Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Luxembourg

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessLuxembourg

Provision of external expertise in the field of banking resolution

Den Europæiske Revisionsret | Published March 10, 2017  -  Deadline May 2, 2017
cpvs
79410000, 79212000, 79419000

Formålet med dette udbud er at indgå en konkurrenceudsat multipel rammekontrakt (i det følgende benævnt »rammekontrakten«) med 5 kontrahenter om følgende tjenesteydelser:

I. at støtte Revisionsretten og levere ekspertrådgivning i forbindelse med dens mandat til at foretage en årlig forvaltningsrevision af de bankafviklinger, der forvaltes af Den Fælles Afviklingsinstans (»Afviklingsinstansen«) inden for regelsættet for bankunionen, inklusive bistand til Revisionsrettens undersøgelse af, om Europa-Kommissionens vurdering af støtten fra Den Fælles Afviklingsfond (»Afviklingsfonden«) har været effektiv og konsekvent

II. at bistå Revisionsretten med en særlig forvaltningsrevision af den fælles afviklingsmekanisme (»afviklingsmekanismen«).

Formålet med dette udbud er at indgå en konkurrenceudsat multipel rammekontrakt (i det følgende benævnt »rammekontrakten«) med 5 kontrahenter om følgende tjenesteydelser:

I. at støtte Revisionsretten og levere ekspertrådgivning i forbindelse med dens mandat til at foretage en årlig forvaltningsrevision af de bankafviklinger, der forvaltes af Den Fælles Afviklingsinstans (»Afviklingsinstansen«) inden for regelsættet for bankunionen, inklusive bistand til Revisionsrettens undersøgelse af, om Europa-Kommissionens vurdering af støtten fra Den Fælles Afviklingsfond (»Afviklingsfonden«) har været effektiv og konsekvent. Med hensyn hertil kan kontrahenten blive bedt om rådgivning på nedenstående områder vedrørende bankafviklinger, der forvaltes af Afviklingsinstansen i deltagende medlemsstater:

— vurdering af efterlevelsen af betingelserne og målsætningerne for afvikling

— vurdering af, hvorvidt en bank kan begæres i likvidation iht. en normal konkursbehandling

— vurdering af bankers retlige og driftsmæssige struktur, kritiske funktioner og centrale forretningsområder, og hvordan de kan skilles fra hinanden

— vurdering af bankernes kort- og langsigtede rentabilitet, resultater og bæredygtighed

— vurdering af værdiansættelserne af bankernes aktiver og passiver og økonomiske og ikke-balanceførte poster

— vurdering af bankernes kapital- og finansieringsstrukturer

— evaluering af de risici, som bankerne er eksponeret mod

— undersøgelse af Afviklingsinstansens vurdering af afviklingsmuligheder, herunder hindringer for afviklingsmuligheder

— vurdering af mindstekravet til egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver

— vurdering af afviklingsplaner, afviklingsordninger, redskaber og foranstaltninger

— vurdering af valget af afviklingsredskaber i forbindelse med minimering af anvendelsen af Afviklingsfonden

— vurdering af vilkårene for konvertering eller overførsel af kapitalinstrumenter i forbindelse med en afvikling (f.eks. konvertering af gæld til kapital, nedskrivning af passiver, bail-in af kreditorer)

— undersøgelse af foreneligheden, konsekvensen og effektiviteten af Europa-Kommissionens vurderinger af Afviklingsfondens bistand

— vurdering af princippet om, at »ingen kreditor må stilles ringere« (ingen kreditorer må stilles ringere end under en almindelig insolvensbehandling)

— vurdering af Afviklingsinstansens efterlevelse af det fælles regelsæt vedrørende afviklingsforanstaltninger

II) at bistå Revisionsretten med specifikke spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med en særlig forvaltningsrevision af den fælles afviklingsmekanisme.

Ovennævnte liste med opgaver er ikke udtømmende. Det kan være nødvendigt at se på andre spørgsmål, enten på ekspertens foranledning (med Revisionsrettens godkendelse) eller efter anmodning fra Revisionsretten. Tilsvarende vil nogle opgaver, afhængigt af omstændighederne, måske ikke være nødvendige.

Da kontraktens vilkår, omfang og tidsfrister ikke kan fastsættes præcist på forhånd, har Revisionsretten til hensigt at indgå en konkurrenceudsat multipel rammekontrakt med de grundlæggende vilkår for en række enkeltkontrakter (i form af købsordrer, også kaldet »enkeltkontrakter«), der skal indgås i rammekontraktens løbetid. Rammekontrakten i sig selv er nogen direkte forpligtelse for Revisionsretten. Revisionsrettens forpligtelse opstår først, når enkeltkontrakterne indgås.

Rammekontrakten vil blive indgået i form af separate, men identiske, kontrakter med 5 økonomiske aktører, forudsat at et tilstrækkeligt antal økonomiske aktører opfylder kriterierne for udelukkelse og udvælgelse og indgiver antagelige bud, der opfylder tildelingskriterierne.

Formålet med rammekontrakten er at fastlægge de vilkår, som enkeltkontrakterne, der måtte blive tildelt i dens gyldighedsperiode, er underlagt. Enkeltkontrakterne kan desuden være en nærmere specificering af rammekontraktens vilkår eller en mindre ændring af dem.

Zweck dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines Mehrfachrahmenvertrags mit Wettbewerb (nachstehend als „Rahmenvertrag“ (framework contract — FWC) bezeichnet) mit 5 Auftragnehmern über die folgenden Dienstleistungen:

I. Unterstützung und sachkundige Beratung des Rechnungshofs im Zusammenhang mit dessen Auftrag, eine jährliche Leistungsprüfung der vom Einheitlichen Abwicklungsausschuss (dem „Ausschuss“) innerhalb des Regulierungsrahmens der Bankenunion geleiteten Bankenabwicklungen durchzuführen, einschließlich Unterstützung bei der Prüfung des Rechnungshofs, ob die Bewertung der Hilfsmittel aus dem Einheitlichen Abwicklungsfonds (dem „Fonds“) seitens der Europäischen Kommission effizient und gründlich war;

II. Unterstützung des Rechnungshofs bei einer speziellen Leistungsprüfung des gemeinsamen Abwicklungsmechanismus (single resolution mechanism — „SRM“).

