Public tenders for marketing-services in Denmark

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

advertising and marketing services

Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen | Published September 19, 2012  -  Deadline October 1, 2012
cpvs
79340000, 79341000, 79341100, 79341400, 79342000, 79342310, 79342311, 79413000, 79415200, 79416000, 79416200

advertising and marketing services

advertising and marketing services

Danske Spil A/S | Published October 16, 2012  -  Deadline September 17, 2012
cpvs
79340000

advertising and marketing services

advertising and marketing services

Væksthus Midtjylland | Published June 20, 2012  -  Deadline May 22, 2012
cpvs
79340000, 79341000, 79341100, 79341400

advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Hjemmeværnskommandoen | Published January 5, 2013
cpvs
79340000

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Væksthus Midtjylland | Published April 21, 2012  -  Deadline April 11, 2012
cpvs
79340000, 79341000, 79341100, 79341400

Advertising and marketing services

advertising and marketing services

Væksthus Midtjylland | Published April 21, 2012  -  Deadline April 11, 2012
cpvs
79340000, 79341000, 79341100, 79341400

advertising and marketing services

advertising and marketing services

Sundhedsstyrelsen | Published July 20, 2012  -  Deadline August 17, 2012
cpvs
79330000, 79340000

advertising and marketing services

advertising and marketing services

Sundhedsstyrelsen | Published July 14, 2012  -  Deadline July 17, 2012
cpvs
79330000, 79340000

advertising and marketing services

advertising and marketing services

Danske Spil A/S | Published June 16, 2012  -  Deadline June 11, 2012
cpvs
79340000

advertising and marketing services

Advertising and marketing services

Trafikselskabet Movia | Published May 7, 2013  -  Deadline June 3, 2013
cpvs
79340000

:Movias kundeløfte er Du kommer nemt, effektivt og helt sikkert frem. Movias fokusområder er Brugbar rejseinformation - Nem adgang og troværdighed, Effektiv rejsetid - Ingen driftsforstyrrelser – og i givet fald god rejseinformation, Direkte rejse Høj frekvens på hverdage og Ubegrænset billet - rejsekort. For at øge andelen af meget tilfredse kunder og skabe passagervækst har Movia fokus på den gode kundeoplevelse før, under og efter rejsen. Gennem sammenhæng i udviklingen af produkter og services til kunderne samt markedsføringen heraf, sættes fokus på den gode kundeoplevelse. Produkter er såvel buskoncepter, f.eks. A-, S-busser og R-net som billetprodukter, f.eks. sms-billetter og Rejsekort. Service er både informationstjenester og salgskanaler. Udvikling er såvel forbedringer, nye tilbud som ny konceptualisering. Markedsføring er alt fra kunderettet kommunikation og trafikinformation til salgsfremmende markedsføring og design. Der er tale om et kontinuum fra trafikinformation til markedsføring. God og moderne trafikinformation bidrager til profileringen af Movia som moderne virksomhed og skaber synlighed. Hovedparten af markedsføringen af Movias produkter og services har trafikinformation og billetprodukter som integrerede elementer, og Movia satser i høj grad på, at digitale og sociale platforme skal afløse de analoge kanaler. Der kan opnås et indtryk af Movias nuværende løsninger via nedenstående links: http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Mobil/app/Pages/MoviaApp.aspx http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/mitmovia/pages/MitMovia.aspx http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Priser/hovedstadsomraadet/billetterogklippekort/Mobilbillet/Pages/Mobilbillet.aspx https://www.facebook.com/moviatrafik http://www.rejseplanen.dk/ http://www.rejsekort.dk/ Et andet karakteristika for Movias markedsføring er anvendelse af egne medieplatforme, så som infotainmentskærme og hængeskilte i busserne, A3 plakater og folderplads på midterperron, busbagruder, reklameplads på stoppestedsstandere, bannerpladser på hjemmeside både web og mobil, facebook og Rejseplanen. Opgaverne består i markedsføring og kommunikation inden for massekommunikation, direct marketing, digitale, mobile og sociale medier, web, mobil, apps, dialog på digitale/sociale platforme, informationsløsninger til f.eks. foldere og infotainment skærme. Endvidere kommunikationsløsninger internt hos Movia, til chauffører ansat hos busoperatører, til samarbejdspartnere i kommuner og øvrige trafikselskaber S-tog, Metro mv. samt events, PR, filmproduktion og traditionel dialogmarkedsføring/CRM. Yderligere omfatter rammeaftalen rådgivning og sparring omkring strategi-, produkt- og serviceudvikling med særlig fokus på digitale løsninger, årlige kampagneplaner og samarbejde med Movias mediebureau. Alle opgaver skal udføres på dansk i såvel skrift som tale og alle opgaver skal løses inden for Movias grafiske designprogram. Leverandøren skal have stærke strategiske og kreative kompetencer, herunder i løsning af opgaver med integration af service og kommunikation - særligt på digitale og sociale platforme og mobile devices. Leverandøren skal endvidere have stærke kompetencer inden for projektledelse, styring, produktion og distribution. Movia ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør, som er full service inden for de ovennævnte arbejdsområder. Dog kan events, marketing PR, filmproduktion, traditionel dialogmarkedsføring/CRM leveres af Leverandøren i samarbejde med underleverandør. Leverandøren skal kunne løfte flere parallelle opgaver, planlagte og ad hoc og lejlighedsvis med korte tidsfrister. Leverandøren skal kunne varetage en omfattende koordinering og praktisk afvikling, bl.a. distribution af materialer til Movias operatører fordelt på op til 50 busanlæg i Movias område. De specifikke leverancer under rammeaftalen bliver aftalt mellem Movia og Leverandøren efter Movia's behov og på grundlag af rammeaftalens betingelser og priser. Leverandøren vil i nogle tilfælde skulle varetage alle opgaver i en kampagneaktivitet efter briefing, så Movia udover briefing kun godkender undervejs. I andre tilfælde vil Leverandøren kun skulle stå for del-leverancer f.eks. en illustration eller tekst, hvor Movia internt udfører den resterende del af aktiviteten. Movia kan ligeledes vælge at løse en kommunikationsopgave 100 % inden for egne rammer eller i samarbejde med en anden samarbejdspartner. Opgaverne under rammeaftalen er primært opgaver, hvor Movia Marketing alene er opdragsgiver. Der kan desuden være opgaver, hvor Movias samarbejdspartnere er med-opdragsgivere. Det kan være trafikale samarbejdspartnere, busoperatører, kommuner og regioner samt andre aktører inden for Movia f.eks. Flextrafik. Leverandøren skal indgå i en samarbejdsform med tæt kontakt og regelmæssige møder med Movia Marketing, som skal have direkte kontakt til strategiske og kreative nøglepersoner samt lejlighedsvis indgå i medskabende processer. Leverandøren skal desuden kunne håndtere kontakt til flere og skiftende projektledere i Movia Marketing. Der vil på udvalgte projekter skulle samarbejdes med andre aktører i Movia og blandt Movias samarbejdspartnere.

