Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Poland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessPoland

Kielce: Conducting workshops and individual consultations with setting up a business in the form of capital and the provision of legal services to companies such startup capital

Kielecki Park Technologiczny | Published July 14, 2016  -  Deadline April 30, 2017
cpvs
79100000, 79140000, 79110000, 80510000

1. The subject of the order is Conducting workshops and individual consultations with setting up a business in the form of capital and the provision of legal services startup capital companies such as services for the project under the name Platform Start - TechnoparkBiznesHub co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund Operational Programme Eastern Poland Priority axis I - Entrepreneurial Eastern Poland, Measure 1.1 Platform startup for new ideas, Sub-measure 1.1.1 Platform startup for new ideas - PILOT PROJECT - hereinafter called the Project. 2. Object of the contract will be carried out by the Contractor in the form of three interrelated tasks: Task No. 1: Conducting workshops on starting a business in the form of a capital company, Task No. 2: Conducting individual consultations with setting up a business in the form of a capital company, Task number 3: Operation Legal type of startup capital companies. 3. A detailed description of the contract is given in Annex 1 to the Terms of Reference.

Miscellaneous business and business-related services

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | Published February 7, 2017  -  Deadline March 16, 2017
cpvs
79900000

"Provision of services for maintenance and security of the mining plant in the area energomaszynowym, safety and construction supervision for 2017 in SRK SA KWK" Kazimierz Juliusz "in Sosnowiec.

Detailed description of the contract and its scope and the modalities of technical and organizational in Annex 2 to the Terms of Reference.

Provision of services for maintenance and security of the mining plant in the area energomaszynowym, safety and construction supervision for 2017 in SRK SA KWK "Kazimierz Juliusz" in Sosnowiec.

Stalowa Wola: Provision of marketing services as basic services project Platform Startowa - TechnoparkBiznesHub provided to business type startup incubated by the Technology Incubator Sp. z oo in Stalowa Wola

 | Published July 13, 2016  -  Deadline April 14, 2017
cpvs
79416200, 79341200, 79342200

Provision of marketing services as basic services project Platform Startowa - TechnoparkBiznesHub provided to business type startup incubated by the Technology Incubator Sp. z oo in Stalowa Wola. e) Object of the contract will run for a minimum of 10, maximum of 15 business startup type. Estimated provision of services to a single type of startup company is a maximum of 20 working days from the date of order. The contracting authority shall apply the law the option, according to which should be valued services to 15 companies, and the Employer guarantees services for a minimum of 10 companies. To calculate the total contract value to be assumed that the service will be provided for up to 15 companies.

Business and management consultancy services

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Published February 14, 2017  -  Deadline March 24, 2017
cpvs
79410000, 79411000, 79140000, 79200000

Estimated number of hours to 1 participant of the project is 4 hours per month. 

The number of calls 5.

Assumptions numbers:

Estimated number of hours the project DCB KOM - 9660 h

Estimated number of hours the project DCB ST - 5340 h

The term of the contract: 31.7.2019 r.

Business and management consultancy services

Centrum Obsługi Administracji Rządowej | Published February 16, 2017
cpvs
79410000

Service support Chancellery in implementing organizational changes in government administration offices carried out under the project pozakonkursowego implementation of an "Effective oversight standards."

The project is co-financed by the European Union under the European Social Fund.

The project is of strategic importance for the socio-economic development of the country and concerns the implementation of public tasks in the area of ​​supervision of food quality and safety. It supports the construction of a modern, unified and integrated food safety system in order to ensure a high level of protection of human life and health, and improve the effective functioning of public institutions.

35 government offices will be directed to support the process management, management by objectives and management by competence. Group offices, which will be implemented above. support, are the offices of food safety (offices inspection of plant protection and seed as well as offices of veterinary inspection). The purpose of this support is to increase the quality of management offices performing tasks in the field of food safety.

Emphasis will be placed on the integration of management systems operating in groups of authorities and between supervisory authorities and supervised.

Offices will be targeted to support a training (specialized training "tailored" workshops okołowdrożeniowe). To support the training is to prepare personnel in the offices of the administration and supervision of food safety for the efficient and professional execution of tasks imposed on them.