Zweck dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines Mehrfachrahmenvertrags mit Wettbewerb (nachstehend als „Rahmenvertrag“ (framework contract — FWC) bezeichnet) mit 5 Auftragnehmern über die folgenden Dienstleistungen:

I. Unterstützung und sachkundige Beratung des Rechnungshofs im Zusammenhang mit dessen Auftrag, eine jährliche Leistungsprüfung der vom Einheitlichen Abwicklungsausschuss (dem „Ausschuss“) innerhalb des Regulierungsrahmens der Bankenunion geleiteten Bankenabwicklungen durchzuführen, einschließlich Unterstützung bei der Prüfung des Rechnungshofs, ob die Bewertung der Hilfsmittel aus dem Einheitlichen Abwicklungsfonds (dem „Fonds“) seitens der Europäischen Kommission effizient und gründlich war. In diesem Zusammenhang kann der Auftragnehmer aufgefordert werden, in Verbindung mit vom Ausschuss in den teilnehmenden Mitgliedstaaten geleiteten Bankenabwicklungen die folgenden Beratungsdienste zu erbringen:

— Bewertung der Einhaltung der Abwicklungsbedingungen und -ziele,

— Bewertung, ob eine Bank im Rahmen eines normalen Insolvenzverfahrens abwickelbar ist,

— Bewertung der rechtlichen und operativen Struktur, kritischen Funktionen und Kerngeschäftsbereiche der Banken und wie diese voneinander getrennt werden können,

— Bewertung der kurz- und langfristigen Rentabilität, Leistung und Tragfähigkeit der Banken,

— Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Bewertungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Bank und der bilanzexternen Positionen,

— Bewertung der Kapital- und Finanzierungsstrukturen der Banken,

— Bewertung der Risiken, denen die Banken ausgesetzt sind,

— Prüfung der Bewertung des Ausschusses in Bezug auf die Abwicklungsfähigkeit, einschließlich Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit,

— Bewertung der Mindestanforderung in Bezug auf Eigenmittel und anrechenbare Verbindlichkeiten,

— Bewertung von Abwicklungsplänen, Abwicklungsprogrammen, Instrumenten und Maßnahmen,

— Bewertung der Wahl der Abwicklungsinstrumente im Hinblick auf eine Nutzung des Fonds in möglichst geringem Umfang,

— Bewertung der Bedingungen für die Umwandlung oder Übertragung von Kapitalinstrumenten in einer Abwicklungssituation (z. B. Debt-Equity-Swap, Abschreibung von Verbindlichkeiten, Gläubigerbeteiligung),

— Prüfung der Übereinstimmung, Gründlichkeit und Effizienz der Bewertungen der Europäischen Kommission in Bezug auf Beihilfen aus dem Fonds,

— Beurteilung des Grundsatzes „kein Gläubiger wird schlechter gestellt“ (bei einer Abwicklung sollte kein Gläubiger schlechter gestellt sein als bei normalen Insolvenzverfahren),

— Bewertung der Vereinbarkeit der Abwicklungsmaßnahmen des Ausschusses mit dem einheitlichen Regelwerk;

II. Unterstützung des Rechnungshofs bei spezifischen Fragen, die sich im Zusammenhang mit einer speziellen Leistungsprüfung des gemeinsamen Abwicklungsmechanismus ergeben.

Die obige Liste der Aufgaben ist nicht vollständig. Die Behandlung anderer Fragen, entweder auf Initiative der beratenden Experten (mit Bewilligung des Rechnungshofs) oder auf Anfrage des Rechnungshofs, kann erforderlich sein. Genauso sind je nach den Umständen einige Aufgaben möglicherweise nicht erforderlich.

Da die Vertragsbedingungen, Mengen und Lieferfristen im Voraus nicht genau angegeben werden können, beabsichtigt der Rechnungshof, einen Mehrfachrahmenvertrag mit Wettbewerb abzuschließen, in dem die Grundlagen für eine Reihe von Einzelaufträgen (in Form von Bestellungen, die auch „Einzelaufträge“ genannt werden), die während seiner Laufzeit erteilt werden sollen, festgelegt werden. Der Rahmenvertrag führt zu keiner unmittelbaren Verpflichtung seitens des Rechnungshofs; nur die Umsetzung anhand von Einzelaufträgen ist für den Rechnungshof verbindlich.

Der Rahmenvertrag wird in Form von gesonderten, jedoch identischen Verträgen mit 5 Wirtschaftsteilnehmern geschlossen, sofern eine ausreichende Anzahl von Wirtschaftsteilnehmern die Ausschluss- und Auswahlkriterien erfüllen und zulässige Angebote einreichen kann, die die Zuschlagskriterien erfüllen.

Der Zweck des Rahmenvertrags ist die Festlegung der Bedingungen für die Einzelaufträge, die während seiner Gültigkeitsdauer vergeben werden können. Die Einzelaufträge können weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Rahmenvertrags oder geringfügige Änderungen dieser enthalten.

The purpose of this call for tenders is to conclude a competitive multiple framework contract (hereinafter referred to as ‘the FWC’) with 5 contractors for the following services:

I. to assist and provide expert advice to the Court in the context of its mandate to conduct an annual performance audit of bank resolutions managed by the Single Resolution Board (‘the Board’) within the regulatory framework of the Banking Union, including assistance with the Court's examination whether the European Commission's assessment of aid from the Single Resolution Fund (‘the Fund’) was efficient and rigorous;

II. to assist the Court in a special performance audit of the single resolution mechanism (‘the SRM’).

The purpose of this call for tenders is to conclude a competitive multiple framework contract (hereinafter referred to as ‘the FWC’) with 5 contractors for the following services:

I. to assist and provide expert advice to the Court in the context of its mandate to conduct an annual performance audit of bank resolutions managed by the Single Resolution Board (‘the Board’) within the regulatory framework of the Banking Union, including assistance with the Court's examination whether the European Commission's assessment of aid from the Single Resolution Fund (‘the Fund’) was efficient and rigorous. In this context, the contractor may be asked to provide the following advisory services in connection with bank resolutions managed by the Board in participating Member States:

