Call +44 800 9755 164

Public tenders for radio, tv, telecommunications in...

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Provision of television and radio services on the European Parliament for British broadcasters

Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, EP Information Office in the United Kingdom | Published January 3, 2017  -  Deadline February 3, 2017

Denne kontrakt vedrører Europa-Parlamentets indkøb af av-tjenesteydelser til produktion af tv- og radiomateriale i udsendelseskvalitet, der vedrører emner af relevans for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentets aktiviteter, og som vil dække britiske nyhedsredaktørers prioriteringer og interesser. Der vil blive lagt særlig vægt på at fremhæve Europa-Parlamentets rolle i forhandlingerne omkring Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Forud for produktionen:

— undersøgelse af britiske nyhedsredaktørers og politiske korrespondenters prioriteter og interesser

— kontakt til den presseansvarlige på informationskontoret i Det Forenede Kongerige i London og til Europa-Parlamentets pressetjenester i Bruxelles og i Strasbourg

— kontakt til de presseansvarlige i alle Europa-Parlamentets politiske grupper

— aftale en tidsplan med informationskontoret i Det Forenede Kongerige for den næste produktionsuge baseret på Europa-Parlamentets aktiviteter samt tage højde for en pludselig udvikling eller for forslag.

Produktion:

— deltage i Parlamentets samlinger i Strasbourg og Parlamentets samlinger og udvalgsuger i Bruxelles (se punkt 3.5 nedenfor)

— lave interviews til tv og radio, »stemningsbilleder« til radio og produktion af understøttende optagelser og/eller redigere udsendelsesklare tv- og radiopakker, der afspejler redaktørers og politiske korrespondenters prioriteter og interesser og fremhæver Europa-Parlamentets og dets medlemmers rolle i Det Forenede Kongeriges EU udtrædelsesforhandlinger, der er fundet frem til under forundersøgelserne til produktionen.

Markedsføring:

— etablere relevante kontakter til alle britiske tv- og radioforetagender, herunder nyhedsredaktører på regionale, lokale og uafhængige tv- og radiokanaler samt nye onlinemedier, med det formål at:

o oplyse tv- og radioselskaber om Parlamentets og udvalgenes dagsorden i de kommende uger og måneder med henblik på deres kortsigtede og langsigtede planlægning

o markedsføre den tv- og radiotjeneste og de film- og lydoptagelser, der kan tilbydes tv- og radioselskaberne

o foreslå pakker eller interviews, der måtte være af interesse for tv- og radioselskaber

— udforme en markedsføringsstrategi med henblik på at sikre, at mindst en tredjedel af alle producerede pakker faktisk bliver sendt på tv og radio i hver faktureringsperiode. Strategien vil blive revideret og justeret i nødvendigt omfang på kontraktforvaltningsmøder med informationskontoret i Det Forenede Kongerige.

Levering af produkter:

— rettidig levering af interviews, filmmateriale og/eller tv- og radiopakker til tv- og radioselskaberne i relevant udsendelseskvalitet, til internettet eller til nye medier

— i hele kontraktens løbetid opretholde et permanent arkiv med alt produceret filmmateriale og radiopakker, inklusive alle originale filmoptagelser, lydoptagelser og tilhørende metadata:

o Kontrahenten får udstukket retningslinjer fra Europa-Parlamentet for det krævede resumé af indhold og metadata, og disse retningslinjer skal følges.

o Et onlineregister til arkivet stilles til rådighed for de brugere, som informationskontoret i Det Forenede Kongerige udpeger.

o Arkiveringshyppighed, -omfang og -format samt alle relevante tekniske arkivaliedetaljer vil blive aftalt mellem kontrahenten, Europa-Parlamentets av-afdeling og informationskontoret i Det Forenede Kongerige.

— På anmodning forsyne Europa-Parlamentets relevante tjenestegrene med produceret materiale i relevante formater til udsendelse på tv og radio, onlinemedier og nye medier.

Mit diesem Auftrag erwirbt das Europäische Parlament audiovisuelle Dienstleistungen für die Produktion von hochwertigem Sendematerial für Rundfunk und Fernsehen betreffend Themen, die für die Europäische Union und die Aktivitäten des Europäischen Parlaments von Bedeutung sind und mit den Prioritäten und Interessen der britischen Nachrichtenredakteure übereinstimmen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Hervorhebung der Rolle des Europäischen Parlaments bei den Verhandlungen über den Prozess des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

Vor der Produktion:

— Recherche der Prioritäten und Interessen britischer Nachrichtenredakteure und politischer Korrespondenten,

— Zusammenarbeit mit dem Pressesprecher des Informationsbüros im Vereinigten Königreich in London und den Pressediensten des Parlaments in Brüssel und Straßburg,

— Zusammenarbeit mit den Pressereferenten aller im Europäischen Parlament vertretenen Fraktionen,

— Einigung mit dem Informationsbüro im Vereinigten Königreich über den Dienstplan für die anstehende Produktionswoche auf der Grundlage der Tätigkeiten des Europäischen Parlaments sowie Einbeziehung kurzfristiger Entwicklungen oder Vorschläge.

Produktion:

— Teilnahme an Parlamentssitzungen in Straßburg und Parlamentssitzungen und Tagungswochen der Ausschüsse in Brüssel (siehe 3.5),

— Durchführung von Fernseh- und Radiointerviews, Erzeugung von Atmos für den Rundfunk und Erstellung von unterstützendem Filmmaterial und/oder Bearbeitung von sendefertigen Rundfunk- und Fernsehpaketen, welche die Prioritäten und Interessen der Redakteure und politischen Korrespondenten widerspiegeln und die Rolle des Europäischen Parlaments und seiner Mitglieder bei den Austrittsverhandlungen des Vereinigten Königreiches aus der EU hervorheben, wie im Vorfeld der Produktion ermittelt.

Promotion:

— Knüpfung von geeigneten Kontakten mit allen Sendeanstalten des Vereinigten Königreichs, einschließlich der regionalen, lokalen und unabhängigen Nachrichtenredakteuren bei Rundfunk und Fernsehen, und mit neuen und Online-Medien, zu folgenden Zwecken:

o Benachrichtigung der Sendeanstalten über die Tagesordnung des Parlaments und seiner Ausschüsse in den anstehenden Wochen und Monaten, um kurz- und langfristige Planungen zu ermöglichen,

o Promotion der Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und des Filmmaterials sowie der angebotenen Aufzeichnungen bei Sendeanstalten,

o Vorschläge von Paketen und Interviews, die für die Sendeanstalten von Interesse sein könnten,

— Entwicklung einer Werbestrategie, um sicherzustellen, dass mindestens ein Drittel der insgesamt produzierten Pakete in jedem Abrechnungszeitraum tatsächlich ausgestrahlt wird. Die Strategie wird bei Sitzungen zur Auftragsabwicklung mit dem Informationsbüro im Vereinigten Königreich überprüft und gegebenenfalls geändert.