Warsaw: Provision of printing (with the luminaire) periodicals: 13 issues of the journal Gazeta SGH, 5 issues of the journal e-mentor, 4 issues of the journal Quarterly of Business Administration, with the use of offset printing materials and custom printing, for the School of Economics in Warsaw al. independence 162

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Published July 26, 2016  -  Deadline December 31, 2017
cpvs
79520000

Provision of services in the field of printing (including housing) periodicals: 13 issues of the journal Gazeta SGH, 5 issues of the journal e-mentor, 4 issues of the journal Quarterly of Business Administration, with the use of offset printing materials and custom printing, for the School of Economics in Warsaw, al . Independence 162.

Suchedniów: RECEPTION, TRANSPORT AND DEVELOPMENT OF MUNICIPAL WASTE DERIVED FROM REAL ESTATE LIVING IN THE MUNICIPALITY Suchedniów and business POINT OF SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE IN THE YEAR 2017 AND THE ORGANISATION PSZOK 31.12.2016 R.

Gmina Suchedniów | Published July 22, 2016  -  Deadline December 31, 2017
cpvs
90000000, 90500000, 90511000, 90533000, 90514000

Location of investment: MUNICIPALITY Suchedniów 26-130 Suchedniów, district skarżyski, Świętokrzyskie TECHNICAL DESCRIPTION: DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: RECEPTION, TRANSPORT AND DEVELOPMENT OF MUNICIPAL WASTE DERIVED FROM REAL ESTATE LIVING IN THE MUNICIPALITY Suchedniów and business POINT OF SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE IN THE YEAR 2017 AND ORGANISATION PSZOK tO 31.12.2016 R. subject of the order was divided into two tasks: task 1 cOLLECTION, TRANSPORT AND WASTE MANAGEMENT oF REAL ESTATE LIVING IN THE MUNICIPALITY Suchedniów AND KEEPING THE POINT oF SELECTIVE cOLLECTION oF mUNICIPAL WASTE IN THE YEAR 2017 monthly remuneration for this task will be the 1 / 12 package price gross Contractor (excluding the value of the task 2), which will be signed a contract lump sum.

Andrychów: Construction of the parking lot at the Business Incubator in Andrychów

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza | Published July 18, 2016  -  Deadline April 12, 2017
cpvs
45233200, 45342000, 77310000, 45000000, 45231100, 45231300, 45232100, 45314200

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
  Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie jezdni,
4) wykonanie miejsc postojowych,
5) wykonanie chodnika,
6) wykonanie ogrodzenia,
7) wykonanie remontu sieci wodociągowej,
8) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
9) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- organizację zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, 
- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
  robót /gdy wymagana/,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej   powykonawczej /gdy wymagana/,
- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

45 23 32 00 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45 34 20 00 - 6 Wznoszenie ogrodzeń
77 31 00 00 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane
45 23 11 00 - 6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45 23 13 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do                        odprowadzania ścieków
45 23 21 00 - 3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45 31 42 00 - 3 Instalowanie linii telefonicznych

Warunki realizacji robót:

1.	Wykonawca winien dokonać oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty, sprawdzić zakres i rodzaj robót objętych dokumentacją projektową i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie.
2.	Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3.	O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci
wg uzgodnień.
4.	Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie         z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, postanowieniami w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji celu publicznego (pozwolenie na budowę), ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
5.	Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wykonania robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dojazd i dojście do istniejących posesji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy              i dojazdy tymczasowe.
6.	Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.
7.	Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie miejsca robót.
8.	Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
9.	Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy wymagane).
10.	Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy                        i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich (w tym punktów granicznych nieruchomości) zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.
11.	Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia.
12.	Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.
13.	Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, geodezja itp.
14.	W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego.
15.	Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
16.	Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby, a wyniki przekaże Zamawiającemu przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub              z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.
17.	Wykonawca przeprowadzi na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie badania jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyzy, próby lub sprawdzenia.
18.	Wykonawca na własny koszt wykona dodatkowe badanie stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w pięciu miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
19.	Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (gdy wymagane).
20.	Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski (gdy wymagane).
21.	Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac.                  Za prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik budowy branży drogowej.
22.	Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii              i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie                  w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych           i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Published February 3, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
79000000, 79960000, 79961100, 79962000, 79963000, 79961200, 79961350, 79961320, 79961300

The contract is to provide the Employer within the framework of constant maintenance services for:

a) a comprehensive preparation, handling, and execution of marketing campaigns on the Internet (ie. digital campaign) and other means of communication;

b) any activities in support of campaigns on the Internet and other means of communication;

c) custom actions in space, in the public space, which may be part of a campaign on the Internet or other means of communication;

d) other services of a similar nature.