— assessment of compliance with the conditions and objectives of resolution,

— assessment whether a bank can be wound up under normal insolvency proceedings,

— assessment of banks' legal and operational structure, critical functions and core business lines and how they could be separated,

— assessment of banks' short- and long-term viability, performance and sustainability,

— assessment of economic and financial valuations of bank assets and liabilities and off-balance sheet positions,

— assessment of banks' capital and funding structures,

— evaluation of the risks to which banks are exposed,

— examination of the Board's assessment of resolvability, including impediments to resolvability,

— assessment of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities,

— assessment of resolution plans, resolution schemes, tools and measures,

— assessment of the choice of resolution tools in the context of minimising the use of the Fund,

— assessment of terms for converting or transferring capital instruments in a resolution situation (e.g. debt/equity swap, write-down of liabilities, bail-in of creditors),

— examination of the compatibility, rigour and efficiency of the European Commission's Fund aid assessments,

— assessment of the ‘no creditor worse off’ principle (no creditor should be worse off in resolution than under normal insolvency proceedings),

— assessment of compliance of the Board's resolution actions with the Single Rulebook;

II. to assist the Court with specific issues arising in connection with a special performance audit of the single resolution mechanism.

The above list of tasks is not exhaustive. It may be necessary to address other issues, either at the expert advisors' initiative (with Court approval) or at the Court's request. Similarly, depending on the circumstances, some tasks may not be necessary.

As the contract terms, quantities and delivery times cannot be indicated precisely in advance, the Court intends to conclude a competitive multiple FWC which will establish the basic terms for a series of specific contracts (in the form of purchase orders also called ‘specific contracts’) to be issued over its duration. The FWC will not give rise to any direct obligation on the part of the Court; it is only its implementation through specific contracts that will be binding on the Court.

The FWC will be concluded in the form of separate but identical contracts with 5 economic operators, insofar as a sufficient number of economic operators can satisfy the exclusion and selection criteria and submit admissible tenders which meet the award criteria.

The purpose of the FWC is to establish the terms governing the specific contracts which may be awarded during the period of its validity. The specific contracts may further specify the terms of the FWC or modify them insubstantially.

El objetivo de la presente convocatoria de licitación consiste en celebrar un contrato marco múltiple competitivo (en adelante, «el contrato marco») con 5 contratistas para los siguientes servicios:

i) asesorar y prestar asistencia técnica externa al Tribunal en el contexto de su mandato para llevar a cabo una auditoría operativa anual de las resoluciones bancarias gestionadas por la Junta Única de Resolución (en adelante, «la Junta»), en el marco regulador de la Unión Bancaria, incluida la asistencia con el examen del Tribunal sobre si la evaluación de la Comisión Europea relativa a la ayuda del Fondo Único de Resolución (en adelante, «el Fondo») fue eficaz y rigurosa,

ii) prestar asistencia al Tribunal en una auditoría operativa anual especial del Mecanismo Único de Resolución («el MUR»).

El objetivo de la presente convocatoria de licitación consiste en celebrar un contrato marco múltiple competitivo (en adelante, «el contrato marco») con 5 contratistas para los siguientes servicios:

i) asesorar y prestar asistencia técnica externa al Tribunal en el contexto de su mandato para llevar a cabo una auditoría operativa anual de las resoluciones bancarias gestionadas por la Junta Única de Resolución (en adelante, «la Junta»), en el marco regulador de la Unión Bancaria, incluida la asistencia con el examen del Tribunal sobre si la evaluación de la Comisión Europea relativa a la ayuda del Fondo Único de Resolución Bancaria (en adelante, «el Fondo») fue eficaz y rigurosa. En este contexto, se podrá solicitar al contratista que preste los siguientes servicios de asesoramiento en relación con las resoluciones bancarias gestionadas por la Junta en los Estados miembros participantes:

— evaluar el cumplimiento de los requisitos y la consecución de los objetivos de la resolución,

— evaluar si un banco puede liquidarse con procedimientos de insolvencia normales,

— evaluar la estructura jurídica y operativa de los bancos, las funciones clave y las líneas de actividad principales y cómo pueden separarse,

— evaluar el rendimiento, la sostenibilidad y la viabilidad de los bancos a corto y largo plazo,

— evaluar la valoración económica y financiera de los activos y pasivos bancarios y las posiciones fuera de balance,

— evaluar el capital y las estructuras de financiación de los bancos,

— evaluar los riesgos a los que están expuestos los bancos,

— examinar la evaluación de la Junta relativa a la viabilidad de la resolución, incluidos los obstáculos para la resolución,

— evaluar los requisitos mínimos para los fondos propios y los pasivos elegibles,

— evaluar los planes de resolución, los sistemas de resolución, las herramientas y las medidas,

— evaluar la selección de las herramientas de resolución en el contexto de la reducción del uso del Fondo,

— evaluar las condiciones para la conversión o la transferencia de instrumentos de capital en una situación de resolución (por ejemplo, conversión de deuda en capital, depreciación de pasivos, establecimiento de fianza para acreedores),

— analizar la compatibilidad, el rigor y la eficacia de las evaluaciones de la ayuda del Fondo de la Comisión Europea,

— evaluar el principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores (evitar a los acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos ordinarios de insolvencia),

— evaluar la conformidad de las acciones de resolución de la Junta con el código normativo único,

ii) prestar asistencia al Tribunal en asuntos concretos que surjan en relación con una auditoría operativa anual especial del Mecanismo Único de Resolución.

La lista de tareas anterior no es exhaustiva. Podrá ser necesario abordar otras cuestiones, ya sea por iniciativa de los asesores expertos (con aprobación del Tribunal) o a petición del Tribunal. Del mismo modo, según los casos, puede que no sea necesario realizar algunas de las tareas.

Puesto que las condiciones del contrato, las cantidades y los plazos no pueden indicarse de forma precisa con antelación, el Tribunal tiene previsto celebrar un contrato marco múltiple competitivo en el que se establezcan las condiciones básicas para una serie de contratos específicos (en forma de órdenes de compra, también llamados «contratos específicos») que se publicarán durante el período de vigencia. El contrato marco no dará lugar a ninguna obligación directa por parte del Tribunal, únicamente su ejecución por medio de contratos específicos será vinculante para el Tribunal.

