Public tenders for management-consulting in Poland

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!

The service in the field of management consulting SP ZOZ MSW in Opole.

 | Published January 20, 2014  -  Deadline January 28, 2014
cpvs
79410000

The service in the field of management consulting SP Health Care Centre MSW in Opole.

Human resources management consultancy services

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna | Published May 3, 2017  -  Deadline May 18, 2017
cpvs
79414000, 85312320

Human resource management consulting services

The service in the field of management consulting for the Regional Specialist Hospital in Radom.

 | Published September 12, 2013  -  Deadline September 20, 2013
cpvs
79410000

Object of the contract of service in the field of management consulting for the Provincial Hospital in Radom and includes: a) Supervise and monitor the implementation of the restructuring program including the objectives set out in the program, b) Mediation in obtaining external financing for the restructuring of the Employer repair c ) Preparation of budgeting in the form of limits in variable costs across departments, divisions, factories and workshops Employer d) Monitoring the budgeting process in overseeing, determining and verifying the limits of variable costs across departments, divisions, factories and workshops ordering and updated at the end of each semester e) Preparation of the concept of the operation of the Employer, together with an analysis of the competitive market environment in order to maintain a dominant position in the market of medical services in the area of ​​action ordering in the context of the current Law on Medical Activity f) Implementation of advice services in the management of core business ordering, monitoring costs and making with the Employer necessary action in the area of ​​public procurement and sourcing efforts to balance the current operations through benchmarking ordering of medicines and medical supplies, in particular: · optimization of drug policy Employer · optimization of material and inventory ordering. g) Implementation of advice services in business management ordering, monitoring costs, and presentation of proposals for the Employer and the necessary actions to balance the current activities h) Implementation of the restructuring activities and outsourced) If the Employer needs to prepare a multimedia presentation on the implementation of the agreement and submitting it to the representatives of initiator of. j) the substantive legal assistance in processing the documentation body after any conversion ..

Project management consultancy services

Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Published April 16, 2013
Winner
Infovide-Matrix S.A. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa POLAND
cpvs
72220000, 72224000, 72224100, 72224200, 72227000, 72240000, 79110000, 79342200

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia przy realizacji Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I (zwanego dalej "Projektem TERYT 3") w zakresie prac doradczo-konsultingowych, dotyczących w szczególności doradztwa przy realizacji prac związanych z modyfikacją i utrzymaniem produktów projektów, projektowaniem, rozwojem i utrzymaniem architektury SIG, aktualizacją założeń do dokumentacji projektowej, wsparciem w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem produktów (w tym wsparcie we współpracy z wykonawcami), zebraniem danych,pomocą prawną oraz promocją niniejszych projektów. Ponadto przez Prace doradcze należy rozumieć przygotowywanie wymaganych dokumentów, udział ekspertów w spotkaniach roboczych, udzielanie konsultacji wsparcie w organizacji i zarządzaniu. Prace doradcze obejmą w szczególności: 1) wsparcie w zakresie modyfikacji i utrzymania systemu Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego(modułu UMM), narzędzi do harmonizacji, edytora i walidatora metadanych, systemu zarządzania PRG,aplikacji do prowadzenia EMUiA oraz narzędzi do kontroli jakości; 2) wsparcie w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymania architektury SIG (Systemu Informacyjnego Geoportal 2); 3) opracowanie i aktualizację założeń oraz dokumentacji projektowej w zakresie aktualnego i zmieniającego się stanu prawnego, w tym wprowadzanie zmian dotyczących założeń funkcjonalnych systemów realizowanych w ramach Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT 3; 4) wsparcie Zamawiającego w zakresie opracowania jednolitego modelu jakości dla danych EMUiA i PRG orazokreśleniu dopuszczalnych wskaźników jakości; 5) wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięcia; 6) wsparcie w zakresie przeprowadzenia postępowań przetargowych, w tym m.in. dotyczących modyfikacji systemu Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego, narzędzi do harmonizacji, edytora i walidatora metadanych, systemu zarządzania PRG, aplikacji do prowadzenia EMUiA, zebrania, weryfikacji i konwersji danych przestrzennych i opisowych oraz narzędzi do kontroli jakości; 7) wsparcie w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem produktów Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT3 w tym m.in. dotyczących modyfikacji systemu Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego, narzędzi do harmonizacji, edytora i walidatora metadanych, systemu zarządzania PRG, aplikacji do prowadzenia EMUiA oraz narzędzi do kontroli jakości; 8) świadczenie pomocy prawnej, obejmującej sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii, w zakresie stosowania prawa przy realizacji Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT 3; 2. Zamawiający przewiduje na powyższe prace: 19 530 roboczogodzin wraz z opcją, w tym zamówienie podstawowe bez opcji 15 979 roboczogodzin i opcja 3 551 roboczogodzin; 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

General management consultancy services

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Published February 9, 2013  -  Deadline February 22, 2013
cpvs
79411000, 79414000, 80000000, 80530000

General management consultancy services

Project management consultancy services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Published April 10, 2013
cpvs
72224000, 72224100, 79421000

Project management consultancy services

general management consultancy services

Aquanet S.A. | Published September 1, 2012
Winner
Konsorcjum firm Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (Lider), Mott MacDonald Limited (Partner), BBF Sp. z o.o. (Partner) ul. Waliców 11 00-851 Warszawa POLAND
cpvs
79411000

:Pomoc Techniczna współfinansowana z Funduszu Spójności przy Wdrożeniu Systemu Zarządzania Majątkiem w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu. Etap I". Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania.

