appel d'offres comprenait 2 phases: une «phase de candidature» et une «phase de soumission».

Lors de la phase I (phase de candidature), les entités économiques ont été invitées à soumettre une candidature à la procédure de concurrence avec négociation conformément aux règles énoncées dans l'invitation à présenter une candidature et dans ses annexes.

À la suite de cela, une liste des candidats présélectionnés a été établie conformément aux critères énoncés dans l'avis de marché, dans l'invitation à présenter une candidature et dans le cahier des charges. Les candidats présélectionnés ont été invités à présenter une offre complète lors de la phase II (phase de soumission).

L'inclusion d'une société ou d'un groupement dans la liste des candidats présélectionnés n'a entraîné aucune obligation de la part de l'Agence concernant l'attribution du marché ou les invitations à soumissionner.

Lot 1: pour le contrat de concession de services de cafétéria pour l'AESM, la date de signature du contrat est décembre 2016, et la prestation des services devrait commencer en janvier 2017.

Lot 2: pour le contrat de concession relatif à la cantine du bâtiment Palacete, la date estimée de signature du contrat est décembre 2016, et la prestation des services devrait commencer en janvier 2017.

Les deux contrats de concession sont attribués pour une durée initiale de 12 mois, avec possibilité de 3 reconductions au maximum, d'une durée maximale de 12 mois chacune. Pour les deux contrats, la résiliation du contrat par le prestataire de services sera soumise à une période de préavis de 6 mois. L'exécution des marchés ne pourra pas commencer avant la date d'entrée en vigueur du contrat associé.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) προκήρυξαν μια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προκειμένου να επιλέξουν κατάλληλους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών καφετέριας και κυλικείου στις εγκαταστάσεις του EMSA και του EMCDDA, οι οποίες βρίσκονται στη διεύθυνση Praça Europa στη Λισαβόνα, Πορτογαλία. Η παρούσα διαδικασία σύναψης συμβάσεων αποτελείτο από 2 φάσεις: «φάση υποβολής υποψηφιοτήτων» και «φάση υποβολής προσφορών».

Στη φάση I, η οποία αναφέρεται ως φάση υποβολής υποψηφιοτήτων, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και τα σχετικά συνημμένα της.

Στη συνέχεια, καταρτίστηκε ένας κατάλογος προεπιλεγμένων υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη σύμβασης, την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κλήθηκαν να υποβάλουν μια πλήρη προσφορά στη φάση II, η οποία αναφέρεται ως φάση υποβολής προσφορών.

Η συμπερίληψη μιας εταιρείας ή ενός ομίλου στον κατάλογο προεπιλεγμένων υποψηφίων δεν συνεπέφερε καμία υποχρέωση εκ μέρους του Οργανισμού είτε σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης είτε σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφοράς.

Παρτίδα 1: για τη σύμβαση παραχώρησης σχετικά με τις υπηρεσίες καφετέριας για τον EMSA, η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι ο Δεκέμβριος του 2016 με έναρξη της παροχής των υπηρεσιών τον Ιανουάριο του 2017.

Παρτίδα 2: για τη σύμβαση παραχώρησης σχετικά με το κυλικείο στο Palacete, η εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι ο Δεκέμβριος του 2016 με έναρξη της παροχής των υπηρεσιών τον Ιανουάριο του 2017.

Και οι δύο συμβάσεις παραχώρησης ανατίθενται αρχικά για διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως 3 φορές, κάθε φορά για ανώτατη διάρκεια 12 μηνών. Και για τις δύο συμβάσεις, η καταγγελία της σύμβασης από τον πάροχο υπηρεσιών θα υπόκειται σε προθεσμία προειδοποίησης 6 μηνών. Η υλοποίηση των συμβάσεων δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική σύμβαση τίθεται σε ισχύ.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) hanno indetto congiuntamente un bando di gara al fine di selezionare un idoneo prestatore di servizi per la prestazione di servizi di mensa e caffetteria presso i locali dell'EMSA e dell'OEDT, ubicati a Praça Europa a Lisbona, Portogallo. La presente procedura d'appalto è costituita di 2 fasi: «fase di candidatura» e «fase di offerta».

Nella fase I, denominata fase di candidatura, gli operatori economici sono invitati a presentare una candidatura per la procedura competitiva con negoziazione conformemente alle norme stabilite nell'invito a presentare candidatura e relativi allegati.

In seguito, è stato stilato un elenco di candidati preselezionati secondo i criteri stabiliti nell'avviso di gara, nell'invito a presentare candidatura e nel capitolato d'oneri. I candidati preselezionati sono stati invitati a presentare un'offerta completa nella fase II, denominata fase di offerta

L'inclusione di una società o raggruppamento nell'elenco dei candidati preselezionati non comporta alcun obbligo da parte dell'Agenzia per quanto riguarda l'aggiudicazione dell'appalto o gli inviti a presentare un'offerta.