Lieferung der Produkte:

— rechtzeitige Lieferung von Interviews, Filmmaterial und/oder Rundfunk- und Fernsehpaketen an die Sendeanstalten in einer für die Ausstrahlung, das Internet oder die neuen Medien geeigneten Qualität,

— Pflege des Dauerarchivs während der gesamten Laufzeit des Vertrags, welches das gesamte produzierte Filmmaterial und alle produzierten Rundfunkpakete, einschließlich aller Aufnahmen, Aufzeichnungen und entsprechenden Metadaten, enthält:

o Der Auftragnehmer erhält vom Europäischen Parlament Leitlinien zur Zusammenfassung der Inhalte und erforderlichen Metadaten und muss sich an diese Leitlinien halten,

o den vom Informationsbüro im Vereinigten Königreich bestimmten Benutzern wird ein spezielles Online-Verzeichnis des Archivs zur Verfügung gestellt,

o Häufigkeit, Umfang, Format und alle einschlägigen technischen Daten des Archivs werden zwischen dem Auftragnehmer, dem Referat Audiovisuelle Medien des Europäischen Parlaments und dem Informationsbüro im Vereinigten Königreich vereinbart,

— auf Anfrage Bereitstellung von Produktionsmaterial für die entsprechenden Abteilungen des Europäischen Parlaments in einem für die Ausstrahlung, Online- oder neuen Medien geeigneten Format.

Under the contract, the European Parliament will purchase audiovisual services for the production of broadcast-quality TV and radio material concerning topics of relevance to the European Union and the activities of the European Parliament and consistent with UK news editors' priorities and interests. Particular attention will be paid to highlighting the role of the European Parliament in the negotiations of the process of exiting of the European Union by the United Kingdom.

Prior to production:

— research the priorities and interests of UK news editors and political correspondents,

— liaise with the UK Office's Press Officer in London and with Parliament's press services in Brussels and in Strasbourg,

— liaise with press officers in all of the European Parliament's political groups,

— agree with the UK Office a schedule of service for the next production week based on the activities of the European Parliament, and also providing for last-minute developments or suggestions.

Production:

— attend Parliament sessions in Strasbourg, and Parliament sessions and committee weeks in Brussels (see 3.5 below),

— conduct TV and radio interviews, radio atmos and produce supporting footage and/or edit ready-to-broadcast radio and television packages, which reflect the priorities and interests of editors and political correspondents which highlight the role in the UK's EU exit negotiations played by the European Parliament and its Members, as identified in pre-production research.

Promotion:

— develop appropriate contacts with all UK broadcasting organisations, including regional, local and independent television and radio news editors and new and online media, with the purpose of:

o informing broadcasters of the agenda in the Parliament and its committees for the forthcoming weeks and months with a view to enabling short-term and long-term planning,

o promoting the television and radio service and footage and recordings on offer to broadcasters,

o suggesting packages or interviews that may be of interest to broadcasters,

— design a promotion strategy with a view to ensuring that a least one third of the total number of packages produced are effectively broadcast in each invoicing period. The strategy will be reviewed and adjusted as necessary at contract management meetings with the UK Office.

Delivery of products:

— supply in a timely manner the interviews, footage and/or television and radio packages to broadcasters in appropriate quality for broadcast, the Internet or for new media,

— maintain throughout the life of the contract a permanent archive of all production footage and radio packages produced, including all original shootings, recordings and corresponding metadata:

o the contractor will be given guidelines by the European Parliament regarding the summary of content and metadata required, and will abide by these guidelines,

o an online inventory of the archive will be made available to users designated by the UK Office,

o the frequency, extent, format and all relevant technical details of the archive will be agreed between the contractor, the European Parliament's Audiovisual Unit and the UK Office,

— provide on request the European Parliament's relevant departments with production material in appropriate format for broadcast, online media or new media.

En virtud de este contrato, el Parlamento Europeo podrá adquirir servicios audiovisuales para producir material con la calidad necesaria para su emisión en televisión y radio sobre temas relevantes para la Unión Europea y las actividades del Parlamento Europeo y en conformidad con los intereses y prioridades de los editores de noticias británicos. Se prestará especial atención a poner de relieve el papel del Parlamento Europeo en las negociaciones del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Antes de la producción:

— investigar las prioridades e intereses de los nuevos editores y corresponsales políticos del Reino Unido,

— colaborar con el oficial de la oficina de prensa del Reino Unido en Londres y con los servicios de prensa del Parlamento en Bruselas y Estrasburgo,

— colaborar con los oficiales de prensa en todos los grupos políticos del Parlamento Europeo,

— acordar con la Oficina del Reino Unido un calendario de servicios para la próxima semana de producción en base a las actividades del Parlamento Europeo, y prever progresos o sugerencias de última hora.

Producción:

— asistir a las sesiones del Parlamento en Estrasburgo, a las sesiones del Parlamento en Bruselas y a las semanas de reuniones de las comisiones parlamentarias en Bruselas (véase el apartado 3.5),

— realizar entrevistas por radio y televisión, radiotransmitir con sonido envolvente y producir imágenes de apoyo y/o edición de paquetes de televisión y de radio listos para la transmisión, que reflejen las prioridades y los intereses de los editores y corresponsales políticos que subrayan el papel que juegan el Parlamento Europeo y sus miembros en las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea, como se determina en la investigación de pre-producción,

Promoción:

— desarrollar los contactos apropiados con todos los organismos de radiodifusión en el Reino Unido, incluidos los editores de noticias radiofónicas y de televisión independientes, regionales y locales, y los medios de comunicación nuevos y en línea, con el fin de:

o informar a los operadores de radiodifusión de la agenda del Parlamento y de sus comisiones para las próximas semanas y meses con vistas a permitir la planificación a corto y largo plazo,

o promover el servicio de radio y televisión y las imágenes y grabaciones disponibles para los operadores de radiodifusión,

o sugerir paquetes o entrevistas que puedan ser de interés para los operadores de radiodifusión,

— diseñar una estrategia de promoción a fin de velar por que al menos un tercio del número total de paquetes producidos sea emitido eficazmente en cada período de facturación. La estrategia se revisará y se ajustará, en caso necesario, en las reuniones de gestión de contratos con la oficina del Reino Unido.

Entrega de los productos:

— suministrar, a su debido momento, las entrevistas, imágenes y/o paquetes de radio y televisión a los operadores de radiodifusión con la calidad adecuada para su difusión, internet o para nuevos medios de comunicación,

— mantener durante todo el período de vigencia del contrato, de manera permanente, un archivo de todas las imágenes de producción y paquetes de radio producidos, incluyendo todas las filmaciones y grabaciones originales, así como los metadatos correspondientes:

o el contratista recibirá directrices del Parlamento Europeo en relación con el resumen de contenidos y metadatos exigidos, y deberá ajustarse a dichas directrices,

o se pondrá a disposición de los usuarios designados por la oficina del Reino Unido un inventario en línea del archivo,

o la frecuencia, el alcance, el formato y todos los datos técnicos relevantes de este archivo se acordarán entre el contratista, la Unidad de Medios Audiovisuales del Parlamento Europeo y la oficina del Reino Unido,

— proporcionar, previa petición, a los servicios pertinentes del Parlamento Europeo material de producción en un formato apropiado para su difusión, los medios de comunicación en línea y los nuevos medios de comunicación.

Euroopan parlamentti hankkii tämän sopimuksen yhteydessä audiovisuaalisia palveluja sellaisen lähetyslaatuisen televisio- ja radiomateriaalin tuotantoa varten, joka koskee Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin toimien kannalta merkittäviä aiheita ja joka vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan uutistoimittajien painopistealueita ja kiinnostuksen kohteita. Erityistä huomiota kiinnitetään Euroopan parlamentin aseman korostamiseen neuvotteluissa, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan poistumisprosessia Euroopan unionista.