Advertising and marketing services

Sundhedsstyrelsen | Published February 15, 2013
Winner
COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby DENMARK
cpvs
79330000, 79340000

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2009 – 2013 afsat et større beløb til gennemførelse af en række forskellige projekter for at fremme sundheden blandt socialt sårbare og udsatte borgere. Af denne pulje blev der i 2011 udmøntet 19 200 000 DKK til 6 projekter, mens der i 2012 vil blive udmøntet 30 000 000 DKK til et endnu ukendt antal projekter. Desuden forventes der at komme en 5. udmøntning i 2013. Sundhedsstyrelsen står for administrationen af puljen og udmøntningen af midler. Desuden har Sundhedsstyrelsen ansvaret for den faglige vurdering af projekterne, løbende monitorering og evaluering. Status for at puljen, der er udmøntet i 2011, er, at projekterne er kommet i gang i første kvartal 2012 og er i fuld færd med at blive implementeret. Den primære opgave i forhold til 2011-udmøntningen er at sikre dokumentation af projekterne, effekterne af de gennemførte aktiviteter, samt eventuelt pege på erfaringer eller metoder indenfor hvert af de 2 temaer, der indgår i puljen, og som kan anbefales til andre kommuner, regioner, foreninger mv.

advertising and marketing services

Hjemmeværnskommandoen | Published October 11, 2012
Winner
Kunde & Co. A/S Østerfælled Torv 4 2100 København Ø DENMARK E-mail: info@kunde.dk Telephone: +45 35441200 Internet address: http://www.kunde.dk Fax: +45 35441212
cpvs
79340000