Lotto 1: per il contratto di concessione di servizi di caffetteria per l'EMSA, la data per la firma del contratto è dicembre 2016 e per la prestazione di servizi a partire da gennaio 2017.

Lotto 2: per il contratto di concessione per la mensa Palacete, la data prevista per la firma del contratto è dicembre 2016 e per la prestazione di servizi a partire da gennaio 2017.

Entrambi i contratti di concessione sono stati inizialmente aggiudicati per una durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo fino a 3 volte, ogni rinnovo avrà una durata massima di 12 mesi. Per entrambi i contratti, la cessazione del contratto da parte del prestatore di servizi sarà oggetto di un periodo di preavviso di 6 mesi. L'attuazione dei contratti non può iniziare prima della data in cui il relativo contratto entra in vigore.

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) heeft deze uitnodiging tot indiening van een aanvraag uitgeschreven samen met het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) teneinde geschikte dienstverleners te selecteren voor de verlening van cafetaria- en kantinediensten in de gebouwen van het EMSA en het EWDD, gelegen te Praça Europa in Lissabon, Portugal. Deze aanbestedingsprocedure bestond uit 2 fasen: „aanvraagfase” en „inschrijvingsfase”.

In fase I, de aanvraagfase genoemd, worden ondernemers uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling in overeenstemming met de regels die zijn uiteengezet in de uitnodiging tot indiening van een aanvraag en bijbehorende bijlagen.

Hierna werd een lijst van vooraf geselecteerde gegadigden opgesteld overeenkomstig de criteria die zijn uiteengezet in de aankondiging van opdracht, de uitnodiging tot indiening van een aanvraag en onderhavige aanbestedingsstukken. In fase II zijn gepreselecteerde kandidaten uitgenodigd een volledig aanbod in te dienen, aangeduid als de aanbestedingsfase.

De opname van een bedrijf of combinatie op de lijst van vooraf geselecteerde gegadigden hield voor het agentschap geen verplichting in met betrekking tot ofwel de gunning van de opdracht ofwel de uitnodigingen voor indiening van een inschrijving.

Perceel 1: voor de concessieovereenkomst voor cafetariadiensten voor het EMSA is de datum voor ondertekening van het contract september 2016 en voor de aanvang van de verlening van diensten januari 2017.

Perceel 2: voor de concessieovereenkomst voor de kantine Palacete is de geraamde datum voor ondertekening van het contract december 2016 en voor de aanvang van de verlening van diensten januari 2017.

Beide concessieovereenkomsten worden gegund met een initiële looptijd van 12 maanden, met maximaal 3 verlengingen van telkens maximaal 12 maanden. Voor beide opdrachten is de beëindiging van de overeenkomst door de dienstverlener onderworpen aan een kennisgevingsperiode van 6 maanden. De uitvoering van de opdrachten mag niet beginnen vóór de datum waarop de bijbehorende overeenkomst in werking treedt.

A Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) em conjunto com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) lançaram um convite à apresentação de candidaturas a fim de selecionar prestadores de serviços adequados para a prestação de serviços de cafetaria e cantina nas instalações da EMSA e do OEDT, localizadas na Praça Europa em Lisboa, Portugal. Este concurso foi composto por 2 fases: «fase de candidatura» e «fase de apresentação de propostas».

Na fase I, referida como a fase de candidatura, as entidades económicas são convidadas a apresentar uma candidatura para o processo de concurso com negociação em conformidade com as regras definidas no convite à apresentação de candidaturas e respetivos anexos.

Subsequentemente, foi elaborada uma lista de candidatos pré-selecionados em conformidade com os critérios definidos no anúncio de concurso, no convite à apresentação de candidaturas e no caderno de encargos. Os candidatos pré-selecionados foram convidados a apresentar uma proposta final na fase II, designada como a fase de apresentação de propostas.

A inclusão de uma empresa ou agrupamento na lista de candidatos pré-selecionados não implicou qualquer obrigação por parte da Agência relativamente à adjudicação do contrato ou aos convites à apresentação de propostas.

Lote 1: para o contrato de concessão para serviços de cafetaria a favor da EMSA, a data para a assinatura do contrato é dezembro de 2016 com a prestação de serviços a iniciar em janeiro de 2017.

Lote 2: para o contrato de concessão para a cantina do Palacete, a data prevista para a assinatura do contrato é dezembro de 2016 com a prestação de serviços a iniciar em janeiro de 2017.

Ambos os contratos de concessão serão inicialmente adjudicados por um período de 12 meses, com possibilidade de renovação até 3 vezes, cada renovação deve ter uma duração máxima de 12 meses. Para ambos os contratos, a cessação do contrato por parte do prestador de serviços deve estar sujeita a um período de aviso prévio de 6 meses. A execução dos contratos não pode ter início antes da data em que o respetivo contrato entra em vigor.

