Call +44 800 9755 164

Public tenders for landscape-planning

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!
Architecturelandscape planning

Landscape planning study for the administrative district of municipalities with extended powers Liberec

statutární město Liberec | Published September 30, 2016
The basis of the solution in terms of spatial planning is to create a basis for determining the concept of landscape arrangement in spatial planning, possibly for subsequent handling regulatory plans. USK will also be used to complement and territorial analytical data ORP. Landscape planning study will serve as a basis zoning, which provides (define) the concept of use and arrangement of landscape scale and details of the appropriate scope of the municipality with extended powers. For more information about the team: Requirements for the team - a team consisting of a team leader, deputy team leader and other team members and the team will cumulatively meet the following requirements: 360/1992 Coll., 360/1992 Coll., 360/1992 Coll. 360/1992 Coll. • At least one team member demonstrate their expert knowledge of issues in the field of surveying, photogrammetry, remote sensing, where appropriate, all university graduates, a minimum experience in the field is 5 years, 200/1994 Coll. on surveying and amending and supplementing certain acts related to its introduction, as amended. • At least one team member demonstrate their expert knowledge of the field assessment of landscapes, university education, minimum experience in 5 years

N02 / N14, 100054, overall system Bypass Lucerne, urban / landscape planning management; phases AP / MK, PGV incl., and DP / MP

Bundesamt für Strassen ASTRA Filiale Zofingen | Published October 18, 2016  -  Deadline December 12, 2016
Issue of 934,309 
The official tender was published in the following publication organ: www.simap.ch
Published: 10/18/2016

General planning services for: New flooding polder Axien-Mauken landscape planning, project planning outdoor areas, civil engineering structures and traffic facilities, planning of structural engineering and technical equipment

Sachsen-Anhalt Vergabestelle Nord LHW | Published September 28, 2016

General planning services for: ¿New flooding polder Axien-Mauken¿ landscape planning, project planning outdoor areas, civil engineering structures and traffic facilities, planning of structural engineering and technical equipment

Sachsen-Anhalt: Vergabestelle Nord LHW | Published September 28, 2016

General planning services for: ¿New flooding polder Axien-Mauken¿ landscape planning, project planning outdoor areas, civil engineering structures and traffic facilities, planning of structural engineering and technical equipment

Sachsen-Anhalt: Vergabestelle Nord LHW | Published September 28, 2016

Landscape gardening services

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.Standort Schlosshof | Published October 6, 2016  -  Deadline October 23, 2016
Landscape planning redevelopment terrace. 7

External works and landscaping for the design of crossing the Lacanau neighborhood Mios

Mairie de mios | Published October 13, 2016  -  Deadline November 3, 2016
Undefined Works of VRD and landscape planning for the crossing of the Lacanau neighborhood Mios

Development of a landscape plan for the Agglomeration Community of Soissons

Cte. d'agglo. du soissonnais | Published October 24, 2016  -  Deadline November 21, 2016
Undefined Develop a landscape plan for the Urban Community of Soissons

Engineering services

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) | Published September 29, 2016
General planning services for: "New flooding polder Axien-Mauken" landscape planning, project planning outdoor areas, civil engineering structures and traffic facilities, planning of structural engineering and technical equipment.

Valgehobusemäe black tee under the cover of, rullsuusaraja construction, snowboarding, motocross track and the slopes of the planning and construction of artificial snow production system

Albu Vallavalitsus - Taemar Pai | Published October 3, 2016  -  Deadline October 26, 2016
Valgehobusemäe the way down into the black coat (coating) Rullsuusaraja construction (asphalt concrete cover AC8 surf) snowboard slopes and cross-country trail planning (landscape planning), artificial snow production system construction (water pipe installation, without the supply of equipment)

"Engineering (design, supervision and construction) on the subject:" Detski gaming center open - town. Ivaylovgrad ", located in Building II in the quarter. № 19, destined for a playground and landscaping plan of the city. Ivaylovgrad. Detailed description of activities is presented in the ToR.