Ennen tuotantoa:

— Yhdistyneen kuningaskunnan uutistoimittajien ja poliittisten kirjeenvaihtajien painopistealueiden ja kiinnostuksen kohteiden tutkiminen,

— yhteistoiminta Yhdistyneen kuningaskunnan -toimiston lehdistövirkailijan kanssa Lontoossa ja parlamentin lehdistöpalvelujen kanssa Brysselissä ja Strasbourgissa,

— yhteistyö lehdistövirkailijoiden kanssa Euroopan parlamentin kaikissa poliittisissa ryhmissä,

— palveluaikataulusta sopiminen Yhdistyneen kuningaskunnan -toimiston kanssa seuraavaa tuotantoviikkoa varten Euroopan parlamentin toimien perusteella sekä viime hetken muutoksiin tai ehdotuksiin varautuminen.

Tuotanto:

— osallistuminen parlamentin istuntoihin Strasbourgissa sekä parlamentin istuntoihin ja valiokuntien kokouksille varatuille viikoille Brysselissä (katso jäljempänä kohta 3.5),

— televisio- ja radiohaastattelujen toteuttaminen, taustaäänien radionauhoitukset ja soveltuvan filmiaineiston tuotanto ja/tai lähetysvalmiiden radio- ja televisiopakettien editointi. Tuotosten on heijastettava toimittajien ja poliittisten kirjeenvaihtajien painopistealueita ja kiinnostuksen kohteita ja korostettava Euroopan parlamentin ja sen jäsenten tehtävää neuvotteluissa, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan poistumista Euroopan unionista (ennen tuotantoa suoritetussa tutkimuksessa määritetyn mukaisesti).

Tiedottaminen:

— asianmukaisten yhteyksien kehittäminen kaikkiin Yhdistyneen kuningaskunnan lähetystoimintaa harjoittaviin organisaatioihin, mukaan luettuina alueelliset, paikalliset ja itsenäiset television ja radion uutistoimittajat ja uudet tiedotusvälineet ja verkkotiedotusvälineet, seuraavia tarkoituksia varten:

o parlamentin ja sen valiokuntien tulevien viikkojen ja kuukausien työjärjestyksestä tiedottaminen lähetystoiminnan harjoittajille lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelun mahdollistamiseksi,

o tarjottavien televisio- ja radiopalvelujen ja filmiaineiston ja äänitysten mainostaminen lähetystoiminnan harjoittajille,

o lähetystoiminnan harjoittajia mahdollisesti kiinnostavien pakettien tai haastattelujen ehdottaminen,

— edistämisstrategian suunnittelu siten, että varmistetaan, että vähintään kolmannes tuotettujen pakettien kokonaismäärästä lähetetään kunkin laskutuskauden aikana. Strategia tarkastetaan ja sitä mukautetaan tarpeen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan -toimiston kanssa järjestettävissä sopimuksen hallinnointia koskevissa kokouksissa.

Tuotteiden toimittaminen:

— haastattelujen, filmiaineiston ja/tai televisio- ja radiopakettien oikea-aikainen toimittaminen lähetystoiminnan harjoittajille. Toimitusten laadun on oltava soveltuva lähettämistä, internetiä tai uusia tiedotusvälineitä varten,

— pysyvän arkiston ylläpitäminen sopimuksen koko keston ajan kaikesta tuotetusta tuotantofilmiaineistosta ja radiopaketeista, mukaan luettuina kaikki alkuperäiset kuvaukset, nauhoitukset ja asiaankuuluvat metatiedot, seuraavasti:

o Euroopan parlamentti antaa sopimusosapuolelle suuntaviivat sisällön tiivistelmistä ja vaadituista metatiedoista, ja sopimusosapuolen on noudatettava näitä suuntaviivoja,

o arkistoa koskeva verkkoluettelo annetaan Yhdistyneen kuningaskunnan -toimiston määrittämien käyttäjien saataville,

o sopimusosapuoli, Euroopan parlamentin audiovisuaaliyksikkö ja Yhdistyneen kuningaskunnan -toimisto sopivat arkistoa koskevista toimitusväleistä, laajuudesta, muodosta ja asiaankuuluvista teknisistä yksityiskohdista,

— Euroopan parlamentin asiaankuuluvien osastojen pyynnöstä tuotantomateriaalien toimittaminen soveltuvassa muodossa lähettämistä, verkkotiedotusvälineitä tai uusia tiedotusvälineitä varten.

Aux termes du contrat, le Parlement européen acquerra des services audiovisuels pour la production de programmes de télévision et de radio avec une qualité propre à la diffusion sur des sujets en rapport avec l'Union européenne et les activités du Parlement européen et conformes aux priorités et aux intérêts des directeurs de l'information du Royaume-Uni. Il conviendra d'accorder une attention particulière au rôle joué par le Parlement européen dans les négociations conduisant à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Préproduction:

— déterminer les priorités et les intérêts des directeurs de l'information et des correspondants politiques du Royaume-Uni,

— assurer la liaison avec l'attaché de presse du bureau du Royaume-Uni à Londres et avec les services de presse du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg,

— assurer la liaison avec les attachés de presse dans tous les groupes politiques du Parlement européen,

— convenir avec le bureau du Royaume-Uni d'une liste de services pour la semaine de production suivante sur la base des activités du Parlement européen, et fournir également des informations de dernière minute ou des suggestions.

Production:

— assister aux sessions du Parlement à Strasbourg ainsi qu'aux sessions et aux semaines de réunion des commissions du Parlement à Bruxelles (voir point 3.5 ci-après),

— organiser des entretiens à la télévision et à la radio, son en Atmos, et produire des séquences complémentaires et/ou éditer des programmes prêts à être diffusés pour la télévision et la radio, qui devront refléter les priorités et les intérêts des directeurs de l'information et des correspondants politiques et qui soulignent le rôle joué par le Parlement européen et ses députés dans les négociations conduisant à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, comme défini dans le cadre de la préproduction.

Promotion:

— développer des contacts appropriés avec tous les organismes de radiodiffusion du Royaume-Uni, y compris les directeurs de l'information de télévisions et de radios régionales, locales et indépendantes, les nouveaux médias et les médias en ligne, en vue:

o d'informer les radiodiffuseurs sur l'ordre du jour du Parlement et ses commissions pour les semaines et les mois à venir afin de permettre une planification à court et à long terme,

o de promouvoir le service de télévision et de radio et les séquences et enregistrements proposés aux radiodiffuseurs,

o de suggérer des programmes ou des entretiens susceptibles d'intéresser les radiodiffuseurs,

— de concevoir une stratégie de promotion afin de s'assurer qu'au moins un tiers du nombre total des programmes produits sont effectivement diffusés durant chaque période de facturation. La stratégie sera examinée et adaptée en fonction des besoins lors des réunions de gestion du contrat avec le bureau du Royaume-Uni.

