Public tenders for business in Gliwice Poland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

Software package and information systems

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. | Published November 10, 2017
Winner
CCS Spółka z o.o.
cpvs
48000000, 80510000

3 of the appointed law.

Information and communication technologies in the economic activity of the Regional Operational Program of the Silesian Voivodship for the years 2014-2020, co-financed by the Euro

The subject of the order is the purchase:

- the Service Portal (item I);

- Specialist training services: Training on the Service Portal (II).

CPV Code (I):

48000000-8 Software package and information systems

CPV Code (II):

Specialist training services.

SERVICE PORTAL

Customer Service Portal, supported by the use of a web browser for the communication process between the Applicant and its contractors for the exchange of information related to equipment used by the contractors and their servicing and complaints.

A solution that allows contractors to obtain direct access to complete information on the operating equipment, service history, technical documentation, etc., and to record service orders directly from the contractor.

All data processed through the portal will be directly integrated with the ERP System, in particular with the Service module.

This information is available in the form of direct messages to contractors after login to the portal and sent via e-mail to the contractor's e-mail address.

Access to the system through a web browser.

The 5 most popular browsers under the set of columns, how to organize, group, specify the selection conditions.

Defining different configurations for a given browser with easy switching.

Search, sort, and group through any of the fields in your browser.

Transfer data from spreadsheet to spreadsheet.

The ability to attach attachments to any data.

Implementing a task-flow distribution and workflow flow mechanism.

Deployment of the Service Portal.

Any errors found in this period, the Contractor should correct within a maximum of 3 days counting from the moment the Employer sends an email message exchanging the error.

REQUIRED MODULES:

SERVICE MODULE (detailed description in the inquiry form)

CLIENT MODULE (detailed description in the inquiry form)

TRAINING FROM SERVICE PORTAL SERVICE

SERVICE PORTAL

Purpose of the training: to ensure effective use of functional capabilities of the system

Participants in the training: persons involved in project implementation - users of the system - personnel of the Ordering Party

Effect of training: Improving the business processes of the Ordering Party by using the possibilities offered by the service portal

Training scope (main thematic areas) - total 60 rbg (1 rbg = 60 min), including:

- Service Portal - general information - 4 rbg;

- Terms of Service Portal - 24 rbg;

- Functionality of the Service Portal - 32 rbg.

Training conducted at the registered office of the Ordering Party.

Software package and information systems

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. | Published October 3, 2017  -  Deadline November 2, 2017
cpvs
48000000, 80510000

3 of the appointed law.

Information and communication technologies in the economic activity of the Regional Operational Program of the Silesian Voivodship for the years 2014-2020, co-financed by the Euro.

The subject of the order is the purchase:

- service portal (item I);

- specialized training services: Service Portal Training (II).

CPV Code (I Position):

48000000-8 Software package and information systems.

CPV Code (II):

Specialist training services.

Service Portal.

Customer Service Portal, assisted by the use of a web browser for the communication process between the Applicant and its contractors for the exchange of information related to equipment used by the contractors and their servicing and complaints.

A solution that allows contractors to gain direct access to complete information on the equipment in use, service history, technical documentation, and the contractor's service record directly.

All data processed through the portal will be directly integrated into the ERP System, in particular the Service module.

This information is available as a direct message to contractors after logging in to the portal and sent via email to the contractor's email address.

Access to the system through a web browser.

The 5 most popular browsers under the set of columns, how to organize, group, specify the selection conditions.

Defining different configurations for a given browser with the ability to easily switch them.

Search, sort, and group through any of the fields in browsers.

Transfer data from spreadsheet to spreadsheet.

The ability to attach attachments to any data.

Implement a workflow distribution mechanism.

Implementation of the service portal.

Any errors found during this period, the Contractor should correct within a maximum of 3 days counting from the moment the Ordering Party sends the e-mail that exchanges the error.

Required modules:

Module Service Department (detailed description in the inquiry form).

Module Clients (detailed description in the inquiry form).

Training service portal service.

Service Portal.

Purpose of the training: to ensure the effective use of functional capabilities of the system.

Participants in the training: persons involved in project implementation - users of the system - personnel of the Orderer.

Training effect: streamline the business processes of the Ordering Party by using the capabilities offered by the service portal.

Scope of training (main thematic areas) - total 60 rbg (1 rbg = 60 min), including:

- service portal - general information - 4 rbg;

- rules of service portal service - 24 rbg;

- service portal functionality - 32 rbg.

Training conducted at the Employer's registered office.