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der støtter forsvaret og de civile myndigheder. Hjemmeværnskommandoen anvender ofte visuelle virkemidler i rekrutteringen af de mange frivillige til Hjemmeværnet. Til brug herfor udbydes derfor kontrakt med en virksomhed, der kan bistå Hjemmeværnskommandoen med en lang række forskelligartede opgaver inden for kommunikations-, reklame- og mediebureauvirksomhed. Der søges således én leverandør der skal arbejde i tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen og de mange frivillige med blandt andet følgende opgaver: — Strategisk rådgivning, herunder kampagnestrategi, herunder afklaring af mål og målgrupper, idé- og konceptudvikling, taktik, kampagneflow og kanalvalg samt evaluering, — Analyser, herunder målgruppe- og medlemsanalyser ifm. rekruttering og fastholdelse, annoncetest samt markeds- og netværksafdækning ift. strategiske målgrupper, — Kommunikationsprodukter, herunder udarbejdelse (design, udformning samt færdiggørelse til produktion) af kampagneelementer, fx annoncer, plakater, web- og mobilbannere, videoer, radiospots, udstillingselementer mv., udarbejdelse af hvervematerialer, fx brochurer, visitkort, præsentationer, idé og redaktion af hvervemagasin, idé og opstart af events, herunder involvering af frivillige, opsætning og færdiggørelse af kampagneelementer og hvervematerialer til produktion, fotos til kampagne samt redaktionelt brug, webdesign og -udvikling, fx kampagnesite, udvikling af specifikke moduler til tilmelding og tests, facebook-applikationer, mobile medier mv. samt løbende monitering og redaktion af facebookside, — Medieformidling, herunder research af medier, målgrupper og marked, mediestrategi og -planlægning, mediekøb samt produktion og distribution af mediemateriale, fx plakater, busbannere, hængeskilte mm, — Projektstyring, herunder daglig projektledelse, løbende kontakt til og sparring med frivillige og ansatte i forbindelse med strategi- og konceptudvikling, løbende kontakt til og koordinering af frivillige og ansatte i forbindelse med foto- og videooptagelser samt events.

advertising and marketing services

Arbejdsmarkedets Tillægspension | Published October 18, 2012
cpvs
72300000, 72315200, 72400000, 72413000, 79340000

ATP ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende konsulentydelser i form af kommunikationsrådgivning, sparring, planlægning og udførsel af kampagner m.v. samt drift og videreudvikling af ATP’s pensionsportal www.pensionforalle.dk samt ATP’s hjemmeside www.atp.dk. Aftalen vil dog ikke have karakter af en rammeaftale i forhold til drift og videreudvikling af pensionsportalen. Ydelserne kan nærmere specificeres som: 1) Konsulentydelser af følgende karakter: — Kommunikationsstrategi, — Dialogstrategi, — Art Direction og design, — Koncept og tekst, — Informationsarkitektur, — Frontendudvikling, — Backendudvikling, — Projektledelse, — Opbygning af surveys – herunder flettemanus, — Udarbejdelse af informationsmateriale, — Ad hoc-opgaver, — Udsendelse af nyhedsbreve. Konsulentydelserne vil være relateret til pensionsportalen www.pensionforalle.dk, ATP’s hjemmeside www.atp.dk samt kampagner (både online, print og evt. tv), strategisk kommunikationsrådgivning og dialog-/ loyalitetsaktiviteter. 2) Driftsydelser i form af brugsret (licens), hosting, vedligeholdelse og support af database med data i www.pensionforalle.dk. ATP bruger p.t. SugarCRM til denne opgave, og selve hostingdelen ligger hos underleverandøren Rackhosting.com ApS. 3) Driftsydelser i form af brugsret (licens), hosting, vedligeholdelse og support af ESP-program (Email Service Provider) samt af surveyprogram. ATP bruger p.t. e-mail-programmet Exact Target (underleverandør) til denne opgave samt surveyprogrammet Survey-Gizmo (underleverandør). 4) Driftsydelser i form af brugsret (licens), hosting, teknisk drift, vedligeholdelse, webmasterfunktion og support af CMS-system. Herunder også integration til database, ESP-program samt surveyprogram. ATP bruger p.t. Umbraco. CMS til www.pensionforalle.dk, som hostes af Fab-IT (underleverandør). 5) Kontakt til Qbrick, som håndterer ATP's video-streaming-server, ifm. at lægge film på www.pensionforalle.dk.