Saw: Revitalization of the area and the street Dlugosz Curve in Pile in order to improve business conditions and stage - preparation of project documentation

Gmina Piła | Published July 21, 2016  -  Deadline November 30, 2017
cpvs
71320000

DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 1. The purpose of the order is necessary to determine the scope of construction, reconstruction and expansion of the streets to increase their technical parameters and utility mainly through redevelopment, construction and development of the pavement structure and its elements to improve the safety of their adaptation to heavy traffic. Project documentation also includes the construction of underground utilities in the field of water - sewage networks, construction of pedestrian and bicycle routes, sidewalks, parking lots, street lighting, channel technology (Appendix 1- map). The contract is for the development of projects of construction - implementing geodetic and geological, technical specifications of performance and acceptance of works and documentation cost estimate for the order specified in paragraph 1, consisting of tasks that need to be developed in two separate sets, namely: Reconstruction and development covers the stretch from the intersection with the street Jan Dlugosz to km 0 + 700 (end of the horizontal curve). Leaning together with access roads to the property with a total length L = 600MB. In addition, the contract is to separate for each task required administrative decisions to implement the construction of: - the extension of the street Jan Dlugosz, together with access roads to the property is required to obtain a decision on whether to allow the implementation of road investment on the basis of the Act of 10 April 2003. On specific rules for the investment in public roads, hereinafter referred to as part of this specification decision ZRID - for the extension of the street Leaning permit is required to build on the basis of the Regulation of the Minister of Transport and Maritime Economy of 25 April 2012 on the detailed scope and form of construction project 11d Act of 10 April 2003. on special rules for the preparation and implementation of investments in public roads, including in particular: a) the development of surveying and geological, b) development of construction projects and implementing multi-sector, c) preparation of technical specifications for execution and acceptance of works construction, d) to document the estimate, e) obtaining a decision on environmental conditions for implementation of the project, f) providing for the extension of the street Jan Dlugosz, together with access roads administrative decisions to authorize the implementation of road investment on the basis of the Act of 10 April 2003. with special rules for the preparation and realization of investments in public roads, g) development of traffic organization plan, h) design solutions to remove any conflict with existing technical infrastructure, and) design solution of other conflicts. It is the responsibility of the Contractor shall also include: a) obtaining the current primer geodetic allowing the execution of the contract - the current map for design purposes, Law Surveying and Cartography). c) obtaining all necessary arrangements, in particular: the District Road Administration, the Road and Greenery, media utilities providers, the Department of Real Estate Management of the City of saws; obtaining necessary administrative decisions or make appropriate, legally required reports, d) take on felling of trees, shrubs, if you interfere with the planned investment, e) development of detailed drawings of solutions with all the necessary details, in particular in the field of drawings of the surface, their connections, calculation and compilation asortymentowo necessary materials, f) reconciliation of free during the term of the contract within 10 days from the date of notification of projects directed by the Employer related to the location in the lane technical infrastructure is not related to the needs of road management, the Contractor will update within 7 working days from the date of receipt of written instructions, h) describe the works in the project documentation in the order of

Kedzierzyn-Kozle: Design estimates the reconstruction of the access road to the building at ul. School 17-17 - access to the Business Incubator in Kedzierzyn-Kozle - II PROCEDURE

Gmina Kędzierzyn-Koźle | Published July 19, 2016  -  Deadline August 31, 2017
cpvs
71322000

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Zamówienie ma na celu: 1) uzyskanie przez Zamawiającego decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę, 2) umożliwienie realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. 3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania: 1) opracowanie przedprojektowe, w tym: a) opracowania geodezyjne, b) dokumentacja geotechniczna; 2) koncepcja programowo-przestrzenna 3) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektów budowlanych, b) operatu wodnoprawnego, c) zbioru wszystkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji i pozwoleń, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) projektów wykonawczych, f) przedmiarów robót; 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 5) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji. 4. Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: 1) wykonanie projektu wykonawczego w oparciu o wytyczne Tauron Dystrybucja, celem uzgodnienia lokalizacji miejsc postojowych na działce nr 588/326, 2) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia, 3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń oraz opinii, 4) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu, 5) wykonanie rzetelnej inwentaryzacji zieleni w zakresie kolidującym z inwestycją zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody wraz z jej wykazem w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na jej usunięcie; dla drzew pod ochroną uzyskać decyzję na ich wycinkę; inwentaryzacja powinna obejmować: a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki, b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki, c) sporządzenie planu nasadzeń zastępczych; 6) inwentaryzacja istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych sytuacji w przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego; 7) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące z projektowaną inwestycją, 8) sporządzenie niewymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie, 9) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, 10) uzyskanie podpisania umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane - wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego, 11) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów / urządzeń / wyposażenia / technologii robót: - na etapie realizacji umowy; - w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót; - na etapie realizacji robót; 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w ust. 1, dla robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót 31.08.2017r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.

