Call +44 800 9755 164

Public tenders for business in Bulgaria

Find all Business tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for business. Make a new search!
BusinessBulgaria

"Providing airfare and tickets to other modes of transport for passengers and luggage on business trips abroad employees SAMTS and their hotel accommodation"

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР | Published January 17, 2017  -  Deadline February 17, 2017
The subject of the contract is the purchase of air tickets in all categories of economy class and business class for transportation of luggage and passengers on business trips of employees SAMTS for regular round trips on various destinations in Europe and outside Europe as well as one-way, if necessary. The implementation of the public procurement is related to the provision of tickets for the carriage of passengers and baggage and transfer land transport abroad on mission to the employees of the Employer and hotel bookings and reservations, capable of receiving requests in work and outside working hours, including weekends and holidays, 24 hours a day, 365 days a year. The contracting authority says air tickets in all categories of economy class and business class, a regular two-way flights on various destinations in Europe and beyond, as well as one-way, if necessary.

"Post-warranty servicing of air conditioners in business and server using RHIF - Pleven, including delivery and installation of spare parts"

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛЕВЕН | Published January 10, 2017  -  Deadline February 3, 2017
The object of the procurement is after-sales service of air conditioners in business and server using RHIF - Pleven, including delivery and installation of spare parts. Services include prevention of air conditioners and repair if necessary.

"Organizing and implementing security business objects" WSS "Ltd.,. Montana" in two lots

Водоснабдяване и Канализация ООД | Published December 30, 2016  -  Deadline January 25, 2017
"Organizing and implementing security business objects" WSS "Ltd.,. Montana including" armed guards and security by technical means objects "WSS" Ltd.,. Montana "and covers performing security service in normal and complicated environment of buildings, movable property and adjacent areas of objects of "Water" Ltd.,. Montana, two lots as follows: -Obosobena position № 1, with subject: "Armed guards and security with technical means of objects of "Water" Ltd.,. Montana included in Annex № 1 "-Obosobena position № 2, with subject:" security technical means of security the subject of "Water" Ltd.,. Montana included in Annex 2 and Annex № № 3 "

Business and management consultancy and related services

Община Мадан | Published December 21, 2016  -  Deadline January 23, 2017

„Предоставяне на експертни услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Мадан, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Съобразно утвърдени със Заповед № РД-ОП-108 от 21.10.2016 г. на Ръководителя на Оперативна програма „Околна среда 2014 — 2020 г.“ насоки за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, община Мадан е допустим бенефициент.

Целта е определяне на изпълнител и сключване на договор за предоставяне на експертни услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Мадан, по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020. Съобразно утвърдени със Заповед № РД-ОП-108 от 21.10.2016 г. на Ръководителя на Оперативна програма „Околна среда 2014 — 2020 г.“ насоки за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, община Мадан е допустим бенефициент. Основната цел е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Дейност 1. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/; Дейност 2. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията/инсталациите за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци; Дейност 3. Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) за компостираща/компостиращи инсталации и за инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и съпътстващата я инфраструктура; Дейност 4. Предоставяне на експертна помощ на Възложителя — експертни анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации и др., които са общи за проектното предложение; Дейност 5. Изработване на документи, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци: План за използване на получения краен продукт — компост; Схема за контрол на качеството на компоста; План за третиране на остатъчния отпадък от инсталацията за компостиране, който следва да бъде предаван за третиране в съоръжение или инсталация, отговарящо на нормативните изисквания; План за третиране на рециклираната, стабилизираната и остатъчната фракция; Дейност 6. Изготвяне на анализ разходи-ползи.

"Warranty MAINTENANCE OF MEDICAL DEVICES AND EQUIPMENT BUSINESS"

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, | Published January 16, 2017  -  Deadline February 17, 2017
Warranty maintenance for subscription services and call-subscription services, including spare parts, prevention and repair of medical equipment and agriculture equipment (facilities) according to technical specification.

Supply of medical devices for orthopedic, surgical and neurosurgical business for "General Hospital - Dobrich" JSC

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДОБРИЧ АД | Published January 16, 2017  -  Deadline February 17, 2017
Supplying various kinds of medical devices for orthopedic, neurosurgical and surgical activities separate ways in 6 lots as follows: Lot №1- osteosynthesis means of intramedullary fixation of fractures, locking plates and arthroscopic interventions - 150 nomenclatures; Lot № 2- osteosynthesis means of prosthetics and arthroscopy - 155 nomenclatures; Lot № 3, № 4 and № 5- Medical devices for neurosurgical activity - respectively 20, 31 and 13 nomenclatures; Lot № 6- Medical devices for surgical activity - 45 nomenclatures. Nomenclatures are detailed in Appendix № 6 Specification of medical devices of tender documentation.

