Public tenders for business in Lublin Poland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Business intelligence software package

PRO AF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | Published April 11, 2017  -  Deadline May 20, 2017
cpvs
48482000

The project will be provided an e-service AF PRO, which will provide innovative, comprehensive tool to protect against fraud.

Details can be found in the Terms of Reference document sent by mail upon request.

Lublin: Delivery of specialty chemicals and business for the Catholic University of Lublin John Paul II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Published August 26, 2016  -  Deadline August 25, 2016
Winner
PPHU WOLPRES Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Sp. Jawna, ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
18141000, 18424300, 19520000, 19521000, 24452000, 24962000, 30237250

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii gospodarczej i specjalistycznej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zlokalizowanych w Lublinie oraz w Stalowej Woli. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami asortymentowymi zawartymi w Załączniku 1 do SIWZ, co nie ma wpływu na ceny jednostkowe. Z uwagi na to, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg. rzeczywistej ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje zamówienia o wartości odpowiadającej nie mniej niż 60% i nie więcej niż 100% łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie. Maksymalną wartość świadczenia do którego zobowiązany jest Wykonawca na rzecz Zamawiającego stanowić będzie wartość brutto zawartej umowy. Zamawiający wymaga by oferowane artykuły posiadały odpowiednie atesty, znaki jakości, a jeżeli są wymagane również Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH. Na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni Wykonawca dostarczy wskazane dokumenty. Jakość dostarczonych towarów musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm lub innych norm branżowych. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania towarów nie częściej niż raz w tygodniu. Zamawiający złoży zamówienie według własnego zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 800-1500, w piątek w godzinach 800-1200 po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, na wskazany w zamówieniu adres. Towar będzie dostarczany zgodnie z zamówieniami szczegółowymi pod następujące adresy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , ul. Konstantynów 1, 20-950 Lublin, Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy transportem własnym, na swój koszt i ryzyko, na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II poprzez osobę uprawnioną do kontaktu. Wykonawca zobowiązany będzie również do rozładunku i wniesienia dostarczonego towaru, w miejsce wyznaczone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów będących przedmiotem zamówienia fabrycznie nowych, w opakowaniach zbiorczych z etykietą zawierającą nazwę handlową artykułu, ilość sztuk w opakowaniu oraz nazwę i adres producenta, przydatnych do użytku przez okres minimum 12 miesięcy od daty dostawy każdej partii zamawianych produktów, chyba ze w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną wskazano inaczej. Dostarczone produkty mają być nowe, wolne od wad i spełniające wymagania określone w załączniku 1 do SIWZ. W przypadku stwierdzonych wad jakościowych lub w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony przez Zamawiającego, informuje on Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar i uruchomi postępowanie reklamacyjne. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany towaru na wolny od wad, na własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w załączniku 1 do SIWZ, w terminie 2 dni roboczych od dnia uznania pisemnej reklamacji. Termin na złożenie reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony jest przedmiot zamówienia.

Lublin: Delivery of specialty chemicals and business for the Catholic University of Lublin John Paul II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Published July 21, 2016  -  Deadline July 29, 2016
cpvs
18141000, 18424300, 19520000, 19521000, 24452000, 24962000, 30237250, 33631600, 39221130, 39222110, 39222120, 39224200, 39224300, 39224310, 39224320, 39224330, 39224340, 39514200, 39800000, 39811100, 39812100

The contractor will be required to supply the ordered batches of the order from Monday to Thursday, 800-1500, on Friday in the 800-1200 after prior agreement with an authorized employee of the Employer at the indicated address in the order. Racławickie 14, 20-950 Lublin Konstantynów 1, 20-950 Lublin, Victims of Katyn 6, 37-450 Stalowa Wola

Execution of 130 appraisal reports defining the value of dwellings, garages and business premises with a simplified inventory, located in the City of Lublin - V parts.