General management consultancy services

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Published January 16, 2013  -  Deadline February 4, 2013
cpvs
79411000, 79414000, 80000000, 80530000

General management consultancy services

project management consultancy services

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia | Published October 13, 2012  -  Deadline November 16, 2012
cpvs
72000000, 72224000, 72224100, 72242000, 79111000

project management consultancy services

Project management consultancy services

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia | Published October 13, 2012  -  Deadline November 16, 2012
cpvs
72000000, 72224000, 72224100, 72242000, 79111000

Project management consultancy services

financial management consultancy services

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Published October 12, 2012
Winner
Konsorcjum: 1. Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., 2. SALANS D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLAND
cpvs
71356200, 79111000, 79311410, 79411000, 79412000, 80000000

Pomoc techniczna dla projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II”.

project management consultancy services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Published September 19, 2012  -  Deadline September 21, 2012
cpvs
72224000, 72224100, 79421000

project management consultancy services

project management consultancy services

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Published June 14, 2012
Winner
Konsorcjum firm: PWC Polska Sp. z o. o. i Akademia Leona Koźmińskiego Al. Armii Ludowej 10 00-638 Warszawa POLAND
cpvs
72224000

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych w obszarze ochrony zdrowia województwa podlaskiego, który ma umożliwić komunikację m.in. na płaszczyznach: pacjent - podmiot leczniczy, podmiot leczniczy - podmiot leczniczy, podmiot leczniczy - podmiot tworzący oraz informatyzacja podmiotów leczniczych w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania systemu.

financial management consultancy services

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi | Published June 6, 2012  -  Deadline June 22, 2012
cpvs
71356200, 79111000, 79311410, 79411000, 79412000, 80000000

financial management consultancy services

project management consultancy services

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia | Published November 14, 2012  -  Deadline December 3, 2012
cpvs
72000000, 72224000, 72224100, 72242000, 79111000

project management consultancy services

General management consultancy services

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Published February 1, 2013  -  Deadline February 21, 2013
cpvs
79411000, 79414000, 80000000, 80530000

General management consultancy services

project management consultancy services

Fundacja WWF Polska | Published December 5, 2012
Winner
Michał Krause ul. Góralska 41a/8 80-292 Gdańsk POLAND
cpvs
72224000