Wroclaw: SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT TO neuronavigation and drivers CLINIC FOR NEUROSURGERY NO BUSINESS: USK / DZP / PN-122/2016

 | Published July 13, 2016  -  Deadline April 25, 2017
cpvs
33100000

SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT TO neuronavigation and drivers CLINIC FOR NEUROCHIRURGII- ZADAŃ- 1.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Published February 3, 2017  -  Deadline March 8, 2017
cpvs
72000000

1. The contract to carry out consultancy services in the dimension of 8000 hours, in the mode of settlement for the service rendered by category consultant in the areas of:

1) consulting,

2) performance (including documentation)

3) implementation of training workshops covering the SAP environment, in the following areas:

- MM;

- WM;

- SD;

- SRM;

- FI;

- FM;

- PM;

- PP;

- WHAT;

- HCM;

- BW;

- CRM;

- BASIS;

- EWM;

- TV;

- TM;

- DFPS;

- SAP Mobile Platform;

- SAP Fiori;

- Integration with GIS;

- TDMS;

- SAP Solution Manager;

- SAP HANA;

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform;

- SAP NetWeaver Process Orchestration;

- SAP SRM / Sourcing - Support for selecting sources of supply;

- SAP LSO;

- SAP Access Control / SAP Identity Management;

- SAP Portfolio and Project Management.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Published February 1, 2017  -  Deadline March 7, 2017
cpvs
72000000

The contract is to carry out consultancy services in the dimension of 8000 hours, in the mode of settlement for the service rendered by category consultant in the areas of: 

1) consulting,

2) performance (including documentation)

3) implementation of training workshops covering the SAP environment, in the following areas:

- MM;

- WM;

- SD;

- SRM;

- FI;

- FM;

- PM;

- PP;

- WHAT;

- HCM;

- BW;

- CRM;

- BASIS;

- EWM;

- TV;

- TM;

- DFPS;

- SAP Mobile Platform;

- SAP Fiori;

- Integration with GIS;

- TDMS;

- SAP Solution Manager;

- SAP HANA;

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform;

- SAP NetWeaver Process Orchestration;

- SAP SRM / Sourcing - Support for selecting sources of supply;

- SAP LSO;

- SAP Access Control / SAP Identity Management;

- SAP Portfolio and Project Management.

The contract is to carry out consultancy services in the dimension of 8 000 hours in a mode of settlement for the service rendered by category consultant in the areas of:

1) consulting,

2) performance (including documentation)

3) implementation of training workshops covering the SAP environment, in the following areas:

- MM - materials and supplies;

- WM - storage;

- SD - sales and distribution;

- SRM - supplier relationship management;

- FI - financial accounting;

- FM - budget accounting;

- PM - repair and maintenance;

- PP - production planning;

- CO - controlling;

- HCM - Human Capital Management;

- BW - data warehouse;

- CRM - customer relationship management;

- BASIS - a set of administrative tools protective operation of the system;

- EWM - expanded materials management;

- TV - corporate travel;

- TM - transport management;

- DFPS - industry solution SAP Defense Forces & Public Security;

- SAP Mobile Platform;

- SAP Fiori;

- Integration with GIS;

- TDMS - a tool for managing data anonymous;

- SAP Solution Manager - leading design and infrastructure management and help boards;

- SAP HANA;

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform;

- SAP NetWeaver Process Orchestration;

- SAP SRM / Sourcing - Support for selecting sources of supply;

- SAP LSO;

- SAP Access Control / SAP Identity Management;

- SAP Portfolio and Project Management;

as described in the order set out in Annex 1 to the Terms of Reference

- Order description.

Liability insurance services

„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. | Published February 7, 2017  -  Deadline March 7, 2017
cpvs
66516000

The contract services liability insurance in respect of assets and its business.