Livraison des produits:

— fourniture en temps utile d'entretiens, de séquences et/ou de programmes de radio et de télévision aux radiodiffuseurs dans une qualité appropriée pour la diffusion, pour l'internet ou les nouveaux médias,

— maintenir tout au long de la durée du contrat des archives permanentes de toutes les séquences de production et de tous les programmes radio produits, y compris tous les tournages originaux, les enregistrements originaux et les métadonnées correspondantes:

o le contractant recevra des lignes directrices de la part du Parlement européen concernant le résumé du contenu et des métadonnées requis, et il devra s'y conformer,

o un répertoire en ligne des archives sera mis à la disposition des utilisateurs désignés par le bureau du Royaume-Uni,

o la fréquence, l'ampleur, le format et tous les détails techniques pertinents des archives seront convenus entre le contractant, l'unité de l'audiovisuel du Parlement européen et le bureau du Royaume-Uni,

— fournir, à la demande des services compétents du Parlement européen, le matériel de production dans un format adapté à la diffusion, aux médias en ligne ou aux nouveaux médias.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αγοράσει οπτικοακουστικές υπηρεσίες για την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού υλικού ποιότητας εκπομπής σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και που συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα των διευθυντών ειδήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν από την παραγωγή:

— διερεύνηση των προτεραιοτήτων και των ενδιαφερόντων των διευθυντών ειδήσεων και των πολιτικών ανταποκριτών του Ηνωμένου Βασιλείου,

— επικοινωνία με τον υπεύθυνο Τύπου του γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο και με τις υπηρεσίες Τύπου του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο,

— επικοινωνία με τους υπεύθυνους Τύπου σε όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

— καθορισμός σε συνεννόηση με το γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου ενός προγράμματος υπηρεσιών για την επόμενη εβδομάδα παραγωγής βάσει των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας επίσης μια πρόβλεψη για εξελίξεις της τελευταίας στιγμής ή προτάσεις.

Παραγωγή:

— παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς και των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου και των εβδομάδων των επιτροπών στις Βρυξέλλες (βλέπε σημείο 3.5 κατωτέρω),

— διεξαγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, ραδιοφωνικών εκπομπών τύπου «atmos» και παραγωγή υλικού υποστήριξης ή/και επεξεργασία έτοιμων προς μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών πακέτων, τα οποία αντανακλούν τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα των συντακτών και των πολιτικών ανταποκριτών και αναδεικνύουν τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι βουλευτές του κατά τις διαπραγματεύσεις εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, όπως ορίζεται στην έρευνα προπαραγωγής.

Προώθηση:

— ανάπτυξη κατάλληλων επαφών με όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, τοπικών και ανεξάρτητων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διευθυντών ειδήσεων, καθώς και των νέων και επιγραμμικών μέσων, με σκοπό:

o την ενημέρωση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων σχετικά με την ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου και των επιτροπών για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες προκειμένου να καταστεί δυνατός ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός,

o την προώθηση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, του ανεπεξέργαστου υλικού και των εγγραφών που παρέχονται προς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς,

o την πρόταση πακέτων ή συνεντεύξεων που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς,

— σχεδιασμός μιας στρατηγικής προώθησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού πακέτων που παράγονται μεταδίδονται αποτελεσματικά σε κάθε περίοδο τιμολόγησης. Η στρατηγική θα επανεξεταστεί και θα προσαρμοστεί όπως απαιτείται κατά τις συναντήσεις διαχείρισης της σύμβασης με το γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράδοση των προϊόντων:

— έγκαιρη παροχή των συνεντεύξεων, του ανεπεξέργαστου υλικού ή/και των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πακέτων στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε κατάλληλη ποιότητα για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, για το διαδίκτυο ή για νέα μέσα επικοινωνίας,

— διατήρηση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ενός μόνιμου αρχείου όλων των ανεπεξέργαστων υλικών παραγωγής και των ραδιοφωνικών πακέτων που έχουν παραχθεί, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχικών λήψεων, των εγγραφών και των αντίστοιχων μεταδεδομένων:

o ο ανάδοχος θα λάβει κατευθυντήριες γραμμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την περίληψη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων που απαιτούνται και θα πρέπει να τηρήσει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές,

o ένας επιγραμμικός κατάλογος του αρχείου θα διατεθεί στους χρήστες που θα ορίσει το γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου,

o η συχνότητα, η έκταση, η μορφή και όλες οι σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες του αρχείου θα συμφωνηθούν μεταξύ του αναδόχου, της οπτικοακουστικής μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου,

— παροχή, κατόπιν αιτήματος των σχετικών τμημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υλικού παραγωγής σε κατάλληλη μορφή για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, για επιγραμμικά μέσα ή νέα μέσα επικοινωνίας.

Nell'ambito dell'appalto, il Parlamento europeo acquisterà servizi audiovisivi per la produzione di materiale radiofonico e televisivo di qualità adatta alla trasmissione, riguardante argomenti di particolare importanza per l'Unione europea e le attività del Parlamento europeo e coerente con le priorità e gli interessi dei caporedattori britannici. Un'attenzione particolare sarà rivolta ad evidenziare il ruolo del Parlamento europeo nelle negoziazioni del processo di uscita dall'Unione europea da parte del Regno Unito.

Prima della produzione:

— ricercare le priorità e gli interessi dei caporedattori e dei corrispondenti politici britannici,

— instaurare contatti con l'addetto stampa dell'Ufficio nel Regno Unito a Londra e con i servizi stampa del Parlamento a Bruxelles e Strasburgo,

— instaurare contatti con gli addetti stampa in tutti i gruppi politici del Parlamento europeo,

— convenire con l'Ufficio nel Regno Unito un piano di servizio per la prossima settimana di produzione basato sulle attività del Parlamento europeo e provvedere inoltre a sviluppi o suggerimenti dell'ultimo minuto.

Produzione:

— partecipare alle sessioni del Parlamento a Strasburgo, nonché alle sessioni del Parlamento e alle settimane delle commissioni a Bruxelles (cfr. successivo punto 3.5),

— condurre interviste televisive e radiofoniche, produrre e radiotrasmettere con suono atmos filmati a supporto e/o preparare pacchetti radiofonici e televisivi pronti alla trasmissione che riflettano le priorità e gli interessi dei redattori e corrispondenti politici ed evidenzino il ruolo svolto dal Parlamento europeo e dai suoi membri nelle negoziazioni di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, secondo quanto identificato nella ricerca preliminare alla produzione.

Promozione:

— sviluppare idonei contatti con tutti gli organismi di radiodiffusione britannici, compresi i caporedattori di televisioni e radio regionali, locali e indipendenti, i nuovi media e i mezzi di comunicazione in linea, allo scopo di:

o informare le emittenti in merito all'agenda del Parlamento e delle sue commissioni per le prossime settimane e i prossimi mesi, in modo da consentire una pianificazione a breve e a lungo termine,

o promuovere i servizi televisivi e radiofonici, nonché i filmati e le registrazioni offerti alle emittenti,

o suggerire pacchetti o interviste che potrebbero interessare le emittenti,

— elaborare una strategia promozionale intesa a garantire che almeno un terzo del numero totale di pacchetti prodotti venga effettivamente trasmesso in ogni periodo di fatturazione. La strategia sarà riveduta e adattata ove necessario durante le riunioni per la gestione del contratto con l'Ufficio nel Regno Unito.