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa), tillsammans med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA), inledde en ansökningsinfordran för att välja ut lämpliga tjänsteleverantörer avseende tillhandahållande av kafeteria- och matsalstjänster i Emsas och EMCDDA:s lokaler, belägna på Praça Europa i Lissabon, Portugal. Denna upphandling bestod av följande 2 etapper: ”ansökningsetappen” och ”anbudsetappen”.

Under etapp I, benämnd ansökningsetappen, uppmanas ekonomiska enheter att lämna in en ansökan för förhandlat förfarande under konkurrens i enlighet med de regler som fastställs i ansökningsinfordran och tillhörande bilagor.

Därefter upprättades en förteckning över förhandsutvalda sökande i enlighet med kriterierna som anges i meddelandet om upphandling, i ansökningsinfordran och i förfrågningsunderlaget. Förhandsutvalda sökande uppmanades att lämna ett fullständigt anbud i etapp II, den så kallade anbudsetappen.

Det faktum att ett företag eller en grupp inkluderades i förteckningen över förhandsutvalda sökande medförde inte någon skyldighet för byrån vad gäller vare sig tilldelning av avtalet eller inbjudan att lämna anbud.

Del 1: För koncessionsavtalet för kafeteriatjänster för Emsa är datumet för undertecknande av avtalet i december 2016 med påbörjande av tillhandahållande av tjänster i januari 2017.

Del 2: För koncessionsavtalet för Palacete-matsalen kommer det beräknade datumet för undertecknande av avtalet att vara i december 2016 med påbörjande av tillhandahållande av tjänster i januari 2017.

Båda koncessionsavtalen tilldelas inledningsvis med en löptid på 12 månader, med möjlig förlängning upp till 3 gånger. Varje förlängning kommer att ha en längsta löptid på 12 månader. För båda avtalen gäller en uppsägningstid på 6 månader om tjänsteleverantören säger upp avtalet. Genomförandet av avtalen får inte påbörjas före det datum då motsvarande avtal träder i kraft.

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) vypsaly výzvu k podání přihlášek s cílem umožnit výběr vhodných poskytovatelů služeb, kteří budou poskytovat služby jídelny a kantýny v prostorách EMSA a EMCDDA, které se nacházejí v Praça Europa v Lisabonu v Portugalsku. Toto výběrové řízení sestávalo ze 2 fází: „fáze podání přihlášek“ a „fáze nabídkového řízení“.

Ve fázi I, která je označována jako fáze podání přihlášek, budou hospodářské subjekty podávat přihlášky do jednacího soutěžního řízení v souladu s pravidly stanovenými ve výzvě k podání přihlášek a souvisejících přílohách.

Poté byl v souladu s kritérii uvedenými v oznámení o zakázce, výzvě k podání přihlášek a ve specifikacích nabídkového řízení vypracován seznam předběžně vybraných uchazečů. Přeběžně vybraní uchazeči byli vyzváni k předložení úplné nabídky ve fázi II, označované jako fáze nabídkového řízení.

Ze zařazení společnosti nebo seskupení na seznam předběžně vybraných uchazečů neplynula agentuře žádná povinnost, ať již jde o zadání zakázky nebo učinění výzvy k podání nabídky.

Položka č. 1: v případě smlouvy o koncesi na služby jídelny v případě agentury EMSA se očekává, že k podpisu smlouvy dojde v prosinci 2016, přičemž poskytování služeb by bylo v takovém případě zahájeno v lednu 2017.

Položka č. 2: v případě smlouvy o koncesi na provozování kantýny Palacete, se podpis smlouvy odhaduje v prosinci 2016, přičemž poskytování služeb by bylo v takovém případě zahájeno v lednu 2017.

Obě smlouvy o koncesi jsou zpočátku zadány na dobu 12 měsíců s až trojím možným prodloužením, přičemž každé prodloužení bude mít maximální dobu trvání v délce 12 měsíců. V případě obou smluv bude poskytovatel služeb oprávněn tuto smlouvu vypovědět s 6měsíční výpovědní lhůtou. Provádění smluv bude moci být zahájeno až po datu vstoupení souvisejících smluv v platnost.

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) algatavad taotluste esitamise kutse Portugalis Lissabonis Praça Europal asuvates EMSA ja EMCDDA ruumides kohviku ja söökla teenuste osutamiseks sobivate teenuseosutajate valimiseks. Hankemenetlus koosneb 2 järgmisest etapist: taotlemisetapp ja pakkumisetapp.

I etapis (nn taotlemisetapis) palutakse ettevõtjatel esitada taotlus konkurentsipõhisele läbirääkimistega menetlusele kooskõlas taotluste esitamise kutses ja sellega seotud lisades sätestatud eeskirjadega.

Seejärel koostatakse hanketeates, taotluste esitamise kutses ja selles pakkumise iseloomustuses sätestatud kriteeriumidega kooskõlas eelvalitud kandidaatide nimekiri. II etapis (nn pakkumisetapp) kutsutakse eelvalitud kandidaate esitama täielik pakkumine.