Gradual supplies the means to maintain the cleanliness of, plant specialist for Laundry, Department of Nutrition and gradual supply of equipment for the Oncology Centre - Institute Branch in Gliwice

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Published October 15, 2014
Winner
Higma Service Sp. zo.oul. Radziewiczówny 12Opole 45-348
cpvs
39830000, 39831300, 39813000, 33760000, 39514200, 19520000, 39514400, 39713400, 33949000, 19640000, 39831000, 39713431, 39713410, 39530000

Gradual supplies the means to maintain the cleanliness of, plant specialist for Laundry, Department of Nutrition and gradual supply of equipment / equipment for the Cancer Centre - Institute Branch in Gliwice, broken down into 21 separate tasks, ie .: job No. 1 - Detergent general purpose I - CPV 39830000 -9 task 2 - Specialized middle floor secured PU / PUR- CPV 39831300-9 task No. 3 Measure to thoroughly clean the surface -CPV 39831300-0 Task 4 - Measure the polishing surface -CPV task 39813000-4 5 - means for polishing the surface - CPV 39813000-4 task No. 6 the centers of purity general purpose II - CPV 39830000-9 task No. 7 - Hygiene measures - CPV 33760000-5 task No. 8 - Microfibre cloths -CPV 39514200-0 task No. 9 - small household appliances I - CPV 19520000-7 task No. 10 - Equipment Business II - CPV 19520000-7 task No. 11 - containers, dispensers - CPV 39514400-2 task No. 12 - flat mops - CPV 39713420-3 task No. 13 - Professional mops CPV 39713420-3 task No. 14 - Body bags CPV - 33949000-4 task No. 15 - Sacks clear CPV 19640000-4 task No. 16 - Waste bags CPV 19640000-4 task No. 17 - Special measures for the Department of Nutrition CPV 39830000-9 task No. 18 - Special measures for Laundry CPV 39831000-6 task No. 19 -equipment to maintain the cleanliness of the CPV -39713410-0 task No. 20 - spare parts for machinery, equipment designed to maintain the cleanliness of the CPV 39713431-3 task No. 21 - floor mats CPV 39530000-6

Gliwice: Gradual services: reservations, purchase and delivery of airline tickets for passenger transport on international routes as part of our staff, students and doctoral students, and persons designated by the Silesian University of Technology. The matter: OZ / U / 16/16 / MW

Politechnika Śląska | Published August 29, 2016  -  Deadline August 25, 2016
Winner
WhyNotTravel Sp. z o.o., S.k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, kraj/woj. podkarpackie.
cpvs
63512000

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowej usługi rezerwacji, zakupu i dostawy indywidualnych i grupowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie liniami lotniczymi, zarówno liniami rejsowymi jak i tanimi liniami oraz lotami czarterowymi, na trasach międzynarodowych i krajowych. Usługa obejmuje w szczególności: - wyszukiwanie najkorzystniejszych połączeń w klasie ekonomicznej, a na wyraźne żądanie Zamawiającego również w klasie business, - prezentację minimum trzech wariantów połączeń (jeśli występują), w miarę dostępności obsługiwanych przez różnych przewoźników, - dokonanie rezerwacji połączenia zaakceptowanego przez Zamawiającego wraz z przekazaniem Zamawiającemu potwierdzenia rezerwacji, - zakup biletów zleconych przez Zamawiającego i dostarczenie ich Zamawiającemu, - składanie odwołań i reklamacji do linii lotniczych. 2. CPV: 63.51.20.00-1 usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych. 3. Termin realizacji: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.09.2016 r. przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania ceny umowy w zależności co nastąpi wcześniej. 4. Prawo opcji: a) Ilość biletów lotniczych (ok. 520) i całkowita ich wartość z uwzględnieniem opłaty transakcyjnej (870 000 zł brutto) są wielkościami planowanymi do realizacji w ramach umowy. Ilości i wartość faktycznie nabytych biletów przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe - zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej. b) Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w wysokości co najmniej 80% wartości planowanej, tj. 696 000 zł brutto. c) Termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed końcem trwania umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca może nie wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za niezamówienie pełnego zakresu przedmiotowego objętych umową usług i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z niezamówieniem co najmniej 80% wartości usług. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 7 dni, strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę.