Consegna dei prodotti:

— fornire in tempo utile alle emittenti le interviste, i filmati e/o i pacchetti televisivi e radiofonici di qualità adatta alla trasmissione, a Internet o ai nuovi media,

— mantenere durante tutto il periodo contrattuale un archivio permanente di tutti i filmati di produzione e pacchetti radiofonici prodotti, comprendente tutte le riprese e le registrazioni originali e i metadati corrispondenti:

o il contraente riceverà orientamenti da parte del Parlamento europeo in merito alla sintesi del contenuto e dei metadati richiesta e dovrà attenersi a tali orientamenti,

o un inventario in linea dell'archivio sarà messo a disposizione degli utenti designati dall'Ufficio nel Regno Unito,

o la frequenza, la portata, il formato e tutti i dettagli tecnici rilevanti dell'archivio saranno convenuti tra il contraente, l'unità Audiovisivi del Parlamento europeo e l'Ufficio nel Regno Unito,

— su richiesta, fornire ai servizi pertinenti del Parlamento europeo materiali di produzione nel formato adatto per la trasmissione, i mezzi di comunicazione in linea o i nuovi media.

In het kader van onderhavige opdracht zal het Europees Parlement audiovisuele diensten inkopen voor de productie van uitzendklaar tv- en radiomateriaal over zaken die relevant zijn voor de Europese Unie en de activiteiten van het Europees Parlement en die stroken met de prioriteiten en belanghebbenden van Britse nieuwsredacteurs. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het benadrukken van de rol van het Europees Parlement bij de onderhandelingen over het proces van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Voorafgaand aan productie:

— onderzoek verrichten naar de prioriteiten en belangen van de Britse nieuwsredacteurs en politieke correspondenten,

— contacten onderhouden met de persvoorlichter van het Britse kantoor en met de persdiensten van het Parlement in Brussel en in Straatsburg,

— contacten onderhouden met persvoorlichters in alle politieke groepen van het Europees Parlement,

— overeenstemming bereiken met het Britse kantoor over een dienstenschema voor de volgende productieweek op basis van de activiteiten van het Europees Parlement, en tevens instaan voor lastminuteontwikkelingen of -suggesties.

Productie:

— zittingen van het Parlement in Straatsburg bijwonen, alsook zittingen van het Parlement en commissieweken in Brussel (zie 3.5 hierna),

TV- en radio-interviews leiden, sfeergeluiden opnemen en ondersteunende beelden produceren en/of uitzendklare radio- en televisiepakketten maken, die de prioriteiten en belangen van redacteurs en politieke correspondenten weergeven die de rol benadrukken van het Europees Parlement en zijn leden bij de onderhandelingen over de uitstap van het VK uit de EU, zoals vastgesteld tijdens preproductieonderzoek.

Promotie:

— gepaste contacten opbouwen met alle omroeporganisaties in het VK, waaronder regionale, plaatselijke en onafhankelijke televisie- en radionieuwsredacteurs en nieuwe en onlinemedia, met als doel:

o omroepen te informeren over de agenda van het Parlement en zijn comités voor de komende weken en maanden om korte- en langetermijnplanning mogelijk te maken,

o promotie te maken voor de televisie- en radiodienst en beelden en opnames die ter beschikking staan van omroepen,

o pakketten of interviews voor te stellen die omroepen mogelijk kunnen interesseren,

— een promotiestrategie uitwerken om ervoor te zorgen dat ten minste een derde van het totale aantal geproduceerde pakketten daadwerkelijk wordt uitgezonden in elke factuurperiode. De strategie zal indien nodig worden herzien en aangepast tijdens opdrachtbeheerbijeenkomsten met het Britse kantoor.

Levering van producten:

— de interviews, beelden en/of televisie- en radiopakketten tijdig leveren aan omroepen, in een kwaliteit die geschikt is voor uitzending, internet of voor nieuwe media,

— gedurende de hele looptijd van de opdracht een permanent archief bijhouden van alle productiebeelden en radiopakketten, met inbegrip van alle originele beeld- en geluidsopnames en overeenkomstige metadata:

o de contractant zal van het Europees Parlement richtsnoeren krijgen betreffende de vereiste samenvatting van inhoud en metadata, en moet deze richtsnoeren naleven,

o een online-inventaris van het archief zal ter beschikking worden gesteld van gebruikers die door het Britse kantoor zijn aangesteld,

o de frequentie, de omvang, het formaat en alle relevante technische details van het archief zullen worden overeengekomen tussen de contractant, de afdeling Audiovisuele Media van het Europees Parlement en het Britse kantoor,

— de relevante afdelingen van het Europees Parlement op verzoek voorzien van productiemateriaal in een geschikt formaat voor omroep, onlinemedia en nieuwe media.

No âmbito do contrato, o Parlamento Europeu irá adquirir serviços audiovisuais para a produção de material de televisão e rádio de transmissão de qualidade sobre tópicos relevantes para a União Europeia e as atividades do Parlamento Europeu e em conformidade com as prioridades e interesses dos editores das redações britânicas. Será prestada uma atenção especial ao realce do papel do Parlamento Europeu nas negociações do processo de saída da União Europeia pelo Reino Unido.

Antes da produção:

— investigação das prioridades e os interesses dos editores das redações britânicas e dos correspondentes políticos,

— colaboração com o Gabinete de Imprensa do Reino Unido em Londres e com os Serviços de Imprensa do Parlamento em Bruxelas e Estrasburgo,

— colaboração com os gabinetes de imprensa em todos os grupos políticos do Parlamento Europeu,

— acordo com o Gabinete do Reino Unido de um calendário de serviço para a próxima semana de produção com base nas atividades do Parlamento Europeu, prevendo também desenvolvimentos ou sugestões de última hora.

Produção:

— assistência às sessões do Parlamento em Estrasburgo e às semanas de reuniões de comissões e sessões parlamentares em Bruxelas (ver 3.5 abaixo),

— realização de entrevistas de rádio e televisão, rádiotransmissão com som atmos e produção de imagens de apoio e/ou edição de pacotes de televisão e de rádio prontos a transmitir, que refletem as prioridades e os interesses dos editores e dos correspondentes políticos que realçam o papel desempenhado pelo Parlamento Europeu e seus deputados nas negociações de saída da UE pelo Reino Unido, conforme identificado na investigação de pré-produção.

Promoção:

— desenvolvimento de contactos adequados com todas as organizações de radiodifusão do Reino Unido, incluindo editores de notícias de rádio e televisão regionais, locais e independentes e meios de comunicação novos e em linha, com o objetivo de:

o informar os operadores de radiodifusão da agenda no Parlamento e nas suas comissões para as semanas e meses seguintes com vista a permitir um planeamento a curto e longo prazo,

o promover o serviço de rádio e televisão e imagens e gravações disponíveis para os operadores de radiodifusão,

o sugerir pacotes ou entrevistas que possam interessar aos operadores de radiodifusão,

— conceção de uma estratégia de promoção com vista a garantir que pelo menos um terço do número total de pacotes produzidos é efetivamente transmitido em cada período de faturação. A estratégia será revista e adaptada, consoante as necessidades, em reuniões de gestão do contrato com o Gabinete do Reino Unido.

