Call +44 800 9755 164

Public tenders for radio, tv, telecommunications in Lublin...

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Lublin: Task I - Development of design documentation for the reconstruction of energy, telecommunications, water supply, sanitary sewage system, gas grid within the inlet of the fourth Avenue of Work Cooperatives of the street. Nasutowską in Lublin on the height of the plot Reg. No. 11/2 to the plot Reg. No. 7/4 rpm. 42 ark.1 and reconstruction of the power grid, gas network from the height of the plot Reg. 4/12, rev. 42, ark.1 to the height of the plot No. 1/1, obr.42, ark.1 and author's supervision, together with the implementation of the works;

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie | Published July 27, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Zakres zamówienia obejmuje: 1. ZADANIE I - opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu związanych z budową czwartego wlotu skrzyżowania Alei Spółdzielczości Pracy z ulicą Nasutowską w Lublinie wraz z rozbudową fragmentów drogi serwisowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. 1.1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym opracowanie mapy do celów projektowych, wymagania dla mapy do celów projektowych: a) Skala mapy 1:500 b) Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg - 1 egz. (CD) Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale	papierowym wraz wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 - 2 egz. 1.2. Wykonanie projektów wykonawczych branż: a) sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej wraz z przebudową/budową przyłączy) - po 7 egz. b) elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznych eSN, eNN) - po 7 egz. teletechnicznej - 7 egz. c) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym nie ujętych w udostępnionych projektach budowlanych - 7 egz.. 1.3. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) - po 6 egz. 1.4. Sporządzenie przedmiarów robót (dla każdej branży odrębnie) spełniających następujące wymagania: w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót - po 6 egz. 1.5. Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu - 5egz. 1.6. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji. W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projektach budowlanych, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRID lub zgłoszenia robót budowlanych. 1.7. W przypadku wystąpienia kolizji nie objętych projektami budowlanymi, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem - po 5 egz. 1.8. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) - 2 egz. 1.9. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290): a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania, b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, w tym zakresie w toku realizacji zadania, c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 1.10. Wykonanie robót budowlanych przebudowy sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej, sieci elektroenergetycznych oraz teletechnicznych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: a) opracowanie harmonogramu realizacji prac; b) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę; c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót; sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru; d) prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót; e) wykonanie monitoringu przebudowywanych odcinków kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wytycznymi dysponenta sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zmówienia, f) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogramem, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania; g) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci. 1.11. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie. 1.12. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 1.13. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 2. ZADANIE II - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych posesji przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie, od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 1 do wysokości działki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1 wraz z realizacją robót budowlanych: 2.1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym opracowanie mapy do celów projektowych: a) mapa do celów projektowych powinna być w skali 1:500 i być opracowana na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji; b) mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg - 1 egz. (CD); c) oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 - 2 egz. prace geodezyjne obejmują dokonanie wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od potrzeb), 2.2. Wykonanie projektów wykonawczych w branżach: a) sanitarnej (budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami) - po 7 egz. b) drogowej (odtworzenia po robotach sieciowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej) - po 7 egz. c) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z projektowanymi sieciami ujętymi w projekcie (o którym mowa powyżej) - po 7 egz. 2.3. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania (SST) i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) - po 6 egz. 2.4. Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu - 5 egz. 2.5. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej wraz z rozwiązaniem występujących kolizji. W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projekcie budowlanym, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRiD lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem. 2.6. W przypadku wystąpienia kolizji nie objętych projektami budowlanymi w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zmiany decyzji ZRiD lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem. 2.7. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) - 2 egz. 2.8. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290): a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania, b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, w tym zakresie w toku realizacji zadania, c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 2.9. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 2.10. Opracowanie harmonogramu realizacji prac. 2.11. Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót. 2.12. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 2.13. Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 2.14. Prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 2.15. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania 2.16. Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy Sieci. 2.17. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie. 2.18. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 2.19. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 3. ZADANIE III - budowa tymczasowego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyżowania ul. Stefczyka z ul. 040KD oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej w Lublinie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 3.1. wykonanie robót budowlanych na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 3.2. opracowanie harmonogramu realizacji prac, 3.3. przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 3.4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 3.5. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 3.6. prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 3.7. Wykonanie monitoringu budowanych odcinków kanalizacji deszczowej, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zmówienia, 3.8. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogramem, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania, 3.9. Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci, 3.10. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie, 3.11. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 3.12. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie..

