Public tenders for architect, architecture in Brussels Belgium

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Software package and information systems

Infrabel SA — Procurement, Division I-FBA.51 | Published May 19, 2017  -  Deadline June 19, 2017
cpvs
48000000, 48320000

The purpose of the application is to extend the integration of GIS (Geographic Information System) internal solutions into Infrabel's application systems, including SAP ERP (Enterprise Resource Planning) and mobile, to enable geographical visualization of different types of Data (assets, incidents, cuts ...).

The GIS solution must offer the following possibilities (non-exhaustive list):

- Seizure, manipulation, management, integration, analysis and visualization of geographical data,

- Deployment on server, desktop and mobile instances,

- Deployment on intranet, extranet, SAP portal, SAPGUI (Graphical User Interface) and Fiori (software allowing the porting of SAP applications on a mobile platform),

- Provision via different architectures (standalone, client / server & 3-tier),

- Deployment on non-production environments (development, testing, acceptance and pre-production),

- Deployment on production environments with load balacing and fail over,

- Offline accessibility, with data synchronization and conflict management, mobile applications produced,

- Compatibility with Oracle Spatial and SAP HANA DB Relational Database Management System (RDBMS)

- Availability of a Software Developement Kit for .NET and JAVA programming languages,

- Compliance with the Open Geospatial Consortium standards (to ensure the interoperability of the proposed software solution),

- Provision of libraries of standard GIS components (zoom, pan, legend, printing ...),

- Secure access to the solution and possibility of single sign-on,

- Availability of reporting and monitoring tools,

- Availability of tools to process information captured by drones.

The contract must take over, for a period of 4 years, the cost of licenses, maintenance (support and updates) and functional and technical training ...

Computer support and consultancy services

Banque nationale de Belgique | Published April 14, 2015  -  Deadline May 11, 2015
cpvs
72600000, 72000000

Consultancydiensten voor design configuratie in troubleshooting van Beveiligde IT-netwerk architecturen van grote omvang, waaronder firewalls in gespecialiseerde veiligheidsgateways.

Social affairs secured information system (CASIS) — information system development and supporting services for social affairs and inclusion

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion | Published February 22, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
72000000, 72500000

Udvikling af informationssystem og støttetjenester for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Formålet med dette udbud er indkøb af eksterne it-tjenester til udvikling og støttetjenester i forbindelse med beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Tjenesterne omfatter bl.a. tilpasning og/eller integrering af eksisterende systemer og produkter og involverer aktiviteter, som er beskrevet for hvert parti.

Parti 1 vedrører udviklingen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af informationssystemer.

Parti 2 vedrører supporttjenesteydelser til informationssystemer, herunder testning, brugersupport og rådgivning.

Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer for den ordregivende myndighed for alle områder vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Tjenesteydelsen skal udføres af kontrahentens personale enten i den ordregivende myndigheds lokaler eller uden for den ordregivende myndigheds lokaler på grundlag af ordrer til fast pris eller angivet tid og midler eller anslået tid og anslåede midler eller tid og midler.

Formålet med tjenesteydelsen er udvikling, implementering og vedligeholdelse af informationssystemer.

Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer for den ordregivende myndighed for alle områder vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Typiske eksempler er:

— databehandlings- og informationsforvaltningsapplikationer

— opstilling af datamodeller

— styring af arbejdsprocedurer samt virksomhedsledelse

— »business intelligence«-applikationer

— datavarehus.

Det vedrører også udvikling af nedarvede applikationer og åben kilde-software.

Tjenesteydelsen skal udføres af kontrahentens personale enten i den ordregivende myndigheds lokaler eller uden for den ordregivende myndigheds lokaler på grundlag af ordrer til fast pris eller angivet tid og midler eller anslået tid og anslåede midler eller tid og midler.

Det vedrører supporttjenesteydelser til informationssystemer, herunder testning, brugersupport og rådgivning.

Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer og alle områder med relation til den ordregivende myndighed for GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion samt andre af Det Europæiske Fællesskabs finansieringsprogrammer.

Det omfatter følgende aktiviteter:

— kvalitetskontrol og revision af informationssystemer

— sikkerhedsmæssig kontrol af informationssystemer

— analyse af krav i forbindelse med informationssystemer

— undersøgelser med specifik relation til informationssystemer

— virksomhedsarkitektur

— brugerassistance

— administration (ekskl. teknisk systemforvaltning og tilpassede dataindlæsningstjenester eller ikke-it-mæssige driftstjenester)

— koordinering.

Entwicklung des Informationssystems und Supportleistungen für Beschäftigung, Soziales und Integration (CASIS).

Zweck dieser Ausschreibung ist die Beschaffung externer entwicklungsbezogener IT-Dienstleistungen und von Supportleistungen im Zusammenhang mit Beschäftigung, Soziales und Integration.

Die Dienstleistungen umfassen u. a. die Anpassung und/oder Integration bestehender Systeme und Produkte sowie Tätigkeiten, die im Hinblick auf die einzelnen Lose beschrieben sind.

Los 1 betrifft die Entwicklung von Informationssystemen, ihre Implementierung und Pflege.

Los 2 betrifft Supportleistungen für Informationssysteme, einschließlich Erprobung, Anwenderunterstützung und Beratung.

Der Auftrag kann alle Arten von Informationssystemen des öffentlichen Auftraggebers für sämtliche Bereiche betreffen, die im Zusammenhang mit Beschäftigung, Soziales und Integration stehen.

Die Erbringung der Dienstleistung erfolgt durch die Mitarbeiter des Auftragnehmers entweder in den Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers oder außerhalb der Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers, und zwar auf der Grundlage von Aufträgen mit einem Festpreis bzw. mit Abrechnung nach Zeit- und Mittelaufwand laut Angebot, nach geschätztem Zeit- und Mittelaufwand oder nach tatsächlichem Zeit- und Mittelaufwand.

Sie umfasst die Entwicklung von Informationssystemen, deren Implementierung und Pflege.

Der Auftrag kann alle Arten von Informationssystemen des öffentlichen Auftraggebers für sämtliche Bereiche betreffen, die im Zusammenhang mit Beschäftigung, Soziales und Integration stehen.

typische Beispiele:

— Anwendungen für Datenverarbeitung und Informationsmanagement,

— Datenmodellierung,

— Ablauforganisation und Betriebsführung,

— Business-Intelligence-Anwendungen,

— Data-Warehouse.

Der Auftrag betrifft ebenfalls die Entwicklung von Legacy-Anwendungen und Open-Source-Software (OSS).

Die Erbringung der Dienstleistung erfolgt durch die Mitarbeiter des Auftragnehmers entweder in den Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers oder außerhalb der Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers, und zwar auf der Grundlage von Aufträgen mit einem Festpreis bzw. mit Abrechnung nach Zeit- und Mittelaufwand laut Angebot, nach geschätztem Zeit- und Mittelaufwand oder nach tatsächlichem Zeit- und Mittelaufwand.

Dies betrifft Supportleistungen für Informationssysteme, einschließlich Erprobung, Anwenderunterstützung und Beratung.

Der Auftrag kann alle Arten von Informationssystemen und sämtliche Bereiche betreffen, die in einem Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftraggeber, der GD Beschäftigung, Soziales und Integration, stehen, sowie weiteren Finanzierungsprogrammen der Europäischen Kommission.

Er umfasst die folgenden Tätigkeiten:

— Qualität und Prüfung von Informationssystemen,

— Sicherheit für Informationssysteme,

— Bedarfsanalyse für Informationssysteme,

— informationssystemspezifische Studien,

— Unternehmensarchitektur,

— Anwenderunterstützung,

— Verwaltung (ohne technische Systemadministration und speziell eingerichtete Datenerfassungsdienste oder nicht rechnergestützte Betriebsdienste),

— Koordinierung.

Information system development and supporting services for employment, social affairs and inclusion (CASIS).

The purpose of this call for tenders is the acquisition of external IT services for development and supporting services in the context of the employment, social affairs and inclusion.

The services include, inter alia, adaptation and/or integration of existing systems and products and involve activities as described for each lot.

Lot 1 concerns the development of information systems, their implementation and maintenance.

Lot 2 concerns the supporting services for information systems, including testing, user assistance and consultancy.

It may concern all types of information systems of the contracting authority for all areas related to employment, social affairs and inclusion.

The service may be executed by the contractor's staff either at the contracting authority's premises or outside the contracting authority's premises, on the basis of fixed price or quoted time and means or proximity time and means or time and means orders.

It concerns the development of information systems, their implementation and maintenance.

It may concern all types of information systems of the contracting authority for all areas related to employment, social affairs and inclusion.

Typical examples are:

— data processing and information management applications,

— data modelling,

— workflow and business management,

— business intelligence applications,

— data warehouse.

It also concerns legacy applications and open-source software (OSS) developments.

The service is executed by the contractor's staff either at the contracting authority's premises or outside the contracting authority's premises, on the basis of fixed price or quoted time and means or proximity time and means or time and means orders.

It concerns the supporting services for information systems, including testing, user assistance and consultancy.

It may concern all types of information systems and all areas related to the contracting authority for DG Employment, Social Affairs and Inclusion as well as other EC funding programmes.

It includes the following activities:

— IS quality and audit,

— IS security,

— IS requirement analysis,

— IS specific studies,

— enterprise architecture,

— user assistance,

— administration (excluding technical system administration and dedicated data-entry or non-informatics operational services),

— coordination.

Desarrollo del sistema de información y servicios de apoyo en materia de empleo, asuntos sociales e inclusión (CASIS).

El objetivo de esta licitación es la adquisición de servicios informáticos externos para el desarrollo y servicios de apoyo en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

Los servicios incluyen, entre otros, la adaptación o integración de los sistemas y productos existentes e implican las actividades descritas para cada lote.

El lote 1 se refiere al desarrollo de sistemas de información, su implementación y mantenimiento.

El lote 2 se refiere a los servicios de apoyo a los sistemas de información, incluida la realización de pruebas, la asistencia al usuario y la consultoría.

Podrá referirse a todos los tipos de sistemas de información del poder adjudicador para todas las áreas relacionadas con el empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

El servicio podrá ser realizado por los empleados del contratista tanto en las instalaciones del poder adjudicador como fuera de las mismas, sobre la base de pedidos con un precio fijado, con indicación del tiempo y los medios, con el precio calculado según la proximidad del plazo y de los recursos o con precio calculado según el tiempo y los recursos.

Este contrato se refiere al desarrollo de sistemas de información, su implementación y mantenimiento.