El contrato marco se celebrará en forma de contratos individuales pero idénticos con 5 operadores económicos, siempre que haya un número suficiente de operadores económicos que puedan cumplir los criterios de exclusión y selección y presentar ofertas admisibles que satisfagan los criterios de adjudicación.

El objetivo del contrato marco es establecer las condiciones que rijan los contratos específicos que podrán adjudicarse durante su período de vigencia. Los contratos específicos también podrán especificar más detalladamente las condiciones del contrato marco o modificarlas ligeramente.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on kilpailullisen rinnakkaisen puitesopimuksen (jäljempänä ’puitesopimus’ (framework contract – FWC)) tekeminen 5 sopimusosapuolen kanssa seuraavien palvelujen osalta:

I. tuomioistuimen avustaminen ja asiantuntijaneuvonnan toimittaminen tuomioistuimelle sen suorittaessa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (’kriisinratkaisuneuvosto’) hallinnoimien pankkialan kriisinratkaisujen vuosittaiseen tuloksellisuuden tarkastukseen liittyvää tehtäväänsä pankkiunionin sääntelykehyksen mukaisesti. Tähän sisältyy myös tuomioistuimen avustaminen sen tarkastaessa, onko Euroopan komission arvio yhteisestä kriisinratkaisurahastosta (’kriisinratkaisurahasto’) myönnetystä tuesta ollut tehokas ja täsmällinen,

II. tuomioistuimen avustaminen yhteisen kriisinratkaisumekanismin (single resolution mechanism – SRM) erityisessä tuloksellisuuden tarkastuksessa.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on kilpailullisen rinnakkaisen puitesopimuksen (jäljempänä ’puitesopimus’) tekeminen 5 sopimusosapuolen kanssa seuraavien palvelujen osalta:

I. tuomioistuimen avustaminen ja asiantuntijaneuvonnan toimittaminen tuomioistuimelle sen suorittaessa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (’kriisinratkaisuneuvosto’) hallinnoimien pankkialan kriisinratkaisujen vuosittaiseen tuloksellisuuden tarkastukseen liittyvää tehtäväänsä pankkiunionin sääntelykehyksen mukaisesti. Tähän sisältyy myös tuomioistuimen avustaminen sen tarkastaessa, onko Euroopan komission arvio yhteisestä kriisinratkaisurahastosta (’kriisinratkaisurahasto’) myönnetystä tuesta ollut tehokas ja täsmällinen. Tässä yhteydessä sopimusosapuolta voidaan pyytää toimittamaan seuraavat neuvontapalvelut, jotka liittyvät yhteisen kriisinratkaisuneuvoston hallinnoimiin pankkialan kriisinratkaisuihin osallistuvissa jäsenvaltioissa:

— arvio kriisinratkaisun ehtojen ja tavoitteiden mukaisuudesta,

— arvio siitä, voidaanko pankki likvidoida tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä,

— arvio pankkien oikeudellisesta ja toiminnallisesta rakenteesta, kriittisistä toiminnoista ja ydinliiketoiminta-alueista sekä siitä, miten ne voidaan erottaa,

— arvio pankkien lyhyen ja pitkän aikavälin elinkelpoisuudesta, tuloksellisuudesta ja kestävyydestä,

— arvio pankin varojen ja velkojen taloudellisista ja rahoituksellisista arvostuksista ja taseen ulkopuolisista asemista,

— arvio pankkien pääoma- ja rahoitusrakenteista,

— arvio pankkeihin kohdistuvista riskeistä,

— kriisinratkaisuneuvoston purkamismahdollisuuksia (mukaan luettuina purkamismahdollisuuksien esteet) koskevan arvion tarkastaminen,

— arvio omia varoja ja alentamiskelpoisia velkoja koskevasta vähimmäisvaatimuksesta,

— arvio kriisinratkaisusuunnitelmista, kriisinratkaisumääräyksistä, -välineistä ja -toimenpiteistä,

— arvio vaihtoehtoisista kriisinratkaisuvälineistä kriisinratkaisurahaston mahdollisimman vähäisen käytön varmistamisen yhteydessä,

— arvio pääomainstrumenttien muuntamisen ja siirtämisen ehdoista kriisinratkaisutilanteessa (esim. velan pääomittaminen, velan alaskirjaus, velkojien velkakirjojen arvon alaskirjaus),

— Euroopan komission kriisinratkaisurahaston tukea koskevien arvioiden soveltuvuuden, täsmällisyyden ja tehokkuuden tarkastaminen,

— arvio ”velkojat eivät saa jäädä huonompaan asemaan” -periaatteesta (velkojat eivät saa jäädä kriisinratkaisussa huonompaan asemaan kuin tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä),

— arvio kriisinratkaisuneuvoston kriisinratkaisutoimien yhteisen sääntökirjan mukaisuudesta,

II. tuomioistuimen avustaminen yhteisen kriisinratkaisumekanismin erityisen tuloksellisuuden tarkastuksen yhteydessä esiin tulevissa erityisissä kysymyksissä.

Edellä oleva tehtäväluettelo ei ole kattava. Muiden kysymysten käsittely saattaa olla tarpeellista joko asiantuntijaneuvonantajien aloitteesta (tuomioistuimen hyväksynnällä) tai tuomioistuimen pyynnöstä. Olosuhteista riippuen kaikki tehtävät eivät myöskään välttämättä ole tarpeellisia.

Koska sopimuksen ehtoja, määriä ja toimitusaikoja ei voida ilmoittaa täsmällisesti etukäteen, tuomioistuin aikoo tehdä kilpailullisen rinnakkaisen puitesopimuksen, jolla laaditaan perusehdot joukolle puitesopimuksen keston aikana tehtäviä erillissopimuksia (kyseiset sopimukset tehdään myös erillissopimuksiksi kutsuttujen hankintatilausten muodossa). Puitesopimus ei johda minkäänlaiseen suoraan velvoitteeseen tuomioistuimen osalta, ainoastaan sen toteuttaminen erillissopimusten avulla sitoo tuomioistuinta.