 | Published January 16, 2015  -  Deadline January 26, 2015
cpvs
71319000

Scope: 1. Part I - Version 25 appraisal valuations of residential premises owned by the Municipality of Lublin with a simplified inventory, located within the City of Lublin, in campuses: 1 - Abramowice 7 - Thursday 9 - Tenth II 10 - Tenth Old 14 - Kalinowszczyzna 17 - Krochmalna 22 - Sands 43 - Wrotków 2. Part II-25 Performance appraisal valuations of residential premises owned by the Municipality of Lublin with a simplified inventory, located within the City of Lublin, in precincts 16 - Kosminek 18 - Lemszczyzna 19 - 34 Tatar Maidan - Old Town 36 - Downtown 41 - Wieniawa 42 - Wiktoryn 3. Part III Performance appraisal valuations 25 dwellings owned by the Municipality of Lublin with a simplified inventory, located within the City of Lublin, in campuses: 3 - Czechs and 4 - Czechs II 5 - Czechówka Upper Village 11 - Tenth Mountain 15 - KonstantynĂłw 26 - Pipes Brygidkowskie 27 - Pipes Bonifraterska 4. Part IV Performance appraisal valuations 30 dwellings owned by the Municipality of Lublin with a simplified inventory, located within the City of Lublin, in campuses: 3 - Czechs and 25 - A 29 pipes - pipes St. Spirit 30 - Pipes Wizytkowskie 37 - Tartars 5. Part V a) performance appraisal valuations 5 garages owned by the Municipality of Lublin, with a simplified inventory, located within the City of Lublin, b) the performance appraisal valuations 20 premises owned by the Municipality of Lublin together a simplified inventory, located within the City of Lublin.

Examination pn. analysis of the functional - spatial and its impact on business development in the cities of Lublin province implemented the project Regional Territorial Observatory in Lublin province OP-IV.272.165.2014.LK.

 | Published December 29, 2014  -  Deadline January 12, 2015
cpvs
73000000

The contract is for a study entitled. Analysis of the functional space - and its impact on the development of entrepreneurship in the cities of the province of Lublin realized within the project Regional Territorial Observatory in Lublin province. A detailed description of the Contract is attached as Annex 1 to the ToR ..

Networking, Internet and intranet software package

Gmina Lublin | Published October 24, 2015
Winner
Apius Technologies S.A.
cpvs
48200000, 80510000

Determining the object and the size or scope of the order: 1. the supply, installation and configuration of the system log management (SIEM), characterized in particular: 1.1. supervision of the whole mechanism implemented systems for security and business continuity computer network; 1.2. alerting in case of detection of potential abuse or attacks; 2. workshop for 4 people.

Networking, Internet and intranet software package

Gmina Lublin | Published June 24, 2015  -  Deadline July 29, 2015
cpvs
48200000, 80510000

Determining the object and the size or scope of the order: 1. the supply, installation and configuration of the system log management (SIEM), characterized by, in particular: 1.1. supervision of the whole mechanism implemented systems for security and business continuity network, 1.2. alerting in case of detection of potential abuse or attacks. 2. workshop for 4 people.

Seminar organisation services

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie | Published March 7, 2015  -  Deadline March 17, 2015
cpvs
79951000, 79952000, 55110000, 79930000, 60170000, 55500000, 55300000, 55400000, 60000000, 79340000

The contract is a complex organization of business mission - a seminar for entrepreneurs province of Lublin - the winners of the Regional Brand "Lublin" the food, pharmaceutical and carpentry, which will be held in May 2015 r. In Rome / Milan, Italy. Description of the contract is contained in Annex 1 to the Terms of Reference.

Passenger cars

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie | Published October 27, 2017  -  Deadline November 10, 2017
cpvs
34110000

The subject of the order is the delivery of vehicles for the Chamber of Tax Administration in Lublin. The ordering party divided the subject of the order into 4 parts:

1. Commercial vehicles marked with a combi type - 2 pcs.

2. Business vehicles marked with combi type - 2 pcs

3. Business vehicles marked with combi type - 2 pcs

4. Business vehicles of the bus type - 3 pcs .;

A detailed description of the subject matter of the order is included in Appendix No. 1 to SIWZ.

The subject of the order is the delivery of 2 units of vehicles marked with the combo type. Vehicles must be brand new, manufactured in 2017, unused, complete, free from defects and defects and not subject to third party rights. Detailed specification of the subject of the order is contained in the "Description of the object of the order" constituting Appendix No. 1 to SIWZ.

