Public tenders for urban-planning in Bulgaria

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Urban planning services

Столична община, Направление архитектура и градоустойство | Published March 28, 2013  -  Deadline May 9, 2013
cpvs
71410000

Urban planning services

Urban planning services

Столична община, Направление архитектура и градоустойство | Published April 27, 2013  -  Deadline May 17, 2013
cpvs
71410000

Urban planning services

urban planning services

Община Казанлък | Published November 21, 2012  -  Deadline December 17, 2012
cpvs
71221000, 71410000

urban planning services

urban planning services

Община Велико Търново | Published June 30, 2012  -  Deadline April 2, 2012
cpvs
71313400, 71410000, 79952000, 90711400, 90712100

urban planning services

urban planning services

Община Силистра | Published March 28, 2012  -  Deadline April 27, 2012
cpvs
71210000, 71313000, 71410000

urban planning services

Urban planning services

Община Силистра | Published March 28, 2012  -  Deadline April 27, 2012
cpvs
71210000, 71313000, 71410000

Urban planning services

urban planning services

Община Враца | Published January 11, 2012  -  Deadline January 27, 2012
cpvs
71410000

urban planning services

Urban planning services

Община Враца | Published January 11, 2012  -  Deadline January 27, 2012
cpvs
71410000

Urban planning services

Urban planning services

Община Казанлък | Published December 20, 2012  -  Deadline January 14, 2013
cpvs
71221000, 71410000

Urban planning services

Urban planning services

Община Варна | Published May 14, 2013  -  Deadline June 6, 2013
cpvs
71410000

Urban planning services

urban planning services

Община Плевен | Published July 17, 2012  -  Deadline August 30, 2012
cpvs
71410000

urban planning services

Urban planning services

Община Белица | Published April 23, 2016  -  Deadline June 8, 2016
cpvs
71410000

Services in territorial and urban planning and development

Urban planning services

Община Чупрене | Published August 2, 2016  -  Deadline September 15, 2016
cpvs

Services in territorial and urban planning and development

Urban planning services

Община Троян | Published July 30, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs

Services in territorial and urban planning and development

Urban planning services

Община Кресна | Published July 29, 2016  -  Deadline August 30, 2016
cpvs

Services in territorial and urban planning and development

Urban planning services

Община Попово | Published August 3, 2016  -  Deadline September 2, 2016
cpvs

Services in territorial and urban planning and development

Urban planning services

Община Ракитово | Published August 11, 2016  -  Deadline September 15, 2016
cpvs

Services in territorial and urban planning and development

Urban planning services

Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ | Published April 9, 2016
cpvs
71410000

Services in territorial and urban planning and development

Urban planning services

Obshtina Kazanlak | Published April 25, 2013
Winner
"Форум консултанти" ДЗЗД, БУЛСТАТ 176485226 гр. София, кв. "Лозенец", ул. "Добър юнак" № 3, ет. 2 1000 София BULGARIA Telephone: +359 29632869 Fax: +359 29632869
cpvs
71221000, 71410000

Настоящата обществена поръчка е за Услуга и се свежда до „Избор на Изпълнител за изработване на Общ устройствен план/ОУП/ на територията с изявено културно- историческото наследство „Долината на тракийските владетели”, Община Казанлък.Избор на Изпълнител за изработване на инвестиционни проекти за обект : Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция”, „Грифони” и за обект: Консервация, реставрация и социализация на Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, община Казанлък. в две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Избор на Изпълнител за изработване на Общ устройствен план/ОУП/ на територията с изявено културно- историческото наследство „Долината на тракийските владетели”, Община Казанлък. Обособена позиция № 2 – Избор на Изпълнител за изработване на инвестиционни проекти за Обект : Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция”, „Грифони” и за обект : Консервация, реставрация и социализация на Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, община Казанлък. По обособена позиция №1 - Изпълнителят следва да изработи Общ устройствен план на територията с изявено културно- историческото наследство „Долината на тракийските владетели”, в Община Казанлък, спазвайки Плановото задание за изработването му, приложено към документацията – Приложение № 21 от документацията за участие.Основна цел на изработването на ОУП е да определи устройствените параметри за създаване на оптимална функционална и пространствена структура за устойчиво развитие на територията “Долината на Тракийските Владетели”, в хармонично единство на характерните природни и антропогенни елементи на средата със съществуващите урбанизирани структури. Основна цел на разработката е да създаде планова основа за средносрочно устройствено развитие на дефинираната територия, с максимална изява на културно-историческия й и природен потенциал, интегриран в устойчиви функционални, пространствени и урбанизиращи структури. По обособена позиция № 2 - Изпълнителят следва да изработи инвестиционнните проекти за обект : Консервация, реставрация и социализация на Тракийски могили „Хелвеция”, „Грифони” и обект: Консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, община Казанлък, съгласно заданията за проектиране, приложени към документацията – Приложение № 22 и Приложение № 23 от документацията за участие. Изпълнителят следва да изработи проектите съгласно контекста на процедиране на ОУП „Долината на тракийските владетели“. Относно обект : Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция”, и „Грифони” в община Казанлък. Целта на проекта е изграждане на взаимообвързан Общ могилен комплекс от двете близки по разположение тракийски могили: „Хелвеция“ и “Грифони“, както и обвързване с могила „Шушманец“, за която сега се гради защитната сграда и пътя до нея. Изграждане на могилен комплекс със съвременни приемни сгради, обслужващи помещения и инсталации Относно обект : Консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс „Оструша” в община Казанлък.Целта на проекта е основно в експониране на по-съществена ниска част и осъществяване на идеята за нова визия.Новият проект съвместява и обслужващи помещения, изискващи се в съвременното представяне на един Уникален комплекс.

urban planning services

Obshtina Silistra | Published August 17, 2012
Winner
Дружество по ЗЗД"Устойчиво развитие за Силистра" ЕИК 176337455 район "Триадица", ул. "П. Парчевич" №27 1000 София BULGARIA E-mail: todorova@new-i.com Telephone: +359 29376600 Fax: +359 29376625
cpvs
71210000, 71313000, 71410000

„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г. с прилежащи програми за реализация, изготвяне на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв или за които се налага тяхната актуализация, изработване/изменение на ПУП за задължителната зона със социален характер, за която няма такъв или за която се налага неговата актуализация, както и съвместяване на подземен и надземен кадастър, в резултат на идентифицираните проблеми в одобрените зони за въздействие и дейности по публичност и информация.” Обособена позиция 2: „Изготвяне на документация за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, съгласно ЗООС, ЗБР и подзаконовите нормативни актове.”.