Call +44 800 9755 164

Public tenders for radio, tv, telecommunications in Sofia...

Find all Broadcasting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for broadcasting. Make a new search!

Telecommunications services

Национален институт за помирение и арбитраж | Published November 16, 2016

Provision of telecommunications services through public telecommunication mobile cellular network GSM standard with national coverage from licensed operator and performing specialized supplies and services.

Providing mobile and fixed telecommunications services for data and voice into three lots

Национална електрическа компания ЕАД | Published December 7, 2016  -  Deadline January 13, 2017
Providing mobile and fixed telecommunications services for data and voice into three lots: Lot 1: "Telecommunications mobile service for the needs of NEK EAD - Headquarters," Recreation "Enterprise" HPP "Enterprise" Dams and Cascades " ; Lot 2: "Telecommunication fixed service needs of NEK EAD - Headquarters," Recreation "Enterprise and Enterprise HPP" Dams and Cascades "; Lot 3: "IP connectivity needs of NEK EAD - Headquarters," Recreation "Enterprise and Enterprise HPP" Dams and Cascades. "

Telecommunications equipment and supplies

Управителят на Националния осигурителен институт | Published November 4, 2016  -  Deadline December 6, 2016
Contractor shall perform the contract for the supply of new, original and unused WAN and LAN equipment, installation, configuration, commissioning and warranty of equipment for the needs of the Institute, according to the technical specifications of the client. The devices must be hardware components possessing the full functionality and software components to be able to perform in the technical specifications of the contracting authority, functions and additional ones if needed for successful integration into the existing system of NSSI.

Telecommunications-infrastructure maintenance services

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ | Published November 2, 2016  -  Deadline December 12, 2016
Infrastructure and network are built on the territories of these districts and municipalities:

"Provision of telecommunications services through the fixed telephone network"

Българска телеграфна агенция /БТА/ | Published December 5, 2016  -  Deadline December 12, 2016

According to Section II: Object, t.II.1.4.) Brief description

БДЖ-Пътнически превози ЕООД | Published December 1, 2016  -  Deadline December 23, 2016
"Supply of diodes type DV 878-1600-24, thyristors type TV 978-1000-24-NDO, diode modules type MD 442-160-16 and thyristor modules type MT 442-160-16 LHO or their equivalents for electric locomotives series 61 owned by "BDZ - Passenger transport" LTD divided into 4 lots: Lot №1 - Diodes type DV 878-1600-24 or equivalent; Lot №2 - Diode modules type MD 442-160-16 or equivalent; Lot №3 - Thyristor type TV 978-1000-24-NDO or its equivalent; Lot №4 - Thyristor modules type MT 442-160-16 LHO or equivalent;

Meteorological instruments

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ | Published November 8, 2016  -  Deadline December 12, 2016
Delivery, installation and commissioning of two (2) sets of radio-electronic equipment for two (2) digital Doppler weather radar stations with "S" and "X" bands.

Computer equipment and supplies

Българско национално радио | Published November 16, 2016  -  Deadline December 12, 2016

Delivery of specialized computer equipment for the Bulgarian National Radio, support services and maintenance management of supply in 2 lots: Lot № 1 "Supply of computer equipment for the system" Dalet ", peripherals and laptops for the needs of BNR" Lot № 2 "Supply of switches, disk arrays and office computers for BNR."

"Repair roofs of buildings in RDGP Russe" by: Lot № 1 - "Repair roof GPU Silistra" Lot № 2 - "Repair roof checkpoint Silistra" Lot № 3 - "Repair roof checkpoint Kardam" Lot № 4 - " roof repair GP Durankulak "Lot № 5 -" repair roofs GPU Vidin "objects: 5.1. roof repair administrative building GPU Vidin 5.2. repairing the roof of the boiler room in the AMP Vidin 5.3. roof repair of telecommunication node (ODCH, PNVZL) in GPU Vidin 5.4. Repairing the roof of the warehouse building / warehouse in August / GPU in Vidin 5.5. Repairing the roof of the warehouse building / warehouse CLP / GPU in Vidin

Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР | Published November 22, 2016  -  Deadline December 7, 2016
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда авансово дължимото възнаграждение по банков път в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на сключване на договор, на основание издадена фактура. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в същия срок, след датата на сключване на договор, да внесе гаранция за авансово плащане в размер равен на договореното възнаграждение по набирателна сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява предоставената гаранция за авансово плащане в срок до 3 (три) работни дни след представяне от Изпълнителя на оригинална фактура, издадена на основание регламентираните разходо - оправдателни документи (протокол обр. 19, сметка образец 22, протокол образец 15 без забележки и изискуемите протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за СМР). Срок за изпълнение на поръчката: Изпълнението на поръчката трябва да приключи в рамките на 180 (сто и осемдесет) календарни дни след подписване на договора, при благоприятни атмосферни условия за извършване на подобен тип строително-монтажни работи. Минимален гаранционен срок: Гаранционните срокове за отделните видове строителни работи не могат да бъдат по-малки от сроковете записани в Глава четвърта (минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти) от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а за машини и съоръжения, не по малък от 24 месеца. Комуникация между Възложителя и участниците: От датата на публикуване в Регистъра на обществените поръчки Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочена връзка към електронната преписка на поръчката на официалната Интернет страница на Главна дирекция "Гранична Полиция" - МВР в модул „Профил на купувача" на адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_kupuvach/Oferti_obiava/RemontPokrivRuse.htm Комуникацията между Възложителя и на участниците, свързани с настоящата обществена поръчка са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления по пощата, чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден от постъпване на искането, да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Гаранция за изпълнение на договора: Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: -парична сума; -банкова гаранция; -застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице -гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

"Supply of TVs for the needs of the Administration Council of Ministers and holding 'Evksinograd'."

Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/ | Published December 6, 2016  -  Deadline December 15, 2016
  • 1