Община Ивайловград | Published October 19, 2016  -  Deadline October 25, 2016
Офертата се подава в запечатана, непрозрачна опаковка и сдържа: 1. Административни сведения на участника - образец. 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в обществената поръчка, когато някои от документите към офертата не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението. 3. Декларация за участието на подизпълнител – образец; 4. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) - образец; 5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец; 6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП - образец; 7. Деклариция за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - образец; 8. Деклариция за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- образец; 9. Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи. 10. Списък на проектирането и/или строителството, идентично или сходно с предмета на поръчкат (когато участникът има такова) – образец; 11. Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник – образец. 12. Участникът предоставя копия от документи за прилагане на: Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), съдържащо: - Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала – проектантски екип и строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, с посочено разпределение на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи. - График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни. В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по Количествена сметка и по дни. Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя. - Срок за изпълнение на строителството - участникът оферира своя срок за изпълнение на строителството в календарни дни. - Гаранционен срок на строителството. Оферираният от участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат под минималните по Наредба, както и с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две. Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали. Офертите се подават в деловодството на Община Ивайлвоград,ул.„България“№49, от 08:00ч. до17:30ч.,всеки работен ден за администрацията. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.10.2016 г. от 11:00ч. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците в процедурата.

Engineering-design services for traffic installations

Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen | Published September 24, 2016  -  Deadline November 1, 2016

The conservation project N4 Rütihof

- Küssnacht stipulates the period 2022-2023 repair.

conduct and reinforcing work on Trassee and engineering structures and thus to make sure the hands-off operation for the next 15 to 20 years -. In addition, subsequent restructuring noise in the project perimeter, the execution (implementation) of an AP noise in the municipality Küssnacht (AP is already available), and the construction of a new SABA and a new wildlife overpass.

Contract for the section N4 Rütihof intersection (km 99.2000) to the cantonal border ZG / SZ (km 105.000) and the section N14 of the Canton boundary AG / ZG (Reussbrücke) until the end of the N14 are all services for the development of the AP noise, monitoring (support ASTRA) the plan approval process and the preparation and the completion of relief requests. The municipal area Küssnacht which is already covered by the EP N4 Küssnacht

- Well worked to implement AP noise. Agent VOMA is to strive for the implementation of the AP noise Küssnacht up of 2019. During all phases of the project work with the other designers are to be coordinated.

The project authors building / BSA accepts the conservation project N4-Rütihof

- Küssnacht technical coordination.

For the following topics separate project authors mandates are advertised Construction / BSA, Wildlife corridor / slope safety, environmental, transport planners, landscape planning / Wildlife Biology and fault (see organization chart).

Engineering services

Wissenschaftsstadt Darmstadt | Published October 11, 2016  -  Deadline November 4, 2016

With the withdrawal of American forces from 2008 the city of Darmstadt has initiated the development of land released in a broad-based planning and participation process. The planning area is part of the Konversionsbreich Bessungen-South. On the conversion area Lincoln settlement is to create a lively urban district with the use of gravity residential. Particular emphasis is placed on a diverse supply of housing for different users and a sustainable infrastructure. Within this urban and landscape planning development processes, the creation of a social infrastructure for future residents and users of the neighborhood is necessary. The aim of the preceding architectural competition was to get planning proposals for the high construction and open space planning design of the new district center. This includes among others the construction of a four-class primary school with a gymnastics and a gym hall and a daycare with 6 U3 / U3 - groups.

The 1st prize winners, the office Waechter Waechter Architekten BDA, Darmstadt was selected in a subsequent negotiated procedure for the implementation of architectural services.

The award of planning services for the technical equipment investment groups 1-8 is carried out in a negotiated procedure according to the VgV i. V. m. the GWB. Participants in the contract talks are the tenderers in the selected in the call for competition described below.

Engineering services

Wissenschaftsstadt Darmstadt | Published October 11, 2016  -  Deadline November 4, 2016

With the withdrawal of American forces from 2008 the city of Darmstadt has initiated the development of land released in a broad-based planning and participation process. The planning area is part of the Konversionsbreich Bessungen-South. On the conversion area Lincoln settlement is to create a lively urban district with the use of gravity residential. Particular emphasis is placed on a diverse supply of housing for different users and a sustainable infrastructure. Within this urban and landscape planning development processes, the creation of a social infrastructure for future residents and users of the neighborhood is necessary. The aim of the preceding architectural competition was to get planning proposals for the high construction and open space planning design of the new district center. This includes among others the construction of a four-class primary school with a gymnastics and a gym hall and a daycare with 6 U3 / U3 - groups.

The 1st prize winners, the office Waechter Waechter Architekten BDA, Darmstadt was selected in a subsequent negotiated procedure for the implementation of architectural services.

The award of planning services for the structural design is carried out in a negotiated procedure according to the VgV i. V. m. the GWB. Participants in the contract talks are the bidders who are selected in a preliminary qualification competition.

  • 1