Tehtävä puitesopimus muodostuu erillisistä mutta samanlaisista sopimuksista, jotka tehdään 5 talouden toimijan kanssa, sillä edellytyksellä, että riittävä määrä talouden toimijoita voi täyttää poissulkemis- ja valintaperusteet ja jättää ratkaisuperusteet täyttävät hyväksyttävät tarjoukset.

Puitesopimuksen tarkoituksena on laatia ehdot, joita sovelletaan sen voimassaoloaikana mahdollisesti tehtäviin erillissopimuksiin. Erillissopimuksissa voidaan tarkentaa puitesopimuksen ehtoja entisestään tai muuttaa niitä hieman.

L'objectif du présent appel d'offres est de conclure un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence (ci-après dénommé «le contrat-cadre») avec 5 contractants en vue de la prestation des services suivants:

I. fourniture d'une assistance et de conseils d'experts à la Cour dans le contexte de son mandat relatif à la réalisation d'un audit de performance annuel des résolutions bancaires gérées par le Conseil de résolution unique («le Conseil») dans le cadre réglementaire de l'union bancaire, y compris assistance à l'examen par la Cour de l'efficacité et de la rigueur de l'évaluation par la Commission européenne de l'aide issue du Fonds de résolution unique («le Fonds»);

II. assistance en faveur de la Cour dans le cadre de la réalisation d'un audit spécial de performance du mécanisme de résolution unique («le MRU»).

L'objectif du présent appel d'offres est de conclure un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence (ci-après dénommé «le contrat-cadre») avec 5 contractants en vue de la prestation des services suivants:

I. fourniture d'une assistance et de conseils d'experts à la Cour dans le contexte de son mandat relatif à la réalisation d'un audit de performance annuel des résolutions bancaires gérées par le Conseil de résolution unique («le Conseil») dans le cadre réglementaire de l'union bancaire, y compris assistance à l'examen par la Cour de l'efficacité et de la rigueur de l'évaluation par la Commission européenne de l'aide issue du Fonds de résolution unique («le Fonds»). Dans ce contexte, le contractant pourra être tenu de fournir les services de conseil suivants relatifs aux résolutions bancaires gérées par le Conseil dans les États membres participants:

— évaluation de la conformité avec les conditions et les objectifs de la résolution,

— évaluation de l'éventuelle mise en liquidation d'une banque dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité,

— évaluation de la structure juridique et opérationnelle des banques, de leurs fonctions critiques et de leurs activités de base, ainsi que des modalités de leur séparation,

— évaluation de la viabilité, de la performance et de la durabilité à court terme et à long terme des banques,

— examen des évaluations économique et financière de l'actif et du passif bancaires ainsi que des positions hors bilan,

— évaluation des structures de capital et de financement des banques,

— évaluation des risques auxquels les banques sont exposées,

— examen de l'évaluation par le Conseil du potentiel de résolution, y compris des obstacles à la résolution,

— évaluation des exigences minimales en matière de fonds propres et de dettes éligibles,

— évaluation des plans et des systèmes de résolution, des outils et des mesures connexes,

— évaluation du choix des outils de résolution dans le contexte de la limitation du recours au Fonds,

— évaluation des conditions de conversion ou de transfert d'instruments de capitaux dans une situation de résolution (par exemple échange d'obligations contre des actions, réduction du passif, recapitalisation interne par les créanciers),

— examen de la compatibilité, de la rigueur et de l'efficacité des évaluations par la Commission européenne de l'aide apportée par le Fonds,

— évaluation du principe «aucun créancier défavorisé» (aucun créancier ne devrait se trouver dans une situation pire à l'issue d'une résolution que dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité),

— évaluation de la conformité des mesures prises par le Conseil en matière de résolution avec le règlement unique;

II. assistance en faveur de la Cour dans le cadre de questions spécifiques relatives à un audit spécial de performance du mécanisme de résolution unique.

La liste de tâches susmentionnée n'est pas exhaustive. Il pourrait être nécessaire de traiter d'autres questions, à l'initiative des conseillers experts (avec l'accord de la Cour) ou à la demande de la Cour. De même, en fonction des circonstances, certaines tâches pourraient ne pas être nécessaires.

Étant donné que les conditions contractuelles, les volumes et les délais d'exécution ne peuvent pas être indiqués précisément à l'avance, la Cour envisage de conclure un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence, établissant les conditions de base applicables à toute une série de contrats spécifiques (sous la forme de bons de commande, également appelés «contrats spécifiques») qui seront conclus pendant le contrat-cadre. Le contrat-cadre n'entraînera aucune obligation directe de la part de la Cour; seule sa mise en œuvre au moyen de contrats spécifiques sera contraignante pour la Cour.

Le contrat-cadre sera conclu sous la forme de contrats distincts mais identiques avec 5 opérateurs économiques, dans la mesure où un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfait aux critères d'exclusion et de sélection et soumet des offres recevables répondant aux critères d'attribution.

L'objectif du contrat-cadre est d'établir les conditions qui régiront les contrats spécifiques susceptibles d'être attribués au cours de sa période de validité. Les contrats spécifiques pourront préciser les conditions du contrat-cadre ou les modifier légèrement.

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (εφεξής αναφερόμενη ως «σύμβαση-πλαίσιο») με 5 αναδόχους για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

I. παροχή βοήθειας και συμβουλών από εμπειρογνώμονες προς το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της αποστολής του για τη διενέργεια ενός ετήσιου ελέγχου απόδοσης των εξυγιάνσεων τραπεζών που διαχειρίζεται το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («Συμβούλιο») εντός του κανονιστικού πλαισίου της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εξετάσει εάν η αξιολόγηση της βοήθειας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης («Ταμείο») που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αποτελεσματική και ακριβής,

II. παροχή βοήθειας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο ενός ειδικού ελέγχου απόδοσης του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης («ΕΜΕ»).