The subject of the order is the delivery of 3 vehicles of bus service. Vehicles must be brand new, manufactured in 2017, unused, complete, free from defects and defects and not subject to third party rights. Detailed specification of the subject of the order is contained in the "Description of the object of the order" constituting Appendix No. 1 to SIWZ.

Passenger cars

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie | Published November 29, 2017
Winner
Carrara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
cpvs
34110000

The subject of the order is the delivery of vehicles for the Chamber of Tax Administration in Lublin. The ordering party divided the subject of the order into 4 parts:

1. Commercial vehicles marked with a combi type - 2 pcs.

2. Business vehicles marked with combi type - 2 pcs

3. Business vehicles marked with combi type - 2 pcs

4. Business vehicles of the bus type - 3 pcs .;

A detailed description of the subject matter of the order is included in Appendix No. 1 to SIWZ.

The subject of the order is the delivery of 2 units of vehicles marked with the combo type. Vehicles must be brand new, manufactured in 2017, unused, complete, free from defects and defects and not subject to third party rights. Detailed specification of the subject of the order is contained in the "Description of the object of the order" constituting Appendix No. 1 to SIWZ.

The subject of the order is the delivery of 3 vehicles of bus service. Vehicles must be brand new, manufactured in 2017, unused, complete, free from defects and defects and not subject to third party rights. Detailed specification of the subject of the order is contained in the "Description of the object of the order" constituting Appendix No. 1 to SIWZ.

Information and promotion products

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie | Published October 7, 2014  -  Deadline November 13, 2014
cpvs
39294100

The contract is for the supply of promotional items, together with the development of graphic projects divided into lots: Lot 1) Supply of promotional items, together with the development of graphic design (printing, embroidery, embossing, etc..) In compliance with the visual identification of the province of Lublin available on the internet. lubelskie.pl carried out in the framework of the project "Marketing Business province of Lublin". Lot No 2) Delivery of promotional items, together with the development of graphic design in accordance with the identification system available at www.marka.lubelskie.pl part of the "Make Lublin tool for promoting economic region". Lot 3) Supply of promotional items - calendars with the development of graphic design (printing, embroidery, embossing, etc..) In compliance with the visual identification of the province of Lublin available on www.lubelskie.pl carried out in the framework of the project "Marketing Business province of Lublin". A detailed description of the contract is contained in Annex 1 to the ToR.

Exhibition, fair and congress organisation services

Gmina Lublin | Published March 11, 2015  -  Deadline March 23, 2015
cpvs
79950000, 79952000, 55100000

1. Prepare, conduct and support the two-day Forum Industry: IT / ICT for at least 400 people, including rental Hall and providing catering for a total of at least 400 people; 2. The acquisition offers local entrepreneurs interested in establishing business cooperation with domestic and foreign entrepreneurs; 3. Personal and technical forum to provide service, including simultaneous translation service and commitment to lead and speakers; 4. preparation and distribution of 200 pcs. Of promotional materials; 5. execution and distribution of 500 pieces. Invitations; 6. emission information on the Forum in the media.

Exhibition, fair and congress organisation services

Gmina Lublin | Published May 8, 2015
Winner
Proidea Sp. z o.o.
cpvs
79950000, 79952000, 55100000

1. Prepare, conduct and operation of the two-day Forum of IT industry / ICT for at least 400 people, including Sali rental and providing catering for a total of at least 400 people; 2. The acquisition offers local entrepreneurs interested in establishing business cooperation with domestic and foreign entrepreneurs; 3. Personal and technical assurance Rules Board, including simultaneous translation service and commitment to leading and speakers; 4. preparation and distribution of 200 pcs. Of promotional materials; 5. execution and distribution of 500 pieces. Invitations; 6. issuance of information on the Forum in the media.

Exhibition, fair and congress organisation services

Gmina Lublin | Published April 28, 2015
Winner
Targi Lublin S.A.
cpvs
79950000, 79956000, 55120000, 55330000, 79540000

1. Prepare, conduct and service-day trade fair and accompanying conference fairs (with a banquet for 300 people and B2B meetings) in accordance with the developed concept event; 2. The provision of exhibition space stands and technical services; 3. The promotional campaign; 4. to provide catering for up to 300 people at the coffee service during the conference, banquet and B2B meetings and banquet catering during the banquet; 5. to provide accommodation for 20 people; 6. providing interpretation at conferences and business meetings and transport services.