Ettevõtja või ühenduse eelvalitud kandidaatide nimekirja kandmisega ei võta amet endale kohustust lepingut sõlmida ega pakkumist esitama kutsuda.

1. osa: EMSA-le kohviku teenuste kontsessiooni lepingu allkirjastamise kuupäev on 2016. aasta detsembris ja teenuste osutamine algab 2017. aasta jaanuaris.

2. osa: Palacete söökla kontsessiooni lepingu allkirjastamise eeldatav kuupäev on 2016. aasta detsembris ja teenuste osutamine algab 2017. aasta jaanuaris.

Mõlemad kontsessioonilepingud sõlmitakse esialgu 12 kuuks ja neid võidakse uuendada kuni 3 korda, iga kord kuni 12 kuuks. Kummagi lepingu lõpetamiseks peab teenuseosutaja teatama sellest ette 6 kuud. Lepingute täitmine ei saa alata enne seonduva lepingu jõustumise kuupäeva.

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) közösen ajánlati felhívást tett közzé, amelynek célja a megfelelő szolgáltatók kiválasztása volt, akiknek feladata étkezdei és büfészolgáltatások biztosítása az EMSA és az EMCDDA Praça Europa, Lisszabon, Portugália cím alatt található helyszínein. A közbeszerzési eljárás 2 szakaszból állt: „jelentkezési szakasz” és „pályázási szakasz”.

Az I. szakaszban (jelentkezési szakasz) a gazdasági egységeket felkérik, hogy – a pályázati felhívásban és kapcsolódó mellékleteiben meghatározott szabályokkal összhangban – nyújtsanak be jelentkezést a versenypályázatra.

Ezt követően a közbeszerzési felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a pályázati dokumentációban foglalt kritériumok szerint összeállították az előzetesen kiválasztott jelöltek listáját. Az előzetesen kiválasztott jelölteket teljes ajánlat benyújtására kérték fel a II. szakaszban (pályázási szakasz).

Egy vállalat vagy csoportosulás előzetes jelöltek listájára való felkerülése az Ügynökség részéről nem járt a szerződés odaítélésére vagy a pályázatbenyújtási felhívásra vonatkozó kötelezettséggel.

1. tétel: az EMSA-ra vonatkozó, büfészolgáltatásokra irányuló koncessziós szerződés esetében a szerződés aláírásának időpontja előreláthatólag 2016 decembere, és a szolgáltatásnyújtás 2017 januárjában kezdődik meg.

2. tétel: a Palacete étkezdére irányuló koncessziós szerződés esetében a szerződés aláírásának időpontja előreláthatólag 2016 decembere, és a szolgáltatásnyújtás 2017 januárjában kezdődik meg.

Mindkét koncessziós szerződést 12 hónapos kezdeti időtartamra ítélik oda, amely legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A szerződés szolgáltató általi felbontása mindkét szerződés vonatkozásában 6 hónapos felmondási időszak tárgyát képezi. A szerződés végrehajtása nem kezdődhet meg a kapcsolódó szerződés hatályba lépésének napját megelőzően.

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) kartu su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru (ENNSC) skelbia kvietimą teikti paraiškas siekiant atrinkti tinkamus paslaugų teikėjus, kurie teiktų kavinės ir valgyklos paslaugas EMSA ir ENNSC patalpose, esančiose Praça Europa, Lisabonoje, Portugalijoje. Šią pirkimo procedūrą sudarė 2 etapai: „paraiškų teikimo etapas“ ir „pasiūlymų teikimo etapas“.

I etapu, kuris vadinamas paraiškos teikimo etapu, ekonominės veiklos vykdytojai yra kviečiami pateikti paraišką konkurso procedūrai su derybomis pagal kvietime pateikti paraiškas ir susijusiuose jo prieduose išdėstytas taisykles.

Po to pagal kriterijus, išdėstytus skelbime apie pirkimą, kvietime pateikti paraiškas ir šiose pirkimo specifikacijose, buvo parengtas iš anksto atrinktų kandidatų sąrašas. Iš anksto atrinkti kandidatai buvo pakviesti pateikti visą pasiūlymą II etapu, vadinamu pasiūlymų teikimo etapu.

Įmonės ar grupės įtraukimas į iš anksto atrinktų kandidatų sąrašą neįpareigojo agentūros skirti sutartį arba kviesti pateikti pasiūlymus.

1 dalis: kavinės paslaugų EMSA koncesijos sutarties pasirašymo data yra 2016 m. gruodžio mėn., o paslaugos bus pradėtos teikti 2017 m. sausio mėn.

2 dalis: „Palacete“ valgyklos paslaugų EMSA koncesijos sutarties numatyta pasirašymo data yra 2016 m. gruodžio mėn., o paslaugos bus pradėtos teikti 2017 m. sausio mėn.

