Public tenders for urban-planning in Czech Republic

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Urban planning services

Město Jičín (00271632) | Published April 12, 2013  -  Deadline June 17, 2013
cpvs
71410000

Urban planning services

urban planning services

Statutární město Děčín | Published September 1, 2012  -  Deadline July 23, 2012
cpvs
71410000

urban planning services

Urban planning services

Statutární město Děčín | Published December 27, 2012
cpvs
71410000

Urban planning services

urban planning and landscape architectural services

Město Blatná (00250996) | Published September 29, 2012  -  Deadline October 31, 2012
cpvs
71400000

urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Město Blatná (00250996) | Published January 15, 2013
cpvs
71400000

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning and landscape architectural services

Statutární město Liberec | Published October 5, 2016  -  Deadline October 17, 2016
cpvs
71400000, 71250000

Urban planning and landscape architectural services

Urban planning services

Město Frýdlant nad Ostravicí | Published April 21, 2017
Winner
Archteam Územní plánování s.r.o.
cpvs
71410000

The subject of this public service contract is drafting a new zoning plan Frýdlant nad Ostravicí (the "Master Plan") for its entire administrative territory, which includes the cadastral area Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves u Frýdlant Ostravicí and Lubno to the extent determined by the tender documentation and business conditions.

12 / 5.1

Public procurement subject CPV (Common Procurement Vocabulary), eg .:

CPV 71410000-5 Urban planning,

CPV 71240000-2 Architectural, engineering and planning services.

500/2006 Coll., On planning analytical materials, planning documentation and way of planning activities evidence.

Evaluation must be comprehensively addressed the broader issue area to capture the effects of urban planning documentation for individual components of the environment, uses and public health.

The subject of this public service contract is drafting a new zoning plan Frýdlant nad Ostravicí (the "Master Plan") for its entire administrative territory, which includes the cadastral area Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves u Frýdlant Ostravicí and Lubno to the extent determined by the tender documentation and business conditions.

12 / 5.1

Public procurement subject CPV (Common Procurement Vocabulary), eg .:

CPV 71410000-5 Urban planning,

CPV 71240000-2 Architectural, engineering and planning services.

500/2006 Coll., On planning analytical materials, planning documentation and way of planning activities evidence.

Evaluation must be comprehensively addressed the broader issue area to capture the effects of urban planning documentation for individual components of the environment, uses and public health.

1, due to the need for the next phase of the development plan.

10 SoD a separate work stage:

d) Development of zoning adjustments for repeated public discussion.

Contractor under this phase of the work will incorporate the requirements of the authorities concerned and agreed objections, based on the instructions of the maker to modify the design LO for repeated public hearing of 18 January 2017 and then transmitted to the acquirer documents.

Adjustments will cover all drawings and graphic parts of the text.

SoD completed: processing time according to the above agreed to 6 weeks from the date of conclusion of the amendment.

SoD completed: the price of the above 202 000 CZK without VAT

The rest remains a work contract dated October 17, 2013 unchanged.

Urban planning services

Město Písek (00249998) | Published April 27, 2013
Winner
Ing. arch. Petr Vávra – Studio Kapa Na Petynce 88 169 00 Praha 6 CZECH REPUBLIC
cpvs
71410000

Předmětem veřejné zakázky je zpracování územního plánu, který musí respektovat zastupitelstvem schválené zadání územního plánu Písek, a to jako přesnou specifikaci předmětu veřejné zakázky. Zpracování územního plánu Písek musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Součástí veřejné zakázky „Vypracování územního plánu písek“ jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a to včetně účasti na všech projednáních souvisejících s pořízením územního plánu Písek.

Urban planning services

Povodí Vltavy, státní podnik (70889953) | Published April 18, 2013
Winner
Sdružení "Sweco Hydroprojekt + HDI" (vedoucí účastník sdružení: Sweco Hydroprojekt a.s., účastník sdružení: DHI a.s.) Táborská 31 140 16 Praha 4 CZECH REPUBLIC
cpvs
71410000

Předmětem veřejné zakázky je zpracování plánů dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, tj. Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje a provedení dalších činností, prací a služeb. Zpracování plánů dílčích povodí bude provedeno ve smyslu § 24, § 25 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a v souladu s vyhláškou č. 24/2011 Sb. (vyhláška o plánování). Obsah plánů dílčích povodí bude respektovat přílohu č. 3 vyhlášky o plánování. Plány zpracuje zhotovitel v dílčích povodí stanovených vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí. Struktura plánů dílčích povodí bude korespondovat s požadavky Makety plánu dílčího povodí (verze 3.0 - červen 2012).

urban planning services

Město Humpolec (00248266) | Published October 6, 2012
Winner
Archteam s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 Praha 3 - Vinohrady CZECH REPUBLIC E-mail: milan@archteam.cz Telephone: +420 608860850
cpvs
71410000