Entrega de produtos:

— fornecimento, de forma atempada, das entrevistas, imagens e/ou pacotes de rádio e televisão aos operadores de radiodifusão com qualidade adequadas para radiodifusão, Internet ou para novos meios de comunicação,

— manutenção de um arquivo permanente de todas as imagens de produção e pacotes de rádio produzidos, durante a validade do contrato, incluindo todas as filmagens, gravações originais e metadados correspondentes:

o o contratante irá receber orientações pelo Parlamento Europeu relativamente ao resumo do conteúdo e metadados exigidos, e irá obedecer a estas orientações,

o um inventário em linha do arquivo será disponibilizado aos utilizadores designados pelo Gabinete no Reino Unido,

o a frequência, extensão, o formato e todos os pormenores técnicos relevantes do arquivo serão acordados entre o contratante, a Unidade Audiovisual do Parlamento Europeu e o Gabinete do Reino Unido,

— fornecimento, a pedido, dos serviços competentes do Parlamento Europeu com material de produção num formato apropriado para radiodifusão, meios de comunicação em linha ou novos meios de comunicação.

Inom ramen för kontraktet ska Europaparlamentet köpa audiovisuella tjänster för produktion av tv- och radiomaterial av sändningskvalitet om ämnen med relevans för Europeiska unionen och Europaparlamentets verksamheter, i linje med brittiska nyhetsredaktörers prioriteringar och intressen. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att belysa Europaparlamentets roll i förhandlingarna avseende processen kring Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.

Innan produktion, enligt följande:

— Undersöka vilka prioriteringar och intressen brittiska nyhetsredaktörer och politiska korrespondenter har.

— Samarbeta med pressekreteraren vid kontoret i Förenade kungariket (i London) och med Europaparlamentets pressavdelning i Bryssel och i Strasbourg.

— Samarbeta med pressekreterare i alla Europaparlamentets politiska grupper.

— Fastställa ett tjänsteschema för nästa produktionsvecka tillsammans med kontoret i Förenade kungariket, på grundval av Europaparlamentets verksamheter, och samtidigt sörja för händelseutvecklingar eller förslag i sista minuten.

Produktion, enligt följande:

— Närvara vid Europaparlamentets sammanträden i Strasbourg och vid Europaparlamentets sammanträden och utskottsveckor i Bryssel (se 3.5 nedan).

— Genomföra tv- och radiointervjuer, spela in atmosfärljud till radio och producera understödjande filmsekvenser och/eller redigera sändningsklara radio- och tv-paket. Dessa ska återspegla redaktörers och politiska korrespondenters prioriteringar och intressen som belyser den roll som Europaparlamentet och dess ledamöter spelar i förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur EU, såsom fastställts genom efterforskningar i förproduktionen.

Marknadsföring, enligt följande:

— Utveckla lämpliga kontakter med alla brittiska programföretag, inbegripet regionala, lokala och oberoende nyhetsredaktörer för tv och radio samt nya medier och onlinemedier, i syfte att

o informera programföretag om Europaparlamentets och dess utskotts dagordning för de kommande veckorna och månaderna i syfte att möjliggöra planering på kort och lång sikt,

o marknadsföra de tv- och radiotjänster samt filmsekvenser och upptagningar som erbjuds till programföretag, och

o föreslå paket eller intervjuer som kan vara av intresse för programföretag.

— Utarbeta en marknadsföringsstrategi för att säkerställa att minst en tredjedel av det totala antalet paket som produceras verkligen sänds under varje faktureringsperiod. Strategin kommer att ses över och justeras vid behov under kontraktsförvaltningsmöten med kontoret i Förenade kungariket.

Leverans av produkter, enligt följande:

— Tillhandahålla programföretag intervjuerna, filmsekvenserna och/eller tv- och radiopaketen inom tidsramarna i lämplig kvalitet för sändningsändamål, till internet eller för nya medier.

— Upprätthålla, under kontraktets hela löptid, ett permanent arkiv med alla producerade radiopaket och filmsekvenser från produktionen, inbegripet alla inspelningar, upptagningar och motsvarande metadata i original, enligt följande:

o Uppdragstagaren kommer att ges riktlinjer av Europaparlamentet avseende sammanfattningen av det innehåll och den metadata som krävs. Uppdragstagaren ska följa dessa riktlinjer.

o En online-företeckning över arkivet kommer att göras tillgänglig för användare. Dessa har utsetts av kontoret i Förenade kungariket.

o Frekvens, omfattning, format och alla relevanta tekniska detaljer avseende arkivet ska avtalas om mellan uppdragstagaren, Europaparlamentets audiovisuella enhet och kontoret i Förenade kungariket.

— Förse, på begäran, relevanta avdelningar vid Europaparlamentet med produktionsmaterial i lämpligt format för sändningsändamål, till onlinemedier eller för nya medier.

Na základě této smlouvy může Evropský parlament nakupovat audiovizuální služby pro výrobu televizního a rozhlasového materiálu ve vysílací kvalitě o tématech s významem pro Evropskou unii a činnosti Evropského parlamentu konzistentního s prioritami a zájmy redaktorů zpravodajství ve Spojeném království. Zvláštní pozornost bude věnována zdůraznění úlohy Evropského parlamentu při jednáních o procesu vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Předprodukční činnosti:

— výzkumné priority a zájmy redaktorů zpravodajství a politických korespondentů ze Spojeného království,

— kontakty s tiskovým referentem kanceláře Spojeného království v Londýně a s tiskovými službami parlamentu v Bruselu a Štrasburku,

— spojení s tiskovými referenty ve všech politických skupinách Evropského parlamentu,

— odsouhlasení harmonogramu služeb na další výrobní týden v závislosti na činnostech Evropského parlamentu s kanceláří ve Spojeném království a také na pokrytí aktuálního vývoje nebo návrhů.

Výroba:

— účast na parlamentních zasedáních ve Štrasburku a na parlamentních zasedáních a poradních týdnech v Bruselu (viz 3.5 níže),

— uskutečnění televizních a rozhlasových rozhovorů, rozhlasových atmosfér a zpracování podpůrné stopáže a/nebo redigování rozhlasových a televizní balíčků připravených k vysílání, které budou odrážet priority a zájmy redaktorů a politických korespondentů a které budou zdůrazňovat úlohu, jež hrají Evropský parlament a jeho členové v jednáních o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, dle vymezení v rámci předvýrobního výzkumu.

Propagace:

— vývoj příslušných kontaktů se všemi vysílacími organizacemi ve Spojeném království, včetně regionálních, místních a nezávislých televizních a rozhlasových redaktorů zpravodajství a v nových a on-line médiích, s cílem:

o informování poskytovatelů vysílání o agendě v Parlamentu a v jeho výborech pro nadcházející týdny a měsíce s cílem umožnit krátkodobé a dlouhodobé plánování,

o propagace televizní a rozhlasové služby a stopáže i záznamů, které jsou v nabídce, vysílacím stanicím,

o nabídnout balíčky či rozhovory, které mohou být v zájmu poskytovatelů vysílání,

— návrh propagační strategie s cílem zajistit, aby alespoň jedna třetina celkového počtu vyrobených balíčků byla účinně odvysílána v každém fakturačním období. Strategie bude kontrolována a podle potřeby upravována na setkáních k řízení zakázky s kanceláří ve Spojeném království.

