Public tenders for architect, architecture in Gdynia Poland

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Architectural design services

Gdyńskie Centrum Sportu | Published November 16, 2016
Winner
Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
cpvs
71220000, 71320000, 71420000, 71332000, 71321000, 71325000, 71321200, 71354000, 71244000, 71248000, 71247000

The contract is:

1) Full documentation of geotechnical,

2) development of project - estimate in all industries for investment pn Construction of the Olympic swimming pool with office in Gdynia at ul. Olympic on plots No. 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (back issues 520/53 KM 69, KM 69 522/53, 530/53 KM 69, KM 69 519/53), precinct Small Kack .

3) and the author's supervision.

The contract is:

1. Full documentation of geotechnical,

2. elaboration of project - estimate in all industries for investment pn Construction of the Olympic swimming pool with office in Gdynia at ul. Olympic on plots No. 19-779, 19-781, 19-777, 19-780 (back issues 520/53 KM 69, KM 69 522/53, 530/53 KM 69, KM 69 519/53), precinct Small Kack .

a) construction project - executive in all industries providing comprehensive operation of the facility along with information BIOZ to the extent necessary to apply for a building permit (in 5 copies and electronic versions, and drawing files with the extension dwg), along with all the necessary arrangements,

b) investment cost in all industries (in 2 copies and electronic versions) and the bill of quantities in all industries (in 5 copies and electronic versions, and files with the extension .xlsx)

c) the detailed technical specifications of performance and acceptance ro.

Architectural design services

Gdyńskie Centrum Sportu | Published July 30, 2016  -  Deadline September 6, 2016
cpvs

Architectural design services

Architectural design services

Laboratorium Innowacji Społecznych | Published October 18, 2017  -  Deadline November 28, 2017
cpvs
71220000, 71320000, 71248000, 71242000, 71000000, 71221000

The contractor expects an architectural form that will be modern, adequate to the purpose it is intended to serve, friendly for the inhabitants of nature, raising the aesthetics of the environment.

11 to SIWZ.

Architectural design services

Laboratorium Innowacji Społecznych | Published November 23, 2017
Winner
Jakub Piórkowski PB Studio
cpvs
71220000, 71247000

The documentation must be complete and consistent and allow the investment to be carried out in accordance with the design and concept.

The scope of the design documentation used to describe the subject of the contract for the execution of the investment (also called the execution of the construction works) should include: 1) construction design, 2) executive design, 3) interior design, 4) bill of quantities, 5) cost estimates, 6) technical implementation and acceptance of works (STViOR).

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published March 10, 2017
Winner
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „»Taros«” Tadeusz Rostkowski
cpvs
71200000, 71220000, 71221000

The contract was divided into four parts.

Guild 22.

Godebskiego 8.

Wroclaw 52.

Jana z Kolna 5.

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published October 15, 2016  -  Deadline November 28, 2016
cpvs
71200000, 71220000, 71221000

Execution of the Project Documentation covering all the documents necessary to start the procedure for the award of public works contracts (including bills of quantities and estimates Investor) and investments (in particular multi-sector construction projects and multi-discipline engineering designs, specifications, technical performance and acceptance of works), and Supervision copyright during the contract and the warranty period for the complex (deep) 4 thermo-public buildings in Gdynia, ie. task 1 - School No. 10 at ul. Leopolda Staffa 10, Task 2 - Team Sports Secondary School Street. Władysław IV 54 Task 3 - Primary School No. 34 at ul. Cylkowskiego 5, Task 4 - Primary School No. 21 at ul. Jana z Kolna 5.