Předmětem zakázky je zhotovení územního plánu Humpolec, včetně provedení souvisejících činností a služeb.

urban planning services

Město Čelákovice (00240117) | Published October 6, 2012
Winner
Prisvich s. r. o. Na Náměstí 63 252 06 Davle CZECH REPUBLIC
cpvs
71410000

Účelem a předmětem plnění veřejné zakázky je zajištzění služeb spojených s pořízením nového územního plánu Čelákovic.

urban planning services

Statutární město Most (00266094) | Published October 25, 2012
Winner
Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 497/9 Praha 7 CZECH REPUBLIC
cpvs
71410000

Naplnění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

urban planning services

Město Jirkov (00261904) | Published December 5, 2012
Winner
Sdružení "Jirkov 2012" zastoupené Ing. arch. Willy Hánou, CSc., MBA Sládkovičova 1266 142 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC
cpvs
71410000

Předmětem zakázky je pořízení Územního plánu Jirkova z fáze zpracování návrhu v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Součástí zakázky je provedení doplňujících průzkumů, zpracování návrhu a čistopisu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení vlivů na ŽP a NATURA 2000.

Urban planning services

Město Rakovník (00244309) | Published December 13, 2012
Winner
DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 CZECH REPUBLIC
cpvs
71410000

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Územního plánu města Rakovníka pro katastrální území města Rakovníka v rozsahu zadávacích podmínek a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zakonu.

urban planning services

Česká republika - Ministerstvo dopravy (66003008) | Published July 19, 2012
Winner
NDCON s.r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 CZECH REPUBLIC
cpvs
71336000, 71410000

Hlavním účelem veřejné zakázky je zajištění podpůrných činností při výkonu státní správy ve věcech územního plánování prováděného podle stavebního zákona, který ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán.

Urban planning services

Česká republika – Ministerstvo dopravy | Published February 5, 2015  -  Deadline March 24, 2015
cpvs
71410000, 71336000

The main purpose is to provide procurement support activities in the exercise of state administration in matters of urban planning carried out under the Building Act, which in matters of transport infrastructure in the state property by the Ministry of Transport as the authority concerned, mainly consisting of: - assessing land use planning documentation (hereinafter PD) individual towns and villages for instructions sponsor, presented the maker of zoning plans, - finding the consistency of proposed transport routes and other transport solutions ÚPD the interests and intentions MD - collecting opinions from various database managers of state for transport infrastructure relevant to PD and their incorporation into coordinated positions, - drafting proposals for each method of dealing with the notice of hearing to PD - Ensuring any other activities according to the client's requirements, relating to the subject of this contract.

Urban planning services

Česká republika – Ministerstvo dopravy | Published April 24, 2015
Winner
NDCON s.r.o.
cpvs
71410000, 71336000

The main purpose is to provide procurement support activities in the exercise of state administration in matters of urban planning carried out under the Building Act, which in matters of transport infrastructure in the state property by the Ministry of Transport as the authority concerned, mainly consisting of: - assessing land use planning documentation (hereinafter PD) individual towns and villages for instructions sponsor, presented the maker of zoning plans, - finding the consistency of proposed transport routes and other transport solutions ÚPD the interests and intentions MD - collecting opinions from various database managers of state for transport infrastructure relevant to PD and their incorporation into coordinated positions, - drafting proposals for each method of dealing with the notice of hearing to PD - Ensuring any other activities according to the client's requirements, relating to the subject of this contract.

urban planning and landscape architectural services

ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč (00020478) | Published September 26, 2012
Winner
EKOS T, spol. s r. o. Bezručova 68 674 01 Třebíč CZECH REPUBLIC
cpvs
71400000

Provedení KPÚ na katastrálním území Rapotice.

Urban planning and landscape architectural services

ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč (00020478) | Published December 11, 2012
Winner
Geocart CZ a. s. Vinařská 460/3 603 00 Brno CZECH REPUBLIC
cpvs
71400000

Provedení KPÚ na katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic.

Urban planning and landscape architectural services

Město Blatná (00250996) | Published September 29, 2012  -  Deadline October 31, 2012
cpvs
71400000

Základním požadavkem je ideový návrh řešení území vymezeného hranicí katastrálního území Blatná. Úkolem soutěžitelů bude prověřit potenciál nevyužívaných pozemků a staveb v zastavěném území města a navrhnout jejich další možné využití a odpovědět na otázky: Jaké má města Blatná možnosti dalšího rozvoje?, Má město Blatná dostatek návrhových ploch pro svůj rozvoj, vycházející z platné územně plánovací dokiumentace, nebo je nutno navrhnout další? Jaké předpoklady musí město Blatná pro svůj rozvoj vytvořit?