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (εφεξής αναφερόμενη ως «σύμβαση-πλαίσιο») με 5 αναδόχους για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

I. παροχή βοήθειας και συμβουλών από εμπειρογνώμονες προς το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της αποστολής του για τη διενέργεια ενός ετήσιου ελέγχου απόδοσης των εξυγιάνσεων τραπεζών που διαχειρίζεται το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης («Συμβούλιο») εντός του κανονιστικού πλαισίου της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εξετάσει εάν η αξιολόγηση της βοήθειας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης («Ταμείο») που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αποτελεσματική και ακριβής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις εξυγιάνσεις τραπεζών που διαχειρίζεται το Συμβούλιο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη:

— αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους όρους και τους στόχους της εξυγίανσης,

— αξιολόγηση της δυνατότητας εκκαθάρισης μιας τράπεζας υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας,

— αξιολόγηση της νομικής και επιχειρησιακής δομής των τραπεζών, των κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και του τρόπου κατά τον οποίο δύνανται να διαχωριστούν,

— αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, της απόδοσης και της αειφορίας των τραπεζών,

— αξιολόγηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των τραπεζών καθώς και των θέσεων εκτός ισολογισμού,

— αξιολόγηση των κεφαλαιακών και χρηματοδοτικών δομών των τραπεζών,

— αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες,

— εξέταση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης από το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης,

— αξιολόγηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων,

— αξιολόγηση των σχεδίων εξυγίανσης, των μηχανισμών, των εργαλείων και των μέτρων εξυγίανσης,

— αξιολόγηση της επιλογής εργαλείων εξυγίανσης στο πλαίσιο της ελαχιστοποίησης της χρήσης του Ταμείου,

— αξιολόγηση των όρων μετατροπής ή μεταφοράς κεφαλαιακών μέσων σε κατάσταση εξυγίανσης (π.χ. μετατροπή χρεών σε ίδια κεφάλαια, απομείωση υποχρεώσεων, συμμετοχή των πιστωτών στη διάσωση),

— εξέταση της συμβατότητας, της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις του Ταμείου,

— αξιολόγηση της αρχής «κανένας πιστωτής δεν υφίσταται μεγαλύτερες ζημίες» (κανένας πιστωτής δεν πρέπει να υφίσταται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες που θα είχε υποστεί υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας),

— αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δράσεων εξυγίανσης του Συμβουλίου προς το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων,

II. παροχή βοήθειας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο ενός ειδικού ελέγχου απόδοσης του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης.

Ο ανωτέρω κατάλογος καθηκόντων δεν είναι πλήρης. Ενδέχεται να απαιτηθεί η κάλυψη άλλων ζητημάτων, είτε με πρωτοβουλία των ειδικών συμβούλων (με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου) είτε κατόπιν αιτήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αντιστοίχως, ανάλογα με τις περιστάσεις, ορισμένα καθήκοντα ενδέχεται να μην είναι απαραίτητα.

Καθώς οι όροι της σύμβασης, οι ποσότητες και οι χρόνοι παράδοσης δεν δύνανται να προσδιοριστούν επακριβώς εκ των προτέρων, το Ελεγκτικό Συνέδριο προτίθεται να συνάψει μια πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία θα θέσει τους βασικούς όρους για μια σειρά ειδικών συμβάσεων (με τη μορφή εντολών αγοράς οι οποίες ονομάζονται επίσης «ειδικές συμβάσεις») που πρόκειται να εκδοθούν κατά τη συνολική διάρκειά της. Η σύμβαση-πλαίσιο δεν θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε άμεση υποχρέωση εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μόνο η εκτέλεσή της μέσω ειδικών συμβάσεων θα είναι δεσμευτική για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί με τη μορφή ξεχωριστών αλλά πανομοιότυπων συμβάσεων με 5 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και υποβληθούν παραδεκτές προσφορές που πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης.

Ο σκοπός της σύμβασης-πλαίσιο είναι ο καθορισμός των όρων που διέπουν τις ειδικές συμβάσεις οι οποίες ενδέχεται να ανατεθούν κατά την περίοδο ισχύος της. Οι ειδικές συμβάσεις ενδέχεται να καθορίσουν περαιτέρω τους όρους της σύμβασης-πλαίσιο ή να τους τροποποιήσουν επουσιωδώς.

Il presente bando di gara prevede la conclusione di un contratto quadro multiplo con riapertura del confronto competitivo (appresso denominato «il CQ») con 5 contraenti per la prestazione dei servizi seguenti:

I. prestare un'assistenza e una consulenza esperta alla Corte nell'ambito del suo mandato per effettuare un controllo di gestione annuale delle risoluzioni bancarie gestite dal Comitato di risoluzione unico («il Comitato») all'interno del quadro normativo dell'unione bancaria, compresa l'assistenza nell'ambito dell'esame della Corte inteso ad appurare se la valutazione della Commissione europea relativa all'aiuto proveniente dal Fondo di risoluzione unico («il Fondo») è stata efficiente e rigorosa;

II. assistere la Corte nell'ambito di un controllo di gestione speciale del meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Il presente bando di gara prevede la conclusione di un contratto quadro multiplo con riapertura del confronto competitivo (appresso denominato «il CQ») con 5 contraenti per la prestazione dei servizi seguenti:

I. prestare un'assistenza e una consulenza esperta alla Corte nell'ambito del suo mandato per effettuare un controllo di gestione annuale delle risoluzioni bancarie gestite dal Comitato di risoluzione unico («il Comitato») all'interno del quadro normativo dell'unione bancaria, compresa l'assistenza nell'ambito dell'esame della Corte inteso ad appurare se la valutazione della Commissione europea relativa all'aiuto proveniente dal Fondo di risoluzione unico («il Fondo») è stata efficiente e rigorosa. In tale contesto, al contraente potrà essere chiesto di prestare i seguenti servizi di consulenza in connessione con le risoluzioni bancarie gestite dal Comitato negli Stati membri partecipanti:

— valutazione della conformità con le condizioni e gli obiettivi della risoluzione,

— valutazione intesa a determinare se una banca può essere liquidata secondo normali procedure di insolvenza,