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published June 8, 2016
cpvs
71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400, 71420000

Architectural and related services

Architectural and related services

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. | Published August 12, 2016  -  Deadline August 26, 2016
cpvs
71200000, 79932000, 71221000, 71300000, 71310000, 71220000

Architectural and related services

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published March 10, 2016  -  Deadline April 14, 2016
cpvs
71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400

Architectural and related services

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published February 19, 2016  -  Deadline March 7, 2016
cpvs
71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400, 71420000

Architectural and related services

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published June 4, 2015  -  Deadline June 10, 2015
cpvs
71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400

Usługi architektoniczne i podobne

Architectural services for buildings

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published February 20, 2015  -  Deadline March 16, 2015
cpvs
71221000

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published May 9, 2015  -  Deadline June 8, 2015
cpvs
71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400

Usługi architektoniczne i podobne

Architectural services for outdoor areas

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. | Published October 18, 2017  -  Deadline October 23, 2017
cpvs
71222000, 71220000

Architectural services in the field of space

Architectural, engineering and planning services

Gmina Miasta Gdyni | Published October 28, 2017  -  Deadline December 7, 2017
cpvs
71240000, 71244000, 71246000, 71320000, 71248000, 71247000, 71245000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach inwestycji pn.:

„Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni, w celu obniżenia niwelety drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 201”

Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Stryjskiej z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego;

Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:

a) wznowieniu granic w zakresie projektowanego pasa drogowego,

b) podziale działek niezbędnych pod inwestycję (20 działek);

Zadanie 3 –wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych;

Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni, w celu obniżenia niwelety drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 201”

1) Zadanie 1 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

a) aktualna mapa do celów projektowych, z pomiarami w terenie oraz sprawdzeniem i weryfikacją rzędnych sytuacyjno-wysokościowych; mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodniona z Marynarką Wojenną,

b) badania geologiczne gruntu ustalające geotechniczne warunki posadowienia wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe,

c) wielobranżowa dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego (niezbędnych do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), w tym uzgodniony projekt budowlany, (projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu) oraz projekty wykonawcze w zakresie:

istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania,

rozwiązań geometrycznych dla odtworzenia i budowy układu drogowego, profili podłużnych, przekroi poprzecznych i przekroi konstrukcyjnych nawierzchni,

budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego,

budowy i przebudowy sieci oświetlenia drogowego jeżeli będzie to wynikać z negatywnej analizy prawidłowego oświetlenia pasa drogowego wykonanej zgodnie z warunkami technicznymi ZDiZ,

przebudowy, zabezpieczenia lub usunięcia kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej) zgodnie z warunkami od gestorów sieci,

inwentaryzacji ilościowej i jakościowej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz elementów kolidujących z inwestycją,

budowy murów oporowych w niezbędnym zakresie

budowy/rozbudowy lub przebudowy elementów małej architektury,

inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, nasadzeń rekompensacyjnych,

odwodnienia i umocnienia wykopów,

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

d) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

f) przedmiary robót,

g) wersja elektroniczna zgodna z wersją papierową przedmiotu zamówienia,

h) przekopy próbne.

2) Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:

podziale 20 działek niezbędnych pod inwestycję. Podział nieruchomości należy wykonać zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.4.2003 r. (Dz.U.2017.1496). Wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnych pod inwestycję obejmującego:

uzyskanie odpisów z Ksiąg Wieczystych,

opracowanie operatu technicznego wraz z mapami projektu podziału działek, zawierającego wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny

złożenie Zamawiającemu po 6 egz. map potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK),

okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożeniu operatu podziałowego do ODGiK celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

3) Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych

4) Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez wykonywanie zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia oraz sporządzenie dokumentacji projektowych wynikających z wad ww. dokum.

Architectural, engineering and planning services

Gmina Miasta Gdyni | Published November 8, 2017  -  Deadline December 21, 2017
cpvs
71240000

Zapotoczna and strengthening of the Kate river channel in the area of ​​the bridge at the length of 60 mb

The subject of the order includes:

Zapotoczne and strengthening of the Kate river channel in the area of ​​the bridge at the length of 60 mb

2) Task 2 - performing geodetic work consisting of:

a) resumption of borders in the area of ​​the planned lane,

b) the division of plots necessary for the investment for 10 plots

3) Task 3 - execution of a one-off update of investor's quotations

and obtain verification protocols for power projects

4) Task 4 - exercising supervision over the execution of construction works.

