Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Poland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessPoland

Miscellaneous business and business-related services

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | Published September 27, 2016
Miscellaneous business and similar

Opole: Comprehensive organization of foreign trip to Germany in connection with the organization of the Opole Centre for Economic Development study visit to international companies and institutions successful in the field of business support and participation in the Conference: Forum Aussenwirtschaft Mainz (Forum on Foreign Relations) Project: Cooperative Opole - Professional business environment

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | Published July 22, 2016  -  Deadline November 30, 2016
3.1 Name of the contract: Comprehensive organization of foreign trip to Germany in connection with the organization of the Opole Centre for Economic Development study visit to international companies and institutions successful in the field of business support and participation in the Conference: Forum Aussenwirtschaft Mainz (Forum on Foreign Relations) Project: cooperative Opole - professional business environment. Object of the contract will be implemented within the framework of the project entitled. Cooperative Opole - Professional business environment co-financed by the European Union under Measure 2.3 Strengthening the business environment from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Opole Province for the years 2014-2020. 3.2 A detailed description of the contract is contained in Annex no. 1A to the Terms of Reference. (Numbering according to the Terms of Reference).

Kielce: Conducting workshops and individual consultations with setting up a business in the form of capital and the provision of legal services to companies such startup capital

Kielecki Park Technologiczny | Published July 14, 2016  -  Deadline April 30, 2017
1. The subject of the order is Conducting workshops and individual consultations with setting up a business in the form of capital and the provision of legal services startup capital companies such as services for the project under the name Platform Start - TechnoparkBiznesHub co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund Operational Programme Eastern Poland Priority axis I - Entrepreneurial Eastern Poland, Measure 1.1 Platform startup for new ideas, Sub-measure 1.1.1 Platform startup for new ideas - PILOT PROJECT - hereinafter called the Project. 2. Object of the contract will be carried out by the Contractor in the form of three interrelated tasks: Task No. 1: Conducting workshops on starting a business in the form of a capital company, Task No. 2: Conducting individual consultations with setting up a business in the form of a capital company, Task number 3: Operation Legal type of startup capital companies. 3. A detailed description of the contract is given in Annex 1 to the Terms of Reference.

Swinoujscie: Production and replacement of windows and doors for residential and business premises administered by the Department of Housing in Swinoujscie

 | Published July 11, 2016  -  Deadline December 20, 2016
The contract execution and replacement of windows and doors for residential and business premises administered by the Department of Housing in Swinoujscie involving: - the exchange of window Single-PVC with installation of ventilators, - replacing the front door to the premises, - the exchange of interior doors - installation of window ventilators in the existing window carpentry PVC ..

Stalowa Wola: Provision of marketing services as basic services project Platform Startowa - TechnoparkBiznesHub provided to business type startup incubated by the Technology Incubator Sp. z oo in Stalowa Wola

 | Published July 13, 2016  -  Deadline April 14, 2017
Provision of marketing services as basic services project Platform Startowa - TechnoparkBiznesHub provided to business type startup incubated by the Technology Incubator Sp. z oo in Stalowa Wola. e) Object of the contract will run for a minimum of 10, maximum of 15 business startup type. Estimated provision of services to a single type of startup company is a maximum of 20 working days from the date of order. The contracting authority shall apply the law the option, according to which should be valued services to 15 companies, and the Employer guarantees services for a minimum of 10 companies. To calculate the total contract value to be assumed that the service will be provided for up to 15 companies.

Business travel services

Województwo Łódzkie | Published October 14, 2016  -  Deadline November 22, 2016
Comprehensive services of organizational and promotional along with the transfer of copyrights in connection with participation in the Fair.

Warsaw: Provision of printing (with the luminaire) periodicals: 13 issues of the journal Gazeta SGH, 5 issues of the journal e-mentor, 4 issues of the journal Quarterly of Business Administration, with the use of offset printing materials and custom printing, for the School of Economics in Warsaw al. independence 162

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Published July 26, 2016  -  Deadline December 31, 2017
Provision of services in the field of printing (including housing) periodicals: 13 issues of the journal Gazeta SGH, 5 issues of the journal e-mentor, 4 issues of the journal Quarterly of Business Administration, with the use of offset printing materials and custom printing, for the School of Economics in Warsaw, al . Independence 162.