Comprehensive insurance service Independent Public Regional Hospital. John of God in Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie | Published October 24, 2014  -  Deadline December 3, 2014
cpvs
66510000

The object of the procedure is: 1. Compulsory insurance of civil liability of the entity performing medical activities 2. Voluntary insurance of civil liability of medical activities other than those covered by the compulsory insurance entity engaged in medical activities including insurance surplus 3. Voluntary insurance of civil liability of business and non-medical possessions 4. Insurance of property against fire and other calamities 5. Insurance windows and glass objects from bruises 6. Insurance of property against burglary and robbery and the risk of devastation 7. Insurance of equipment failure

Data collection and collation services

Powiat Lubelski | Published November 4, 2017  -  Deadline December 14, 2017
cpvs
72314000, 71354300, 72312100, 71356100

Align existing BDOT500 bases with the BDOT500 conceptual database.

Scope of works: EGiB, detailed description of the subject of the order: http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%201%20-%20powiat%20bialski%20-%20E1.2.zip

Section III.1.3: The contractor will fulfill the condition of technical and professional capacity if: a) he has performed within the last five years before the deadline for the submission of tenders, and if the period of business is shorter - during this period, at least 2 services consisting creating databases of EGiB and supplying them with bases corresponding to the type of subject of the order, each with a value of at least PLN 100 000.00 gross,

(b) the following persons are dispatched by the contractor to perform the public contract responsible for the provision of services:

1629, as amended. d.).

Scope of works: EGiB, detailed description of the subject of the order: http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%202%20-%20powiat%20bialski%20-%20E1.2.zip

Section III.1.3: The contractor will fulfill the condition of technical and professional capacity if: a) he has performed within the last five years before the deadline for the submission of tenders, and if the period of business is shorter - during this period, at least 2 services consisting creating databases of EGiB and supplying them with bases corresponding to the type of subject of the order, each with a value of at least PLN 100 000.00 gross,

(b) the following persons are dispatched by the contractor to perform the public contract responsible for the provision of services:

1629, as amended. d.).

Scope of works: EGiB, detailed description of the subject of the order: http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%205%20-%20powiat%20chelmski%20-%20E1.2.zip

Section III.1.3: The contractor will meet the condition of technical and professional capacity if: a) he has performed within the last five years before the deadline for submission of tenders, and if the period of business is shorter - during this period at least 1 service consisting creating databases of EGiB and supplying the system with those bases corresponding to the type of the subject of the order, worth at least PLN 100 000.00 gross,

(b) the following persons are dispatched by the contractor to perform the public contract responsible for the provision of services:

1629, as amended. d.).

Scope of works: EGiB, detailed description of the subject of the order: http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%206%20-%20powiat%20chelmski%20-%20E1.2.zip

Section III.1.3: The contractor will fulfill the condition of technical and professional capacity if: a) he has performed within the last five years before the deadline for submission of tenders, and if the period of business is shorter - during this period, at least 2 services consisting creating databases of EGiB and supplying them with bases corresponding to the type of subject of the order, each with a value of at least PLN 50,000.00 gross,

(b) the following persons are dispatched by the contractor to perform the public contract responsible for the provision of services:

1629, as amended. d.).

Scope of works: EGiB, detailed description of the subject of the order: http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%208%20-%20powiat%20chelmski%20-%20E1.2.zip

Section III.1.3: The contractor will meet the condition of technical and professional capacity if: a) he has performed within the last five years before the deadline for submission of tenders, and if the period of business is shorter - during this period at least 1 service consisting creating databases of EGiB and supplying the system with those bases corresponding to the type of the subject of the order, worth at least PLN 100 000.00 gross,

(b) the following persons are dispatched by the contractor to perform the public contract responsible for the provision of services:

1629, as amended. d.).