Gliwice: Gradual services: reservations, purchase and delivery of airline tickets for passenger transport on international routes as part of our staff, students and doctoral students, and persons designated by the Silesian University of Technology. The matter: OZ / U / 16/16 / MW

Politechnika Śląska | Published July 21, 2016  -  Deadline August 1, 2016
cpvs
63512000

The service includes, in particular: - searching the most beneficial configuration in economy class, and at the explicit request of the Employer also business class - the presentation of a minimum of three variants of connections (if any), if available operated by different carriers - make a reservation call is accepted by the Purchaser together the transfer of the Employer booking confirmation - the purchase of tickets ordered by the Purchaser and deliver them to the Employer, - filing appeals and complaints to the airline. Quantity and value of the tickets actually acquired by the Purchaser can be both smaller and larger - according to the rules and within the limits resulting from the application of the option provided below. 696 000 zł gross.

Gliwice: Operation bank Gliwice city budget in the years 2017-2021

Miasto Gliwice | Published July 14, 2016  -  Deadline December 31, 2021
cpvs
66110000, 66113000

The contract is for a banking service budget of Gliwice in the years 2017-2021. List of municipal organizational units and bank accounts in Annex No. 7 hereto, constituting an integral part of the contract. Under the agreement, the Contractor undertakes to: Opening and maintaining bank accounts in gold and foreign currencies for the operating budget of the city of Gliwice. Implementation of credit transfers in the country and abroad, to accounts at the bank supports and to accounts at other banks. Accepting cash payments. Making cash withdrawals. Victory 21, the Social Welfare Centre and the six points of the City Board of Public Utilities. Pick up cash for the declaration concerning the amount and the necessary denominations made the previous day to the offices of the Town Hall, the seat of the Centre for Social Welfare and cash Gliwice Car Market. At the request made by the Employer during the term of the agreement - ensure the collection and pick up the cash to the other locations of the Municipal Office than indicated in Section 5. Acknowledge the state of balance on every request, no later than the next business day after submitting the application to the Bank and at the end of the calendar year. 9. Benefits for the Employer services related to the execution and settlement of transactions paid with payment cards by customers Employer on his behalf using POS terminals to regulate civil-law claims. Provide up to 2 automatic cash - opłatomatów, they need to make cash payments from third parties, with the software. Disbursement of loans - revolving account and the consolidated bridging loan for the city of Gliwice in total to the amount of PLN 60,000,000.00. The current demand is estimated at up to 34 cards. The placement of temporarily free budget funds on deposits overnight. The electronic banking system must meet the requirements of IT security. Generate statements of operations performed. Conducting budget account of Gliwice in a consolidated account. Implementation of the identification system for mass payments received, providing automatic identification of a payer through a virtual personal bank account number. The facility will be open throughout the duration of the contract, ie. From 01.01.2017 r. To 12.31.2021 r. Detailed description of the contract include: - essential provisions of the contract - APPENDIX 4 to the Terms of Reference; - Information on the number of municipal organizational units and the forecast number of bank accounts as at 30.06.2016 r. - APPENDIX 7 to the Terms of Reference;

Gliwice: Gradual supplies of loose and spices for the Oncology Institute of them. Maria Sklodowska-Curie Branch in Gliwice - no matter DO / DZ-381-1-76 / 16

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Published July 22, 2016  -  Deadline July 13, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
15870000, 15860000, 15831000, 15600000, 15850000

1. The contract is successive delivery of loose and spices for the Oncology Institute of them. Maria Sklodowska - Curie Branch in Gliwice. Detailed order specification contains assortments constituting Appendix 2 hereto. Indicated in the above. Annex amounts of individual product items are only estimates. The Employer has estimated the demand for individual items, taking as a basis for this estimate, the use of similar products in the business over the last 12 months. 2. The entire range is the subject of the contract must meet the quality requirements of quality class set out in Polish Standards transposing European standards and the standards of other Member States of the European Economic Area transposing these standards. In addition, the object of the contract must comply with the conditions laid down in the Act of 25 August 2006. On food safety and nutrition (consolidated text Dz. U. of 2015., Pos. 594, as amended.).

Insurance services

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością | Published October 24, 2015  -  Deadline November 30, 2015
cpvs
66510000

The contract was divided into the following sections (packets). Ordering a possibility of a bid for any number of packages. PACKAGE AND 1. Compulsory civil liability insurance entity engaged in medical activities 2. Voluntary third party liability insurance indemnity 3. Voluntary insurance medical liability business and property owned PACKAGE II 1. Property insurance against fire and other calamities 2. Insurance glass and glass objects from breakage 3. Property insurance against burglary and robbery and the risk of devastation 4. Insurance of electronic equipment in all-risk insurance 5. equipment electrical damage Package III 1. Motor insurance.