Podrá referirse a todos los tipos de sistemas de información del poder adjudicador para todas las áreas relacionadas con el empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

Algunos ejemplos comunes son:

— aplicaciones de procesamiento de datos y gestión de información,

— elaboración de modelos de datos,

— gestión empresarial y del flujo de trabajo,

— aplicaciones de inteligencia empresarial,

— almacén de datos.

El servicio también hace referencia a desarrollos de aplicaciones antiguas y de «software» de código abierto (OSS).

El servicio será realizado por los empleados del contratista tanto en las instalaciones del poder adjudicador como fuera de las mismas, sobre la base de pedidos con un precio fijado, con indicación del tiempo y los medios, con el precio calculado según la proximidad del plazo y de los recursos o con precio calculado según el tiempo y los recursos.

Se refiere a los servicios de apoyo a los sistemas de información, incluida la realización de pruebas, la asistencia al usuario y la consultoría.

Podrá referirse a todos los tipos de sistemas de información y a todas las áreas relacionadas con el poder adjudicador para la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, así como otros programas de financiación de la Comisión Europea.

Incluye las siguientes actividades:

— calidad y auditoría de los sistemas de información,

— seguridad de los sistemas de información,

— análisis de los requisitos de los sistemas de información,

— estudios específicos sobre los sistemas de información,

— arquitectura de empresa,

— asistencia al usuario,

— administración (excluida la administración técnica del sistema y los servicios operativos específicos de introducción de datos o no informáticos),

— coordinación.

Sopimuksen kohteena on tietojärjestelmän kehittäminen ja tukipalvelut työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita varten (CASIS).

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on ulkoisten tietoteknisten palvelujen hankinta kehittämistä ja tukipalveluja varten työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden yhteydessä.

Palveluihin sisältyy muun muassa nykyisten järjestelmien ja tuotteiden mukauttaminen ja/tai integroiminen sekä jokaisen erän osalta mainittuja toimia.

Erässä 1 on kyse tietojärjestelmien kehittämisestä, niiden toteuttamisesta ja ylläpidosta.

Erässä 2 on kyse tukipalveluista tietojärjestelmiä varten (mukaan luettuina testaus sekä käyttäjätuki ja -neuvonta).

Se voi koskea hankintaviranomaisen kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä kaikkien työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvien alojen osalta.

Sopimusosapuolen henkilöstö voi suorittaa palvelun joko hankintaviranomaisen toimitiloissa tai hankintaviranomaisten toimitilojen ulkopuolella kiinteän hinnan tai käytetyksi ilmoitettuun aikaan ja resursseihin tai arvioituun aikaan ja resursseihin tai aikaan ja resursseihin perustuvien tilausten perusteella.

Palvelussa on kyse tietojärjestelmien kehittämisestä, niiden toteuttamisesta ja ylläpidosta.

Se voi koskea hankintaviranomaisen kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä kaikkien työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvien alojen osalta.

Tyypillisiä esimerkkejä ovat

— tietojen käsittelyä ja tiedonhallintaa koskevat sovellukset,

— tietomallinnus,

— työnkulun ja liiketoiminnan hallinta,

— liiketoimintatiedon hallintaan liittyvät sovellukset,

— tietovarasto.

Se koskee myös perintösovelluksia ja avoimen lähdekoodin ohjelmiston (open-source software – OSS) kehittämisiä.

Sopimusosapuolen henkilöstö suorittaa palvelun joko hankintaviranomaisen toimitiloissa tai hankintaviranomaisten toimitilojen ulkopuolella kiinteän hinnan tai käytetyksi ilmoitettuun aikaan ja resursseihin tai arvioituun aikaan ja resursseihin tai aikaan ja resursseihin perustuvien tilausten perusteella.

Palvelussa on kyse tukipalveluista tietojärjestelmiä varten (mukaan luettuina testaus sekä käyttäjiä koskeva tuki ja neuvonta).

Se voi koskea kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä ja kaikkia hankintaviranomaiseen (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO) liittyviä aloja sekä muita Euroopan komission (European Commission – EC) rahoitusohjelmia.

Se sisältää seuraavat toimet:

— tietojärjestelmien (information system – IS) laatu ja tarkastus,

— tietojärjestelmien turvallisuus,

— tietojärjestelmiä koskeva tarveanalyysi,

— tietojärjestelmiä koskevat erityistutkimukset,

— yritysarkkitehtuuri,

— käyttäjätuki,

— hallinta (lukuun ottamatta teknisen järjestelmän hallintaa ja erityistä tietojen syöttöä tai muita kuin tietojenkäsittelyyn liittyviä operatiivisia palveluja),

— koordinointi.

Développement du système d'information et services de soutien dans les domaines de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion (CASIS).

Le présent appel d'offres porte sur l'acquisition de services informatiques externes en vue de la réalisation d'activités de développement et de soutien dans le contexte de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion.

Les services incluent, entre autres, l'adaptation et/ou l'intégration de systèmes et de produits existants, et impliquent les activités décrites au titre de chaque lot.

Le lot 1 concerne le développement, l'implémentation et la maintenance de systèmes d'information.

Le lot 2 concerne les services de soutien des systèmes d'information, y compris les essais, l'assistance aux utilisateurs et les conseils.

Il pourra concerner tous les types de systèmes d'information du pouvoir adjudicateur dans tous les domaines liés à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion.

Les services pourront être exécutés par le personnel du contractant dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou en dehors des locaux du pouvoir adjudicateur, sur la base de commandes à prix fixe, en régie sur devis, en régie de proximité ou en régie.

Ces services concernent le développement, l'implémentation et la maintenance de systèmes d'information.

Ils pourront concerner tous les types de systèmes d'information du pouvoir adjudicateur dans tous les domaines liés à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion.

Exemples types:

— applications pour le traitement des données et la gestion de l'information,

— modélisation de données,

— gestion du flux de travail et de l'activité,

— applications de veille stratégique,

— entrepôt de données.

Ils concernent également le développement d'applications traditionnelles et de logiciels ouverts (OSS).

Les services seront exécutés par le personnel du contractant dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou en dehors des locaux du pouvoir adjudicateur, sur la base de commandes à prix fixe, en régie sur devis, en régie de proximité ou en régie.

Ils concernent les services de soutien des systèmes d'information, y compris les essais, l'assistance aux utilisateurs et les conseils.

Ils pourront concerner tous les types de systèmes d'information et tous les domaines liés au pouvoir adjudicateur (DG Emploi, affaires sociales et inclusion), ainsi que d'autres programmes de financement de la CE.

Ils comprendront les activités suivantes:

— qualité et audit des systèmes d'information,

— sécurité des systèmes d'information,

— analyse des exigences des systèmes d'information,

— études spécifiques de systèmes d'information,

architecture d'entreprise,

— aide aux utilisateurs,

— administration (à l'exclusion de l'administration technique des systèmes et des services opérationnels dédiés concernant l'entrée des données ou des aspects non informatiques),

— coordination.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υπηρεσίες υποστήριξης για ζητήματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης (CASIS).

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η απόκτηση εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ όσον αφορά την ανάπτυξη και υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο των τομέων απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσαρμογή ή/και ολοκλήρωση υφιστάμενων συστημάτων και προϊόντων και αφορούν δραστηριότητες, όπως περιγράφεται για κάθε παρτίδα.

Η παρτίδα 1 αφορά την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την εφαρμογή και τη συντήρησή τους.

Η παρτίδα 2 αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, της συνδρομής προς τους χρήστες και της παροχής συμβουλών.

Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων της αναθέτουσας αρχής για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη.

Η υπηρεσία δύναται να εκτελεστεί από το προσωπικό του αναδόχου είτε στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής είτε εκτός των εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν παραγγελιών βάσει σταθερής τιμής ή βάσει καθορισμένου χρόνου και μέσων ή βάσει χρόνου και μέσων σε εγγύτητα ή βάσει χρόνου και μέσων.

Αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών, την εφαρμογή και τη συντήρησή τους.

Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων της αναθέτουσας αρχής για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη.

Τυπικά παραδείγματα είναι:

— εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων και διαχείρισης πληροφοριών,

— ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων,

— διαχείριση ροών εργασίας και επιχειρήσεων,

— εφαρμογές επιχειρηματικών πληροφοριών (business intelligence),

— αποθήκη δεδομένων.

Αφορά επίσης εφαρμογές παλαιού τύπου και την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS).

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από το προσωπικό του αναδόχου είτε στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής είτε εκτός των εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν παραγγελιών βάσει σταθερής τιμής ή βάσει καθορισμένου χρόνου και μέσων ή βάσει χρόνου και μέσων σε εγγύτητα ή βάσει χρόνου και μέσων.

Αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, της συνδρομής προς τους χρήστες και της παροχής συμβουλών.

Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων και όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αναθέτουσα αρχή για τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης καθώς και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

— ποιότητα και έλεγχος συστημάτων πληροφοριών,

— ασφάλεια συστημάτων πληροφοριών,

— ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων πληροφοριών,

— ειδικές μελέτες για συστήματα πληροφοριών,

— επιχειρησιακή αρχιτεκτονική,

— συνδρομή σε χρήστες,

— διαχείριση (εξαιρουμένης της τεχνικής διαχείρισης συστημάτων και των ειδικών υπηρεσιών εισαγωγής δεδομένων ή των μη πληροφοριακών επιχειρησιακών υπηρεσιών),

— συντονισμός.

Sviluppo di un sistema informatico e servizi di supporto per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione.

Scopo del presente bando di gara è acquistare servizi informatici esterni di sviluppo e di supporto nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione.

I servizi comprendono, tra l'altro, l'adattamento e/o l'integrazione dei sistemi e dei prodotti esistenti e riguardano attività come descritte per ciascun lotto.

Il lotto 1 riguarda lo sviluppo, l'attuazione e la manutenzione di sistemi informatici.

Il lotto 2 riguarda i servizi di supporto per i sistemi informatici, compresi il collaudo, l'assistenza agli utenti e la consulenza.

Può riguardare tutti i tipi di sistemi informatici dell'ente appaltante per tutti i settori inerenti all'occupazione, agli affari sociali e all'inclusione.

Il servizio sarà realizzato dal personale del contraente presso i locali dell'ente appaltante o al di fuori di essi, sulla base di ordini con prezzo fisso, con indicazione di tempi e mezzi, con prezzo calcolato in base alla prossimità di tempi e mezzi o con prezzo calcolato in base a tempi e mezzi.

Tale servizio riguarda lo sviluppo di sistemi informatici, nonché la relativa attuazione e manutenzione.

Può riguardare tutti i tipi di sistemi informatici dell'ente appaltante per tutti i settori inerenti all'occupazione, agli affari sociali e all'inclusione.