Dodání výrobků:

— včasné dodání rozhovorů, stopáže a/nebo televizních a rozhlasových balíčků poskytovatelům vysílání v dostatečné kvalitě pro vysílání, internet nebo nová média,

— udržovat v průběhu doby trvání smlouvy stálý archiv všech vysobených produkčních stopážových a rozhlasových balíčků, včetně všech původních záběrů, záznamů a odpovídajících metadat:

o Evropský parlament předá zhotoviteli pokyny k vypracování přehledů požadovaného obsahu a metadat a zhotovitel je bude povinen dodržovat,

o online inventář k archivu bude zpřístupněna on-line uživatelům určeným kanceláří ve Spojeném království,

o četnost, míra, formát a všechny příslušné technické detaily tohoto archivu budou odsouhlaseny mezi zhotovitelem, audiovizuálním oddělením Evropského parlamentu a kanceláří ve Spojeném království,

— poskytnout na požádání příslušným oddělením Evropského parlamentu výrobní materiál v odpovídajícím formátu pro vysílání, on-line média nebo nová média.

Nimetatud lepingu raames ostab Euroopa Parlament audiovisuaalteenuseid eetrisse andmiseks, et toota sobiva kvaliteediga televisiooni- ja raadiomaterjali Euroopa Liidule oluliste teemade ning Euroopa Parlamendi tegevuse kohta ning seda kooskõlas Ühendkuningriigi uudiste toimetajate prioriteetide ja huvidega. Eritähelepanu pööratakse sellele, et tuua esile Euroopa Parlamendi roll läbirääkimistel, mis käsitlevad Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist.

Enne tootmist:

— uurida Ühendkuningriigi uudiste toimetajate ja poliitika korrespondentide prioriteete ja huve;

— suhelda Londonis asuva Ühendkuningriigi büroo pressiesindajaga ja Euroopa Parlamendi pressitalitustega Brüsselis ja Strasbourgis;

— suhelda kõigi Euroopa Parlamendi fraktsioonide pressiesindajatega;

— leppida Ühendkuningriigi bürooga kokku järgmise tootmisnädala teenuste ajakava, võttes aluseks Euroopa Parlamendi tegevused ja arvestades ka viimase minuti täiendusi või soovitusi.

Tootmine:

— osaleda parlamendi istungitel Strasbourgis ning parlamendi istungitel ja komisjonide nädalatel Brüsselis (vt 3.5 allpool);

— teha televisiooni- või raadiointervjuusid, luua raadios "atmosfääri" ning toota toetavat videomaterjali ja/või toimetada eetrisse andmiseks valmis raadio- või televisioonipakette, mis kajastavad toimetajate ja poliitika korrespondentide prioriteete ja huvisid, mis toovad esile Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide rolli Ühendkuningriigi EList lahkumist käsitlevates läbirääkimistes, nagu on määratletud eeltootmise käigus tehtud uuringutes.

Edendamine:

— luua sidemed sobivate kontaktisikutega Ühendkuningriigi ringhäälinguorganisatsioonides, sh piirkondliku, kohaliku ja sõltumatu televisiooni ja raadio uudiste toimetajad ning uus ja veebipõhine meedia, mille eesmärk on järgmine:

o teavitada ringhäälinguorganisatsioone Euroopa Parlamendi ja tema komisjonide järgnevate nädalate ja kuude tegevuskavast, et võimaldada lühi- ja pikaajalist kavandamist;

o edendada ringhäälinguorganisatsioonidele saadaval olevaid televisiooni- ja raadioteenuseid ning videomaterjali ja salvestisi;

o soovitada pakette või intervjuusid, mis võivad ringhäälinguorganisatsioonidele huvi pakkuda;

— kujundada edendamise strateegia eesmärgiga tagada, et vähemalt üks kolmandik toodetud pakettidest antakse tulemuslikult eetrisse igal arvete esitamise perioodil. Strateegia vaadatakse üle ja seda kohandatakse vajaduse korral Ühendkuningriigi bürooga peetavatel lepingu haldamise koosolekutel.

Toodete tarne:

— tarnida õigeaegselt sobiva kvaliteediga intervjuusid, videomaterjale ja/või televisiooni- ja raadiopakette ringhäälinguorganisatsioonidele eetrisse andmiseks, internetis või uue meedia kaudu levitamiseks;

— säilitada kogu lepingu kestuse vältel alaline arhiiv kogu toodetud videomaterjali ja raadiopakettide jaoks, kaasa arvatud kõik originaalmaterjalid, salvestised ja vastavad metaandmed:

o Euroopa Parlament annab töövõtjale suunised, mis on seotud sisukokkuvõtete ja vajaminevate metaandmetega, ning töövõtja peab nendest suunistest kinni;

o Ühendkuningriigi büroo määratud kasutajatele tehakse kättesaadavaks arhiivi võrgupõhine inventar;

o töövõtja, Euroopa Parlamendi audiovisuaalüksus ja Ühendkuningriigi büroo lepivad omavahel kokku arhiivi sageduses, ulatuses, vormingus ja kõikides asjakohastes tehnilistes üksikasjades;

— esitada nõudmisel Euroopa Parlamendi asjaomastele osakondadele tootmismaterjal eetrisse andmiseks, veebimeedias või uues meedias levitamiseks sobivas vormingus.

A szerződés keretében az Európai Parlament az Európai Unió szempontjából releváns témákkal, illetve az Európai Parlament tevékenységeivel kapcsolatos, a brit hírszerkesztők prioritásainak és érdeklődésének megfelelő, sugárzásra alkalmas minőségű tv- és rádióanyagok gyártására irányuló audiovizuális szolgáltatásokra tart igényt.

Ambulance Mobilisation Application and Associated Services (MP1)

The Secretary of State for Health (acting through The Department of Health) (the “Authority”) c/o Ambulance Radio Programme | Published September 15, 2016  -  Deadline February 23, 2017
This Prior Information Notice (PIN) is to notify the market of the Authority’s forthcoming procurement for a Mobilisation Application and Associated Services (MP1), which is part of its Mobile Data Vehicle Solution (“MDVS”) Programme, being led by the Ambulance Radio Programme (“ARP”).
A Bidder Event is scheduled for Thursday 13th October 2016 in Central London, England, UK at 10.30 am to brief potential bidders on this procurement. Attendance will be limited to 2 attendees per prospective bidder. Prospective bidders who are interested in attending the Bidder Event should register their attendees by emailing: arp.pmo@nhs.net by Monday 3rd October 2016.
Further details including venue information will be confirmed by email to those registering an interest to attend.

Civil engineering consultancy services

Strathclyde Partnership for Transport | Published December 13, 2016  -  Deadline January 30, 2017

Strathclyde Partnership for Transport (SPT) is seeking to renew and update their existing Design, Technical and Professional Services Framework which will be utilised to assist SPT in the delivery of projects across a number of its business streams.

