Public tenders for urban-planning in Poland

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Urban planning services

Miasto Katowice | Published March 15, 2013  -  Deadline April 4, 2013
cpvs
71410000

Urban planning services

Urban planning services

Gmina Miejska Sosnowiec | Published October 11, 2012  -  Deadline May 28, 2012
cpvs
71410000

Urban planning services

urban planning services

Gmina Miejska Sosnowiec | Published October 11, 2012  -  Deadline May 28, 2012
cpvs
71410000

urban planning services

Urban planning and landscape architectural services

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie | Published February 16, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Gmina Wałbrzych | Published February 6, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Pomorska Kolej Metropolitalna S. A. | Published May 15, 2013  -  Deadline May 20, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Pomorska Kolej Metropolitalna S. A. | Published May 11, 2013  -  Deadline May 17, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

urban planning and landscape architectural services

Gmina Wałbrzych | Published August 8, 2012  -  Deadline August 31, 2012
cpvs
71400000

urban planning and landscape architectural services

urban planning and landscape architectural services

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie | Published August 11, 2012  -  Deadline August 31, 2012
cpvs
71400000

urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie | Published January 30, 2013  -  Deadline February 17, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

urban planning and landscape architectural services

Miasto Białystok | Published July 14, 2012  -  Deadline August 27, 2012
cpvs
71220000, 71400000

urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie | Published December 28, 2012
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Miasto Białystok | Published January 8, 2013
cpvs
71220000, 71400000

Urban planning and landscape architectural services

urban planning and landscape architectural services

Wojskowy Zarząd Infrastruktury | Published July 28, 2012  -  Deadline August 23, 2012
cpvs
71400000

urban planning and landscape architectural services

urban planning and landscape architectural services

Miasto Białystok | Published July 28, 2012  -  Deadline August 27, 2012
cpvs
71220000, 71400000

urban planning and landscape architectural services

Urban planning services

Miasto Katowice | Published June 5, 2013  -  Deadline July 11, 2013
cpvs
71410000

Urban planning services

Urban planning services

Gmina Sosnowiec | Published February 14, 2013
Winner
Konsorcjum: PA NOVA S.A. i Region Pracownia Urbanistyki i Architektury Adam Nowak ul. Górnych Wałów 42 44-100 Gliwice POLAND E-mail: pracownia@pa-nova.com.pl Telephone: +48 324004103 Internet address: www.pa-nova.com.pl Fax: +48 324004201
cpvs
71410000