Esempi tipici sono:

— applicazioni per l'elaborazione di dati e la gestione delle informazioni,

— modellazione di dati,

— gestione aziendale e del flusso di lavoro,

— applicazioni per «business intelligence»,

— archivio dati.

Il servizio riguarda anche gli sviluppi di applicazioni obsolete e di software open-source.

Il servizio sarà realizzato dal personale del contraente presso i locali dell'ente appaltante o al di fuori di essi, sulla base di ordini con prezzo fisso, con indicazione di tempi e mezzi, con prezzo calcolato in base alla prossimità di tempi e mezzi o con prezzo calcolato in base a tempi e mezzi.

Tale servizio riguarda i servizi di supporto per i sistemi informatici, compresi il collaudo, l'assistenza agli utenti e la consulenza.

Può riguardare tutti i tipi di sistemi informatici e tutti i settori pertinenti all'ente appaltante per la DG Occupazione, affari sociali e inclusione, ma anche altri programmi di finanziamento CE.

Comprende le seguenti attività:

— qualità e revisione dei sistemi informatici,

— sicurezza dei sistemi informatici,

— analisi dei requisiti dei sistemi informatici,

— studi specifici sui sistemi informatici,

— architettura aziendale,

— assistenza all'utente,

— amministrazione (esclusi i servizi operativi non informatici o per l'immissione specifica di dati e l'amministrazione dei sistemi tecnici),

— coordinamento.

Informatiesysteemontwikkelings- en ondersteuningsdiensten voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (Casis).

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de aankoop van externe IT-diensten voor ontwikkelings- en ondersteuningsdiensten in het kader van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

De diensten omvatten, onder andere, de aanpassing en/of integratie van bestaande systemen en producten en omvatten activiteiten zoals deze die voor elk perceel beschreven zijn.

Perceel 1 betreft de ontwikkeling van informatiesystemen, hun implementatie en onderhoud.

Perceel 2 betreft de ondersteunende diensten voor informatiesystemen, met inbegrip van tests, en bijstand en advies voor gebruikers.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen van de aanbestedende dienst voor alle gebieden die verband houden met werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

De dienst mag worden uitgevoerd door het personeel van de contractant. Dit gebeurt ofwel in de kantoren van de aanbestedende dienst ofwel buiten de kantoren van de aanbestedende dienst aan de hand van bestellingen op basis van forfaitaire prijzen, of opgegeven uurbasis of geraamde uurbasis.

Het betreft de ontwikkeling van informatiesystemen, hun implementatie en onderhoud.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen van de aanbestedende dienst voor alle gebieden die verband houden met werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Typische voorbeelden zijn:

— applicaties voor gegevensverwerking en informatiebeheer,

— datamodellering,

— beheer van de workflow en bedrijfsbeheer,

— applicaties voor bedrijfsinformatie,

— datawarehouse.

Verder heeft de dienst ook betrekking op oudere applicaties en opensourcesoftwareontwikkelingen (OSS).

De dienst wordt uitgevoerd door het personeel van de contractant. Dit gebeurt ofwel in de kantoren van de aanbestedende dienst ofwel buiten de kantoren van de aanbestedende dienst aan de hand van bestellingen op basis van forfaitaire prijzen, of opgegeven uurbasis of geraamde uurbasis.

Het betreft de ondersteunende diensten voor informatiesystemen, met inbegrip van tests, alsook bijstand en advies voor gebruikers.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen en alle gebieden die verband houden met de aanbestedende dienst voor DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, alsook andere EC-financieringsprogramma's.

Deze omvat de volgende activiteiten:

— kwaliteit en audit van de IS,

— IS-beveiliging,

— analyse van de vereisten van de IS,

— specifieke onderzoeken van de IS,

— bedrijfsarchitectuur,

— gebruikersbijstand,

— beheer (met uitzondering van technisch systeembeheer en specifieke operationele diensten inzake gegevensinvoer of diensten die niet IT-gerelateerd zijn),

— coördinatie.

Serviços de apoio e desenvolvimento do sistema de informação para emprego, assuntos sociais e inclusão (CASIS).

O objetivo do presente concurso consiste na aquisição de serviços informáticos externos para serviços de desenvolvimento e apoio no contexto do emprego, dos assuntos sociais e da inclusão.

Os serviços incluem, entre outros, adaptação e/ou integração de produtos e sistemas existentes e envolvem atividades conforme descritas para cada lote.

O lote 1 diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de informação, à sua implementação e manutenção.

O lote 2 diz respeito aos serviços de apoio a sistemas de informação, incluindo teste, assistência ao utilizador e consultoria.

Pode dizer respeito a todos os tipos de sistemas de informação da entidade adjudicante para todas as áreas relacionadas com o emprego, os assuntos sociais e a inclusão.

O serviço poderá ser executado pelo pessoal do contratante nas instalações da entidade adjudicante ou fora das instalações da entidade adjudicante, com base num preço fixo ou em encomendas de prazo e condições estipulados ou com base no tempo e nos meios ou com base no tempo e nos meios aproximados.

Diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de informação, à sua implementação e manutenção.

Pode dizer respeito a todos os tipos de sistemas de informação da entidade adjudicante para todas as áreas relacionadas com o emprego, os assuntos sociais e a inclusão.

São exemplos típicos:

— aplicações de processamento de dados e de gestão da informação,

— modelação de dados

— gestão empresarial e de fluxo de trabalho,

— aplicações de informação empresarial,

— armazenamento de dados.

O serviço abrange ainda desenvolvimentos de aplicações legadas e software de fonte aberta.

O serviço é executado pelo pessoal do contratante nas instalações da entidade adjudicante ou fora das instalações da entidade adjudicante, com base num preço fixo ou em encomendas de prazo e condições estipulados ou com base no tempo e nos meios ou com base no tempo e nos meios aproximados.

Diz respeito aos serviços de apoio a sistemas de informação, incluindo teste, assistência ao utilizador e consultoria.

Poderá abranger todos os tipos de sistemas de informação e todas as áreas relativas à entidade adjudicante para a DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, bem como outros programas de financiamento da CE.

Inclui as seguintes atividades:

— auditoria e qualidade dos sistemas de informação,

— segurança de sistemas de informação,

— análise de requisitos de sistemas de informação,

— estudos específicos de sistemas de informação,

— arquitetura empresarial,

— assistência ao utilizador,

— administração (excluindo administração de sistemas técnicos e serviços operacionais não informáticos ou dedicados a entrada de dados),

— coordenação.

Utveckling av informationssystem och stödtjänster för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (Casis).

Syftet med denna anbudsinfordran är anskaffning av externa IT-tjänster för utveckling och stödtjänster inom ramen för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Tjänsterna inbegriper bland annat anpassning och/eller integrering av befintliga system och produkter och omfattar de verksamheter som beskrivs för varje del.

Del 1 avser utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll.

Del 2 avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare.

Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Tjänsten kan verkställas av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser.

Det som avses är utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll.

Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Typiska exempel är följande:

— Tillämpningar för databehandling och informationshantering.

— Datamodellering.

— Arbetsflöde och affärsledning.

— Tillämpningar för omvärldsbevakning.

— Datalager.

Även utveckling av öppen programvara (open-source software – OSS) och äldre applikationer avses.

Tjänsten verkställs av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser.

Den avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare.

Det kan avse alla typer av informationssystem och alla områden med anknytning till den upphandlande myndigheten, för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt andra finansieringsprogram inom ramen för Europeiska kommissionen (European Commission – EC).

Det inbegriper följande verksamheter:

— Kvalitet och granskning avseende informationssystem (information systems – IS).

— IS-säkerhet.

— IS-kravanalys.

— Specifika undersökningar avseende IS.

— Verksamhetsarkitektur.

— Användarstöd.

— Administration (exklusive teknisk systemadministration och särskilda drifttjänster avseende datainmatning eller icke-informatik).

— Samordning.

Služby vývoje a podpory informačního systému v oblasti zaměstnanosti, sociálních záležitostí a začleňování (CASIS).

Účelem této výzvy k podání nabídek je pořízení externích služeb IT vývoje a podpory v oblastech zaměstnanosti, sociálních záležitostí a začleňování.

Služby zahrnují, mimo jiné, uzpůsobení a/nebo integraci existujících systémů a produktů a spočívají v činnostech dle popisu pro každou položku.

Položka č. 1 se týká rozvoje informačních systémů, jejich implementace a údržby.

Položka č. 2 se týká služeb podpory informačních systémů, včetně testování, uživatelské pomoci a poradenství.

Může se jednat o všechny typy informačních systémů veřejného zadavatele pro všechny oblasti související se zaměstnaností, sociálními záležitostmi a začleňováním.

Službu mohou provést buďto zaměstnanci poskytovatele služeb v prostorách veřejného zadavatele nebo mimo ně, na základě pevné ceny nebo na základě objednávek s uvedenou dobou a prostředky nebo přibližnou dobou a prostředky nebo dobou a prostředky.

To se týká vývoje informačních systémů, jejich implementace a údržby.

Může se jednat o všechny typy informačních systémů veřejného zadavatele pro všechny oblasti související se zaměstnaností, sociálními záležitostmi a začleňováním.

Mezi typické příklady patří:

— aplikace pro zpracování dat a správu informací,

— modelování dat,

— správa pracovního toku a obchodní řízení,

— aplikace obchodního zpravodajství,

— datové skladiště.

Rovněž se jedná o vývoj starších aplikací a softwaru z otevřeného zdroje (OSS).

Službu provádějí buďto zaměstnanci poskytovatele služeb v prostorách veřejného zadavatele nebo mimo ně, na základě pevné ceny nebo na základě uvedené doby a prostředků nebo přibližné doby a prostředků nebo objednávek na základě doby a prostředků.

Týká se to podpůrných služeb pro informační systémy, včetně testování, uživatelské pomoci a poradenství.

Může se to týkat všech typů informačních systémů a všech oblastí souvisejících s činností veřejného zadavatele pro GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, jakož i dalších programů financování EK.

Zahrnuje to následující činnosti:

— kvalita a audit IS,

— bezpečnost IS,

— analýza požadavků IS,

— specifické studie IS,

— podniková architektura,

— pomoc uživatelům,

— správa (bez technické administrace systému a provozních služeb určeného zadávání dat nebo jiných než informačních služeb),

— koordinace.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatuse infosüsteemi (CASIS) arendus- ja tugiteenused.

Selle pakkumiskutse eesmärk on hankida asutuseväline IT-teenus tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatuse kontekstis arendus- ja tugiteenuste jaoks.

Teenuste hulka kuuluvad muu hulgas olemasolevate süsteemide ja toodete kohandamine ja/või integreerimine ning teenused hõlmavad iga osa kohta kirjeldatud tegevusi.