"Providing airfare for passengers and luggage for business travel abroad for the purposes of the Employment Agency"

Агенция по заетостта | Published January 19, 2017  -  Deadline January 26, 2017
The conditions to be met by the participants are listed in the ad and its annexes. Documents proving the suitability of professional activity of the participant selected contractor shall be submitted before conclusion of the contract. Documents proving compliance with the criteria for selection are presented under Art. 67, para. 6 ppl. At instructions from the Principal date - 26/01/2017, the participants must submit an offer made in compliance with the requirements set out in the notice and its annexes. The offer shall be submitted in a sealed opaque container by the participant or by his authorized representative in person or by mail by registered letter with acknowledgment of receipt by the deadline for receipt of tenders. The packaging indicates the participant subject of the contract, mailing address, telephone, fax and email. Tenders must be submitted to the registry of the Employment Agency at: c. Sofia, bul. Knyaz Aleksandar Dondukov № 3. Date and time of opening of tenders: 27.01.2017 at 11:00 am Place of opening of tenders: Agency employment at:. Sofia, bul. Knyaz Aleksandar Dondukov № 3

Software package and information systems

Министерство на отбраната | Published January 3, 2017  -  Deadline February 6, 2017

"Acquiring software licenses for workstations for BA".

Acquisition of:

1. "Licenses for MS Office Standard" or equivalent, according to the Technical Specification - - TC With 93.2335.16.

2016 - 328.

2017 - 714 units.

For 2018 - 714 units.

2.Litsenzi access server services to Microsoft (CorecCALs) devices, or equivalent, in accordance with Technical Specification - - TC With 93.2337.16.

2016 - 328.

2017 - 714 units.

For 2018 - 714 units.

3.Litsenzi for software Microsoft Skype for Business or equivalent, in accordance with Technical Specification - - TC With 93.2339.16

2016 - 328.

2017 - 714 units.

For 2018 - 714 units.

Performing insurance services on lots: Lot № 1 "Insurance with" Life and Accident "and" Work Injury "employees" Razgradles "c. Razgrad" Lot № 2 "Insurance with insurance" Accident "employees OP "Business zone" Peristar "lot № 3" insurance to insure "accident and illness" employees of OP "Ritual home" and lot № 4 "insurance with insurance" Work injury "workers OP" Remontstroy "c. Razgrad

Община Разград | Published January 18, 2017  -  Deadline January 25, 2017
Service broker Razgrad municipality is "Amaranth Bulgaria" OOD

"Design, prepress, printing and delivery of information and promotional materials"

Софийска вода АД | Published January 16, 2017  -  Deadline February 9, 2017
"Design, prepress, printing and delivery of information and promotional materials," divided into the following lots: Lot №1: Design, prepress, printing and delivery of color information and promotional materials. Lot №2: Production, prepress and printing blank material. Lot №3: design, prepress and printing business cards.

Building construction work

Община Бургас | Published December 16, 2016  -  Deadline January 30, 2017

The subject of the contract provides for constructing an approved technical investment and business investment projects for the following sites:

1. "additional construction of a gymnasium at the Business School - c. Burgas, located in Building VI sq. 9 plan TSGCH - Burgas, PI identifier 07079,610,443 a resort of Bourgas."

2. "additional construction of a gymnasium and expand the training base of the Professional School of Electrical and Electronics / PHSEE /" Konstantin Fotinov "- Burgas, Building I, sq. 133 plan ZTSGCH town. Bourgas, PI identifier 07079,615,292 a resort of Bourgas. - I-st ​​stage. "

Luncheon vouchers

„Югозападно държавно предприятие“, ДП - Териториално поделение „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ | Published December 23, 2016  -  Deadline January 24, 2017

Operator selection printing, management and delivery of food vouchers for the needs of TP "DGS Rila Monastery '' for a period of 24 months. The nominal maximum monthly food vouchers amounted to 60 BGN (sixty lev) for each employee in employment law relationships, according to KT. The amount of denominations and number of vouchers will be requested for by the Company by written request .Zayavkite will be drafted in standard personalized stationery request (order), provided the Principal of Food business operators when signing the contract.

Operator selection printing, management and delivery of food vouchers for the needs of TP "DGS Rila Monastery". Nominal maximum monthly food vouchers amounted to 60 BGN (sixty lev) for each employee in employment law relations under the Labour Code. The amount of denominations and number of vouchers will be requested for by the company by written request .Zayavkite will be drafted in standard personalized stationery request (order), provided the Principal of Food business operators when signing the contract.

,, Operator selection printing, management and delivery of food vouchers for the needs of TP ,, DGS Rila Monastery '' for a period of 24 months

Югозападно държавно предприятие, ДП-Териториално поделение Държавно горско стопанство Рилски манастир | Published December 23, 2016  -  Deadline January 25, 2017
,, Operator selection printing, management and delivery of food vouchers for the needs of TP ,, DGS Rila Monastery '' for a period of 24 months. The nominal maximum monthly food vouchers amounted to 60 lev (sixty) lev for each employee in employment law relationships, according to KT .Kolichestvata necessary denominations and number of vouchers will be requested for by the Company by written request will .Zayavkite be drafted in standard personalized stationery request (order), provided the Principal of Food business operators when signing the contract.