Suchedniów: RECEPTION, TRANSPORT AND DEVELOPMENT OF MUNICIPAL WASTE DERIVED FROM REAL ESTATE LIVING IN THE MUNICIPALITY Suchedniów and business POINT OF SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE IN THE YEAR 2017 AND THE ORGANISATION PSZOK 31.12.2016 R.

Gmina Suchedniów | Published July 22, 2016  -  Deadline December 31, 2017
Location of investment: MUNICIPALITY Suchedniów 26-130 Suchedniów, district skarżyski, Świętokrzyskie TECHNICAL DESCRIPTION: DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: RECEPTION, TRANSPORT AND DEVELOPMENT OF MUNICIPAL WASTE DERIVED FROM REAL ESTATE LIVING IN THE MUNICIPALITY Suchedniów and business POINT OF SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE IN THE YEAR 2017 AND ORGANISATION PSZOK tO 31.12.2016 R. subject of the order was divided into two tasks: task 1 cOLLECTION, TRANSPORT AND WASTE MANAGEMENT oF REAL ESTATE LIVING IN THE MUNICIPALITY Suchedniów AND KEEPING THE POINT oF SELECTIVE cOLLECTION oF mUNICIPAL WASTE IN THE YEAR 2017 monthly remuneration for this task will be the 1 / 12 package price gross Contractor (excluding the value of the task 2), which will be signed a contract lump sum.

Andrychów: Construction of the parking lot at the Business Incubator in Andrychów

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza | Published July 18, 2016  -  Deadline April 12, 2017
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
  Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie jezdni,
4) wykonanie miejsc postojowych,
5) wykonanie chodnika,
6) wykonanie ogrodzenia,
7) wykonanie remontu sieci wodociągowej,
8) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
9) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- organizację zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, 
- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
  robót /gdy wymagana/,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej   powykonawczej /gdy wymagana/,
- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

45 23 32 00 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45 34 20 00 - 6 Wznoszenie ogrodzeń
77 31 00 00 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane
45 23 11 00 - 6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45 23 13 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do                        odprowadzania ścieków
45 23 21 00 - 3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45 31 42 00 - 3 Instalowanie linii telefonicznych

Warunki realizacji robót:

1.	Wykonawca winien dokonać oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty, sprawdzić zakres i rodzaj robót objętych dokumentacją projektową i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie.
2.	Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3.	O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci
wg uzgodnień.
4.	Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie         z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, postanowieniami w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji celu publicznego (pozwolenie na budowę), ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
5.	Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wykonania robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dojazd i dojście do istniejących posesji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy              i dojazdy tymczasowe.
6.	Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.
7.	Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie miejsca robót.
8.	Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
9.	Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy wymagane).
10.	Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy                        i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich (w tym punktów granicznych nieruchomości) zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.
11.	Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia.
12.	Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.
13.	Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, geodezja itp.
14.	W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego.
15.	Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
16.	Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby, a wyniki przekaże Zamawiającemu przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub              z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.
17.	Wykonawca przeprowadzi na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie badania jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyzy, próby lub sprawdzenia.
18.	Wykonawca na własny koszt wykona dodatkowe badanie stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w pięciu miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
19.	Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (gdy wymagane).
20.	Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski (gdy wymagane).
21.	Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac.                  Za prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik budowy branży drogowej.
22.	Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii              i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie                  w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych           i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

Krakow: Delivery of materials business, detergents and disinfectants (DFZP-AJ-271-113 / 2016)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie | Published July 26, 2016  -  Deadline December 31, 2016
The contract is for the supply of materials, economic, detergents and disinfectants. The contract was divided into 4 parts.

Wrocław: construction work for municipal business premises located in Wroclaw - ZZK - WP / 3400/80/16

Zarząd Zasobu Komunalnego | Published July 27, 2016  -  Deadline December 19, 2016
The scope of work includes the construction m. In .: 1) masonry work-plastering, 2) flooring works, 3) carpentry work, including replacement of windows and doors, 4) repair of sanitary installations, 5) repair of electrical installations, 6) preparation of documentation as-built for each apartment within the scope specified in § 3. 1 item 17) The model contract ..