Repair and maintenance services of building installations

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Published November 11, 2015  -  Deadline December 17, 2015
cpvs
50700000, 45400000, 90500000

In accordance with the Terms of Reference numbers: 3.1 The contract is to provide services in the field of technical emergency resources Hour TBS and maintenance of municipal resources administered by the Board of Municipal Buildings and Social Housing Association Sp. z oo in Gliwice. 3.2 The detailed scope of the contract as part of municipal resources (task No. 1-3) specifies the model agreement with the corresponding attachments for the job, which is attached as Appendix 8 hereto. 3.3 The detailed scope of the contract resources within TBS (Task 4) defines a model agreement and its annexes, which constitutes Appendix 8a hereto. The Employer allocated for the implementation of the service (resources TBS) the maximum amount of PLN 0.11 / 1 m² + VAT and usable living space (excluding the cost of material). 3.5 In the framework of municipal resources, the contract will be settled in accordance with the following principles, based on the attached lists annexed to the Agreement: Purchaser allocated for the implementation of the service a maximum amount of PLN 0.30 / 1 m² + VAT (excluding the cost of material). b. a separate order (labor & material) in business premises in buildings which are 100% owned by the Municipality of Gliwice; Communal premises in residential and commercial buildings Housing Communities; for residential buildings, representing 100% owned by the Municipality of Gliwice where the value of the service unit is greater than the amount of PLN 500 + VAT. 1389). 3.8 Parts can not be shared by contractors, job containing the full scope of the contract set out in a specific part will be rejected. 3.9 The exact address will be delivered lists of contractors executing the contract in question on the day of signing the agreement. 3.11 The Contractor shall organize its own system for accepting orders and it provides access to the client; providing the necessary equipment, tools and materials to perform this service. To perform the contract, use equipment, materials and products approved for use in Poland, certified for safety mark, declaration of conformity with the Polish Standard or technical approval and in the genre. 3.13 The Contractor service is obliged to comply with safety and fire for activities consistent with the description of the object of the contract and is responsible for compliance with those rules. 3.14 By submitting offered a statement of compliance with the terms of the tender Contractor certifies that during the task (on the basis of a contract) will have persons with relevant professional qualifications in the field of work performed. 3.15 The contractor is responsible for causing hazards and impediments, exposing the users of buildings and their grounds for damages. In the case of objection to the quality of the services provided by the users (clients Employer), the Contractor shall accordingly bear the financial consequences in accordance with the contractual arrangement. There are no set description on the invoice will be the basis for its failure. 3.18 The Contractor is obliged to maintain discretion and confidentiality with regard to possibly entrusted to and during performance of the contract obtained information regarding the Board of Municipal Buildings and TBS Sp. z oo in Gliwice. 3.19 shall not be accepted variants. 3.20 Contact details of the territorial units of the Purchaser are available on the website: www.zbm.gliwice.pl

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published August 18, 2015  -  Deadline September 24, 2015
cpvs
45240000, 45232130, 45232000, 45233150, 31527200, 45310000, 45453000, 45223800, 45223100, 45442200