1. osa käsitleb infosüsteemide arendamist, nende rakendamist ja hooldust.

2. osa käsitleb infosüsteemide tugiteenuseid, sh katsetusi, kasutajate abistamist ja nõustamist.

See võib hõlmata hankija kõiki infosüsteemide tüüpe kõigis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatusega seotud valdkondades.

Teenust võivad osutada töövõtja töötajad kas hankija ruumides või väljaspool hankija ruume, tehes seda tellimuste alusel, mis on koostatud fikseeritud hinna alusel või määratud aja ja vahendite alusel või lähema aja ja vahendite alusel või aja ja vahendite tellimuse alusel.

See käsitleb infosüsteemide arendamist, nende rakendamist ja hooldust.

See võib hõlmata hankija kõiki infosüsteemide tüüpe kõigis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatusega seotud valdkondades.

Tüüpilised näited on järgmised:

— andmete töötlemise ja teabe haldamise rakendused;

— andmete mudeldamine;

— töövoo ja äritegevuse haldamine;

— äriteabe rakendused;

— andmeait.

See käsitleb ka pärandrakenduste ja avatud lähtekoodiga tarkvara (open-source software (OSS)) arendamist.

Teenust osutavad töövõtja töötajad kas hankija ruumides või väljaspool hankija ruume, tehes seda tellimuste alusel, mis on koostatud fikseeritud hinna alusel või määratud aja ja vahendite alusel või lähema aja ja vahendite alusel või aja ja vahendite tellimuste alusel.

See osa käsitleb infosüsteemide toetamise teenuseid, sh katsetusi, kasutajate abistamist ja nõustamist.

See võib hõlmata tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning muude EÜ rahastusprogrammide jaoks kõiki hankijaga seotud valdkondi ja infosüsteemi.

See sisaldab järgmisi tegevusi:

— infosüsteemi (IS) kvaliteet ja audit;

— ISi turvalisus;

— ISi nõuete analüüs;

— ISi eriuuringud;

— ettevõtja arhitektuur;

— kasutajate abistamine;

— haldus (v.a tehnilise süsteemi haldamine ja eriotstarbelised andmete sisestamise või infotehnoloogiateenuste alla mitte kuuluvad tegevuslikud teenused);

— koordineerimine.

A foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás információs rendszerének fejlesztésére és támogatására irányuló szolgáltatások (CASIS).

A szóban forgó ajánlati/részvételi felhívás célja a foglalkoztatással, a szociális ügyekkel és a társadalmi befogadással összefüggő fejlesztési és támogatási szolgáltatásokra irányuló külső IT-szolgáltatások igénybe vétele.

A szolgáltatások közé tartozik többek között a meglévő rendszerek és termékek adaptálása és/vagy integrálása, valamint a szolgáltatások magukban foglalják az egyes tételekre vonatkozóan meghatározott tevékenységeket is.

Az 1. tétel információs rendszerek fejlesztését, gyakorlati megvalósítását és karbantartását foglalja magában.

A 2. tétel az információs rendszereket támogató szolgáltatásokra irányul, beleértve a tesztelést, a felhasználóknak biztosított segítségnyújtást és a szaktanácsadást.

A szolgáltatásnyújtás az ajánlatkérő valamennyi olyan információsrendszer-típusára kiterjedhet, amelyet a foglalkoztatással, a szociális ügyekkel és a társadalmi befogadással összefüggő területeken alkalmaznak.

A szolgáltatásnyújtást a nyertes ajánlattevő munkatársai teljesíthetik az ajánlatkérő irodáiban vagy azokon kívül. A szolgáltatás történhet rögzített áron, valamint ajánlott „idő és eszköz”, „hozzávetőleges idő és eszköz” , illetve „idő és eszköz” megrendelések alapján.

A szolgáltatásnyújtás információs rendszerek fejlesztésére, gyakorlati megvalósítására és karbantartására irányul.

A szolgáltatásnyújtás az ajánlatkérő valamennyi olyan információsrendszer-típusára kiterjedhet, amelyet a foglalkoztatással, a szociális ügyekkel és a társadalmi befogadással összefüggő területeken alkalmaznak.

Néhány jellemző példa:

— adatfeldolgozó és információkezelő alkalmazások,

— adatmodellezés,

— munkafolyamat- és üzleti irányítás,

— üzleti intelligencia alkalmazások,

— adattárház.

A szolgáltatásnyújtás kiterjed továbbá örökölt alkalmazások és nyílt forráskódú szoftverek (OSS) fejlesztésére.

A szolgáltatásnyújtást a nyertes ajánlattevő munkatársai teljesítik az ajánlatkérő irodáiban vagy azokon kívül. A szolgáltatás történhet rögzített áron, valamint ajánlott „idő és eszköz”, „hozzávetőleges idő és eszköz” , illetve „idő és eszköz” megrendelések alapján.

A szolgáltatásnyújtás információs rendszerek támogatására irányul, beleértve a tesztelést, a felhasználóknak biztosított segítségnyújtást és a szaktanácsadást.

A szolgáltatásnyújtás kiterjedhet valamennyi olyan információsrendszer-típusra és minden olyan területre, amely az ajánlatkérőhöz, vagyis a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságához, valamint egyéb EK finanszírozási programokhoz kapcsolódik.

A szolgáltatásnyújtás a következő tevékenységeket foglalja magában:

— információs rendszerek minősége és auditja,

— információs rendszerek biztonsága,

— információsrendszer-követelmények elemzése,

— információsrendszer-specifikus tanulmányok,

— vállalati architektúra,

— felhasználótámogatás,

— adminisztráció (kivéve a technikai rendszer-adminisztrációt és a dedikált adatbeviteli vagy a nem informatikai operatív szolgáltatásokat),

— koordináció.

Informacinės sistemos kūrimas ir palaikymo paslaugos darbui, socialiniams reikalams ir įtraukčiai (CASIS).

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – išorės IT paslaugų įsigijimas plėtros ir palaikymo paslaugoms darbo, socialinių reikalų ir įtraukties kontekste.

Paslaugos, be kita ko, apima esamų sistemų ir produktų pritaikymą ir (arba) integravimą bei veiklą, aprašytą kiekvienoje dalyje.

1 dalis yra susijusi su informacinių sistemų plėtojimu, jų diegimu ir priežiūra.

2 dalis yra susijusi su informacinių sistemų rėmimo paslaugomis, įskaitant bandymus, pagalbą naudotojui ir konsultacijas.

Tai gali būti susiję su visais perkančiosios organizacijos informacinių sistemų tipais visoms su darbu, socialiniais reikalais ir įtrauktimi susijusioms sritims.

Paslaugą gali teikti rangovo personalas perkančiosios organizacijos patalpose arba už perkančiosios organizacijos patalpų ribų pagal nustatytą kainą ar laiką bei priemones ar laiko artumą ir priemones, ar laiką ir priemonių užsakymus.

Ji yra susijusi su informacijos sistemų vystymu, jų įgyvendinimu ir priežiūra.

Tai gali būti susiję su visais perkančiosios organizacijos informacinių sistemų tipais visoms su darbu, socialiniais reikalais ir įtrauktimi susijusioms sritims.

Tipiški pavyzdžiai:

— duomenų apdorojimo ir informacijos valdymo programos,

— duomenų modeliavimas,

— darbo srauto ir verslo valdymas,

— verslo žvalgybos programos,

— duomenų saugykla.

Tai taip pat susiję su pasenusiomis programomis ir atvirojo šaltinio programinės įrangos plėtojimu.

Paslaugą teikia rangovo personalas perkančiosios organizacijos patalpose arba už perkančiosios organizacijos patalpų ribų pagal nustatytą kainą ar laiką bei priemones ar laiko artumą ir priemones, ar laiką ir priemonių užsakymus.

Ji yra susijusi su informacinių sistemų rėmimo paslaugomis, įskaitant bandymus, pagalbą naudotojui ir konsultacijas.

Ji gali būti susijusi su visais informacinių sistemų tipais ir visomis su perkančiąja organizacija susijusiomis sritimis Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD bei kitoms EK finansuojamoms programoms.

Tai apima šią veiklą:

— informacinių sistemų kokybė ir auditas,

— informacinių sistemų draudimas,

— informacinių sistemų reikalavimų analizė,

— informacinių sistemų specialūs tyrimai,

— įmonių architektūra,

— pagalba vartotojams,

— administravimas (išskyrus techninį sistemos administravimą ir numatytas duomenų įvedimo arba su informacinėmis technologijomis nesusijusias veiklos paslaugas),

— koordinavimas.

Informācijas sistēmas izstrādes un atbalsta pakalpojumi attiecībā uz nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanu (CASIS).

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir ārēju IT pakalpojumu iegāde attiecībā uz izstrādes un atbalsta pakalpojumiem nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas jomā.

Pakalpojumi cita starpā ietver pašreizējo sistēmu un izstrādājumu pielāgošanu un/vai integrēšanu, un tajos iesaistīti par katru daļu sniegtajā informācijā aprakstītie pasākumi.

1. daļa attiecas uz informācijas sistēmu izstrādi, to ieviešanu un uzturēšanu.

2. daļa attiecas uz atbalsta pakalpojumiem saistībā ar informācijas sistēmām, ietverot testēšanu, palīdzību lietotājiem un konsultācijas.

Tas var attiekties uz līgumslēdzējas iestādes visu veidu informācijas sistēmām attiecībā uz visām jomām, kas saistītas ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanu.

Pakalpojumus izpilda darbuzņēmēja darbinieki līgumslēdzējas iestādes telpās vai ārpus tām, pamatojoties uz noteiktās cenas vai noteiktā laika un līdzekļu pasūtījumiem vai tuvuma laika un līdzekļu pasūtījumiem, vai laika un līdzekļu pasūtījumiem.

Tas attiecas uz informācijas sistēmu izstrādi, to ieviešanu un uzturēšanu.

Tas var attiekties uz līgumslēdzējas iestādes visu veidu informācijas sistēmām attiecībā uz visām jomām, kas saistītas ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanu.

Tipiski piemēri:

— datu apstrādes un informācijas vadības lietojumprogrammas,

— datu modelēšana,

— darbplūsmas un uzņēmējdarbības vadība,

— uzņēmējdarbības informācijas lietojumprogrammas,

— datu glabāšana.

Tas attiecas arī uz mantotām lietojumprogrammām un atklātā pirmkoda programmatūru (open-source software – OSS) izstrādi.

Pakalpojumus izpilda darbuzņēmēja darbinieki līgumslēdzējas iestādes telpās vai ārpus tām, pamatojoties uz noteiktās cenas vai noteiktā laika un līdzekļu pasūtījumiem vai tuvuma laika un līdzekļu pasūtījumiem, vai laika un līdzekļu pasūtījumiem.