Kozienice: Retrofitting of social building was built with porches and use change parts business in Sale Social Street. heroes of the Ghetto

 | Published July 12, 2016  -  Deadline December 12, 2016
Zamówieniapolegać scope of the subject will be performing the following work :: 1Roboty demolition 2Roboty modernization-foundations, foundation walls, walls overground construction, window and door lintels, walls, walls wreath design, complement the walls, natural ventilation, roof trusses, horizontal damp proof and warm - anti noise, 3Wykończenie external: elevation - acrylic plaster lamb roofing - metal roofing tile, gutters and downspouts of coated sheet, PVC window frames, doors metal insulated from the door frame wooden stairs band of concrete blocks of color, 4Wykończenie internal 5Wyposażenie electrical, sanitary, three tubular skylights, whiteware, 6Installing sanitary plumbing: water supply system connection, the internal installation of hot and cold water, sewerage system: sewer connection, sewage system inside the building, installation of central heating-electric 7Instalacja electric 8Instalacja lightning accompanying 9Roboty ,.

Krakow: Services located in the Business District Inspectorate in Krakow woj.małopolskie according to the different parts of the order

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie | Published July 21, 2016  -  Deadline November 30, 2016
Part Order No. 40 Krakow Skawina district krakowski.- km 8.30 Scope of work: mowing and wygrabienie lichens from the slopes mowing and wygrabienie lichens from the bottom of the watercourse The removal of blockages and przetamowań troughs (from the bushes, silt fence, garbage) Clear the area of ​​deportation and disposal waste on their own part of the contract no 41 Kraków, district of the city of Krakow - Episode regulated scope of work: work preparatory and auxiliary work measuring, cutting bushes to 10 years, demolition and cleaning elements with natural stone fortifications bottom and slopes within the degree, the construction of cofferdams temporary , the execution of a temporary pipeline to carry water construction. Earthworks Installation breaches by covering the material with a natural layer compaction and density Strengthening the bottom and slopes of the river NOTE: In the investor's cost estimate has been reduced by half the cost of stone in m3) m2 strengthening. Stone after laying will zaspoinowany cement mortar. Repair extent projected renovation stage will involve the demolition of damaged These works will take place in the dry parts of the object, ie. Cofferdam fenced from the mainstream of the river. 5.wykonanie works - repair of strengthening the slope of the river within the outlets at km 3 + 350-3 + 375 1.rozkucie and strengthening the removal of the old concrete slabs on cement mortar mechanical means 2.uzupełnienie slope through the heaped material previously imported natural gas transport means of compaction and density of joints should be filled with cement mortar. Part Order No. 42 1.Konserwacja lock - right embankment of the river Vistula sluice No. 7 km 39 + 475, Chernihiv, pow. Cracow Scope: 0.5km - filling linear trenches in gr.kat.II with vertical walls - grading of slopes and bottom drain in gr.kat.III - density beater mechanical embankments in gr.sypkim kat.I-II - cleaning culvert 65x60, 1) 3 siltation, - making insurance openwork panels type GRILLE little about wym.90x60x10cm, 12-14cm in gr.kat.III. - Forging inequality of concrete, manual cleaning by brushing, - reinforcement steel mesh fi 12, 15x15, concrete abutments, execution collar - installation flap feedback culvert wałowego - purchase and installation of the flap feedback from high density polyethylene HDPE, the dimensions of the flap 65x60, with silicone seal along with the dismantling of the old damaged flaps steel, fill gaps in the abutment - sow slopes, foxes, pow. Cracow Scope: 0.5km - filling linear trenches in gr.kat.II with vertical walls - grading of slopes and bottom drain in gr.kat.III - density beater mechanical embankments in gr.sypkim kat.I-II - cleaning culvert 60x65, 1) 3 siltation, - fencing of wood and earth, water pumping, - making podsypek gravel 10cm - making insurance openwork panels type GRILLE little about wym.90x60x10cm, 12-14cm in gr.kat.III. - Stairs on a slope Sch-2 in the land of mineral cohesive - handcuffed inequality of concrete, manual cleaning by brushing, - reinforcement steel mesh fi 12, 15x15, concrete abutments, execution collar - installation flap feedback culvert wałowego - purchase and installation of back shutter made of polyethylene high density HDPE, dimensions 60x65 hatch with silicone seal with dismantling the old damaged flaps steel - sow slopes, Part order No. 43 1.Konserwacja left shaft creek Kościelnickiego - lock No. 1 at km 0 + 502, lock No. 2 Kraków Scope : mowing slopes and bottom outlets, execution of earthworks handcuffed inequality concrete at depth should be smoothened to 5cm on the walls of the abutments Primer surface abutments preparation Sika or equivalent Performance mortar hydro grid fiberglass reprofiling the surface of the inlet and outlet mortar PCC Painting painted concrete exterior Dismantling of the old flaps with export and disposal of their own purchase and installation of new flap feedback (2 pcs) culvert wałowego - flaps HDPE (dimension fi 60cm) with silicone seal disassembly and assembly of openwork plates type GRILLE small sized elements 90x60x10cm on outlets After work area must be tidy, debris and other waste export to the dump. 2.Konserwacja left shaft Vistula River - lock No. 83 at km 100 + 700 Krakow Scope of work: Execution of earthworks, handcuffed inequality concrete should be smoothened with a depth up to 5 cm on the walls of the abutment surface of the abutments Primer preparation Sika or equivalent Performance mortar hydro grid with fiber reprofiling the surface of the glass at the inlet and outlet mortar PCC Painting paint concrete external Removing the old flaps with export and disposal of their own purchase and installation of new flap feedback (2 pcs) culvert wałowego - flaps HDPE (dimension fi 60cm) with silicone gasket