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej: Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca" – zwanego dalej „Projektem Studium...”, wraz z pełną procedurą ustaloną przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647) w oparciu o ustalenia zawarte w Uchwale Nr 278/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca. Obszar będący przedmiotem opracowania "Projektu Studium..." stanowi cały teren miasta Sosnowca w jego granicach administracyjnych, o powierzchni około 9100 ha i liczbie ludności około 220 000 mieszkańców. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności merytoryczne, techniczne i administracyjnobiurowe, za wyjątkiem publikacji ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta w prasie miejscowej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz ich rozpowszechniania poprzez rozplakatowanie na terenie miasta, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego - na tablicy ogłoszeń (to jest polegające na: przygotowywaniu wzorów dokumentów związanych ze sporządzaniem "Projektu Studium...", redakcji ogłoszeń i obwieszczeń, dostarczaniu i odbiorze tych dokumentów, dyżurach projektanta podczas wyłożenia "Projektu Studium..." do publicznego wglądu przynajmniej dwa razy w tygodniu, udziale projektanta we wszystkich organizowanych przez zamawiającego naradach w sprawach merytorycznych i formalnych dotyczących przedmiotu zamówienia, w terminach wyznaczonych przez zamawiającego), zgodnie z poniższym wykazem: 1.1. uzyskanie - na koszt wykonawcy - niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, kopii mapy topograficznej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1 : 10 000, zgodnie z treścią §5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r. Nr 118, poz. 1233); 1.2. uzyskanie i wykorzystanie w miarę potrzeb, cyfrowych map: ewidencyjnej, zasadniczej i ortofotomapy; 1.3. uzyskanie materiałów do wykonania opracowania "Projektu Studium..." dotyczących diagnozy stanu, oceny uwarunkowań rozwoju miasta i problemów wymagających rozwiązania, określenia celów rozwoju i ich hierarchii - opracowanie syntezy w formie opisowej i graficznej; 1.4. sporządzenie odpowiedniego rodzaju opracowania ekofizjograficznego dla terenu wyznaczonego granicami administracyjnymi miasta Sosnowca, o którym mowa w art. 72 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst - Dz. U. z dnia 15 lutego 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z dnia 23 września 2002 r. Nr 155, poz. 1298); 1.5. opracowanie tekstu obwieszczenia i ogłoszenia Prezydenta Miasta o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium, określając w nim formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących Studium (zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta, a następnie przekazanie zamawiającemu, który opublikuje w prasie miejscowej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz rozpowszechni poprzez obwieszczenie rozplakatowane na terenie miasta, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - na tablicy ogłoszeń; 1.6. opracowanie tekstów zawiadomień Prezydenta Miasta o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium, instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania "Projektu Studium...", wraz z rozdzielnikiem (zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta Sosnowca, a następnie przekazanie zamawiającemu, który roześle zawiadomienia; 1.7. opracowanie tekstu obwieszczenia i ogłoszenia Prezydenta Miasta o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium, określając w nim formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących "Projektu Studium..." (zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt od 1 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami), uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta, a następnie przekazanie zamawiającemu, który opublikuje ogłoszenia w prasie miejscowej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz rozpowszechni poprzez obwieszczenie rozplakatowane na terenie miasta, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - na tablicy ogłoszeń; 1.8. opracowanie wzorów kart informacyjnych wraz z opracowywaniem ich aktualizacji do czasu zakończenia prowadzonej procedury, które zamawiający zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 1.9. przygotowanie, na podstawie analizy materiałów opisanych w punkcie 1.3., z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w obowiązujących i sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wstępnej koncepcji „Projektu Studium…” określającej politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, określenie stref polityki przestrzennej i odnoszących się do nich kierunków zagospodarowania, a następnie przedstawienie opracowanych materiałów do akceptacji Prezydentowi Miasta oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sosnowcu wraz z materiałami informacyjnymi w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich członków Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i dla Biura Rady Miejskiej w Sosnowcu; 1.10. opracowanie analizy wniosków do Studium: 1.10.1. złożonych przed przystąpieniem do sporządzania "Projektu Studium..." wraz z informacją o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione - wraz z uzasadnieniem, 1.10.2. złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania Studium (w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punktach: 1.5. i 1.7.) wraz z informacją o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione - wraz z uzasadnieniem; 1.11. sporządzenie "Projektu Studium..." wraz z rozpatrzeniem wniosków, o których mowa w punkcie 1.10., uwzględniając wyniki prac określonych w punkcie 1.9., w oparciu o ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa; w przypadku niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnienie ustaleń programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: 1.11.1. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium, poprzedzone uzgodnieniem z właściwymi organami, zakresu i stopnia szczegółowości informacji w niej zawartych oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 1.12. bieżące gromadzenie i kompletowanie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z postanowieniami §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 1.13. przygotowanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich członków Kolegium Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta: 1.13.1. "Projektu Studium...", 1.13.2. prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium, 1.13.3. analizy wniosków do Studium, o których mowa w punkcie 1.10., wraz z uzasadnieniem; 1.14. uwzględnienie rozstrzygnięć Prezydenta Miasta w sprawie zaprezentowanego "Projektu Studium...", a w szczególności w zakresie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w punkcie 1.10.2.; 1.15. przygotowanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i przedstawienie tej Komisji: 1.15.1. "Projektu Studium...", 1.15.2. prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium; 1.16. uzyskanie opinii o "Projekcie Studium..." od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 1.17. przygotowanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich członków Kolegium Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i przedstawienie Prezydentowi Miasta:1.17.1. "Projektu Studium..." zmienionego zgodnie z możliwymi do uwzględnienia uwagami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 1.17.2. prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium po korekcie wynikającej z uwzględnienia uwag Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 1.17.3. analizy uwag i wniosków zapisanych w opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do "Projektu Studium..." wraz z informacją o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały one uwzględnione - wraz z uzasadnieniem; 1.18. uwzględnienie rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie zaprezentowanego "Projektu Studium...", a w szczególności w zakresie rozpatrzenia uwag Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i wniosków, o których mowa w punkcie 1.10.2.; 1.19. sporządzenie wystąpienia Prezydenta Miasta wraz z rozdzielnikiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta i przekazanie zamawiającemu, który wystąpi o uzgodnienie "Projektu Studium..." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń Studium; 1.20. sporządzenie wystąpienia Prezydenta Miasta wraz z rozdzielnikiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta i przekazanie zamawiającemu, który wystąpi o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w "Projekcie Studium..."; 1.21. sporządzenie na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Sosnowca, dodatkowych wystąpień do organów lub instytucji (jeśli takie potrzeby wystąpią) i ich rozesłanie; 1.22. przygotowanie kopii "Projektu Studium..." i prognozy oddziaływania na środowisko w wersji odpowiednio papierowej i elektronicznej (CD) w liczbie egzemplarzy odpowiedniej do liczby dokonywanych uzgodnień i opinii; 1.23. opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w uzgodnieniach i opiniach; 1.24. wprowadzenie do "Projektu Studium..." zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 1.25. opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium, w związku ze zmianami w "Projekcie Studium..." wynikającymi z dokonanych opinii i uzgodnień; 1.26. przygotowanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich członków Kolegium Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz Biura Rady Miejskiej w Sosnowcu i przedstawienie Prezydentowi Miasta, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sosnowcu: 1.26.1. "Projektu Studium..." po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian, 1.26.2. prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium, skorygowanej stosownie do uzyskanych opinii i uzgodnień; 1.27. opracowanie tekstu obwieszczenia i ogłoszenia Prezydenta Miasta o wyłożeniu „Projektu Studium…” (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń Studium) do publicznego wglądu zgodnie z art. 11 p. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta, a następnie przekazanie zamawiającemu, który opublikuje ogłoszenie w prasie miejscowej i na stronie internetowej Urzedu Miejskiego oraz rozpowszechni poprzez obwieszczenie rozplakatowane na terenie miasta, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na tablicy ogłoszeń, wraz z zapewnieniem obsługi merytorycznej (stosownie do zakresu czynności opisanego w punkcie 1.); zorganizowanie i przeprowadzeniem w czasie wyłożenia „Projektu Studium…” do publicznego wglądu, dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie, a także przekazanie zamawiającemu części tekstowej i graficznej „Projektu Studium…” w formacie umożliwiającym jego opublikowanie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w okresie wyłożenia projektu do publicznego wglądu; 1.27.1. wyznaczenie w obwieszczeniu i ogłoszeniu, o których mowa w punkcie 1.27. terminu, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące, "Projektu Studium...", nie krótszego niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia "Projektu Studium...", 1.27.2. sporządzenie wykazu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu "Projektu Studium..." i prognozy oddziaływania na środowisko, dokonanie analizy tych uwag i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia (uwzględnienia lub nieuwzględnienia) wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienie ich Prezydentowi Miasta Sosnowca wraz z materiałami informacyjnymi w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich członków Kolegium Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 1.27.3. wprowadzenie zmian do "Projektu Studium..." wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu; 1.28. w przypadku uwzględnienia uwag wymuszających korektę polityki przestrzennej miasta zawartej w "Projekcie Studium..." wyłożonym do publicznego wglądu - powtórzenie (na wniosek zamawiającego) w odpowiednim zakresie (ustalonym przez zamawiającego), procedury uzgadniania i opiniowania opisanej w punktach od 1.19. do 1.26. oraz upublicznienia "Projektu Studium..." w sposób opisany w punkcie 1.27.; 1.29. sporządzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium, do której załącznikami są tekst i rysunek Studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w punkcie 1.27.2. oraz opracowanie uzasadnienia zawierającego objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń „Projektu Studium…”; 1.29.1. przygotowanie informacji dla Prezydenta Miasta wraz z materiałami informacyjnymi w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich członków Kolegium Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz przedstawienie projektu uchwały, o którym mowa w punkcie 1.29. do akceptacji Prezydenta Miasta Sosnowca, 1.29.2. przygotowanie informacji dla Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz przedstawienie projektu uchwały, o którym mowa w punkcie 1.29. do zaopiniowania właściwym Komisjom Rady Miejskiej w Sosnowcu wraz z materiałem informacyjnym w wersji papierowej i elektronicznej dla Biura Rady Miejskiej w Sosnowcu, 1.29.3. przedstawienie projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w punkcie 1.29., do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Sosnowcu; 1.30. opracowanie podsumowania, o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta; 1.31. opracowanie projektu wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawa uchwały podjętej przez Radę Miejską w Sosnowcu, o której mowa w punkcie 1.29.3. wraz z załącznikami: 1.31.1. skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych, wytworzonej na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w dwóch egzemplarzach: - egzemplarz dla Wojewody - oryginał, - egzemplarz dla Zamawiającego - kopia; 1.32. opracowanie tekstu ogłoszenia Prezydenta Miasta zawiadamiającego o przyjęciu Studium stosownie do treści art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także o możliwości zapoznania się z treścią Studium oraz z treścią podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, uzyskanie akceptacji Prezydenta Miasta Sosnowca, a następnie przekazanie zamawiającemu, który opublikuje i rozpowszechni niniejsze ogłoszenie w sposób określony w art. 3 punkcie 11 wyżej wymienionej ustawy; 1.33. przygotowanie wystąpień (wraz z załącznikami) dotyczących przekazania przyjętego Studium wraz z podsumowaniem, stosownie do treści art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu; 1.34. w przypadku wszczęcia przez wojewodę postępowania w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego, podjęcie działań (sporządzenie niezbędnych dokumentów, udział w czynnościach wyjaśniających) koniecznych dla stwierdzenia przez wojewodę, zgodności z przepisami prawa uchwały w sprawie Studium; 1.35. w przypadku wydania przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego stanowiącego o nieważności w całości lub części uchwały w sprawie Studium, usunięcie wad Studium poprzez ponowienie czynności w zakresie niezbędnym dla uzyskania zgodności Studium z przepisami prawa. 