Tas attiecas uz atbalsta pakalpojumiem saistībā ar informācijas sistēmām, ietverot testēšanu, palīdzību lietotājiem un konsultācijas.

Tas var attiekties uz visu veidu informācijas sistēmām un visām ar līgumslēdzēju iestādi saistītajām jomām attiecībā uz Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD, kā arī citām EK finansēšanas programmām.

Tas ietver šādus pasākumus:

— IS kvalitāte un revīzija,

— IS drošība,

— IS prasību analīze,

— IS īpaši pētījumi,

— uzņēmuma arhitektūra,

— palīdzība lietotājiem,

— administrācija (neietverot tehnisko sistēmu administrāciju un specializētu datu ievades vai ar informātiku nesaistītus darbības pakalpojumus),

— koordinēšana.

Żvilupp ta' sistema ta' informazzjoni u servizzi ta' appoġġ għall-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni (CASIS).

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu l-ksib ta' servizzi esterni tat-TI għall-iżvilupp u s-servizzi ta' appoġġ fil-kuntest tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni.

Is-servizzi jinkludu, inter alia, l-adattament u/jew l-integrazzjoni ta' sistemi u prodotti eżistenti u jinvolvu attivitajiet kif deskritti għal kull lott.

L-1 lott jikkonċerna l-iżvilupp ta' sistemi ta' informazzjoni, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tagħhom.

It-2 lott jikkonċerna s-servizzi ta' appoġġ għal sistemi ta' informazzjoni, inkluż l-ittestjar, l-għajnuna lill-utent u l-konsulenza.

Jista' jikkonċerna t-tipi kollha ta' sistemi ta' informazzjoni tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għall-oqsma kollha rrelatati mal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni.

Is-servizz jista' jitwettaq mill-persunal tal-kuntrattur jew fil-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt jew barra l-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, fuq il-bażi ta' prezz fiss jew il-ħin u l-mezzi kkwotati jew il-ħin u l-mezzi ta' prossimità jew ordnijiet tal-ħin u mezzi.

Jikkonċerna l-iżvilupp tas-sistemi tal-informazzjoni, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tagħhom.

Jista' jikkonċerna t-tipi kollha ta' sistemi ta' informazzjoni tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għall-oqsma kollha rrelatati mal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni.

Eżempji tipiċi huma:

— l-applikazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta u tal-immaniġġjar tal-informazzjoni,

— l-immudellar tad-dejta,

— l-immaniġġar tal-fluss tax-xogħol u tan-negozju,

— l-applikazzjonijiet tal-intelliġenza dwar in-negozju,

— il-post fejn tinħażen id-dejta.

Jista' jikkonċerna wkoll applikazzjonijiet antiki li ntirtu u żviluppi ta' softwer b'sors miftuħ (OSS).

Is-servizz jista' jitwettaq mill-persunal tal-kuntrattur jew fil-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt jew barra l-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, fuq il-bażi ta' prezz fiss jew il-ħin u l-mezzi kkwutati jew il-ħin u l-mezzi ta' prossimità jew ordnijiet tal-ħin u l-mezzi.

Jikkonċerna s-servizzi ta' appoġġ għal sistemi ta' informazzjoni, inkluż l-ittestjar, l-għajnuna lill-utent u l-konsulenza.

Jista' jikkonċerna t-tipi kollha ta' sistemi ta' informazzjoni u l-oqsma kollha rrelatati mal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għad-DĠ tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni kif ukoll programmi oħra ta' ffinanzjar tal-KE.

Dan jinkludi s-servizzi li ġejjin:

— il-kwalità u l-verifika tas-SI (Sistema tal-Informazzjoni),

— is-sigurtà tas-SI,

— l-analiżi tal-ħtiġijiet tas-SI,

— l-istudji speċifiċi dwar is-SI,

— l-arkitettura tal-intrapriża,

— l-għajnuna għall-utent,

— l-amministrazzjoni (minbarra l-amministrazzjoni tas-sistema teknika u x-xogħol iddedikat biex tiddaħħal id-dejta jew is-servizzi operazzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu mal-informatika),

— il-koordinazzjoni.

Stworzenie systemu informacyjnego i zapewnienie usług wsparcia dla obszarów zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest nabycie zewnętrznych usług informatycznych do celów stworzenia systemu i zapewnienia usług wsparcia w kontekście zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Usługi obejmują między innymi dostosowanie i/lub integrację istniejących systemów i produktów i wymagają działań opisanych dla każdej części.

Część 1 dotyczy tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych.

Część 2 dotyczy usług wsparcia dla systemów informacyjnych, łącznie z testowaniem, pomocą dla użytkownika i doradztwem.

Usługi mogą dotyczyć wszystkich typów systemów informacyjnych instytucji zamawiającej dla wszystkich obszarów związanych z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym.

Smart cities and communities information system

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Unit C2 | Published May 18, 2017  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
71314000, 71314200

I 2014 udvidede EU sine 2020-forpligtelser til mere ambitiøse mål for 2030, med EU-rammen for klima og energi for 2030:

— sænke drivhusgasemissioner med 20 % i 2020 i forhold til 1990 og med 40 % i 2030

— opnå en andel af vedvarende energi på 20 % inden 2020 og på mindst 27 % i 2030

— forbedre energieffektiviteten med 20 % i 2020 og med 27 % inden 2030.

Projekter om intelligente byer og samfund inden for det 7. rammeprogram og i Horisont 2020 fremviser teknologier og integrerede løsninger, der kan bidrage til 2030-målene ved at kopiere disse løsninger på tværs af EU.

Den nærværende tjenesteydelseskontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund skal levere ekspertise til at overvåge og analysere projekter inden for intelligente byer og samfund, udbrede indhentede erfaringer og komme med anbefalinger, som fortsættelse af den foregående kontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund, kontrakt C2-2016-463.

Som fortsættelse af den foregående kontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund, kontrakt C2-2016-463, skal den nærværende tjenesteydelseskontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund levere professionel og tværfaglig videnskabelig ekspertise fra relevante fagområder (f.eks. bygningsingeniørarbejde, arkitektur, økonomi, by- og energiplanlægning, ikt, overvågning af bygnings- og energiydeevne, elektromobilitet, vedvarende energikilder, integration af energisystemer, centrale præstationsindikatorer og standarder, miljø, sociale videnskaber, forretningsmodeller) til at overvåge og analysere EU-finansierede projekter på områderne intelligente byer og samfund, bæredygtige energidistrikter og energieffektive bygninger med overholdelse af EU's politik om energi og klimaforandring, samt andre projekter, herunder projekter, der er udviklet inden for rammer af europæisk innovationspartnerskab om intelligente byer og samfund.

2014 hat die EU mit dem Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 ihre Verpflichtungen für 2020 auf ehrgeizigere Ziele bis 2030 erweitert:

— Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 % gegenüber 1990 und bis 2030 um 40 %,

— Anteil der erneuerbaren Energiequellen von 20 % bis 2020 und von 27 % bis 2030,

— Steigerung des Energieeffizienzniveaus um 20 % bis 2020 und um 27 % bis 2030.

Projekte des 7. Forschungsrahmenprogramms und im Rahmen von Horizont 2020, die sich auf intelligente Städte und Gemeinden beziehen, zeigen, wie Technologien und integrierte Lösungen zu den Zielen von 2030 beitragen können, indem diese Lösungen EU-weit eingesetzt werden.

In Fortsetzung des Auftrags C2-2016-463 zum vorherigen Informationssystem für intelligente Städte (Smart Cities Information System — SCIS) soll durch den vorliegenden SCIS-Dienstleistungsvertrag Fachkompetenz bereitgestellt werden, um Projekte im Bereich intelligenter Städte und Gemeinden zu überwachen und zu analysieren, Erfahrungswerte zu verbreiten und Empfehlungen abzugeben.

In Fortsetzung des Auftrags C2-2016-463 zum vorherigen Informationssystem für intelligente Städte (SCIS) soll durch den vorliegenden SCIS-Dienstleistungsvertrag professionelle und interdisziplinäre wissenschaftliche Fachkompetenz aus relevanten Disziplinen (z. B. Bauingenieurwesen, Architektur, Wirtschaft, Stadt- und Energieplanung, IKT, Überwachung der Gebäude- und Energieinfrastrukturleistung, Elektromobilität, erneuerbare Energiequellen, Integration von Energiesystemen, Zielgrößen und Normen, Umwelt, Sozialwissenschaft, Geschäftsmodelle) bereitgestellt werden. Dadurch werden von der EU kofinanzierte Projekte in den Bereichen intelligente Städte und Gemeinden, nachhaltige Energielösungen für Stadtteile und energieeffiziente Gebäude unter Beachtung der Politik der Europäischen Union zu Energie und Klimawandel sowie weitere Projekte überwacht und analysiert, darunter die Projekte, die im Rahmen der europäischen Innovationspartnerschaft für intelligente Städte und Gebäude entwickelt wurden.

In 2014, with the EU 2030 framework for climate and energy, the EU extended its 2020 commitments to more ambitious targets by 2030:

— lower greenhouse gas emissions by 20 % in 2020 with respect to 1990 and by 40 % in 2030,

— reach a share of renewables of 20 % by 2020 and at least 27 % by 2030,

— increase energy efficiency levels by 20 % in 2020 and 27 % by 2030.

Smart cities and communities projects in the 7th research framework programme and in Horizon 2020 are demonstrating technologies and integrated solutions to contribute to the 2030 targets by the replication of these solutions across the European Union.

In continuation of the predecessor smart cities information system (SCIS) contract C2-2016-463, this present SCIS service contract is to provide expertise to monitor and analyse projects in the fields of smart cities and communities, disseminate lessons learned and issue recommendations.

In continuation of the predecessor smart cities information system (SCIS) contract C2-2016-463, this present SCIS service contract is to provide professional and interdisciplinary scientific expertise from relevant disciplines (e.g. constructional engineering, architecture, economy, urban and energy planning, ICT, monitoring of building and energy infrastructure performance, electro-mobility, renewable energy sources, energy systems integration, key performance indicators and standards, environment, social sciences, business models) to monitor and analyse EU co-financed projects in the fields of smart cities and communities, sustainable energy districts and energy-efficient buildings with respect to European Union energy and climate change policy, as well as other projects including the projects developed in the frame of the European innovation partnership on smart cities and communities.