Saw: Revitalization of the area and the street Dlugosz Curve in Pile in order to improve business conditions and stage - preparation of project documentation

Gmina Piła | Published July 21, 2016  -  Deadline November 30, 2017
DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 1. The purpose of the order is necessary to determine the scope of construction, reconstruction and expansion of the streets to increase their technical parameters and utility mainly through redevelopment, construction and development of the pavement structure and its elements to improve the safety of their adaptation to heavy traffic. Project documentation also includes the construction of underground utilities in the field of water - sewage networks, construction of pedestrian and bicycle routes, sidewalks, parking lots, street lighting, channel technology (Appendix 1- map). The contract is for the development of projects of construction - implementing geodetic and geological, technical specifications of performance and acceptance of works and documentation cost estimate for the order specified in paragraph 1, consisting of tasks that need to be developed in two separate sets, namely: Reconstruction and development covers the stretch from the intersection with the street Jan Dlugosz to km 0 + 700 (end of the horizontal curve). Leaning together with access roads to the property with a total length L = 600MB. In addition, the contract is to separate for each task required administrative decisions to implement the construction of: - the extension of the street Jan Dlugosz, together with access roads to the property is required to obtain a decision on whether to allow the implementation of road investment on the basis of the Act of 10 April 2003. On specific rules for the investment in public roads, hereinafter referred to as part of this specification decision ZRID - for the extension of the street Leaning permit is required to build on the basis of the Regulation of the Minister of Transport and Maritime Economy of 25 April 2012 on the detailed scope and form of construction project 11d Act of 10 April 2003. on special rules for the preparation and implementation of investments in public roads, including in particular: a) the development of surveying and geological, b) development of construction projects and implementing multi-sector, c) preparation of technical specifications for execution and acceptance of works construction, d) to document the estimate, e) obtaining a decision on environmental conditions for implementation of the project, f) providing for the extension of the street Jan Dlugosz, together with access roads administrative decisions to authorize the implementation of road investment on the basis of the Act of 10 April 2003. with special rules for the preparation and realization of investments in public roads, g) development of traffic organization plan, h) design solutions to remove any conflict with existing technical infrastructure, and) design solution of other conflicts. It is the responsibility of the Contractor shall also include: a) obtaining the current primer geodetic allowing the execution of the contract - the current map for design purposes, Law Surveying and Cartography). c) obtaining all necessary arrangements, in particular: the District Road Administration, the Road and Greenery, media utilities providers, the Department of Real Estate Management of the City of saws; obtaining necessary administrative decisions or make appropriate, legally required reports, d) take on felling of trees, shrubs, if you interfere with the planned investment, e) development of detailed drawings of solutions with all the necessary details, in particular in the field of drawings of the surface, their connections, calculation and compilation asortymentowo necessary materials, f) reconciliation of free during the term of the contract within 10 days from the date of notification of projects directed by the Employer related to the location in the lane technical infrastructure is not related to the needs of road management, the Contractor will update within 7 working days from the date of receipt of written instructions, h) describe the works in the project documentation in the order of

Wroclaw: SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT TO neuronavigation and drivers CLINIC FOR NEUROSURGERY NO BUSINESS: USK / DZP / PN-122/2016

 | Published July 13, 2016  -  Deadline April 25, 2017
SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT TO neuronavigation and drivers CLINIC FOR NEUROCHIRURGII- ZADAŃ- 1.