Security-type printed matter

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителен директор проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. | Published December 24, 2016  -  Deadline January 30, 2017

Subject of delivery are:

- Vachueri food in Regulation № 7 of 9.7.2003 on the terms and procedure for issuing and withdrawing authorization to carry on business as operator of food vouchers and implementation activities as operator;

- Food vouchers in Ordinance № 11 of 21.12.2005 laying down the procedures for providing free food and / or supplements thereto.

Regular supply of food vouchers by an operator needs to University Hospital for Active Treatment "St. George" EAD,. Plovdiv. The technical specification of vouchers is under Appendix № 2 of documentation for participation.

Checking form of commitment to agreed procedures (Audit) Project: BBG16RFOP001-2.001-0031-C01 "Energy efficiency in the building of the Regional Service" Fire Safety and Population Protection "-gr.Pomorie" financed by OPRD 2014 2020. "

Община Поморие | Published January 18, 2017  -  Deadline January 25, 2017
The sponsor shall provide full electronic access to this ad, as well as all documentation in this contract of the buyer profile specified in the notice. Explanation on public procurement can be made within three days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority is obliged to publish explanations of the buyer profile, the next business day. The offer is presented personally by the participant or the person authorized by him in person or by postal or other courier service by registered mail with return receipt to the address of the Contracting Authority: c. Pomorie, str. "Solna" № 5 p.kod: 8200, the municipal administration building, every working day until the deadline specified in the notice.

Checking form of commitment to agreed procedures (Audit) Project: BG16RFOP001-2.001-0038 "Energy efficiency in buildings of educational infrastructure in the municipality of Pomorie" financed by OPRD 2014-2020 "

Община Поморие | Published January 18, 2017  -  Deadline January 25, 2017
The sponsor shall provide full electronic access to this ad, as well as all documentation in this contract of the buyer profile specified in the notice. Explanation on public procurement can be made within three days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority is obliged to publish explanations of the buyer profile, the next business day. The offer is presented personally by the participant or the person authorized by him in person or by postal or other courier service by registered mail with return receipt to the address of the Contracting Authority: c. Pomorie, str. "Solna" № 5 p.kod: 8200, the municipal administration building, every working day until the deadline specified in the notice.

Checking form of commitment to agreed procedures (Audit) Project: BG16RFOP001-2.001-0059 "Energy efficiency in the building of the Regional Department of Police and District Road Management, Pomorie", financed by OPRD 2014-2020 "

Община Поморие | Published January 18, 2017  -  Deadline January 25, 2017
The sponsor shall provide full electronic access to this ad, as well as all documentation in this contract of the buyer profile specified in the notice. Explanation on public procurement can be made within three days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority is obliged to publish explanations of the buyer profile, the next business day. The offer is presented personally by the participant or the person authorized by him in person or by postal or other courier service by registered mail with return receipt to the address of the Contracting Authority: c. Pomorie, str. "Solna" № 5 p.kod: 8200, the municipal administration building, every working day until the deadline specified in the notice.

Checking form of commitment to agreed procedures (Audit) Project: BG16RFOP001-2.001-0035 "Energy efficiency in the building of 'municipal administration Pomorie", financed by OPRD 2014-2020 "

Община Поморие | Published January 18, 2017  -  Deadline January 25, 2017
The sponsor shall provide full electronic access to this ad, as well as all documentation in this contract of the buyer profile specified in the notice. Explanation on public procurement can be made within three days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority is obliged to publish explanations of the buyer profile, the next business day. The offer is presented personally by the participant or the person authorized by him in person or by postal or other courier service by registered mail with return receipt to the address of the Contracting Authority: c. Pomorie, str. "Solna" № 5 p.kod: 8200, the municipal administration building, every working day until the deadline specified in the notice.

Checking form of commitment to agreed procedures (Audit) Project: BG16RFOP001-2.001-0140 "Increasing energy efficiency in multifamily buildings located in Pomorie - 1", financed by OPRD 2014-2020 "

Община Поморие | Published January 18, 2017  -  Deadline January 25, 2017
The sponsor shall provide full electronic access to this ad, as well as all documentation in this contract of the buyer profile specified in the notice. Explanation on public procurement can be made within three days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority is obliged to publish explanations of the buyer profile, the next business day. The offer is presented personally by the participant or the person authorized by him in person or by postal or other courier service by registered mail with return receipt to the address of the Contracting Authority: c. Pomorie, str. "Solna" № 5 p.kod: 8200, the municipal administration building, every working day until the deadline specified in the notice.

Checking form of commitment to agreed procedures (Audit) Project: BG16RFOP001-2.001-0013-C01 "Energy efficiency in the building of the Historical Museum Pomorie", financed by OPRD 2014-2020 "

Община Поморие | Published January 18, 2017  -  Deadline January 25, 2017
The sponsor shall provide full electronic access to this ad, as well as all documentation in this contract of the buyer profile specified in the notice. Explanation on public procurement can be made within three days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority is obliged to publish explanations of the buyer profile, the next business day. The offer is presented personally by the participant or the person authorized by him in person or by postal or other courier service by registered mail with return receipt to the address of the Contracting Authority: c. Pomorie, str. "Solna" № 5 p.kod: 8200, the municipal administration building, every working day until the deadline specified in the notice.