Public tenders for radio, tv, telecommunications in Stargard-szczeciski Poland

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!
BroadcastingPolandstargard-szczeciski

Stargard: EZ-ZP-08/2016 - Development of project - estimate for the project. Construction of the base storage - transport buildings flanking the Municipal Public Utilities Sp. z oo in Stargard with obtaining a building permit.

 | Published July 13, 2016  -  Deadline July 29, 2016
cpvs
71220000, 71320000

The basis of the contract is the conceptual design, ARCHITECTURAL - URBAN investments involving the construction of a warehouse base - transport MPGK Sp. z oo, together with the necessary infrastructure and land development, located in Stargard street Quiet 6 annexed No. 6 to SETC - hereinafter referred to as conceptual design. I. SCOPE OF THE CONTRACT INCLUDES: Execution of documentation and obtain a building permit, including: 1) Design of the demolition of existing buildings, according to the conceptual design. 2) Performance in all sectors of the construction project on the basis provided by the Employer conceptual design, with the obligation of separating and execution of the project the administrative building energy-saving technology, zgodniez classification and the requirements of the class energy efficiency recognized in the program implemented by the National Fund for Environmental Protection and Water Management LEMUR - Energy Efficient Public buildings. 3) Performance in all industries project executive with the obligation of separating and execution of the project the administrative building energy-saving technology, according to the classification and the requirements of energy efficiency class dealt with under the program implemented by the National Fund for Environmental Protection and Water Management LEMUR - Energy-efficient Buildings Public Service. 4) Execution of bill of quantities in all industries. 5) Execution of investment cost (WKI) in all industries. 6) Performance Specification Technical Execution and Acceptance of Construction Works. 7) Execution of information on safety and health. 8) Preparation of energy performance certificates of buildings. 9) Submission of a complete application for a building permit for the investment and obtain a building permit. Object of the contract also includes: 1) Transfer the call Employer explanations and answers to questions of potential contractors documentation made in the course of the tendering procedure for construction works designed documentation. II. CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT. Object of the contract must be performed in accordance with: 290). 1422). 462 as amended.). 1129). 4) Regulation of the Minister of Infrastructure of 18 May 2004. On methods 1389). 1126). In addition, the documentation must: 1) Be made in Polish in accordance with applicable regulations, standards and construction practices and should be labeled as to the completeness, and usefulness in terms of the objective which it is used. 2) The information contained in the documents in the field of technology of works, selection of materials and equipment should define the object of the contract in accordance with the Public Procurement Law, ie. Without using names, but only by defining the parameters specifying the type, size, standard and other relevant elements (in accordance with Section V, section 9 of this description). 3) Projects should contain optimal solutions functional - utility, construction, material and cost as well as all the necessary details and drawings of details, along with a detailed description. 4) The documentation should be characterized by a very high degree of detail, ie. Take into account each item to allow execution of works without additional studies and additions. 5) With regard to construction documentation should include all the work necessary for the execution of the works and calculations, balance sheets and other details, allowing you to check the correctness of their execution. RESPONSIBILITIES OF: Getting on behalf of the Employer current map for design purposes to the extent necessary to develop complete design documentation, which is the subject of the contract. Speech on behalf of the Employer's request to media suppliers and obtain technical conditions for connection of investment - if there is such a necessity. Preparing a complete application for a decision on environmental conditions for investment and the development of a report on the environmental impact of the project (if required). Preparing a complete application for a decision on location of a public investment. Execution depending on the needs of research - geological engineering and geotechnical foundation conditions determine the object. Execution of inventory to the extent necessary to perform the contract, including the execution of an inventory of external networks (basic map) with an indication of their condition (eg. Through inspection camera tv, performing leak testing, measurements and other tests). Obtaining on behalf of the Employer of all necessary to develop a complete project documentation and obtain a building permit, required by laws and regulations, administrative decisions, technical conditions, agreements, reviews and checks the project documentation. The preparation of a complete application for a permit for the demolition and obtain a demolition permit. The preparation of a complete application

Stargard: EZ-ZP-08/2016 - Development of project - estimate for the project. Construction of the base storage - transport buildings flanking the Municipal Public Utilities Sp. z oo in Stargard with obtaining a building permit

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Published August 26, 2016  -  Deadline August 16, 2016
Winner
EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr. inż. Piotr Furtak, ul. Żeromskiego 21, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.
cpvs
71220000, 71320000