Kedzierzyn-Kozle: Design estimates the reconstruction of the access road to the building at ul. School 17-17 - access to the Business Incubator in Kedzierzyn-Kozle - II PROCEDURE

Gmina Kędzierzyn-Koźle | Published July 19, 2016  -  Deadline August 31, 2017
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Zamówienie ma na celu: 1) uzyskanie przez Zamawiającego decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę, 2) umożliwienie realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. 3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania: 1) opracowanie przedprojektowe, w tym: a) opracowania geodezyjne, b) dokumentacja geotechniczna; 2) koncepcja programowo-przestrzenna 3) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektów budowlanych, b) operatu wodnoprawnego, c) zbioru wszystkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji i pozwoleń, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) projektów wykonawczych, f) przedmiarów robót; 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 5) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji. 4. Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: 1) wykonanie projektu wykonawczego w oparciu o wytyczne Tauron Dystrybucja, celem uzgodnienia lokalizacji miejsc postojowych na działce nr 588/326, 2) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia, 3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń oraz opinii, 4) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu, 5) wykonanie rzetelnej inwentaryzacji zieleni w zakresie kolidującym z inwestycją zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody wraz z jej wykazem w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na jej usunięcie; dla drzew pod ochroną uzyskać decyzję na ich wycinkę; inwentaryzacja powinna obejmować: a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki, b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki, c) sporządzenie planu nasadzeń zastępczych; 6) inwentaryzacja istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych sytuacji w przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego; 7) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące z projektowaną inwestycją, 8) sporządzenie niewymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie, 9) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, 10) uzyskanie podpisania umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane - wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego, 11) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów / urządzeń / wyposażenia / technologii robót: - na etapie realizacji umowy; - w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót; - na etapie realizacji robót; 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w ust. 1, dla robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót 31.08.2017r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.

Software package and information systems

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Published September 22, 2016  -  Deadline October 25, 2016
The contract is for the delivery system Integrated Web Briefing (IWB), serving the planning and conduct of air operations. The system is intended to improve communication and coordination between the pilots, employees Offices ATS and employees of FIS. The system will use airspace users - Pilots General Aviation, Business Aviation pilots, dispatchers and aircraft operators. With the IWB the user will be able to plan the flight operation, make FPL and obtain information about current conditions of the flight (Integrated Briefing). Flight plans are submitted electronically (the system IWB, by e-mail or network AFTN), phone, fax, and directly in the ATS Reporting Offices. IWB system will integrate the information necessary for flight planning, derived from operational data sources PAŻP and external data sources provided by EUROCONTROL and other data providers.

Snow-clearing services

Miasto Zielona Góra | Published September 16, 2016  -  Deadline October 26, 2016
The successful contractor (for each of the Districts) is obliged to submit to the Purchaser before signing a copy of the current insurance policy liability 

in the scope of business in the field of the order of a minimum of 500 000 PLN.

Stalowa Wola: Provision of legal services - as basic services project Platform Startowa - TechnoparkBiznesHub carried out by the Technology Incubator Sp. z oo in Stalowa Wola

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. | Published July 25, 2016  -  Deadline April 30, 2017
Task I: The contract is for no more than 540 hours of legal services provided successively in the context of the needs of the Contracting Authority and the Enterprise. Each of the fifteen enterprises have the right to use the services of the legal dimension of an average of 36 hours incubation period. The number of hours provided to the companies in each month may vary. On request, the companies are allowed to provide services by telephone and mail. Object of the contract covers the provision of services in the form of a minimum 3-hour on-call once a week at the headquarters of the Technology Incubator in Stalowa Wola in order to benefit from legal advice to business startup type. The service will be provided in the dimension of a minimum of 180 hours, a maximum of 540 hours for the type of business startup. To calculate the total contract value to be assumed that the service will be provided in the dimension of up to 540 hours. Task II: If necessary, the Employer or the companies Provide up to 15 legal opinions in the field as below to business startup type involved in the process of incubation.

Racibórz: Adaptation of the object for the purpose of PSG m. Opole

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej | Published July 18, 2016  -  Deadline December 5, 2016
Object of the contract includes the execution of construction and installation works involving the reconstruction of the administrative building No. 1 and No. 3. Planned material scope of the project includes the execution of construction and installation works involving the reconstruction of parts of the premises in the building No. 1 and No. 3 in order to adapt them to the needs of business. Object of the contract detail has been specified in the terms of reference.