Advertising and marketing services

Region Hovedstaden, Koncern Indkøb | Published January 31, 2013
Winner
OMD Danmark Dortheavej 3 2400 København NV DENMARK Telephone: +45 38145600
cpvs
79340000

Mediabureauydelser i forbindelse med regionens annoncering, media- og kommunikationsstrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning af særlige kampagner og indsatser samt analysearbejde, anbefalinger til media og strategisk rådgivning.

advertising and marketing services

Mediebureau | Published September 11, 2012  -  Deadline September 27, 2012
cpvs
79340000

:DONG Energy A/S har i dag tilknyttet et mediebureau til at håndtere bl.a. mediestrategi, mediehåndtering og medieindkøb. I forlængelse heraf ønsker DONG Energy A/S at indgå en aftale med en leverandør der kan varetage DONG Energy's A/S aktiviteter i forbindelse hermed.

advertising and marketing services

Udstillingsmateriel | Published August 30, 2012  -  Deadline September 19, 2012
cpvs
79340000

:DONG Energy A/S har i dag et special-designet og egenudviklet system til DONG Energy's deltagelse på messer, events og symposier. I forlængelse heraf ønsker DONG Energy A/S at indgå en aftale med en eller flere leverandører, der kan varetage design, udvikling og håndtering af DONG Energy's aktiviteter i forbindelse hermed.

Marketing services

Øresundsbro Konsortiet | Published June 28, 2014  -  Deadline August 4, 2014
cpvs
79342000, 79340000, 79341000, 79341100, 79413000

Inbjudan till intresseanmälan: Øresundsbro Konsortiet (Köparen) inbjuder härmed till intresseanmälan för anbudsgivning/tilbudsgivning avseende Marknadsföring. Kortfattad beskrivning av omfattningen: Øresundsbron söker en strategisk partner som kan ge oss råd om Øresundsbrons marknadsföring på en strategisk, taktisk och operativ nivå. Kommunikationen sker främst i Öresundsregionen och på svenska och danska .Uppdraget består av rådgivning inkl. mediarådgivning, sparring, planering, (delvis) produktion och utförande av extern kommunikation. Direkta och förmedlade tjänster uppskattas till 15 miljoner DKK/år. Samarbetsperiod: 2 år, som kan förlängas i ytterligare 2 år. Vad som efterfrågas: Att ingå ett avtal med en innovativ samarbetspartner som kan omsätta Øresundsbrons strategier till användbara kreativa Kommunikationslösningar (massmarknadsföring/on- och offline kampanjer). Elektroniskt upphandlingsverktyg: Upphandlingen kommer att handläggas i ett elektroniskt upphandlingsverktyg benämnt OPIC Tendsign (www.tendsign.com). OPIC Tendsign är ett system för att underlätta upphandlingar för såväl Säljare som för Köpare. I systemet finns de verktyg som behövs för att genomföra hela processen för intresseanmälan samt anbudsprocessen. OPIC Tendsign är ett svenskt system som är tillgängligt även på danska, norska och engelska. Köparens Inköpskoordinator Martin Reinholtz (Tfn: +45 33416414/+46 406766414, Mobil: +46 705900964, E-post: mre@oresundsbron.com) och systemägarens support (+46 134747570 även dansktalande), står gärna till rådighet för stöd som avser hur man arbetar i OPIC Tendsign. Om Säljaren inte använt OPIC Tendsign tidigare, gå in på www.tendsign.com och klicka på Lämna anbud. Välj Registrera nytt konto här (gratis) och fyll i efterfrågade uppgifter för att få ett användarkonto och lösenord med vändande e-post. Genom detta kan anbud lämnas elektroniskt. Vidare instruktioner finns i anslutning till registrering. Frågor och kompletteringar Intresseanmälan: Eventuella frågor angående denna upphandling ställs genom upphandlingsverktyget (www.tendsign.com) under Frågor och svar senast 4 dagar före intresseanmälanstidens utgång. Frågor ställda senare kan komma att bli obesvarade. Eventuella kompletteringar tillintresseanmälansinbjudan sker via Frågor och svar i www.tendsign.com senast 3 kalenderdagar föreintresseanmälanstidens utgång. Upphandlingsregler: Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler bkg. nr. 712 af 15.6.2011 Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbsaftaler, offentlige tjenesteydelsesaftaler og offentlige bygge- og anlægsaftaler. Selektiv Upphandling/begrænset udbud: Selektiv upphandling är ett upphandlingsförfarande där Köparen inbjuder Säljare att lämna intresseanmälan om att få inkomma med anbud. Selekterade Säljare inbjuds att avge anbud. Observera att denna inbjudan att lämna intresseanmälan är till för att göra selektering av lämpliga anbudsgivare. I denna inbjudan framgår även preliminära delar av den beskrivningen så att Säljare som deltar i anbudsgivningen får en uppfattning om förutsättningarna. Produkten och kommersiella villkor specificeras närmare i det kommande förfrågningsunderlaget. Uppgifter lämnade i intresseanmälan kan komma att användas i ett framtida Avtal. Resultat av selekteringsfrågor kan komma att användas i anbudsutvärdering, i sådant fall framgår det av det kommande förfrågningsunderlaget/udbudsgrundlaget. Kvalificering av intresseanmälanslämnare: Kvalificerade Intresseanmälanslämnare rangordnas i enlighet med detta underlag för kvalificering till att lämna anbud. De intresseanmälanslämnare som är kvalificerade selekteras för anbudsgivning vilket görs med hänsyn till angivna kriterier. Intresseanmälanstid och lämnande: Komplett intresseanmälan lämnas elektroniskt via Opic Tendsign, www.tendsign.com. Intresseanmälan inkommen på annat sätt beaktas ej. Intresseanmälan efter anmälningstidens utgång kommer inte att prövas av köparen. Sista anmälningsdag är: 4.8.2014. Språk: Svar lämnas på följande språk svenska eller danska alternativt i kombination. Finansiell och ekonomisk ställning: Säljaren förutsätts ha den finansiella styrka, tekniska förmåga och erfarenhet som erfordras för åtagandet. Köparen använder sig av kreditinformationsleverantörer (UC i Sverige och KOB/Experian i Danmark) för fastställande av att Säljaren har en god och stabil ekonomi eller genom information som på annat sätt styrker företagets ekonomiska och finansiella ställning. Säljaren förutsätts ha minst ranking: Svenska företag: — Riskklass 3, utan ansökan om betalningsföreläggande, betalningsanmärkning eller skuld hos kronofogden. Danska företag: — Rating 50–100, inga betalningsanmärkningar. Vid lägre riskklass/rating än kravnivå kommer Köparen att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter. Detta kan till exempel gälla för nystartade företag som saknar historiska data men som kan göra det trovärdigt för Köparen att denne har sådan ställning att fullgörandet av uppdraget kan anses säkerställt. Säljaren kan komma att diskvalificeras om Säljaren inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Samma kvalificeringskrav tillämpas för andra Säljare än svenska och danska. Om upplysning inte kan hämtas via Köparens kreditinformationsleverantörer kommer Köparen att begära likvärdiga intyg från Säljaren.