The subject of the contract is works Mon .: Arrangement of water tanks Przeczyce team, kuźnica warężyńska and Pogoria and modernization of flood valley Przemsza province. Silesian - Stage I - Tank Przeczyce - Action II: including: 1) repair the screen front dam by: filling of caverns beneath the screen using low pressure injection - repair the surface of selected plates, seal cracks, repair of expansion joints, repairing the base of the sill, 2) repair the slope odpowietrznej 3) repair of tower closures drain bottom, 4) repair of cables drain bottom, 5) renovation of the basin entrance point drain bottom, 6) renovation transfer surface, repair of Fig joints wells drainage and clearing the drain overflow, 7) repair of elements of technological equipment discounts groundfish, 8 ) lighting repair the dam crest. Robots are designed to improve the technical condition of the water reservoir dam Przeczyce which is building the second class the validity of which shall comprise the following works: - part hydrotechniczno-construction dam - a dam mechanical part - part electric dam. Part hydrotechniczno-building: 1) screen front dam filling of caverns beneath the screen using low pressure injection technology prepares the project contractor. 2) repair the surface of selected records - 68 discks top of the screen is provided for reprofiling concrete assembly antispasmodic reinforcing mesh Ø 6 - on the surface of 396 m ", 3) the repair of expansion joints - repair expansion joints between the panels of the screen - 3776.0 mb. Chipped (loosening) corroded concrete, lead only hydrodynamic. Renovated subject to the 3 flights of stairs business. 6) The closure trigger tower bottom - scope of work includes: - repair of local defects in concrete tower through reprofiling and retrofitted on an area of ​​1 262.05 square meters - sealing cracks via injection pressure - 10 mb - making non-profile surface mineral coatings 535 m² 7) repair drain wires bottom - by: - ​​strengthening of soil beneath the drain wires by injection "jet grouting" - 318 pieces of columns with a range of 5.0 m, - extension of the road along the wires filtration drain by creating three "ribs" by injecting pressurized cement grout, made through walls and a ceiling of 45 holes with a depth of 1.0 m (leaven of cement finely minced - 100 kg / hole), - repair of local defects of concrete through the reprofiling of retrofitting on an area of ​​1 585 square meters - the repair of expansion joints, including the treatment 377.6 m² and sealing polypropylene shaft to a length of 3 776 m, - blasting - abrasive concrete surface 1 585 m² - reprofiling of concrete 1 585 m² - protection of non-profile surface drain wires through hydropiaskowanie and cover with a thin layer on the surface repair mortar 158.5 m² 105.0 m, 8) trough point drain bottom, harassment, pillars - by - repairing a corroded and damaged concrete surfaces after cleaning the blasting abrasive surface of the concrete surface of 480 square meters (detail A and B), - hand reprofiling defects in concrete structures on the surface of 360 sq meters ( detail C and D), 9) renovation transfer surface - by: - ​​the repair of concrete surface by forging blasting wet reinforced concrete on the surface 3 267.95 sq meters - hand reprofiling defects in concrete structures on the surface of 3307.95 sq meters - installation of reinforcement of 8 mm -betony transfer (ribbed) 2 607 kg - reprofiling defects in concrete and reinforced concrete by spraying wet cement-polymer 3 594.745 m² 10) repair of cracks, joints, drainage wells and streamlining the transfer of surface drainage through: - Treatment dilatation with the removal of materials - 59.17 sq meters - fill in the gaps foamed polystyrene boards with a thickness of 15 mm - 29.585 m² - filling gaps polypropylene shaft diameter of 1.5 cm with grouting 591.7 m - Repair feature using pressure injection of 60.0 m - repair of 6-five wells drainage along with the implementation of reinforced lid. The mechanical part Firewall 1) repair of process equipment components discounts bottom - includes: - repair (execution) closures repair structures with uszczelnieniami- 4.0 t - made gratings with anti-corrosive 2.4 tonnes. Part of electric dam 1) modernization of external lighting dam , power supply and lighting control dam, lightning protection, protection against electric shock - includes: - replacement of lighting columns with lamps on the crown of the dam, 19 pcs.,

Facilities management services for computer systems development

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Published July 22, 2015  -  Deadline August 28, 2015
cpvs
72514200

Maria Sklodowska - Curie Branch in Gliwice, hereinafter referred to as the Employer. Object of the contract includes in particular: 1) update Syngo Imaging System manufactured by Siemens AG, currently owned by the Purchaser VB30B version to version VB36D or provide a solution that is equivalent to the full range of functional version of VB36D. 2) migration of the updated server system (SDM servers and ODM) to a virtual environment (VMware vSphere 5.5) supplied by the Employer. 3) providing the licenses necessary for the proper operation and in accordance with the laws of middleware software operation (ORACLE, TSM, etc.) As an integral part of the PACS system supplied. 4) the supply of twenty NL-SAS drives 4TB (7.2 krpm) and to install the disk array LTS1 (EMC VNC5300) owned by the Purchaser used for long-term archiving DICOM images. 5) The reconfiguration of the system in order to replace tape library that holds Employer disk array LTS2. 6) the updating of five medical stations Syngo descriptive Studio Advanced Workplaces held by the Purchaser to the latest version of cooperating with the system Syngo Imaging VB36D or delivery of all five stations essay about the functionality equivalent to Syngo Studio Advanced Workplaces cooperating with the supplied PACS system. 7) The software update Web Studio Syngo held by the Purchaser to the latest version of cooperating with the system Syngo Imaging software delivery VB36D or about the functionality equivalent to Syngo Studio Web cooperating with the supplied PACS system. 8) transfer of possession by the Purchaser arrays STS (EMC VNC5300) and LTS1 between datacentres: Department of Radiology and the Department of Computer Science. The training should take place in two stages: I. after installation - 2 days, 5 hours clock each. II. in the period agreed with the Employer, no later than 3 months after receipt boot protocol without reservations. 10) The warranty for the supplied PACS with descriptive stations within 24 months from the date of acceptance protocol without reservations the contract. Migration can not impose currently operated PACS during business hours of the Department of Radiology, ie .: on weekdays from 6:00 to 22:00.