Abi koncesijos sutartys iš pradžių paskirtos 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti ne daugiau nei 3 kartus. Kiekvieno pratęsimo ilgiausia trukmė – 12 mėnesių. Paslaugų teikėjas, nutraukdamas abi sutartis, turės pranešti prie 6 mėnesius. Sutarčių įgyvendinti negalima pradėti iki dienos, kurią susijusi sutartis įsigalioja.

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) kopā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA) izsludinājusi uzaicinājumu pieteikties, lai izvēlētos piemērotus pakalpojumu sniedzējus, kas sniegs kafetērijas un ēdnīcas pakalpojumus EMSA un EMCDDA telpās, kuras atrodas Praça Europa, Lisabonā, Portugālē. Šai iepirkuma procedūrai bija 2 posmi: "pieteikšanās posms" un "konkursa posms".

I posmā, kas dēvēts par pieteikšanās posmu, saimnieciskās vienības tika aicinātas iesniegt pieteikumu konkursa procedūrai ar sarunām saskaņā ar uzaicinājumā pieteikties un tā pielikumos izklāstītajiem noteikumiem.

Pēc tam tika sagatavots priekšatlasē izraudzītu kandidātu saraksts saskaņā ar paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā pieteikties un konkursa specifikācijās izklāstītajiem kritērijiem. II posmā, kas dēvēts par konkursa posmu, priekšatlasē izraudzītie kandidāti tika uzaicināti iesniegt pilnīgu piedāvājumu.

Uzņēmuma vai grupas iekļaušana priekšatlasē izraudzīto kandidātu sarakstā neuzlika aģentūrai nekādas saistības ne attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ne attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu.

1. daļa attiecas uz koncesijas līgumu par EMSA paredzētiem kafetērijas pakalpojumiem; līguma parakstīšanas datums ir 2016. gada decembris, un pakalpojumus jāsāk sniegt 2017. gada janvārī.

2. daļa attiecas uz koncesijas līgumu par "Palacete" ēdnīcu; paredzamais līguma noslēgšanas datums ir 2016. gada decembris, un pakalpojumus jāsāk sniegt 2017. gada janvārī.

Abus koncesijas līgumus sākotnēji piešķir uz 12 mēnešiem, un tos varēs atjaunot līdz 3 reizēm, katru reizi ne vairāk kā uz 12 mēnešiem. Pakalpojumu sniedzējam jāpaziņo par līguma pārtraukšanu 6 mēnešus iepriekš; tas attiecas uz abiem līgumiem. Līgumus nedrīkst sākt īstenot pirms saistītā līguma spēkā stāšanās dienas.

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) flimkien maċ-Ċentru Ewropew tal-Monitoraġġ tad-Drogi u l-Vizzju tad-Droga (EMCDDA) nedew stedina għall-applikazzjonijiet sabiex jagħżlu fornituri tas-servizz xierqa biex ifornu s-servizzi tal-kafetterija u l-kantin fil-bini tal-EMSA u l-EMCDDA, li jinsabu fi Praça Europa f'Lisbona, il-Portugall. Din il-proċedura tal-ksib tikkonsisti minn 2 fażijiet: ‘il-fażi tal-applikazzjonijiet’ u ‘l-fażi tat-tfigħ tal-offerti.’

Fl-I fażi, li qed issir referenza għaliha bħala l-fażi tal-applikazzjoni, entitajiet ekonomiċi huma mistiedna jissottomettu applikazzjoni għall-proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni skont ir-regoli kif jidhru fl-istedina għal applikazzjonijiet u l-annessi assoċjati tagħha.

Wara dak, lista ta' kandidati magħżulin minn qabel ġiet abbozzata skont il-kriterji mfassla fl-avviż ta' kuntratt, l-istedina biex wieħed japplika u fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti. Kandidati magħżulin minn qabel kienu mistiedna jitfgħu offerta sħiħa fit-II fażi, imsejħa l-fażi tat-tfigħ tal-offerti.

L-inklużjoni ta' kumpanija jew grupp fuq il-lista tal-kandidati magħżulin minn qabel ma kienx fiha l-ebda obbligazzjoni da parti tal-Aġenzija li tikkonċerna jew l-għoti tal-kuntratt jew li tikkonċerna l-istediniet għat-tfigħ tal-offerti.

L-1 lott: għall-kuntratt ta' konċessjoni għas-servizzi ta' kafetterija għall-EMSA, id-data għall-iffirmar tal-kuntratt hija Diċembru tal-2016 bil-provvista ta' servizzi jibdew f'Jannar tal-2017.

It-2 lott: għall-kuntratt ta' konċessjoni għall-kantin tal-Palacete, id-data għall-iffirmar tal-kuntratt hija Diċembru tal-2016 bil-provvista ta' servizzi jibdew f'Jannar tal-2017.