En 2014, en el contexto del marco 2030 de la Unión Europea para el clima y la energía, la Unión Europea amplió sus compromisos para 2020 a objetivos más ambiciosos para 2030:

— reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en 2020 con respecto a 1990 y en un 40 % en 2030,

— alcanzar una cuota de energías renovables del 20 % en 2020 y de al menos el 27 % en 2030,

— aumentar los niveles de eficiencia energética en un 20 % en 2020 y un 27 % en 2030.

Los proyectos de ciudades y comunidades inteligentes en el 7o programa marco de investigación y en Horizonte 2020 están mostrando tecnologías y soluciones integradas para contribuir a los objetivos de 2030 a través de la repetición de estas soluciones en toda la Unión Europea.

Como continuación del contrato anterior relativo al sistema de información de ciudades inteligentes (C2-2016-463), el presente contrato de servicios relativo al sistema de información de ciudades inteligentes pretende prestar conocimientos especializados para supervisar y analizar proyectos en los ámbitos de las comunidades y ciudades inteligentes, así como para difundir las lecciones aprendidas y formular recomendaciones.

Como continuación del contrato anterior del sistema de información de ciudades inteligentes (C2-2016-463), el presente contrato de servicios relativo al sistema de información de ciudades inteligentes pretende prestar conocimientos especializados profesionales y científicos interdisciplinares en las disciplinas pertinentes (por ejemplo, ingeniería de la construcción, arquitectura, economía, planificación urbana y energética, TIC, supervisión del rendimiento de la infraestructura energética y de los edificios, electromovilidad, fuentes de energía renovable, integración de sistemas energéticos, indicadores y normas clave de rendimiento, medioambiente, ciencias sociales, modelos de negocio) para supervisar y analizar los proyectos cofinanciados por la Unión Europea en los ámbitos de las ciudades y comunidades inteligentes, los distritos de energía sostenible y los edificios energéticamente eficientes con respecto a la política de cambio climático y energía de la Unión Europea, así como otros proyectos tales como los proyectos desarrollados en el marco de la asociación europea para la innovación sobre comunidades y ciudades inteligentes.

EU täydensi vuonna 2014 (EU:n vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden yhteydessä) vuoteen 2020 ulottuvia sitoumuksiaan kunnianhimoisemmilla, vuoteen 2030 mennessä toteutettavilla tavoitteilla. Se sitoutui

— vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990 ja 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä,

— saavuttamaan uusiutuvien energialähteiden osalta 20 prosentin osuuden vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 27 prosentin osuuden vuoteen 2030 mennessä,

— lisäämään energiatehokkuuden tasoja 20 prosentilla vuoteen 2020 ja 27 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan ja Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvissa älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevissa hankkeissa esitellään tekniikoita ja integroituja ratkaisuja, joilla edistetään vuoteen 2030 ulottuvia tavoitteita kyseisten ratkaisujen toistamisen avulla eri puolilla Euroopan unionia.

Tämä älykkäitä kaupunkeja koskevaan tietojärjestelmään (smart cities information system – SCIS) liittyvä palvelusopimus on jatkoa edelliseen SCIS-sopimukseen C2-2016-463. Palvelusopimuksen avulla on tarkoitus toimittaa asiantuntemusta hankkeiden seurantaa ja analysointia varten älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevilla aloilla sekä saatujen kokemusten levittämistä ja suositusten antamista varten.

Tämä älykkäitä kaupunkeja koskevaan tietojärjestelmään liittyvä palvelusopimus on jatkoa edelliseen SCIS-sopimukseen C2-2016-463. Palvelusopimuksen avulla on tarkoitus toimittaa ammattimaista ja monialaista tieteellistä asiantuntemusta asiaankuuluvilta aloilta (esimerkiksi rakennustekniikka, arkkitehtuuri, talous, kaupunki- ja energiasuunnittelu, tieto- ja viestintätekniikka, rakennus- ja energiainfrastruktuurin suorituskyvyn seuranta, sähköinen liikenne, uusiutuvat energianlähteet, energiajärjestelmien integrointi, keskeiset suorituskykyindikaattorit ja suorituskykyä koskevat standardit, ympäristö, yhteiskuntatieteet, liiketoimintamallit) EU:n yhteisrahoittamien hankkeiden seurantaa ja analysointia varten älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä, kestävän energian alueita ja energiatehokkaita rakennuksia koskevilla aloilla Euroopan unionin energia- ja ilmastonmuutospolitiikan osalta sekä muiden hankkeiden seurantaa ja analysointia varten, mukaan luettuina eurooppalaisen älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevan innovaatiokumppanuuden puitteissa kehitetyt hankkeet.

Avec l'adoption, en 2014, du cadre de l'UE pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030, l'UE a élargi ses engagements pour 2020 en vue d'atteindre des objectifs plus ambitieux d'ici 2030:

— réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % en 2020 et de 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 1990,

— parvenir à une part d'énergies renouvelables de 20 % d'ici 2020 et d'au moins 27 % d'ici 2030,

— accroître les niveaux d'efficacité énergétique de 20 % en 2020 et de 27 % d'ici 2030.

Les projets relatifs aux villes et aux communautés intelligentes du 7e programme-cadre pour la recherche et du programme «Horizon 2020» font la démonstration de technologies et de solutions intégrées visant à contribuer aux objectifs fixés à l'horizon 2030 grâce à la reproduction de ces solutions à travers l'Union européenne.

Dans la continuité du contrat précédent C2-2016-463 relatif au système d'information sur les villes intelligentes (SCIS), le présent contrat de services SCIS porte sur la mise à disposition d'experts qui devront assurer le suivi et l'analyse de projets dans le domaine des villes et des communautés intelligentes, diffuser les enseignements tirés et formuler des recommandations.

Dans la continuité du contrat précédent C2-2016-463 relatif au système d'information sur les villes intelligentes (SCIS), le présent contrat de services SCIS porte sur la mise à disposition d'experts scientifiques professionnels et interdisciplinaires issus des disciplines pertinentes (par exemple ingénierie de la construction, architecture, économie, planification urbaine et énergétique, TIC, suivi de la performance des bâtiments et de l'infrastructure énergétique, électromobilité, sources d'énergie renouvelables, intégration des systèmes énergétiques, indicateurs et normes clés de performance, environnement, sciences sociales, modèles d'activité) qui devront assurer le suivi et l'analyse des projets cofinancés par l'UE dans les domaines des villes et des communautés intelligentes, des districts d'énergie durable et des bâtiments économes en énergie par rapport à la politique de l'Union européenne en matière d'énergie et de changement climatique, ainsi que d'autres projets, y compris les projets élaborés dans le cadre du partenariat d'innovation européen pour les villes et les communautés intelligentes.

Το 2014, με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η ΕΕ επέκτεινε τις δεσμεύσεις του 2020 σε πιο φιλόδοξους στόχους έως το 2030:

— μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % το 2020 αναφορικά με το 1990 και κατά 40 % το 2030,

— επίτευξη μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20 % έως το 2020 και τουλάχιστον 27 % έως το 2030,

— αύξηση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % το 2020 και κατά 27 % έως το 2030.

Τα σχέδια για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο και στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» παρουσιάζουν τεχνολογίες και ολοκληρωμένες λύσεις για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του 2030 μέσω της αναπαραγωγής των εν λόγω λύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης σύμβασης σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις (SCIS) C2-2016-463, η παρούσα σύμβαση υπηρεσιών SCIS αφορά την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και ανάλυση σχεδίων στους τομείς των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, τη διάδοση των διδαγμάτων που θα αποκομιστούν και την υποβολή συστάσεων.

Σε συνέχεια της προηγούμενης σύμβασης σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις (SCIS) C2-2016-463, η παρούσα σύμβαση υπηρεσιών SCIS αφορά την παροχή επαγγελματικής και διεπιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης από σχετικούς τομείς (π.χ. μηχανική κατασκευών, αρχιτεκτονική, οικονομία, πολεοδομικός και ενεργειακός σχεδιασμός, ΤΠΕ, παρακολούθηση της απόδοσης των κτιριακών και ενεργειακών υποδομών, ηλεκτροκινητικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ολοκλήρωση ενεργειακών συστημάτων, κύριοι δείκτες επιδόσεων και πρότυπα, περιβάλλον, κοινωνικές επιστήμες, επιχειρηματικά μοντέλα) για την παρακολούθηση και ανάλυση σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στους τομείς έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, περιοχών βιώσιμης ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων αναφορικά με την πολιτική ενέργειας και κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες.

Nel 2014, con il quadro per il clima e l'energia 2030 dell'UE, l'Unione europea ha esteso gli impegni del 2020 rendendoli obiettivi più ambiziosi da raggiungere entro il 2030:

— ridurre le emissioni di gas serra del 20 % nel 2020 rispetto al 1990 e del 40 % nel 2030,

— raggiungere una quota di energie rinnovabili del 20 % entro il 2020 e almeno del 27 % entro il 2030,

— aumentare i livelli di efficienza energetica del 20 % nel 2020 e del 27 % entro il 2030.

I progetti sulle città e comunità intelligenti, nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca e di Orizzonte 2020, stanno dando una dimostrazione delle tecnologie e soluzioni integrate per contribuire agli obiettivi del 2030 mediante la ripetizione di queste soluzioni in tutta l'Unione europea.

Continuando il precedente contratto C2-2016-463 relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti, il presente appalto di servizi relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti riguarda la prestazione di competenze per monitorare ed esaminare progetti nel settore delle comunità e città intelligenti, diffondere le lezioni apprese e formulare raccomandazioni.

Continuando il precedente contratto C2-2016-463 relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti, il presente appalto di servizi relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti riguarda la prestazione di competenze scientifiche interdisciplinari e professionali provenienti da discipline pertinenti (ad esempio ingegneria edilizia, architettura, economia, pianificazione energetica e urbana, TIC, monitoraggio delle prestazioni delle infrastrutture energetiche e dell'edilizia, mobilità elettrica, fonti di energia rinnovabili, integrazione di sistemi energetici, indicatori e norme principali di prestazione, ambiente, scienze sociali, modelli aziendali) per il monitoraggio e l'analisi dei progetti cofinanziati dall'UE nel settore delle comunità e città intelligenti, distretti energetici sostenibili ed edifici ad alta efficienza energetica in relazione alla politica dell'energia e del cambiamento climatico dell'Unione europea nonché altri progetti, tra cui i progetti elaborati nel quadro del partenariato europeo per l'innovazione su comunità e città intelligenti.

In 2014 heeft de EU, middels haar klimaat- en energiekader 2030, haar verplichtingen voor 2020 uitgebreid met meer ambitieuze streefcijfers voor 2030:

–– de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 20 % tegen 2020 ten opzichte van 1990 en met 40 % tegen 2030,

–– een aandeel hernieuwbare energiebronnen van 20 % te bereiken tegen 2020 en van minstens 27 % tegen 2030,

–– het energie-efficiëntieniveau te verhogen met 20 % in 2020 en met 27 % tegen 2030.