Facilities management services for computer systems development

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Published September 24, 2015
Winner
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
cpvs
72514200

Maria Sklodowska - Curie Branch in Gliwice, hereinafter referred to as the Employer. Object of the contract includes in particular: 1) update Syngo Imaging System manufactured by Siemens AG, currently owned by the Purchaser VB30B version to version VB36D or provide a solution equivalent to the full extent functional version of VB36D. 2) migration of the updated server system (SDM servers and ODM) to a virtual environment (VMware vSphere 5.5) supplied by the Employer. 3) providing the licenses necessary for the proper operation and in accordance with the laws of middleware software operation (ORACLE, TSM, etc.) As an integral part of the PACS system supplied. 4) the supply of twenty NL-SAS drives 4TB (7.2 krpm) and to install the disk array LTS1 (EMC VNC5300) owned by the Purchaser used for long-term archiving DICOM images. 5) The reconfiguration of the system in order to replace a tape library that holds Employer disk array LTS2. 6) updating the five medical stations Syngo descriptive Studio Advanced Workplaces held by the Purchaser to the latest version of cooperating with the system Syngo Imaging VB36D or delivery of all five stations essay about the functionality equivalent to Syngo Studio Advanced Workplaces cooperating with the supplied PACS system. 7) The software update Web Studio Syngo held by the Purchaser to the latest version of cooperating with the system Syngo Imaging software delivery VB36D or about the functionality equivalent to Syngo Studio Web cooperating with the supplied PACS system. 8) transfer of possession by the Purchaser arrays STS (EMC VNC5300) and LTS1 between datacentres: Department of Radiology and the Department of Computer Science. The training should take place in two stages: I. after installation - 2 days 5 clock hours each. II. in the period agreed with the Employer no later than 3 months after receipt boot protocol without reservations. 10) The warranty for the supplied PACS with descriptive stations within 24 months from the date of acceptance protocol without reservations the contract. Migration can not impose currently operated PACS during business hours of the Department of Radiology, ie .: on weekdays from 6:00 to 22:00.

Protection of land and property PKM, Sp. z oo in Gliwice, ul. Chorzowska 150.

 | Published November 9, 2015  -  Deadline November 20, 2015
cpvs
79710000

1. The contract is for daily, round the clock, every day of the week, effective protection of land and property PKM, Sp. z oo in Gliwice which consists of 1.1 to protect against the entry of unauthorized persons into PKM, Sp. z oo in Gliwice, 1.2 protection of property and personnel of PKM, Sp. z oo in Gliwice prior to acting on its site by third parties disruptive, 1.3 protection of property PKM, Sp. z oo in Gliwice theft and devastation, 1.4 directing the movement of persons and vehicles under normal conditions, 1.5 directing the movement of people and vehicles during emergencies and during the rescue operation, 1.6 protection and control of traffic in parking lots for the parking of cars, 2. Object of the contract described in detail in paragraph 17 of the Terms of Reference - model agreement. 3. The concept of property PKM, Sp. z oo in Gliwice means: cash, tickets, buildings, structures, systems, computer systems, vehicles, fencing, equipment, hardware (device), machines and contents of storage. 4. The Contractor shall have the authority to perform specific activities or actions, if required by the law of such powers ie. The current concession Minister of Interior and Administration issued pursuant to the Act of 22 August 1997. On the protection of persons and property (OJ 1997. No. 114, item. 740, as amended. d.) to conduct business in the protection of people and property realized in the form of direct physical protection. 5. In the event the Contractor employs staff of physical protection is not included in the list of eligible employees of physical protection referred to in Art. 26 paragraph. 1 point 4 of the Act of 22 August 1997. On the protection of persons and property (Dz. U. No 114 of 1997. Pos. 740, as amended. D.), Supervising and controlling the work of these employees should be included on this list .6. The contract will be awarded for a period of 36 months. 7. The planned start of the service is to take place January 1, 2016 year.

Modernization - hydrant.

 | Published March 6, 2015  -  Deadline March 23, 2015
cpvs
45000000, 45330000, 42131160, 45310000, 45315700, 45400000