Iż-żewġ kuntratti ta' konċessjoni huma inizjalment mogtija għal tul ta' żmien ta' 12-il xahar, bit-tiġdid possibbli sa 3 darbiet, kull tiġdida għandu jkollha tul ta' żmien ta' mhux iżjed minn 12-il xahar. Għaż-żewġ kuntratti, it-tmiem tal-kuntratt mill-fornitur tas-servizz se jkun suġġett għal perijodu ta' avviż ta' 6 xhur. L-implimentazzjoni tal-kuntratti ma tistax timbeda qabel id-data li fiha jidħol fis-seħħ il-kuntratt marbut magħha.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) ogłosiły zaproszenie do składania wniosków w celu wyboru odpowiednich usługodawców do świadczenia usług prowadzenia stołówki i bufetu w siedzibach EMSA i EMCDDA, które znajdują się w Lizbonie, Portugalia, pod adresem Praça Europa. Postępowanie o udzielenie zamówienia przebiegało w 2 etapach: etap składania wniosków i etap składania ofert.

Na etapie I, tj. na etapie składania wniosków, zainteresowane podmioty gospodarcze składają wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurze konkurencyjnej z negocjacjami zgodnie z zasadami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków i załącznikach do niego.

Następnie została sporządzona lista wstępnie wybranych kandydatów zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do składania wniosków i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na etapie II, tj. na etapie składania ofert, wstępnie wybrani kandydaci zostali zaproszeni do składania szczegółowych ofert.

Umieszczenie przedsiębiorstwa lub grupy na liście wstępnie wybranych kandydatów nie zobowiązywało Agencji do udzielenia zamówienia ani zaproszenia do złożenia oferty.

Część 1: w przypadku umowy koncesji o usługi prowadzenia bufetu na rzecz EMSA datą zawarcia umowy jest grudzień 2016, z rozpoczęciem świadczenia usług w styczniu 2017.

Część 2: w przypadku umowy koncesji o usługi prowadzenia stołówki w budynku Palacete przewidywaną datą zawarcia umowy jest grudzień 2016, z rozpoczęciem świadczenia usług w styczniu 2017.

Obydwie umowy koncesji zostały zawarte na początkowy okres 12 miesięcy z możliwością maksymalnie 3-krotnego wznowienia, każdorazowo na maksymalnie 12 miesięcy. Każda z umów może zostać rozwiązana przez usługodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 6 miesięcy. Realizacja zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż po dniu wejścia w życie danej umowy.

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) vypísali výzvu na predloženie ponúk s cieľom vybrať vhodných poskytovateľov služieb na poskytovanie bufetových a reštauračných služieb v priestoroch EMSA a EMCDDA, ktoré sa nachádzajú na Praça Europa v Lisabone, Portugalsko. Toto obstarávacie konanie pozostáva z 2 fáz: „fáza podania prihlášky“ a „fáza predkladania ponúk“.

Vo fáze I, ktorá sa uvádza ako fáza podania prihlášky, sa hospodárske subjekty vyzývajú k predloženiu prihlášky do súťažného postupu s rokovaním v súlade s pravidlami stanovenými vo výzve na predloženie žiadosti a jej súvisiacich príloh.

Následne po tom bol v súlade s kritériami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predloženie žiadostí a v týchto súťažných podkladoch vypracovaný zoznam predbežne vybraných uchádzačov. Predbežne vybraní uchádzači boli vyzvaní, aby predložili úplnú ponuku vo fáze II, ktorá sa uvádza ako fáza predkladania ponúk.

Zaradenie spoločnosti alebo zoskupenia na zoznam predbežne vybraných uchádzačov nebude predstavovať žiadny záväzok zo strany agentúry, pokiaľ ide buď o pridelenie zákazky, alebo o výzvu na predloženie ponuky.

Časť 1: v prípade koncesnej zmluvy na bufetové služby pre EMSA je dátum na podpísanie zmluvy september 2016, pričom sa poskytovanie služieb má začať v januári 2017.

Časť 2: v prípade koncesnej zmluvy na jedáleň Palacete je plánovaný dátum na podpísanie zmluvy december 2016, pričom sa poskytovanie služieb má začať v januári 2017.

Obidve koncesné zmluvy sú pôvodne uzatvorené na 12-mesačné obdobie s možnosťou predĺženia maximálne 3-krát, pričom každé predĺženie bude trvať maximálne 12 mesiacov. V prípade oboch zmlúv podlieha vypovedanie zmluvy zo strany poskytovateľa služieb výpovednej lehote 6 mesiacov. Plnenie zmlúv nesmie začať pred dňom, v ktorom súvisiaca zmluva vstúpi do platnosti.

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) je skupaj z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) objavila vabilo k prijavi za izbiro primernega ponudnika za zagotavljanje storitev menze in kavarne v prostorih EMSA in EMCDDA na Praça Europa v Lizboni, Portugalska. Ta postopek javnega naročila je sestavljen iz 2 faz: „faza oddaje prijav“ in „faza oddaje ponudb“.