Advertising and marketing services

DONG Energy A/S | Published October 20, 2015  -  Deadline November 2, 2015
cpvs
79340000

More specifically, the current offer, consider: Media planning, negotiation of and procurement. Media planning is handled by the media agency, and include detailed planning, optimization of the specific plan, negotiation of median space, purchase of media, follow-up campaigns, billing of media, campaign control and everything else that may concern specific campaign execution. Media agency handles all of the following: • Definition of media plans and media optimization, among other things include: Split on single media (optimization of media in relation to KPI). Definition of media tactics (the way media is used on). Dosage (front-loading, back-loading, even pressure, etc.). Developing media plans. Including the use of syndicated index and tools, and use of the media agency's own tools, databases, etc. Illustration of media plans in Excel with its campaign relevant data. • Negotiation of media space and procurement strategy which, inter alia, includes: Delivery of results guaranteed DONG Energy (quantity and quality). Establish negotiation strategy and implementation across all relevant media. Administration of signed agreements media. Follow-up on signed agreements media. • Media Handling, partly include: Budgeting. Reservation and booking of media. Material handling (including the development of texts for paid search, safeguarding legitimate URL use and tagging, creating campaigns GA). Transferring order forms to the media. Advertisement Control. Invoicing of the media. Managing creative materials with advertising. • Control the campaign and possible. complaints / dialogue with the media, among other things include: Including possible. re-allocation of resources during the campaign. Optimizing the way of promotion. • Campaign Evaluation, which include include: Follow-up on media purchases (quality and quantity).

Advertising and marketing services

Danske Spil A/S | Published November 6, 2015
Winner
Dentsu Aegis Network A/S
cpvs
79340000, 79342200, 79415200, 79822500

Danish Spil A / S on behalf of the Danish Lottery Games A / S and Danish license Spil A / S signed a framework agreement on assistance for production and consulting on digital design.

Advertising and marketing services

Syddansk Universitet | Published August 27, 2015
cpvs
79340000, 79341100, 79341400, 79342000, 79342100, 79415200, 79822500, 85312320

Udbud af Kommunikationsydelser.