— valutazione del quadro operativo e legale delle banche, delle funzioni critiche e dei principali rami di attività, nonché del modo in cui potrebbero essere separati,

— valutazione della solidità a breve e a lungo termine delle banche, delle loro prestazioni e della loro sostenibilità,

— esame della valutazione economica e finanziaria del patrimonio attivo e passivo delle banche e delle posizioni fuori bilancio,

— valutazione del capitale e delle strutture di finanziamento delle banche,

— valutazione dei rischi a cui sono esposte le banche,

— esame della valutazione del Comitato in merito alla possibilità di risoluzione, ivi incluso degli impedimenti alla possibilità di risoluzione,

— valutazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili,

— valutazione di piani di risoluzione, schemi, strumenti e misure di risoluzione,

— valutazione della scelta di strumenti di risoluzione se si considera di minimizzare l'utilizzo del Fondo,

— valutazione delle condizioni per la conversione o il trasferimento di strumenti di capitale in una situazione di risoluzione (ad es. conversione del debito in capitale, rivalutazione delle passività, «bail-in» di creditori),

— esame della compatibilità, del rigore e dell'efficienza delle valutazioni della Commissione europea relative all'aiuto del Fondo,

— valutazione del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato (nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza),

— valutazione della conformità delle azioni di risoluzione del Comitato con il codice unico europeo;

II. assistere la Corte nell'ambito di questioni specifiche legate a un controllo di gestione speciale del meccanismo di risoluzione unico.

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Potrebbe essere necessario affrontare altre questioni, o su iniziativa dei consulenti esperti (con approvazione della Corte) o su richiesta della Corte. Allo stesso modo, a seconda delle circostanze, alcuni incarichi potrebbero non essere necessari.

Non essendo possibile indicare anticipatamente e con precisione le condizioni contrattuali, le quantità e i tempi di consegna previsti dal contratto, la Corte intende concludere un CQ multiplo con riapertura del confronto competitivo che permetterà di definire le condizioni di base per una serie di contratti specifici (sotto forma di ordini di acquisto anche denominati «contratti specifici») che verranno lanciati durante la vigenza del contratto. Il CQ non implica alcun obbligo diretto per la Corte; solo la sua attuazione mediante contratti specifici sarà vincolante per la Corte.

Il CQ verrà concluso sotto forma di contratti distinti ma identici con 5 operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici in grado di soddisfare i criteri di esclusione e di selezione e presentare offerte ammissibili che soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Lo scopo del CQ sarà di definire le condizioni che disciplinano i contratti specifici che potranno essere aggiudicati durante il suo periodo di validità. I contratti specifici potranno inoltre specificare ulteriormente le condizioni del CQ o modificarle leggermente.

Doel van onderhavige aanbesteding is het sluiten van een meervoudige raamovereenkomst met mededinging met 5 contractanten voor de volgende diensten:

I. de verlening van bijstand en verstrekking van deskundig advies aan de Rekenkamer in het kader van haar mandaat om een jaarlijkse prestatieaudit uit te voeren van bankafwikkelingen die worden beheerd door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad („de Raad”) binnen het regelgevende kader van de bankenunie, met inbegrip van bijstand bij de analyse van de Rekenkamer om na te gaan of de beoordeling van de Europese Commissie betreffende steun van het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds („het Fonds”) doeltreffend en nauwgezet was;

II. de verlening van bijstand aan de Rekenkamer bij een speciale prestatieaudit van het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme.

Doel van onderhavige aanbesteding is het sluiten van een meervoudige raamovereenkomst met mededinging met 5 contractanten voor de volgende diensten:

I. de verlening van bijstand en verstrekking van deskundig advies aan de Rekenkamer in het kader van haar mandaat om een jaarlijkse prestatieaudit uit te voeren van bankafwikkelingen die worden beheerd door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad („de Raad”) binnen het regelgevende kader van de bankenunie, met inbegrip van bijstand bij de analyse van de Rekenkamer om na te gaan of de beoordeling van de Europese Commissie betreffende steun van het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds („het Fonds”) doeltreffend en nauwgezet was. In het kader hiervan kan de contractant worden gevraagd om de volgende adviesdiensten te verlenen in samenhang met bankafwikkelingen die worden beheerd door de Raad in deelnemende lidstaten:

— beoordeling van de overeenstemming met de afwikkelingsvoorwaarden en -doelstellingen,

— beoordeling of een bank kan worden geliquideerd bij normale insolventieprocedures,

— beoordeling van de juridische en operationele structuur, kritieke functies en kernbedrijfsonderdelen van banken en hoe deze kunnen worden gescheiden,

— beoordeling van de levensvatbaarheid, prestatie en duurzaamheid van banken op korte en lange termijn,

— beoordeling van economische en financiële waarderingen van bankactiva en -passiva en buitenbalansposities,

— beoordeling van de kapitaal- en fondsgeldstructuren van banken,

— evaluatie van de risico's waaraan banken zijn blootgesteld,

— analyse van de beoordeling van de Raad betreffende afwikkelbaarheid, met inbegrip van obstakels voor afwikkelbaarheid,

— beoordeling van de minimumvereiste voor eigen fondsen en in aanmerking komende passiva,

— beoordeling van afwikkelingsplannen, afwikkelingsregelingen, -instrumenten en -maatregelen,

— beoordeling van de keuze van afwikkelingsinstrumenten in het kader van de minimalisering van het gebruik van het Fonds,

— beoordeling van de voorwaarden voor omwisseling of overdracht van kapitaalinstrumenten in een afwikkelingssituatie (bijv. schuldconversie waarbij schulden tegen aandelen worden geruild, afschrijving van passiva, bail-in van schuldeisers),

— analyse van de compatibiliteit, nauwgezetheid en doeltreffendheid van de beoordelingen van de Europese Commissie betreffende steun van het Fonds,

— beoordeling van het beginsel dat geen enkele schuldeiser slechter af mag zijn (bij een afwikkeling mag geen enkele schuldeiser slechter af zijn dan bij normale insolventieprocedures),

— beoordeling van de overeenstemming van de afwikkelingsacties van de Raad met het Gemeenschappelijke Rulebook;

II. de verlening van bijstand aan de Rekenkamer bij specifieke kwesties die gepaard gaan met een speciale prestatieaudit van het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme.