2. "Projekt Studium..." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń Studium i opracowaniem ekofizjograficznym oraz procedurę uchwalenia tego dokumentu należy sporządzić i przeprowadzić w oparciu o uregulowania, wymogi i standardy zawarte między innymi w: 2.1. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647); 2.2. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 15 lutego 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami); 2.3. ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami); 2.4. ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 163, poz. 981); 2.5. ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r. nr 162, poz. 1568, ze zmianami), 2.6. ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 145), 2.7. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r. Nr 118, poz. 1233); 2.8. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 213, poz. 1397); 2.9. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z dnia 23 września 2002 r. Nr 155, poz. 1296). 3. Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia i przekazania zamawiającemu Studium w tradycyjnej formie papierowej w następującej liczbie egzemplarzy: 3.1. Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Studium - część tekstowa Studium - 8 oprawionych egzemplarzy formatu A4; 3.2. Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Studium - część graficzna Studium - 8 kompletów plansz wydrukowanych w skali 1:10 000; 3.3. Plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca w formacie A0 wydrukowana w skali 1:15 000 - 4 egzemplarze dwustronnie zalaminowane; 3.4. Album w formacie A3 - sporządzony z wydruków w skali 1:10 000 części graficznej Studium - 2 egzemplarze; 3.5. Opracowanie ekofizjograficzne - 3 oprawione egzemplarze formatu A4 wraz z załącznikiem graficznym w odpowiedniej skali; 3.6. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium - 5 oprawionych egzemplarzy formatu A4 wraz z załącznikiem graficznym. 4. Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia i przekazania zamawiającemu Studium wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko w formie elektronicznej (do odczytu i wydruku) zapisanej w 5 egzemplarzach na płytach CD/DVD, spełniającej następujące warunki: 4.1. część tekstowa Studium wraz z częścią tekstową opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko: 4.1.1. format zapisu: *.doc, *.pdf; 4.1.2. do odczytu i przetwarzania w programie Microsoft Word wersja 2003 lub nowsza; 4.2. część graficzna Studium w wersjach redakcyjnych opisanych w punktach od 3.2. do 3.5., oraz części graficzne Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium i opracowania ekofizjograficznego spełniające następujące warunki: 4.2.1. format zapisu: *.dgn, *.map, *.dat, *.tab, *.wor i *.pdf; 4.2.2. do odczytu i przetwarzania w programach: MapInfo Professional wersja 9.0 i MicroStation wersja 8.0 lub nowsza, 4.2.3. geodezyjny układ odniesienia: 2000. 5. Zamawiający przekaże wykonawcy następujące dokumenty i opracowania: 5.1. Uchwałę Nr 278/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik *.jpg; 5.2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOSNOWIEC - RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOSNOWIEC, KATOWICE - LISTOPAD 1998 WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: pliki edytora tekstu AmiPro (obecnie wersje upowszechniane są pod nazwą WordPro) firmy Lotus, - Część graficzna: pliki *.map, *.dat, *.tab i *.wor - do odczytu w programie MapInfo Professional; 5.3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOSNOWIEC SOSNOWIEC, KATOWICE - PAŹDZIERNIK 1998 Uchwałę Nr 279/XIV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 1999 r. w sprawie przyjęcia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sosnowca” WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik edytora tekstu AmiPro (obecnie wersje upowszechniane są pod nazwą WordPro) firmy Lotus, - Część graficzna: plik*.map, *.dat, *.tab i *.wor - do odczytu w programie MapInfo Professional; 5.4. ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOSNOWIEC SOSNOWIEC - PAŹDZIERNIK 2003 r.: - Uchwałę nr 177/XIV/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 września 2003 r. w sprawie przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec” WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik *.doc do odczytu w programie Microsoft Word, - Część graficzna: plik *.jpg do odczytu przez programy czytające ten format; 5.5. Dodatkowo ujednolicony tekst STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOSNOWIEC, uwzględniający zmiany dokonane w 2003 r. WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik *.doc do odczytu w programie Microsoft Word; 5.6. „Prognozę demograficzną dla miasta Sosnowiec do roku 2020” (Aktualizacja) – Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. Katowice - 2005, WERASJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik *.pdf; - Część graficzna: pliki *.map, *.dat, *.tab i *.wor - do odczytu w programie MapInfo Professional; 5.7. Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca – prowadzony w Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik *.doc do odczytu w programie Microsoft Word; 5.8. Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Sosnowca oraz ocenę aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – opracowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – 2010 r. WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik *.doc do odczytu w programie Microsoft Word, *.pdf, - Część graficzna: plik *.pdf, *.jpg; 5.9. „Inwentaryzację robót górniczych dla miasta Sosnowca” – Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski im. St. Doktorowicza-Hrebnickiego, Sosnowiec grudzień 1999 r., WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część graficzna: plik *.dgn do odczytu w programie MicroStation; 5.10. Waloryzację Przyrodniczą Miasta Sosnowca – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNATURA”, zespół w składzie: dr Piotr Cempulik, mgr Krystyna Holeksa, mgr Hanna Holeksa i Jarosław Wojtczak – Wrocław-Bytom 2007, WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część tekstowa: plik *.doc do odczytu w programie Microsoft Word, - Zdjęcia: plik *.jpg, - Mapy: plik *.jpg; 5.11. „Studium Komunikacyjne Gminy Miejskiej Sosnowiec” – w trakcie opracowania, format zapisu: pliki *.pdf; 5.12. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca WERSJA ELEKTRONICZNA: - Część graficzna: pliki *.map, *.dat, *.tab i *.wor - do odczytu w programie MapInfo Professional, plik *.dgn do odczytu w programie MicroStation, - Część tekstowa: plik *.doc do odczytu w programie Microsoft Word, *.pdf.