Architectural, engineering and planning services

Gmina Miasta Gdyni | Published November 9, 2017  -  Deadline December 18, 2017
cpvs
71240000, 71244000, 71246000, 71320000, 71248000, 71247000, 71245000

The subject of the order is execution of services within the framework of the investment:

"Reconstruction of Stryjska Street in Gdynia, in order to reduce the level of road under the railway viaduct on railway line No. 201"

Task 1 - preparation of design and cost estimate documentation for reconstruction of Stryjska street with link to an existing road system;

Task 2 - performing geodetic work consisting of:

a) resumption of borders in the area of ​​the planned lane,

b) distribution of plots required for investment (20 plots);

Task 3 - implementation of a one-time update of investor's cost estimates and obtaining verification protocols for power projects;

Task 4 - Performing author's supervision over the execution of construction works.

Architectural, engineering and planning services

Gmina Miasta Gdyni | Published October 4, 2017
Winner
Nevora
cpvs
71240000, 71244000, 71246000, 71247000, 71245000, 71248000, 71320000

Execution of services within the framework of investment: Construction of Metalowa, Rogala and Uranowa Street in Gdynia

The order was divided into 2 parts.

Metalowa and Rogali, Zad.4 update of investor's cost estimates and obtaining verification protocols for power projects, Zad.5 exercise of author's supervision

Part 2 covering the preparation of the design and cost estimate for the construction of Uranova Street.

Uranowa, Zad.4 update of investor quotations and obtaining verification protocols for power projects, Zad.5 the exercise of author's supervision.

Execution of services under the investment: "Construction of Metalowa, Rogala and Uranowa Street in Gdynia together with reconstruction of the conflicting infrastructure" for each part of the subject of the order

Task 1 - development of multi-project design and cost estimate documentation, including:

a) current map for design purposes, with field measurements and verification and verification of elevation and elevation ordinances, the map must be accepted into the state geodetic and cartographic resources and agreed with the Navy,

b) geological survey of land together with the geotechnical opinion defining the geotechnical category of buildings and ground conditions,

c) multi-branch documentation with complete set of approvals, obtaining all required permits, decisions, resolutions, opinions and derogations within the meaning of the Construction Law (necessary to obtain a permit to execute a road investment), including agreed construction design, and executive projects.

d) investor cost estimates with a summary cost statement,

e) technical specifications of the execution and acceptance of construction works,

f) bill of quantities,

g) electronic version compatible with the paper version of the subject of the order,

h) test drills.

Task 2 - performing geodetic work consisting of:

a) resumption of the boundaries of the planned lane including:

Finding, resuming and permanent stabilization of border points, showing the location of border points and the course of real estate boundaries to interested parties.

drawing up the protocol of resumption of real estate borders,

Submitting of the resumption of the boundaries of the property to the Geodetic and Cartographic Documentation Center of the Gdynia City Hall.

Division of real estate should be done in accordance

with the Act on special rules of preparation and implementation of investment in public roads

Architectural, engineering and planning services

Gmina Miasta Gdyni | Published September 28, 2017  -  Deadline November 6, 2017
cpvs
71240000, 71246000, 71320000, 71244000, 71248000, 71247000, 71245000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach inwestycji pn.:

„Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej ”.

Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania:

Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Sterników z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego;

Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działek niezbędnych pod inwestycję (5 działek);

Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych;

Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej”:

1) Zadanie 1 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

a) aktualna mapa do celów projektowych, z pomiarami w terenie oraz sprawdzeniem i weryfikacją rzędnych sytuacyjno-wysokościowych; mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodniona z Marynarką Wojenną,

b) badania geologiczne gruntu ustalające geotechniczne warunki posadowienia wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe,

c) wielobranżowa dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego (niezbędnych do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), w tym uzgodniony projekt budowlany, (projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu) oraz projekty wykonawcze w zakresie:

istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania,

rozwiązań geometrycznych dla odtworzenia i budowy układu drogowego, profili podłużnych, przekroi poprzecznych i przekroi konstrukcyjnych nawierzchni,

budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego,

budowy i przebudowy sieci oświetlenia drogowego jeżeli będzie to wynikać z negatywnej analizy prawidłowego oświetlenia pasa drogowego wykonanej zgodnie z warunkami technicznymi ZDiZ,

przebudowy, zabezpieczenia lub usunięcia kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej) zgodnie z warunkami od gestorów sieci,

inwentaryzacji ilościowej i jakościowej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz elementów kolidujących z inwestycją,

budowy murów oporowych w niezbędnym zakresie

budowy/rozbudowy lub przebudowy elementów małej architektury,

inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, nasadzeń rekompensacyjnych,

odwodnienia i umocnienia wykopów,

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

d) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

f) przedmiary robót,

g) wersja elektroniczna zgodna z wersją papierową przedmiotu zamówienia,

h) przekopy próbne.

2) Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:

podziale 5 działek niezbędnych pod inwestycję. Podział nieruchomości należy wykonać zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.4.2003 r. (Dz.U.2017.1496). Wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnych pod inwestycję obejmującego:

uzyskanie odpisów z Ksiąg Wieczystych,

opracowanie operatu technicznego wraz z mapami projektu podziału działek, zawierającego wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny

złożenie Zamawiającemu po 6 egz. map potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK),

okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożeniu operatu podziałowego do ODGiK celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

3) Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych

4) Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez wykonywanie zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia oraz sporządzenie dokumentacji projektowych wynikających z wad ww. dokumentacji.

Architectural and related services

Gmina Miasta Gdyni | Published September 29, 2017
Winner
Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „»Taros«” Tadeusz Rostkowski
cpvs
71200000, 71220000, 71221000

Godebski 8.

2) Contracts, the Contractor is obliged to execute the Design Documentation within 210 days of the date of signing the contract, with the deadlines specified in the detailed work schedule and to execute the subject of the contract - Design Documentation, as described in the Object of the Order constituting Attachment No. 1 to the contract, including, in accordance with the Purchaser's guidelines and taking into account the findings of energy audits for each building that were drawn up in 2015,

For part II of the order, during the execution of stage I of the agreement, there were circumstances that were the basis for amending the provisions of the Agreement as regards the change of the date of implementation of Stage I due to the change of technical solutions adopted in the Description of the Object of the Contract,

Freedom 22b

On July 17, 2017, after signing an agreement with the author of the study, the Ordering Party has provided an electronic version of the updated energy audit.

Porębskiego 21

The above was related to the need to obtain a number of necessary opinions and arrangements.

Porębskiego 21

Chabrowa 43

Godebski 8

Stage I Contract:

The Contractor, by letter of 25.7.2017, asked the Employer to take a position on the adopted variant of the solution in the Public Utility Energy Auditing - "Use of forced ventilation in the catering and sports areas (...)" Contractor reported the inaccuracy in the above- audit due to the lack of technical possibility of using forced ventilation in the catering part and in sports facilities (...) "The contractor has reported inaccuracy in the above mentioned. audit due to lack of technical possibility of using rotary heat exchangers in the gastronomy part of establishments. Because such equipment can cause mixing of supply air and exhaust air, this excludes the use in catering areas.

The contracting authority requested the author of the audits concerned to clarify or specify the provisions contained in the studies.

After receiving on 3.8.2017, from the author of audits, written explanations, including the present writing mistake, the Ordering Party sent a letter of 7.8.2017 to the Contractor on the use of rotary exchangers in the gastronomy parts.