Scope of works: EGiB, BDOT500, GESUT, detailed description of the subject of the order: http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%2011%20-%20powiat%20kresnostawski%20-%20E1.2.zip

Section III.1.3: The contractor will fulfill the condition of technical and professional capacity if: a) he has performed within the last five years before the deadline for the submission of tenders, and if the period of business is shorter - during this period, at least 2 services consisting to create databases of EGiB and supply them with bases corresponding to the type of the subject of the order, each with a value of at least PLN 50,000.00 gross and at least 1 service consisting in the creation of databases BDOT500 and GESUT and supply the database with those bases corresponding to the type of subject of the order, o the value of at least 50 000.00 PLN gross,

(b) the following persons are dispatched by the contractor to perform the public contract responsible for the provision of services:

1629, as amended. d.)

1629, as amended. d.).

Scope of works: EGiB, BDOT500, GESUT, detailed description of the subject of the order: http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%2012%20-%20powiat%20krasnos

Parts and accessories for vehicles and their engines

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Published February 15, 2017
Winner
Inter-Cars S.A.
cpvs
34300000

1. The contract covers the delivery of brand new vehicle spare parts business, complying with all applicable safety standards, good (guaranteed) quality to the needs of the Regional Police Headquarters in Lublin.

2. The detailed scope of delivery is specified in Annexes No. 1.1 to 1.4 hereto.

The contract is for the supply of spare parts for company cars OPEL / CHEVROLET - in accordance with Annex 1.1 to the Terms of Reference.

The contract is for the supply of spare parts for company cars NISSAN - in accordance with Annex 1.2 of the Terms of Reference.

The contract is for the supply of spare parts for engine and transmission management company cars Kia Ceed - in accordance with Annex 1.3 of the Terms of Reference.

The contract is for the supply of wheel discs for company cars - in accordance with Annex 1.4 hereto.

Parts and accessories for vehicles and their engines

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Published November 16, 2016  -  Deadline December 28, 2016
cpvs
34300000

1. The contract covers the delivery of brand new vehicle spare parts business, complying with all applicable safety standards, good (guaranteed) quality to the needs of the Regional Police Headquarters in Lublin.

2. The detailed scope of delivery is specified in Annexes No. 1.1 to 1.4 hereto.

The contract is for the supply of spare parts for company cars OPEL / CHEVROLET - in accordance with Annex 1.1 to the Terms of Reference.

The contract is for the supply of spare parts for company cars NISSAN - in accordance with Annex 1.2 of the Terms of Reference.

The contract is for the supply of spare parts for engine and transmission management company cars Kia Ceed - in accordance with Annex 1.3 of the Terms of Reference.

The contract is for the supply of wheel discs for company cars - in accordance with Annex 1.4 hereto.

Architectural, engineering and surveying services

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Published October 18, 2016
Winner
Istal-Tech Marcin Marzec
cpvs
71250000, 71220000, 45111250

To calculate the package price, the Contractor following the self-evaluation, experience and knowledge.

12) The Contractor agrees to the terms specified in the contract to take over the responsibility and the guarantee and warranty.

13) The design documentation should be developed according to the requirements and expectations of the Purchaser contained in the Descriptions of the contract and force, legal regulations, departmental rules in force in the business premises of Police (attached).

14) The project should enable the executive clearly readable in the implementation.

15) The contractor must have access or have sufficient financial resources for the implementation of the agreement.

16) The due date of the invoice VAT - 30 days from the date of submission of properly issued VAT invoice, together with the documents referred to in the model contract, form of payment - Transfer.

Architectural, engineering and surveying services

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Published July 12, 2016
Winner
LubCom Sp. z o.o.
cpvs
71250000, 71313440

To calculate the package price, the Contractor following the self-evaluation, experience and knowledge,

12) The Contractor agrees to the terms specified in the agreement to take responsibility and provide guarantees and warranties,

13) The design documentation should be developed according to the requirements and expectations of the Purchaser contained in the Descriptions of the contract and force, legal regulations, departmental rules concerning, among others guidelines on standards of technical, functional and commercial force in the business premises of the Police,

14) The scope of the project executive should allow its unambiguous reading of the implementation,

15) The contractor must have access or have sufficient financial resources for the implementation of the agreement,

16) The due date of the invoice VAT - 30 days from the date of submission of properly issued VAT invoice, together with the documents referred to in the model contract, form of payment - Transfer.