Lublin: Construction work involving the construction of sports facilities for the Catholic University of Lublin John Paul II Street. Konstantynów 1 in Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Published July 21, 2016  -  Deadline September 11, 2017
A detailed description of the contract is given in Annex 1 to the Terms of Reference. The scope of the contract includes in particular: 1) Construction of the basic 12 mm, filling the grass with quartz sand, lighting tennis with a LED light source with a brightness of 500 lux included with the room service, individual heating for each hall through ventilation supply and exhaust from central ventilation equipment tennis in bars, mesh and pasted in surface lines marking the playing field. The overlap hall with a reinforced single shell protected from the damaging effects of weather conditions, roof strips with milk permeable coating light, the system opened sides, the sides feature piłkochwyty made of mesh of polypropylene or polyamide equipment on poles, nets, gates and panels for basketball . The building is equipped with installations: hot and cold water, central heating, mechanical ventilation, electrical, lighting, structured cabling, sanitary sewage system, video monitoring. All buildings equipped with the required fire hydrant systems, lightning protection and video monitoring. 2) Construction of auxiliary facilities: a) Road fire between the existing sports hall and the hall of the planned multi-purpose court (road width of 4.5 m, the road completed training yard with dimensions of 20x20 m, road surface and the square of concrete blocks). b) The sidewalks adapted for the disabled, the band around the halls of the drainage linear band around the building service, surfaces of concrete blocks. c) Connection Heat High pressure with pre-insulated pipes. d) The telecommunications (fiber in sewers for monitoring and computer network and telephone cable) cables will connect the building to service existing infrastructure KUL. e) Monitoring of internal and external based on IP cameras (15 cameras inside and outside), the cameras will be connected to the existing recorder for proper operation of the monitoring signal is transmitted optical fiber. f) Illumination of the area (lamps with LED light sources, a few poles will be located surveillance cameras outside). g) Drainage of the road and the area around the halls and the discharge of water from the roofs of using rainwater drainage, retention reservoirs for excess water. h) Water supply to water supply and building service for internal hydrants and fire hydrant outside. i) Sanitary sewage from the sewage pump station. j) Power supply facilities in the electricity transformer station owned by the Catholic University of Lublin, together with metering. 3) In addition to performing the works the Contractor will be required to: For this purpose, the Employer shall issue the Contractor used the power of attorney; b) equipment of all objects in fire extinguishers as required p. fire protection. described in the project architecture; c) maintain the vitality of trees, which are planted to substitute 31.12.2019 r. in accordance with the decision of the President of Lublin sign MAZ-OZ-I.6131.104.2016 dated 26.02.2016 r .; d) -protection of other trees in the immediate vicinity of the construction site from damage; e) the supply of furniture fitted in the locker room (locker locks digital system of individual code changes, benches or chairs for people using the locker resistant to increased humidity); 2, social locker for clothes in accordance with the requirements of the legislation - 1 pc., Social cabinet for food products for the maintenance worker - 1 pcs.); g) the supply of a covered stand bicycle for at least 10 bikes located near the entrance to the building use of steel, powder coated, roof tin powder coated sheet, holders for bikes stainless steel, color design stand and sheet in accordance with the color of the roof and flashings building service; Color design, the walls and roof to match the color of the roof and flashings building service, location in accordance with the draft land development; i) delineation of geodetic surveying and execution of an inventory-built, along with its registration in the Department of Geodesy and Cartography of the City; j) to perform as-built update basic map and return it to the Employer in the dwg file. Settlements between the Employer to the Contractor whose settlement currency is different than PLN, is required to convert the foreign currency, based on the average exchange rate (Table A) on the day of the announcement in the Public Procurement Bulletin. An on-site in order to familiarize yourself with the terms of execution of the works and possible difficulties and logistical considerations affecting the price of the offer can be carried out after prior telephone agreement with the following persons Mr. Waldemar Matłaszewski tel .: 81 445 32 19. 5 of the Act on Public Procurement is a Contractor to show, on the stage of the tender that offered by its materials and devices are round
  • 1