Door projecten inzake slimme steden in gemeenschappen van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en van Horizon 2020 worden technologieën en geïntegreerde oplossingen zichtbaar die kunnen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van 2030 door deze oplossingen in de hele Europese Unie door te voeren.

De onderhavige dienstenovereenkomst inzake het informatiesysteem voor slimme steden („Smart Cities Information System” – SCIS) dient om, in navolging van de voorgaande SCIS-opdracht C2-2016-463, deskundigheid te verlenen voor het toezicht op en de analyse van projecten op het gebied van slimme steden en gemeenschappen, getrokken lessen te verspreiden en aanbevelingen te doen.

De onderhavige SCIS-dienstenovereenkomst dient om, in navolging van de voorgaande SCIS-opdracht C2-2016-463, professionele en interdisciplinaire wetenschappelijke deskundigheid te verlenen vanuit relevante wetenschappelijke disciplines (bijv. bouwtechniek, architectuur, economie, stedelijke en energieplanning, ICT, toezicht op de bouw en op de prestaties van energie-infrastructuur, elektrische mobiliteit, hernieuwbare energiebronnen, integratie van energiesystemen, kernprestatie-indicatoren en -normen, milieu, sociale wetenschappen, bedrijfsmodellen) ten behoeve van het toezicht op en de analyse van mede door de EU gefinancierde projecten op het gebied van slimme steden en gemeenschappen, gebieden met duurzame energie en energie-efficiënte gebouwen met het oog op het beleid van de Europese Unie inzake energie en klimaatverandering, alsook ten behoeve van andere projecten, met inbegrip van de projecten die zijn ontwikkeld in het kader van het Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen.

Em 2014, com o quadro em matéria de clima e energia 2030 da UE, a UE alargou os seus compromissos de 2020 a objetivos mais ambiciosos até 2030:

— diminuir as emissões de gases com efeito de estufa em 20 % em 2020 em relação a 1990 e em 40 % em 2030,

— alcançar uma quota de energias renováveis de 20 % até 2020 e, no mínimo, de 27 % até 2030,

— aumentar os níveis de eficiência energética em 20 % em 2020 e 27 % até 2030.

Os projetos das comunidades e cidades inteligentes relativos ao 7.o programa-quadro para a investigação e ao Horizonte 2020 demonstram que as tecnologias e as soluções integradas contribuem para os objetivos de 2030 através da replicação destas soluções na União Europeia.

Na continuação do contrato antecessor C2-2016-463 relativo ao sistema de informação das cidades inteligentes, o presente contato de serviços do sistema de informação das cidades inteligentes consiste na prestação de especialização para monitorizar e analisar projetos nos domínios das comunidades e cidades inteligentes, divulgar lições aprendidas e elaborar recomendações.

Na continuação do contrato antecessor C2-2016-463 relativo ao sistema de informação das cidades inteligentes, o presente contrato de serviços do sistema de informação das cidades inteligentes consiste na prestação de especialização científica profissional e interdisciplinar de disciplinas relevantes (por exemplo, engenharia de construção, arquitetura, economia, planeamento energético e urbanístico, TIC, monitorização do desempenho das infraestruturas energéticas e de edifícios, eletromobilidade em fontes de energia renovável, integração de sistemas de energia, normas e indicadores de desempenho fundamentais, ambiente, ciências sociais, modelos empresariais) para monitorizar e analisar projetos co-financiados pela UE nos domínios de comunidades e cidades inteligentes, distritos de energia sustentável e edifícios eficientes em termos energéticos no que diz respeito à política de alterações climáticas e de energia da União Europeia, bem como outros projetos que incluam projetos desenvolvidos no âmbito da parceria de inovação em matéria de comunidades e cidades inteligentes.

År 2014 utvidgade EU sina åtaganden för 2020 till mer ambitiösa mål för 2030, genom EU:s ram för klimat och energi för 2030, enligt följande:

— År 2020 ska växthusgasutsläppen ha minskat med 20 % i förhållande till 1990 och 2030 med 40 %.

— Andelen förnybar energi ska 2020 uppgå till 20 % och 2030 till minst 27 %.

— År 2020 ska nivåerna på energieffektiviten ha ökat med 20 % och 2030 med 27 %.

Projekt för smarta städer och samhällen inom ramen för 7:e ramprogrammet för forskning och i Horisont 2020 visar på teknik och integrerade lösningar som ska bidra till 2030 års mål genom replikering av dessa lösningar runtom i Europeiska unionen.

Som en följd av föregångaren informationssystem för smarta städer (smart cities information system – SCIS), kontrakt C2-2016-463, ska det genom föreliggande SCIS-tjänstekontrakt tillhandahållas expertis för att övervaka och analysera projekt inom områdena smarta städer och samhällen, spridas erfarenheter och utfärdas rekommendationer.

Som en följd av föregångaren informationssystem för smarta städer (SCIS), kontrakt C2-2016-463, ska det genom föreliggande SCIS-tjänstekontrakt tillhandahållas professionell vetenskaplig och tvärvetenskaplig expertis från relevanta fackområden (t.ex. maskinbyggnad, arkitektur, ekonomi, stads- och energiplanering, IKT, övervakning av byggnads- och energiinfrastrukturens prestanda, elektromobilitet, förnybara energikällor, systemintegrering avseende energi, nyckeltal för verksamheten och standarder, miljö, samhällsvetenskap, företagsmodeller) för att övervaka och analysera EU:s samfinansierade projekt inom områdena smarta städer och samhällen, hållbara energidistrikt och energieffektiva byggnader med avseende på Europeiska unionens energi- och klimatförändringspolitik samt andra projekt, inbegripet projekt som utvecklats inom ramen för det europeiska initiativet för smarta städer.

V roce 2014 s rámcem EU pro klima a energetiku do roku 2030 rozšířila EU své závazky do roku 2020 na ambicióznější cíle do roku 2030:

— snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 o 20 % v roce 2020 a o 40 % v roce 2030,

— dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 20 % do roku 2020 a alespoň 27 % do roku 2030,

— zvýšit úrovně energetické účinnosti o 20 % do roku 2020 a o 27 % do roku 2030.

V rámci projektů inteligentních měst a společenství spadajících pod 7. rámcový program pro výzkum a program Horizont 2020 jsou demonstrovány technologie a integrovaná řešení, které přispějí k dosažení cílů pro rok 2030 replikací těchto řešení v celé Evropské unii.

V návaznosti na předešlou zakázku na informační systém inteligentních měst (SCIS), C2-2016-463, je předmětem této zakázky na služby SCIS zajištění odborných kapacit v oblasti monitorování a analýzy projektů v oblastech chytrých měst a společenství, rozšiřování získaných ponaučení a vydávání doporučení.

V návaznosti na předcházející zakázku na informační systém inteligentních měst (SCIS), C2-2016-463, je předmětem této zakázky na služby SCIS poskytnutí odborných a mezioborových vědeckých kapacit z příslušných oborů (např. stavebnictví, architektura, ekonomika, urbanistické a energetické plánování, IKT, sledování náročnosti budov a energetické infrastruktury, elektromobilita, obnovitelné zdroje energie, integrace energetických systémů, klíčové ukazatele výkonnosti a normy, životní prostředí, sociální vědy, obchodních modelů) za účelem monitorování a analýzy projektů spolufinancovaných EU v oblasti inteligentních měst a společenství, okresů udržitelné energie a energeticky úsporných budov s ohledem na politiku Evropské unie v oblasti energie a změny klimatu, a dalších projektů včetně těch vytvořených v rámci evropského partnerství pro inovace v oblasti inteligentních měst a společenství.

EL laiendas 2014. aastal ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikuga oma 2020. aasta kohustusi, et saavutada 2030. aastaks ambitsioonikamaid eesmärke:

— vähendada 1990. aastaga võrreldes kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 % võrra 2020. aastaks ning 40 % võrra 2030. aastaks;

— jõuda 2020. aastaks taastuvate energiaallikate 20 % kasutamiseni ning 2030. aastaks vähemalt 27 % kasutamiseni;

— suurendada energiatõhususe tasemeid 20 % võrra 2020. aastaks ning 27 % võrra 2030. aastaks.

Arukate linnade ja kogukondade projektid 7. teadusuuringute raamprogrammi ja programmi "Horisont 2020" raames näitavad tehnoloogiaid ja integreeritud lahendusi, mis aitaksid kaasa 2030. aasta eesmärkidele, levitades nende lahendusi kogu Euroopa Liidus.

Eelneva arukate linnade infosüsteemi (SCIS) lepingu C2-2016-463 jätkuna on praeguse arukate linnade infosüsteemi teenuslepingu eesmärk pakkuda eksperditeadmisi, et jälgida ja analüüsida projekte arukate linnade ja kogukondade valdkondades, levitada saadud õppetunde ja anda soovitusi.

Eelneva arukate linnade infosüsteemi (SCIS) lepingu C2-2016-463 jätkuna on praeguse arukate linnade infosüsteemi teenuslepingu eesmärk pakkuda asjakohastes valdkondades (nt ehitusprojekteerimine, arhitektuur, majandus, linna ja energia planeerimine, IKT, ehituse ja energiataristu toimimise järelevalve, elektromobiilsus, taastuvad energiaallikad, energiasüsteemide integreerimine, peamised tulemuslikkuse näitajad ja standardid, keskkond, sotsiaalteadused, ärimudelid) professionaalseid ja valdkonnaüleseid teaduslikke eksperditeadmisi, et jälgida ja analüüsida EuroopaLiidu kliimamuutuste ja energiapoliitika kontekstis ELi kaudu kaasrahastatud projekte arukate linnade ja kogukondade, säästva energia piirkondade ja energiatõhusate hoonete valdkondades, aga ka teisi projekte, sh projekte, mis arendati välja arukaid linnu ja kogukondi hõlmava Euroopa innovatsioonipartnerluse raames.

2014-ben az EU az éghajlat- és energiapolitikára irányuló 2030. évi uniós keretrendszerrel kibővítette a 2020-ig szóló elkötelezettségét, és 2030-ra az alábbi, még ambiciózusabb célok elérését tűzte ki:

— az üvegházhatású gázok kibocsátásának – az 1990-es értékhez képest – 20 és 40%-kal történő csökkentése 2020-ig, illetve 2030-ig,

— a megújuló energiaforrások részesedésének 2020-ig 20%-kal, és 2030-ig legalább 27%-kal történő növelése,

— az energiahatékonysági szintek 2020-ra 20%-kal és 2030-ra 27%-kal történő növelése.