Voornoemde takenlijst is niet volledig. Het kan nodig zijn om andere kwesties te behandelen op initiatief van de deskundige adviseurs (met goedkeuring van de Rekenkamer) of op verzoek van de Rekenkamer. Zo is het afhankelijk van de omstandigheden ook mogelijk dat sommige taken niet nodig zijn.

Aangezien het niet mogelijk is om de contractuele voorwaarden, hoeveelheden en leveringstijden vooraf nauwgezet aan te geven, is de Rekenkamer van plan om een meervoudige raamovereenkomst met mededinging te sluiten die de basisvoorwaarden moet vastleggen voor een reeks specifieke opdrachten (in de vorm van aankooporders ook „specifieke opdrachten” genoemd) die gedurende de looptijd ervan worden uitgevaardigd. De raamovereenkomst vormt geen enkele rechtstreekse verplichting voor de Rekenkamer. Enkel de tenuitvoerlegging ervan via specifieke opdrachten is bindend voor de Rekenkamer.

De raamovereenkomst wordt afgesloten in de vorm van afzonderlijke maar identieke overeenkomsten met 5 ondernemers, op voorwaarde dat voldoende ondernemers voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria en geschikte inschrijvingen indienen die voldoen aan de gunningscriteria.

Doel van de raamovereenkomst is het vastleggen van de voorwaarden voor de specifieke opdrachten die gedurende de geldigheidsperiode ervan kunnen worden gegund. De specifieke opdrachten kunnen de voorwaarden van de raamovereenkomst verder specificeren of deze in beperkte mate wijzigen.

O objetivo do presente concurso consiste na celebração de um contrato-quadro múltiplo competitivo (a seguir designado «contrato-quadro») com 5 contratantes para os seguintes serviços:

I. Prestar assistência e fornecer aconselhamento especializado a favor do Tribunal no contexto do seu mandato para realizar uma auditoria de desempenho anual de resoluções bancárias geridas pelo Conselho Único de Resolução («o Conselho») no âmbito do quadro regulamentar da União Bancária, incluindo assistência relativamente à análise do Tribunal, independentemente de a avaliação da Comissão Europeia em matéria de ajuda do Fundo Único de Resolução («o Fundo») se ter revelado eficiente e rigorosa;

II. Prestar assistência a favor do Tribunal numa auditoria de desempenho especial do mecanismo único de resolução («MUR»).

O objetivo do presente concurso consiste na celebração de um contrato-quadro múltiplo competitivo (a seguir designado «contrato-quadro») com 5 contratantes para os seguintes serviços:

I. Prestar assistência e fornecer aconselhamento especializado a favor do Tribunal no contexto do seu mandato para realizar uma auditoria de desempenho anual de resoluções bancárias geridas pelo Conselho Único de Resolução («o Conselho») no âmbito do quadro regulamentar da União Bancária, incluindo assistência relativamente à análise do Tribunal, independentemente de a avaliação da Comissão Europeia em matéria de ajuda do Fundo Único de Resolução («o Fundo») se ter revelado eficiente e rigorosa. Neste contexto, o contratante poderá ser solicitado a prestar os seguintes serviços de consultoria relacionados com resoluções bancárias geridas pelo Conselho em Estados-Membros participantes:

— avaliação de conformidade com as condições e os objetivos de resolução,

— avaliação relativa a uma possível falência bancária no âmbito de processos de insolvência normais,

— avaliação da estrutura operacional e jurídica, das funções críticas e das linhas comerciais principais dos bancos e da forma como poderiam ser separados,

— avaliação da viabilidade a curto e longo prazo, do desempenho e da sustentabilidade dos bancos,

— avaliação de valorizações económicas e financeiras de ativos e passivos bancários e posições extrapatrimoniais,

— avaliação de estruturas de financiamento e capital dos bancos,

— avaliação dos riscos a que os bancos estão expostos,

— análise da avaliação da resolubilidade do Conselho, incluindo impedimentos à resolubilidade,

— avaliação do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis,

— avaliação de planos de resolução, sistemas, ferramentas e medidas de resolução,

— avaliação da escolha de ferramentas de resolução no contexto de minimizar a utilização do Fundo,

— avaliação de termos para conversão ou transferência de instrumentos de capital numa situação de resolução (por exemplo, dívida/swap sobre ações, redução de passivos, recapitalização interna de credores),

— análise da compatibilidade, rigor e eficiência das avaliações de ajuda do Fundo da Comissão Europeia,

— avaliação do princípio «de que nenhum credor fica pior» (nenhum credor deve ficar pior numa resolução do que num processo de insolvência normal),

— avaliação da conformidade das ações de resolução do Conselho com o conjunto único de regras;

II. Prestar assistência ao Tribunal relativamente a questões específicas decorrentes de uma auditoria de desempenho especial do mecanismo único de resolução.

A lista supra de tarefas não é exaustiva. Poderá ser necessário abordar outras questões, quer por iniciativa dos consultores especializados (com aprovação do Tribunal) ou mediante pedido do Tribunal. Do mesmo modo, consoante as circunstâncias, algumas tarefas poderão não ser necessárias.

Uma vez que os termos, as quantidades e os prazos de entrega do contrato não poderão ser indicados de forma exata com antecedência, o Tribunal pretende celebrar um contrato-quadro múltiplo competitivo que estabelecerá os termos de base para vários contratos específicos (sob a forma de notas de encomenda também designadas de «contratos específicos») a emitir durante a sua vigência. O contrato-quadro não resultará na obrigação direta por parte do Tribunal; apenas a sua implementação mediante contratos específicos será vinculativa para o Tribunal.

O contrato-quadro será celebrado sob a forma de contratos separados mas idênticos, com 5 operadores económicos, na medida em que um número suficiente de operadores económicos pode satisfazer os critérios de exclusão e seleção e apresentar propostas admissíveis que satisfaçam os critérios de adjudicação.

O objeto do contrato-quadro consiste em estabelecer os termos que regem os contratos específicos que poderão ser adjudicados durante o seu período de validade.

  • 1