The subject of the contract is works. 59. Tarnogórska in the following areas: - works - electrical works - works - Complementary construction and installation works related to the performance of the contract - other associated works for completeness and readiness for use of the contract As a result of the contract purchaser has obtained the object of the contract in are complete, ready-to-use. The Contractor shall, in addition, in the execution of the contract and within the price offered: - perform the scope of work required for proper use, even not specified in the bill of quantities, and necessary for the proper use of the contract, - provide all the equipment, the equipment necessary for the proper use, even not specified in the bill of quantities, and necessary for the proper use of the contract, - cover the costs of water, electricity, a flat rate: water - 25 PLN gross per week of work, energy - 25 PLN gross per week - Floor and perform security floors from damage in connection with the execution of the works, - protect against dust adjacent spaces in connection with the execution of the works, - on a regular basis will maintain order and perform maintenance work - and surrender exported from waste disposal, - submits a utility scrap from demolition in the place indicated by the contracting authority , exported from and selling scrap derived from the demolition and return the funds received to the contracting authority - Draft a work organization BIOZ plan and submit it to the contracting authority to be arranged, if required - to communicate: built documentation, all approvals for materials and equipment, Short description of the contract ( extract from the project documentation) Description of planned-industry installation old hydrant box must be removed and the cavity hollow brick to brick, plaster and paint. Plugging the renovated fire protection system shall be set wodomierzowym. In this way, only the internal hydrant installation is the water supply and the water flow is directed to it. The advantage of this solution is the ability to isolate the circuit automatic existentially - business, no need for electricity control and the fact that at work in normal idle valve is not only works as a pressure reducer in plumbing livelihood. Due to the lack of pressure in the existing hydrant systems in the building should be placed in the basement of the school in the pom. storage (next exchanger) Tank Unit ZH-ICL / S 2.4.7B / 1.1 kW + OT50Z. The conducted calculations show that the pressure loss hydrant p for two hydrants placed in the most unfavorable place are 470 kPa (hydronic calculations were made using the Instal San Geberit and are available in the archives office). OT50Z damper is equipped with electric actuator, water meter to the transmitter and the throttle. Description of the planned-electric industry Electrical installations: Due to the lack of pressure, and the capacity of the existing hydrant systems in a building designed to place in the basement of the school in the pom. storage (next exchanger) hydrophore set ZH-ICL / S 2.4.7B / 1.1 kW + OT50Z. The conducted calculations show that the required pressure p for two hydrants located in the worst place should be 470 kPa. The pumps are equipped with a set of standard (normalized) electric motor 1.1 kW / 2880 rev / min, the total installed capacity (2 x 1.1 kW) = 2.2 kW. T-ZH hydrophore set located in the pom. storage (next exchanger). Route cable placement is shown in Figures throws basement and ground floor. With the array powered T-ZH is powered by the control board TS-ZH ICL, compact power cord hydrophore set YDY 5x4mm2, n / t. The storehouse - hydroforowi - electric table will be located. T-ZH, equipped with a switch fuse - 25A. PE rail must be connected pipelines of other installations as ground lightning protection, heating cables, metal water installation, etc. A detailed description of the object of the contract is contained in the following publications: - bills of quantities - Annex 9 to the SETC - design documentation - Appendix 10 to this Terms of Reference (ToR) - Technical Specifications and Acceptance of Performance - Annex 11 to the Terms of Reference - application works - Appendix 12 to the ToR Contractor, which refers to equivalent solutions described by the Employer is obliged to prove that offered by the materials, equipment, components meet the requirements specified by the Employer, through eg. adding catalogs, brochures, technical descriptions, certificates, approvals offered disbanded

Repair and maintenance services

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Published February 24, 2015
Winner
Firma Handlowo-Usługowa Inwex Joachim Foik
cpvs
50000000

The contract is for: - Maintenance of buildings owned by the Commune Gliwice and being in possession of the Commune spontaneous Gliwice - current repairs in residential buildings owned by the Commune Gliwice and being in possession of the Commune Gliwice spontaneous when the cost of the materials used to carry out preventive maintenance exceeds 500 PLN net - current repairs in communal apartments in buildings housing communities, municipal business premises in municipal buildings and municipal business premises Housing Communities, administered by the Citizen Service Areas - ROM 4, ROM-6 and ROM-10.

Insurance services

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Published April 24, 2015
Winner
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
cpvs
66510000

The contract is divided into the following sections (packets). Matters relating to: Package I 1. Compulsory insurance of civil liability entity engaged in medical activities. 2. Voluntary insurance liability medical activities other than those covered by compulsory insurance entity engaged in medical activities including insurance surplus. 3. Voluntary insurance of civil liability for non-medical business and property. 4. Property insurance against fire and other calamities. 5. Insurance windows and glass objects from breakage. 6. Property insurance against burglary and robbery and the risk of devastation. Package II 1. Property insurance against fire and other calamities. 2. Insurance of electronic equipment in the system all risks.