Podstawą wykonania zamówienia jest PROJEKT KONCEPCYJNY, ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNY dla inwestycji polegającej na budowie bazy magazynowo - transportowej MPGK Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, położonych w Stargardzie przy ulicy Spokojnej 6 stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ - zwana dalej PROJEKTEM KONCEPCYJNYM. I. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym: 1) Wykonanie projektu rozbiórki istniejących budynków, zgodnie z projektem koncepcyjnym. 2) Wykonanie we wszystkich branżach projektu budowlanego na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, z obowiązkiem wydzielenia i wykonania projektu budynku administracyjnego w technologii energooszczędnej, zgodniez klasyfikacją i wymaganiami klasy energooszczędności ujętymi w ramach programu wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. 3) Wykonanie we wszystkich branżach projektu wykonawczego z obowiązkiem wydzielenia i wykonania projektu budynku administracyjnego w technologii energooszczędnej, zgodnie z klasyfikacją i wymaganiami klasy energooszczędności ujętymi w ramach programu wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. 4) Wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach. 5) Wykonanie kosztorysów inwestorskich (WKI) we wszystkich branżach. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 7) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 8) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. 9) Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) Przekazywanie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót wykonanej dokumentacji podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych zaprojektowanych dokumentacją. II. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA należy wykonać zgodnie z: 1) Ustawą Prawo Budowlane tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.2012 r. , poz. 462 ze zm.). 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U 2013 r. poz. 1129). 4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 2. Ponadto dokumentacja musi: 1) Być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służy. 2) Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy (zgodnie z pkt V ppkt 9 niniejszego opisu). 3) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 4) Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 5) W zakresie dokumentacji budowlanej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania. III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia. 2. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskania warunków technicznych przyłączy dla inwestycji - jeżeli wystąpi taka konieczność. 3. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wraz z opracowaniem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli jest wymagany). 4. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 5. Wykonanie w zależności od potrzeb badań geologiczno - inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. 6. Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym wykonania inwentaryzacji sieci zewnętrznych (mapy zasadniczej) z określeniem ich stanu technicznego (np. poprzez inspekcję kamerą tv, wykonanie prób szczelności, pomiarów i innych badań). 7. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej. 8. Sporządzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. 9. Sporządzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę. 10. Wykonanie projektu rozbiórki istniejących obiektów. 11. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego obejmującego zagospodarowanie terenu przy projektowanych obiektach oraz przyłącza, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego. Projektu powinien obejmować m.in. budynek administracyjny, magazyn, garaże, warsztat, zagospodarowanie terenu z drogami, ewentualnie ścieżkami rowerowymi (jeśli będą przewidziane), chodnikami, elementami małej architektury wraz z miejscami postojowymi na samochody (parking), stojakami rowerowymi (wiaty na rowery - jeśli będą przewidziane), a także budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnej, gazowej, elektrycznej (w tym oświetlenia zewnętrznego), kanalizacji teletechnicznej pod światłowody i kable miedziane wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z użytkownikiem i gestorami sieci, ekspertyz, badań, pomiarów, odstępstw). Uwaga: Zamawiający nie posiada praw do terenu będącego we władaniu Jednostki Wojskowej, na którym zaplanowane jest zlokalizowanie parkingu dla pracowników. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielem tego obszaru. Obszar ten należy wyłączyć go z dokumentacji projektowej. Obszar ten należy uwzględnić w raporcie ooś, decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego. 12. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oddzielnie dla każdej branży. 13. Wykonanie przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży z podziałem na rozdziały dla każdej grupy robót, w podziale na etapy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne etapy oraz zestawieniem materiałów i urządzeń. 14. Wykonanie kosztorysów inwestorskich (WKI) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w jednym opracowaniu oddzielnie dla każdej branży z podziałem na rozdziały i etapy dla każdej grupy robót. 15. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów. 16. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całej inwestycji. 17. Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem wykonania projektu budynku administracyjnego w technologii energooszczędnej, zgodnie z klasyfikacją i wymaganiami klasy energooszczędności ujętymi w ramach programu wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. 18. Sporządzenie ewentualnych projektów przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do istniejących sieci i układu drogowego. 19. Wykonanie wizualizacji obiektu w postaci renderingów w co najmniej czterech ujęciach z uwzględnieniem trenu zewnętrznego i istniejącego otocznia. 20. Sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projektu oznakowania obiektu ppoż. obejmującego także teren zewnętrzny, a uwzględniającego w szczególności: określenie kierunków ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcję postępowania na wypadek pożaru. 21. Sporządzenie instrukcji organizacji ruchu drogowego na terenie bazy transportowo - magazynowej. 22. Uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych oraz przedstawiania do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych. 23. Sporządzenie opisu rozwiązań równoważnych w przypadku ewentualnego wykorzystania w dokumentacji jakichkolwiek nazw własnych. 24. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim związek. 25. Udzielanie na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także uczestniczenie w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 26. W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie projektu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące projektu oraz do uzupełnienia braków w tymże projekcie i w przedmiarach robót. Uwaga:. Zamawiający zaleca wizję lokalną przed terminem składania ofert..
  • 1