urban planning services

Gmina Polkowice | Published July 27, 2012
Winner
Biuro Urbanistyczne Ecoland ul. Wojciecha Korfantego 15 53-021 Wrocław POLAND Telephone: +48 713412854 Fax: +48 713412854
cpvs
71410000

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębach: Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Żelazny Most, według podziału na niżej wymienione części: Część I: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Dąbrowa. Granice obszaru obejmowanego planem określone zostały na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr XVIII/193/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19.4.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Powierzchnia obszaru obejmowanego planem (Część I) wynosi ok. 957 ha. Część II: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Komorniki. Granice obszaru obejmowanego planem określone zostały na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr XVIII/194/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19.4.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Powierzchnia obszaru obejmowanego planem (Część II) wynosi ok. 819 ha. Część III: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Pieszkowice. Granice obszaru obejmowanego planem określone zostały na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19.4.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Powierzchnia obszaru obejmowanego planem (Część III) wynosi ok. 266 ha. Część IV: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Tarnówek. Granice obszaru obejmowanego planem określone zostały na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19.4.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Powierzchnia obszaru obejmowanego planem (Część IV) wynosi ok. 1 387 ha. Część V: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Żelazny Most. Granice obszaru obejmowanego planem określone zostały na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały Nr XVIII/197/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19.4.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Powierzchnia obszaru obejmowanego planem (Część V) wynosi ok. 1 110 ha. Wspólne informacje i warunki dotyczące wszystkich części: 1) Łączna powierzchnia obszaru obejmowanego ww. planami wynosi ok. 4 539 ha. 2) Gmina Polkowice posiada obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały obszar gminy. 3) Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych według podziału na wyżej wymienione części wiąże się m.in. z planowaną rozbudową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. 4) Projekt planu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 23.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 5) W toku realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: wykonania projektów, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 17 ustawy z dnia 23.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), do udziału w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Miejskiej, spotkaniach z Burmistrzem i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej. 6) Zamówienie obejmuje: opracowanie projektu planu (część tekstowa i graficzna) sporządzonego na podkładach mapowych w skali 1:1 000, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko – zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

urban planning services

Miasto Katowice | Published March 7, 2012
Winner
Biuro Rozwoju Miasta Katowice sp. z o.o. ul. Słowackiego 14 40-093 Katowice POLAND
cpvs
71410000

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem.

urban planning services

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa | Published March 15, 2012
Winner
Instytut Rozwoju Miast ul. Cieszyńska 2 30-015 Kraków POLAND
cpvs
71410000

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Liban”, „Polana Żywiecka”, „Zakopiańska-Zawiła”, „Łagiewniki”, „Borek Fałęcki Północ”, „Czyżyny Pas Startowy” w Krakowie, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych planów (6 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają zawarte umowy wraz z załącznikami.