Collection and storage of waste.

 | Published November 27, 2014  -  Deadline December 5, 2014
cpvs
90511100

- The contract by the contractor is to receive waste from statutory activity MZUK at 5 450 t. According to the following schedule: Waste code No. Name of waste Estimated amount of 1 200 201 tonnes Biodegradable waste 5300 2 200202 Soil and earth, including stones 200203 10 3 other non-biodegradable wastes 10 4 200301 unsorted municipal waste (mixed) 100 5 200303 wastes from cleaning streets and squares 20 6 200307 Bulky 5 7 170 506 Land of the excavation and dredging of 5 - landfill must be equipped with the importance of the current certificate of verification and accounting system identifying waste accepted range and weight of waste transferred. 7.00 to 15.00, and if the specific needs of the Employer, at any other time specified by the Employer at least 3 days in advance. Essential terms of the contract. - The waste will be delivered to the storage area designated by the Contractor of the contract means Transport Employer, within a maximum of 10 km. from the city center (market) based on a public road by telemeters available on the website www.targeo.pl - storage location indicates the Contractor shall prepare and service. - The cost of admission and recovery and disposal of waste must be borne by the Contractor. - The Contractor assumes obligations of existing environmental regulations since the waste reception to complete the process of their development. - Contractor is obliged to issue a waste transfer cards for each separate waste - waste transfer cards should be sent to the Purchaser together with the invoice, no later than 5 business day of the following month for the previous month, for each unit separately (in accordance with Annex 8 to the specification), the Contractor shall is to familiarize yourself with the Occupational Safety Policy and Environmental Policy in force in MZUK. * Contractor is obliged to apply the principles of environmental, health and safety for providers of goods, services and works in force in MZUK. *

Building-cleaning services

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Published October 17, 2017  -  Deadline November 23, 2017
cpvs
90911200, 90911300, 90919200, 90910000, 90620000, 90610000

Detailed description of the object of the contract includes attachments: Attachment No. 1 and Attachment No. 1a - Description of the object of the order for task No. 1 - 10 and attachments No. 1.1 - 10.2 - Summary of surfaces and accessories of sanitary rooms for maintenance of cleanliness and 9.3 and 10.3 - .

Providing cleaning services for buildings in military complexes administered by the 4 Military Business Divisions in SOI Bytom.

Street-cleaning and sweeping services

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Published October 21, 2017  -  Deadline November 29, 2017
cpvs
90610000, 90600000, 90620000, 77300000

Providing maintenance services in outdoor areas and snow removal in military complexes administered by the 4 Military Business Branches. Detailed description of the subject of the contract include annexes:

- Attachment No. 2, Attachments No. 2.1-2.8 and Attachments No. 2.1a -2.8a - Description of the Object of the Contract and Price Forms together with the Settlement of Works for Works No. 1 - 8.

Provision of maintenance services for clearing and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Economic Division in Gliwice, which are in the SOI Bytom resources.

Provision of maintenance services for clearing and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Economic Division in Gliwice, which are in the SOI resources of Bytom:

Toszek.

Ziemięcicka in Gliwice (Passerby).

Provision of maintenance services for clearing and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Economic Division in Gliwice, which are in the SOI resources of Bytom:

They were in Radzionków.

Providing services of maintaining the cleanliness and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Economic Division in Gliwice, which are in the SOI resources of Tarnowskie Góry:

Opole 36 in Tarnowskie Góry and

District in Tarnowskie Góry-Lasowice.

Provision of maintenance services for clearing and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Economic Division in Gliwice, which are in SOI Gliwice:

Andersa 47 in Gliwice,

Zawiszy Czarnego 7 in Gliwice,

Lives I 26 in Gliwice,

Barbara 2 in Gliwice and

To the Dolom in Gliwice.

Provision of maintenance services for clearing and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Economic Division in Gliwice, which are in SOI resources Bielsko Biala:

Bardowskiego 3 in Bielsko-Biala, Family Aid Center together with the Garrison Chapel

Broniewskiego 27 in Bielsko-Biała,

Piastowska 14 in Bielsko-Biała and

Aurora in Mikuszowice Śląskie.

Providing services of maintenance of cleanness and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Economic Division in Gliwice, which are in the SOI resources of Lubliniec:

Sobieskiego 35 in Lubliniec,

Sobieskiego 35 in Lubliniec,

ZHP 1 in Lubliniec and

- military complex in Krupski Młyn.

Providing services to maintain the cleanliness and clearing of external surfaces and maintenance of green areas in military complexes administered by the 4 Military Business Division in Gliwice, which are in the SOI resources of Opole:

Kościuszki 45 in Opole,

Domańskiego 68-80 in Opole,

Niemodlinska 90 in Opole,

Domańskiego 84/86 in Opole,

Cereal 31 in Opole,

Niemodlinska 86-88 in Opole,

Ochodzka 5 in Komprachcice and

- MSS in Polish New Country.

  • 1