Public tenders for landscape-planning in Bulgaria

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

"Engineering (design, supervision and construction) on the subject:" Detski gaming center open - town. Ivaylovgrad ", located in Building II in the quarter. № 19, destined for a playground and landscaping plan of the city. Ivaylovgrad. Detailed description of activities is presented in the ToR.

Община Ивайловград | Published October 19, 2016  -  Deadline October 25, 2016
cpvs
45236210

Офертата се подава в запечатана, непрозрачна опаковка и сдържа: 1. Административни сведения на участника - образец. 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в обществената поръчка, когато някои от документите към офертата не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението. 3. Декларация за участието на подизпълнител – образец; 4. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) - образец; 5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец; 6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП - образец; 7. Деклариция за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - образец; 8. Деклариция за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- образец; 9. Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи. 10. Списък на проектирането и/или строителството, идентично или сходно с предмета на поръчкат (когато участникът има такова) – образец; 11. Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник – образец. 12. Участникът предоставя копия от документи за прилагане на: Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), съдържащо: - Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала – проектантски екип и строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, с посочено разпределение на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи. - График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни. В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по Количествена сметка и по дни. Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя. - Срок за изпълнение на строителството - участникът оферира своя срок за изпълнение на строителството в календарни дни. - Гаранционен срок на строителството. Оферираният от участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат под минималните по Наредба, както и с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две. Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали. Офертите се подават в деловодството на Община Ивайлвоград,ул.„България“№49, от 08:00ч. до17:30ч.,всеки работен ден за администрацията. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.10.2016 г. от 11:00ч. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците в процедурата.

"Engineering (design, supervision and construction) on the subject:" Detski gaming center open - town. Ivaylovgrad ", located in Building II in the quarter. № 19, destined for a playground and landscaping plan of the city. Ivaylovgrad. Detailed description of activities is presented in the ToR.

Община Ивайловград | Published September 29, 2016  -  Deadline October 18, 2016
cpvs
45236210

Офертата се подава в запечатана, непрозрачна опаковка и сдържа: 1. Административни сведения на участника - образец. 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в обществената поръчка, когато някои от документите към офертата не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението. 3. Декларация за участието на подизпълнител – образец; 4. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) - образец; 5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец; 6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП - образец; 7. Деклариция за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - образец; 8. Деклариция за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- образец; 9. Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи. 10. Списък на проектирането и/или строителството, идентично или сходно с предмета на поръчкат (когато участникът има такова) – образец; 11. Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник – образец. 12. Участникът предоставя копия от документи за прилагане на: Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), съдържащо: - Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала – проектантски екип и строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, с посочено разпределение на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи. - График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни. В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по Количествена сметка и по дни. Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя. - Срок за изпълнение на строителството - участникът оферира своя срок за изпълнение на строителството в календарни дни. - Гаранционен срок на строителството. Оферираният от участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат под минималните по Наредба, както и с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две. Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали. Офертите се подават в деловодството на Община Ивайлвоград,ул.„България“№49, от 08:00ч. до17:30ч.,всеки работен ден за администрацията. Отварянето на офертите ще се извърши на 19.10.2016 г. от 11:00ч. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците в процедурата.
  • 1