The Framework will consist of the following Lots:

1 Transport Planning Consultancy Support

2 Transport Modelling Consultancy Support

3 Academic Support

4 Land Use Planning Consultancy

5 Quality Management and Safety Management Systems Certification and Approval

6 Architectural Services

7 Civil and Structural Engineering

8 Mechanical and Electrical Engineering

9 Signalling Telecoms and Control Systems

10 Energy Management and Environmental Engineering

11 Rail Engineering

12 Asset Management Engineering

13 Property Services

14 Project Office Support

15 Specialist Consultancy Support for all operational and Maintenance system improvements.

This brief is to cover transport planning for all modes of transport (including freight, cycling and walking)

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our transport planning needs:

Transport Planning;

Transport Planning Policy;

Town Planning;

Timetable planning and modelling;

Strategy Development/Strategic Project Assessment

European policy/funding;

Policy development;

Appraisal / Feasibility/Research and Analysis;

General Surveys;

Claims Advice (Loss and Expenses);

Electronic Information, CCTV, GPS, Maps, Software etc.;

Analysis and monitoring e.g. noise, air quality, visual intrusion;

Sustainable Development;

Environmental Assessments and Monitoring;

Ecology and Biodiversity studies.

This brief is to cover transport planning for all modes of transport (including freight, cycling and walking)

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our transport modeling needs.

Transport modelling and surveys (strategic and scheme specific) covering all modes of transport including freight, cycling and walking;

Appraisal / Feasibility

Railway (and any other form of transport) Model Simulation;

Passenger Flow Models;

Traffic Management and Demand Analysis;

Risk Management;

This lot is for all SPT's academic support requirements. and we may utilise this framework for any for all or any of our academic support needs.

This brief is to cover land use planning consultancy.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our land use planning needs.

Town planning

Planning Consultancy Advice for Inquiries, responses to Development Plans, Applications & Consultations

Representation at Inquiries;

Planning Legislation Advice and Approvals;

The services required for this lot are expected to be, but not limited to the provision of Work place and public safety support; occupational survey and investigation audit, certification for ISO standards, client CDM advisor or Principal Designer services to assist SPT in the delivery of SPT projects ensuring compliance with current Construction, Design and Management regulations and in line with the present and any future changes to the regulations and/or legislation. this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Quality Management and Safety Management Systems Certification and Approval requirements.

This Brief is for the provision of Architectural consultancy services to assist SPT in the delivery of projects which require an architectural input.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Architectural services:

Architecture;

Conservation;

Historic Structure Refurbishment;

Landscaping;

Space Planning & Modelling;

Site Supervision and Clerk of Works;

Access/Disability Design and Audits;

Building Surveying;

Site Supervision.

This brief is for the provision of Civil Engineering consultancy services to assist SPT in the delivery of projects which require a civil and structural engineering input.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Architectural services:

Civil Engineering

Structural Engineering;

Permanent Way Design (Ballasted and Concrete Trackbed);

Tunnelling including Refurbishment and Maintenance;

Building Refurbishment;

Drainage Design and Water and Waste Water Engineering;

Geotechnical Engineering

Roads, Highways, Bridges and Infrastructure Engineering;

Specialised Transport Engineering Services for Bus Train Station Development;

Cycle way Design;

Pedestrian Way Design;

This brief is for the provision of Mechanical and Electrical Engineering consultancy services to assist SPT in the delivery of projects across a range of mechanical and electrical railway assets and any other assets across the SPT estate, at all stages of the product lifecycle from specification to testing to operation and maintenance to disposal.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Mechanical and Electrical Engineering requirements. :

Mechanical and Electrical Engineering Design

Heating/Energy System and Lighting Design;

Analysis, Simulation, Testing and Modelling;

Safety, Reliability and Performance Improvement;

Failure Root Cause analysis;

Reverse Engineering (for specification determination);

Cost-estimating including whole life estimates;

Obsolescence management.

This brief is for the provision of Signalling, Telecoms and Control Systems consultancy services to assist SPT in the delivery of projects which require an electronic and systems engineering input.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Signalling Telecoms and Control Systems requirements:

Railway signalling systems;

Telecommunications;

Control systems (wayside, centralised and train borne control systems);

Automatic Train Operation, Automatic Train Protection and Automatic Train Control systems (ATO, ATP and ATC);

Software Engineering and Design;

Radio communication systems.

Fibre Optic/WIFI Communication Systems.

This brief is for the provision of Energy management and environmental consultancy services to assist SPT in the delivery of carbon reduction, energy efficiency and environmental protection initiatives.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Energy Management and Environmental Engineering requirements:

Renewable Energy Application and Design

Environmental impact assessment;

Expert Policy Guidance on Water Management (waste and potable) and Licensing;

Expert policy and guidance on waste management and recycling

Expert policy and guidance on noise assessment and reduction

Environmental and Occupational investigations, Sampling analysis and Interpretation;

Energy management and energy efficiency

Carbon footprint reduction and low carbon technologies.

This brief is for the provision of Rail Engineering consultancy services to assist SPT in the delivery of projects which require railway industry expertise and experience.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Rail Engineering consultancy requirement:

Railway engineering systems design including rolling stock, battery powered locomotives, 3rd rail high voltage traction power supply and distribution, signalling and control systems, ATO and permanent way

Railway engineering systems maintenance planning and optimisation

Railway engineering systems operation policy and procedures

Railway systems legislation, standards and compliance.

This brief is for the provision of asset management consultancy services to assist SPT in the delivery of projects which require asset management, maintenance and life cycle planning and management of engineering information/data.

Asset Management Engineering:

Expertise in designing and implementing asset management systems

Design, configuration and use of Enterprise Asset Management software systems

Implementation of ISO 55000 management systems

Design and implementation of condition based and risk-based maintenance programmes

Engineering information systems reporting for KPIs and business continuous improvement

Asset life cycle cost analysis and prediction

Maintenance optimisation.

This Brief is for the provision of Property services to assist SPT in the delivery of Estate Management services including professional advice, guidance, negotiation and assistance on property and estate issues.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Property Services requirements:

Rent Reviews;

Lease breaks and lease expiries;

Lease renewals;

Dilapidations and property life cycle costing;

Landlord and tenant issues including Landlord consents, service charge and claims;

Rating — to provide a full range of rating support services;

Strategic advice, including the preparation and development of an estate strategy;

Procurement strategy for property related issues;

Development consultancy and advice;

Valuations including acquisition and disposal of property interests;

Planning;

Condition surveys;

Service assurance;

Compulsory purchase;

Wayleaves and easements;

Other neighbourly matters;

General advice on estate and property management;

Facilities Management;

Contract and tender preparation related to Facilities Management/Property management;

Property capital and revenue project management;Structural and building surveying including instructive survey investigations;

Letting and marketing advice;

Valuations for statutory account purposes including DRC valuations.

This Brief is for the provision of multi-disciplinary Office Support Services.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Project Office Support requirements.

Quantity Surveying / Cost Consultancy

Contract Administration

Planning/Project Controls

Document Controls (including SharePoint)

Risk Management

Project Management (multi-disciplinary).

This Brief is for the provision of multi-disciplinary support for the on-going programme of Subway Modernisation.

The generic areas of this lot are listed below. In future we may call off services which are linked to this list, but the list is not exhaustive and we may utilise this framework for any for all or any of our Subway Modernisation Support requirements.

Independent Expertise on Existing System Inclusive of integration and migration of the existing system through the implementation of new rolling stock, signalling and control systems.

Independent Expertise on New Trains, Signalling and Control Systems

Independent Expertise on Innovative Approaches to Operations and Maintenance

Specialist Support in Implementation of New Operating and Maintenance Systems and Supporting Processes (The services to be provided under this sub lot will focus on implementing a programme of improvement in maintenance systems and supporting processes in the subway).

  • 1