Object of the contract has been divided into three distinct parts:

1) Task No. 1 - Insurance of liability of business and property owned by the insurance sum of 15 000 000 PLN (fifteen million) per event and 18 000 000 PLN (eighteen million) for all the events during the period of insurance (policy Basic );

2) Task 2 - Insurance of liability of business and property owned by the sum insured of PLN 30 000 000 (thirty million) for one and all events during the period of insurance (policy and the surplus);

3) Task 3 - Insurance of liability of business and property owned by the sum insured of PLN 55 000 000 (fifty-five million) for one and all events during the period of insurance (policy Excess II).

Stalowa Wola: Provision of legal services - as basic services project Platform Startowa - TechnoparkBiznesHub carried out by the Technology Incubator Sp. z oo in Stalowa Wola

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. | Published July 25, 2016  -  Deadline April 30, 2017
cpvs
79100000

Task I: The contract is for no more than 540 hours of legal services provided successively in the context of the needs of the Contracting Authority and the Enterprise. Each of the fifteen enterprises have the right to use the services of the legal dimension of an average of 36 hours incubation period. The number of hours provided to the companies in each month may vary. On request, the companies are allowed to provide services by telephone and mail. Object of the contract covers the provision of services in the form of a minimum 3-hour on-call once a week at the headquarters of the Technology Incubator in Stalowa Wola in order to benefit from legal advice to business startup type. The service will be provided in the dimension of a minimum of 180 hours, a maximum of 540 hours for the type of business startup. To calculate the total contract value to be assumed that the service will be provided in the dimension of up to 540 hours. Task II: If necessary, the Employer or the companies Provide up to 15 legal opinions in the field as below to business startup type involved in the process of incubation.

Machines and apparatus for testing and measuring

Park Naukowo Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. | Published January 14, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
38540000, 42990000, 38424000

The contract is for the purchase and delivery of the system non-contact measurement of machine components for the Science and Technology Park in Opole Sp. z oo within the framework of the project entitled. Cooperative Opole - Professional business environment Detailed description of the equipment contained in the annex to siwz.

Elblag: Provision of services supervisor enterprise startup type within the project platform pad for new ideas - Hub of Talents

Elbląski Park Technologiczny | Published July 19, 2016  -  Deadline April 30, 2017
cpvs
79000000, 72221000, 79421000, 79421100, 85312320

The contract is for the provision of services supervisor enterprises type startup in the draft Platform pad for new ideas - Hub of Talents implemented under the Operational Programme Eastern Poland in 2014 - 2020. The Purchaser assumes choice of 5 Guardians for mentoring the business startup type - guardian of the company will be held mentoring up over 2 business startup type. Work on the development of new business ideas within the framework of the above. the project will include the necessary actions aimed at the development of ideas, so that they can be finally prepared in the form of an innovative product in the form of revised market-MVP (ie. the product of the minimum necessary functionality) and to prepare on the basis of a viable, scalable and repeatable business model increases the chances market success. The incubation process will serve the development of enterprise-type startup to the following step: a) readiness for the first sale, b) ordered the legal and organizational, c) representatives of the incubated companies in skills agile, modern methodologies management (Lean Startup / Customer Development / Design Thinking), d) equipment representatives of the incubated companies in knowledge of sales, marketing and promotion, as well as, among others, in the creation of corporate identity to protect corporate intellectual property, e) complete personally or with known recruitment needs, f) defined the target group of customers and tailored to their needs in the form of product above. MVP g) ready to receive external financing for further product development, h), with a set of standard documentation investor and the skills needed to carry out investor presentation ..

Sale of travel tickets and package tours services

1. Baza Lotnictwa Transportowego | Published January 28, 2017  -  Deadline March 3, 2017
cpvs
63512000

Task 1 - Support Ticket airline, train, ferry foreign business trips.

Task 2 - Protection of air travel for the representation of Military Sports Teams.

A detailed description of the object of the contract is contained in Annex 1 to the Terms of Reference is available on the website of the Employer.

Training services

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy | Published February 22, 2017  -  Deadline March 2, 2017
cpvs
80500000

The contract is to carry out the course of establishment of 6 participants of the project "Action Activation - YEI" in Wloclawek accordance with the Agreement PO WER, operations, supported the "Initiative for employment of young people," co-financed by the European Union.

Classes within the course of establishment are aimed at instilling among young entrepreneurial attitudes and provide project participants the necessary knowledge needed to set up and lead your own business. Moreover, the scope of the course should cover the basics of labor law, market economy, financial and tax accounting and accounting aspects of the business. Entrepreneurship course will be conducted in the amount of 20 hours of instruction during the period of the contract to 31.05.2017 r.