V fazi I, imenovani faza oddaje prijav, so gospodarski subjekti povabljeni k oddaji prijave po konkurenčnem postopku s pogajanji v skladu s pravili, določenimi v povabilu k prijavi in povezanih prilogah.

Po tem je bil pripravljen seznam predhodno izbranih kandidatov v skladu z merili, določenimi v obvestilu o naročilu, povabilu k prijavi in razpisnih specifikacijah. Predhodno izbrani kandidati so bili povabljeni k oddaji popolne ponudbe v fazi II, imenovani faza oddaje ponudb.

Uvrstitev podjetja ali skupine na seznam predhodno izbranih kandidatov za Agencijo ni predstavljala nobene obveznosti v zvezi z oddajo naročila ali povabilom k oddaji ponudbe.

Sklop 1: datum podpisa koncesijske pogodbe za zagotavljanje storitev kavarne za EMSA je december 2016, storitve pa naj bi se začele izvajati januarja 2017.

Sklop 2: predvideni datum podpisa koncesijske pogodbe za menzo Palacete je december 2016, storitve pa naj bi se začele izvajati januarja 2017.

Obe koncesijski pogodbi sta oddani za začetno obdobje 12 mesecev, z možnostjo do 3 podaljšanj, vsakič za obdobje največ 12 mesecev. Obe pogodbi se lahko prekineta s strani ponudnika storitev na podlagi obvestila, s 6-mesečnim odpovednim rokom. Izvajanje pogodb se ne sme začeti pred datumom začetka veljavnosti zadevne pogodbe.

Tá cuireadh chun iarratas a dhéanamh seolta ag an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) in éineacht leis an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA) d'fhonn soláthraithe seirbhíse oiriúnacha a roghnú le haghaidh seirbhísí ceaintín agus caifitéire a chur ar fáil ag áitribh EMSA agus EMCDDA, atá suite ag Praça Europa i Liospóin, an Phortaingéil. Bhí 2 chéim sa nós imeachta soláthair seo: 'céim an iarratais' agus 'céim na tairisceana'.

I gcéim I, dá dtagraítear mar chéim an iarratais, tugtar cuireadh d'aonáin eacnamaíocha iarratas a chur isteach ar an nós imeachta iomaíoch le hidirbheartaíocht de réir na rialacha atá leagtha amach sa chuireadh chun iarratas a dhéanamh agus sna hiniaimh ghaolmhara dá chuid.

Tar éis sin, déanfar liosta d'iarrthóirí réamhroghnaithe a dhréachtú de réir na gcritéar atá leagtha amach san fhógra conartha, sa chuireadh chun iarratas a dhéanamh agus sna sonraíochtaí tairisceana seo. Tabharfar cuireadh d'iarrthóirí réamhroghnaithe tairiscint iomlán a chur isteach i gcéim II, dá dtagraítear mar chéim na tairisceana.

Ní hionann cuideachta nó grúpáil a iniamh ar an liosta d'iarrthóirí réamhroghnaithe agus oibleagáid ar thaobh na Gníomhaireachta maidir le dámhachtain an chonartha nó maidir le cuirí chun tairiscint a chur isteach.

Beart 1: maidir leis an gconradh lamháltais do sheirbhísí caifitéire do EMSA, is é an dáta atá measta le haghaidh an conradh a shíniú mí na Nollag 2016 agus tosóidh soláthar na seirbhísí i mí Eanáir 2017.

Beart 2: maidir leis an gconradh lamháltais do cheaintín Palacete, is é an dáta atá measta le haghaidh an conradh a shíniú mí na Nollag 2016 agus tosóidh soláthar na seirbhísí i mí Eanáir 2017.

Dámhfar an dá chonradh lamháltais le haghaidh thréimhse 12 mhí ar dtús, agus athnuachan fhéideartha ann suas le 3 huaire, agus beidh uastréimhse 12 mhí i gceist le gach athnuachan. Maidir leis an dá chonradh, beidh foirceannadh an chonartha ag an soláthraí seirbhíse faoi réir ag tréimhse fógartha 6 mhí. Féadfar nach dtosóidh cur chun feidhme na gconarthaí roimh an dáta ar a dtiocfaidh an conradh gaolmhar i bhfeidhm.

Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), заедно с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), стартира покана за участие в търг, с цел да избере подходящ доставчик на услуги за предоставяне на услуги за столова и кафетерия в помещенията на ЕАМБ и ЕЦМНН, намиращи се на Praça Europa в Лисабон, Португалия. Настоящата процедура за обществена поръчка се състои от 2 етапа: „етап за кандидатстване“ и „тръжен етап“.

В етап I, посочен като етап за кандидатстване, икономическите субекти са поканени да подадат заявление за състезателната процедура с договаряне, в съответствие с правилата, определени в поканата за кандидатстване и свързаните с нея приложения.

След това бе изготвен списък с предварително избрани кандидати в съответствие с критериите, определени в обявлението за поръчка, поканата за кандидатстване и в тръжните спецификации. Предварително избраните кандидати бяха поканени да подадат пълна оферта в етап II, посочен като тръжен етап.