Projekt ma na celu ochronę ssaków bałtyckich oraz nadmorskich lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi, zalecenie odpowiednich środków zarządzania w rejonie Ujścia Wisły i Mierzei Wiślanej oraz wzmocnienie populacji fok osobnikami urodzonymi i rehabilitowanymi przez Stację Morską IO UG w Helu. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 5 (pięc) Zadań. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1-4 (przedmiot zamówienia taki sam dla każdego Zadania) Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) rekrutacji wolontariuszy do lokalnej grupy Błękitnego patrolu WWF (ok. 40 osób), w tym m.in. organizacja spotkań informacyjnych i rekrutacyjnych, dystrybucja materiałów rekrutacyjnych; 2) organizacji i koordynacji działań lokalnej grupy wolontariuszy; 3) koordynacji interwencji wolontariuszy i wszelkich akcji ochroniarskich prowadzonych na całym odcinku działalności lokalnej grupy wolontariuszy; 4) organizacji (raz na kwartał) jednodniowych szkoleń dla wolontariuszy (w sumie 8 szkoleń w ciągu 2 lat); 5) utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego i/lub internetowego (np. poprzez blog, Facebook, e-mail) z wolontariuszami; 6) dystrybucji materiałów informacyjnych wśród wolontariuszy; 7) zapewnienia wolontariuszom sprzętu i umundurowania, wymiany zużytego sprzętu i umundurowania; 8) przygotowania kwartalnych raportów z działalności lokalnej grupy wolontariuszy, w tym ze szkoleń (8raportów w ciągu 2 lat); 9) monitorowania stanu Błękitnych tablic i zgłaszanie uszkodzenia lub braku tablic (z wykorzystaniem informacji z obserwacji wolontariuszy); 10) nadzorowania systematycznego wprowadzania raportów do bazy danych przez członków lokalnej grupy wolontariuszy; 11) udziału w szkoleniach i wyjazdach studyjnych WWF Polska; 12) udziału w lokalnych wydarzeniach medialnych organizowanych przez WWF Polska; 13) ścisłej współpracy z koordynatorem patrolu oraz z koordynatorem ds. informacji i promocji/ rzecznikiem prasowym, a także ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING; 14) współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami i organizacjami; 15) motywowania wolontariuszy. Zamawiający przewiduje, iż czasochłonność zadania wynosi ok. 80 godzin miesięcznie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w Zadaniu 5 Wykonawca zobowiązany będzie w szczególnoścido: 1) rekrutacji wolontariuszy do lokalnej grupy Błękitnego patrolu WWF (ok. 40 osób), w tym m.in. organizacja spotkań informacyjnych i rekrutacyjnych, dystrybucja materiałów rekrutacyjnych; 2) organizacji i koordynacji działań lokalnej grupy wolontariuszy; 3) koordynacji interwencji wolontariuszy i wszelkich akcji ochroniarskich prowadzonych na całym odcinku działalności lokalnej grupy wolontariuszy; 4) organizacji (raz na kwartał) jednodniowych szkoleń dla wolontariuszy (w sumie 8 szkoleń w ciągu 2 lat); 5) utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego i/lub internetowego (np. poprzez blog, Facebook, e-mail) z wolontariuszami; 6) dystrybucji materiałów informacyjnych wśród wolontariuszy; 7) zapewnienia wolontariuszom sprzętu i umundurowania, wymiany zużytego sprzętu i umundurowania; 8) przygotowania kwartalnych raportów z działalności lokalnej grupy wolontariuszy, w tym ze szkoleń (8 raportów w ciągu 2 lat); 9) monitorowania stanu Błękitnych tablic i zgłaszanie uszkodzenia lub braku tablic (z wykorzystaniem informacji z obserwacji wolontariuszy); 10) nadzorowania systematycznego wprowadzania raportów do bazy danych przez członków lokalnej grupy wolontariuszy; 11) udziału w szkoleniach i wyjazdach studyjnych WWF Polska; 12) udziału w lokalnych wydarzeniach medialnych organizowanych przez WWF Polska; 13) ścisłej współpracy z koordynatorem patrolu oraz z koordynatorem ds. informacji i promocji/ rzecznikiem prasowym, a także ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING; 14) współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami i organizacjami; 15) motywowania wolontariuszy; 16) stałej koordynacji zgłoszeń przychodzących na ogólny telefon alarmowy Błękitnego patrolu (zgłoszenia mogą dotyczyć całego polskiego wybrzeża Bałtyku); 17) bycia w stałym kontakcie ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING, koordynatorem patrolu i pozostałymi lokalnymi liderami w przypadku obserwacji zgłoszonych na ogólny telefon alarmowy Błękitnego patrolu i wynikających z nich interwencji. Zamawiający przewiduje, iż czasochłonność zadania wynosi ok. 160 godzin miesięcznie.

general management consultancy services

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | Published January 10, 2012  -  Deadline January 23, 2012
cpvs
79411000

:Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych związanych z zapewnieniem wsparcia we wdrażaniu przygotowanego w Spółce Programu Poprawy Efektywności. Zamawiający w trakcie kilkumiesięcznych prac, które prowadził 2011 roku opracował główne założenia, cele i działania oraz podejście, w tym sposób organizacji prac wdrożeniowych. Zamiarem zamawiającego jest uzyskanie merytorycznej pomocy w pracach wdrożeniowych w zakresie wsparcia: — procesowego dla Programu, w tym dla monitorowanie postępu prac, prowadzenie komunikacji oraz kontrolingu, — w opracowaniu docelowej struktury organizacyjnej Spółki zapewniającej wysoką efektywność organizacji, — w przygotowaniu propozycji optymalnego poziomu etatyzacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład docelowej struktury organizacyjnej Spółki, — w przygotowaniu planu wdrożenia procesu optymalizacji stanowisk (w oparciu o przyjętą propozycję optymalnego poziomu etatyzacji), — w pracach optymalizujących funkcjonowanie obszaru działalności remontowej, — w opracowaniu oraz wdrażaniu strategii zakupowych, z wykorzystaniem rozwiązań metodycznych i wsparciem niezbędnymi narzędziami, — w wykonaniu analiz ekonomicznych dotyczących zasadności podejmowanych działań zwiększających jakość węgla we wskazanych obszarach, — w budowie modelu ZPC dedykowanego dla Zamawiającego oraz przygotowanie do jego wdrożenia, — w przygotowaniu metodologii (w tym narzędzi i szkoleń) w zakresie optymalizacji procesów we wskazanych obszarach działalności Spółki, — w opracowaniu mechanizmu działania organizacji samouczącej się w powiązaniu z prowadzonymi przez Zamawiającego pracami w obszarze pobudzania innowacyjności, z prowadzonymi przez Zamawiającego pracami w obszarze pobudzania innowacyjności.

project management consultancy services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Published February 16, 2012  -  Deadline September 12, 2011
cpvs
72224000, 72224100

project management consultancy services

Project management consultancy services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Published February 16, 2012  -  Deadline September 12, 2011
cpvs
72224000, 72224100

Project management consultancy services