Включването на дружество или обединение в списъка с предварително избрани кандидати не води до никакво задължение от страна на агенцията нито по отношение на възлагането на поръчката, нито на поканите за подаване на оферта.

Партида 1: датата за подписване на договор за поръчката за концесия за услуги за кафетерия за ЕАМБ е декември 2016 г., като предоставянето на услугите ще започне през януари 2017 г.

Партида 2: предвидената дата за подписване на договор за поръчката за концесия за услуги за столовата Palacete е декември 2016 г., като предоставянето на услугите ще започне през януари 2017 г.

Двете поръчки за концесия се възлагат първоначално за период от 12 месеца, с възможно подновяване до 3 пъти, като всяко подновяване ще бъде с максимален срок от 12 месеца. Прекратяването на договора и за двете поръчки от страна на доставчика на услуги е предмет на период на уведомление от 6 месеца. Изпълнението на поръчките може да не започне преди датата на влизане в сила на съответния договор.

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) împreună cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) lansează o invitație la depunerea de candidaturi în vederea selectării de prestatori de servicii corespunzători pentru prestarea de servicii de cantină și de bufet cu autoservire la sediile EMSA și OEDT, situate în Praça Europa din Lisabona, Portugalia. Această procedură de achiziții a fost structurată în 2 etape: „etapa de candidatură” și „etapa de depunere a ofertelor”.

În etapa I (etapa de candidatură), entitățile economice sunt invitate să își depună candidatura la procedura competitivă cu negociere, în conformitate cu regulile stabilite în invitația la depunerea de candidaturi și în anexele la aceasta.

Ulterior, se va elabora o listă de candidați preselectați, în conformitate cu criteriile stabilite în anunțul de participare, în invitația la depunerea de candidaturi și în caietul de sarcini al licitației. Candidații preselectați au fost fi invitați să depună oferte complete în cadrul etapei II (etapa de depunere a ofertelor).

Includerea unei companii sau a unui grup pe lista de candidați preselectați nu a implicat nicio obligație din partea agenției în ceea ce privește atribuirea contractului sau invitațiile la depunerea de oferte.

Lotul 1: pentru contractul de concesiune a serviciilor de bufet cu autoservire pentru EMSA, data de semnare a contractului a fost decembrie 2016, iar prestarea serviciilor urmează să înceapă în ianuarie 2017.

Lotul 2: pentru contractul de concesiune pentru cantina din clădirea Palacete, data estimată de semnare a contractului a fost decembrie 2016, iar prestarea serviciilor urmează să înceapă în ianuarie 2017.

Ambele contracte de concesiune sunt atribuite inițial pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitate de reînnoire de maximum 3 ori, fiecare reînnoire având o durată maximă de 12 luni. Pentru ambele contracte, rezilierea contractului de către prestatorul de servicii trebuie să respecte o perioadă de preaviz de 6 luni. Executarea contractelor nu poate începe înainte de data intrării în vigoare a contractului asociat.

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) pokrenuli su poziv za prijavu radi odabira prikladnih pružatelja usluga za nabavu usluga kafeterije i kantine u prostorima EMSA-e i EMCDDA-e koji se nalaze na adresi Praça Europa u Lisabonu u Portugalu. Postupak nabave sastojao se od 2 faze: „faza prijave” i „faza nadmetanja”.

U I. fazi, navedenoj kao faza prijave, gospodarski subjekti pozvani su na podnošenje prijave za natjecateljski postupak s pregovaranjem u skladu s pravilima iz poziva na prijavu i njezinim prilozima.

Nakon toga, sastavio se popis prethodno odabranih natjecatelja u skladu s uvjetima navedenim u pozivu na nadmetanje, pozivu na prijavu i u uputama za nadmetanje. Predodabrani natjecatelji bili su pozvani na dostavu pune ponude u II. fazi, navedenoj kao faza nadmetanja.

Uključivanje poduzeća ili zajednice na popis predodabranih natjecatelja nije obvezao Agenciju u pogledu dodjele ugovora ili poziva na dostavu ponuda.

Grupa 1: za ugovor o koncesiji za usluge kafeterije za EMSA-u, datum potpisivanja ugovora je prosinac 2016., a početak pružanja usluga siječanj 2017.

Grupa 2: za ugovor o koncesiji za usluge kantine Palacete, procijenjeni datum potpisivanja ugovora je prosinac 2016., a početak pružanja usluga siječanj 2017.

Oba ugovora o koncesiji početno se dodjeljuju na razdoblje od 12 mjeseci, uz mogućnost obnavljanja do 3 puta, od kojih će svako obnavljanje trajati najduže 12 mjeseci. U pogledu obaju ugovora, prekid ugovora koji izvrši pružatelj usluga podliježe roku najave od 6 mjeseci. Provedba ugovora ne može početi prije datuma na koji povezani ugovor stupa na snagu.

  • 1