A 7. kutatás-fejlesztési keretprogram és a Horizont 2020 részét képező, intelligens városokra és közösségekre irányuló projektek olyan technológiákat és integrált megoldásokat demonstrálnak, amelyek célja, hogy e megoldások unió szerte történő alkalmazásával hozzájáruljanak a 2030-ra kitűzött célok eléhez.

A korábbi „intelligens városok” információs rendszerre (SCIS) irányuló C2-2016-463 szerződés folyományaként a jelenlegi SCIS szolgáltatási szerződés célja, hogy szakértőket biztosítson az intelligens városok és közösségek témájú projektek nyomon követésére és elemzésére, a tapasztalatok terjesztésére és javaslatok megfogalmazására.

A korábbi „intelligens városok” információs rendszerre (SCIS) irányuló C2-2016-463 szerződés folyományaként a jelenlegi SCIS szolgáltatási szerződés célja, hogy szakmai és több tudományterületen jártas tudományos szakértőket biztosítson a releváns tudományterületekről (pl. szerkezetépítészet, építészet, gazdaságtan, város- és energetikai tervezés, IKT, épület- és energetikai infrastruktúra hatékonyságának nyomon követése, elektro-mobilitás, megújuló energiaforrások, energiarendszerek integrációja, alapvető teljesítménymutatók és szabványok, környezetvédelem, társadalomtudományok, üzleti modellek stb.) nyomon követési és elemzési feladatok elvégzésére olyan projektek vonatkozásában, amelyeket uniós társfinanszírozásban, az intelligens városok és közösségek, valamint a fenntartható energetikai körzetek és energiahatékony épületek témában hajtanak végre az Európai Unió energetikai és éghajlatpolitikájával összefüggésben, továbbá olyan egyéb projektek vonatkozásában, amelyek kidolgozására az intelligens városokra és közösségekre irányuló európai innovációs partnerség keretében került sor.

2014 m. su ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija ES išplėtė savo 2020 m. įsipareigojimus, kad pasiektų ambicingesnių tikslų iki 2030 m.:

— sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 % 2020 m. atsižvelgiant į 1990 m. ir 40 % 2030 m.,

— pasiekti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį 20 % iki 2020 m. ir bent 27 % iki 2030 m.,

— padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 % 2020 m. ir 27 % iki 2030 m.

Pažangių miestų ir bendruomenių projektai Septintojoje mokslinių tyrimų bendrojoje programoje ir „Horizontas 2020“ demonstruoja technologijas ir integruotus sprendimus, kurie padėtų siekti 2030 m. tikslų, paskleidžiant šiuos sprendimus visoje Europos Sąjungoje.

Pratęsiant pirmtakę pažangių miestų informacinės sistemos (smart cities information system – SCIS) sutartį C2-2016-463 šia SCIS paslaugų pirkimo sutartimi siekiama suteikti kompetencijos stebėti ir analizuoti pažangių miestų ir bendruomenių sričių projektus, skleisti įgytą patirtį ir pateikti rekomendacijas.

Pratęsiant pirmtakę pažangių miestų informacinės sistemos (smart cities information system – SCIS) sutartį C2-2016-463 šia SCIS paslaugų pirkimo sutartimi siekiama suteikti profesionalios ir tarpdisciplininės mokslinės kompetencijos iš susijusių disciplinų (pvz., statybų inžinerijos, architektūros, ekonomikos, miestų ir energetikos planavimo, IRT, pastatų ir energetikos infrastruktūros veikimo stebėsenos, elektromobilumo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energijos sistemų integravimo, pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių ir standartų, aplinkos, socialinių mokslų, verslo modelių) siekiant stebėti ir analizuoti ES bendrai finansuojamus projektus pažangių miestų ir bendruomenių, darnios energijos rajonų ir efektyvaus energijos vartojimo pastatų srityse atsižvelgiant į Europos Sąjungos energetikos ir klimato kaitos politiką bei kitus projektus, įskaitant projektus, parengtus pagal Europos inovacijų partnerystę dėl pažangių miestų ir bendruomenių.

2014. gadā saistībā ar ES klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam ES paplašināja savas saistības laikposmam līdz 2020. gadam, ietverot ambiciozākus mērķus, kas sasniedzami līdz 2030. gadam:

— līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 %, bet līdz 2030. gadam – par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gadu,

— līdz 2020. panākt, ka 20 % no energoresursiem ir atjaunojamie, bet līdz 2030. gadam – ka to daļa ir vismaz 27 % no visiem energoresursiem,

— līdz 2020. palielināt energoefektivitātes līmeni par 20 %, bet līdz 2030. gadam – par 27 %.

Viedo pilsētu un kopienu projekti 7. pētniecības pamatprogrammas un "Apvārsnis 2020" ietvaros demonstrē tehnoloģijas un integrētus risinājumus ar mērķi sniegt ieguldījumu 2030. gada mērķu sasniegšanā, īstenojot šos pašus risinājumus visā Eiropas Savienībā.

Turpinot iepriekšējo līgumu Nr. C2-2016-463 par viedo pilsētu informācijas sistēmu (smart cities information system – SCIS), šā SCIS pakalpojumu līguma mērķis ir sniegt speciālās zināšanas, lai uzraudzītu un analizētu viedo pilsētu un kopienu jomas projektus, izplatītu gūto pieredzi un sniegtu ieteikumus.

Turpinot iepriekšējo līgumu Nr. C2-2016-463 par viedo pilsētu informācijas sistēmu (SCIS), šā SCIS pakalpojumu līguma mērķis ir sniegt attiecīgo nozaru (piem., būvinženierija, arhitektūra, ekonomika, pilsētu un enerģētikas plānošana, IKT, būvniecības un enerģētikas infrastruktūras veiktspējas uzraudzība, elektromobilitāte, atjaunojamie energoresursi, energosistēmu integrācija, galvenie darbības rādītāji un standarti, vide, sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības modeļi) profesionālas un starpdisciplināras speciālās zināšanas, lai saskaņā ar Eiropas Savienības enerģētikas un klimata pārmaiņu politiku uzraudzītu un analizētu ES līdzfinansētus viedo pilsētu un kopienu, ilgtspējīgas enerģijas rajonu un energoefektīvu ēku jomas projektus, kā arī citus projektus, tai skaitā projektus, kas izveidoti Eiropas inovāciju partnerības viedo pilsētu un kopienu jomā ietvaros.

Fl-2014, bil-qafas għall-klima u l-enerġija tal-UE tal-2030, l-UE estendiet l-impenji tal-2020 tagħha għal miri aktar ambizzjużi sal-2030:

— tnaqqas tal-emissjonijiet tal-gassijiet tas-serra b'20 % fl-2020 f'dak li għandu x'jaqsam mal-1990 u b'40 % fl-2030,

— tilħaq sehem ta' enerġiji li jiġġeddu b'20 % sal-2020 u mill-inqas 27 % sal-2030,

— iżżid il-livelli tal-effiċjenza fl-enerġija b'20 % sal-2020 u b'27 % sal-2030.

L-ibliet u l-komunitajiet intelliġenti fis-7 qafas ta' programm ta' riċerka u fl-Orizzont tal-2020 qed juru teknoloġiji u soluzzjonijiet integrati biex jikkontribwixxu għall-miri tal-2030 bir-replikazzjoni ta' dawn is-soluzzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea.

B'kontinwazzjoni tal-kuntratt ta' qabel C2-2016-463 ta' sistema tal-informazzjoni għal bliet u komunitajiet intelliġenti (SCIS), dan il-kuntratt ta' servizz tal-SCIS għandu jipprovdi kompetenza biex jissorvelja u janalizza proġetti fl-oqsma ta' bliet u komunitajiet intelliġenti, ixerred lezzjonijiet mitgħallma u joħroġ rakkomandazzjonijiet.

B'kontinwazzjoni tal-kuntratt ta' qabel C2-2016-463 ta' sistema tal-informazzjoni għal bliet u komunitajiet intelliġenti (SCIS), dan il-kuntratt ta' servizz tal-SCIS preżenti għandu jipprovdi kompetenza xjentifika professjonali u interdixxiplinari minn dixxiplini rilevanti (e.g. inġinerija tal-kostruzzjoni, arkitettura, ekonomija, ippjanar urban u tal-enerġija, TIK, monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-bini u l-infrastruttura tal-enerġija, elettromobbiltà. sorsi tal-enerġija li tiġġedded, integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija, indikaturi u standards tal-prestazzjoni ewlenin, ambjent, xjenzi soċjali, mudelli tan-negozju) biex jissorvelja u janalizza proġetti ko-finanzjati mill-UE fl-oqsma ta' bliet u komunitajiet intelliġenti, distretti tal-enerġija sostenibbli u binjiet effiċjenti tal-enerġija fir-rigward tal-politika tal-enerġija u bidla fil-klima tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll proġetti oħra inkluż il-proġetti żviluppati fil-qafas tas-sħubija tal-innovazzjoni Ewropea fuq bliet u komunitajiet intelliġenti.

W kontekście ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w 2014 UE rozszerzyła swoje zobowiązania zawarte strategii do 2020 o bardziej ambitne cele do 2030, dotyczące:

— obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 w porównaniu z poziomem z 1990 i o 40% do 2030,

— osiągnięcia udziału odnawialnych źródeł energii wynoszącego 20% do 2020 i co najmniej 27% do 2030,

— zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do 2020 i o 27% do 2030.

Projekty w zakresie inteligentnych miast i wspólnot objęte 7. programem ramowym oraz programem „Horyzont 2020”, dotyczące technologii demonstracyjnych oraz zintegrowanych rozwiązań przyczyniają się do realizacji celów do roku 2030 poprzez powielenie tych rozwiązań w całej Unii Europejskiej.

Będąc kontynuacją poprzedniego projektu systemu informacji inteligentnych miast i wspólnot (SCIS) objętego zamówieniem C2-2016-463, niniejsze zamówienie ma na celu zapewnienie fachowej wiedzy na potrzeby monitorowania i analizy projektów w dziedzinie inteligentnych miast i wspólnot, rozpowszechnianie zdobytych doświadczeń oraz formułowanie zaleceń.

Będąc kontynuacją poprzedniego projektu systemu informacji inteligentnych miast i wspólnot (SCIS) objętego zamówieniem C2-2016-463, niniejsze zamówienie na usługi dotyczące systemu SCIS ma zapewnić fachowe, multidyscyplinarne doradztwo naukowe (m.in. w zakresie budownictwa, architektury, ekonomii, urbanistyki i planowania dostaw energii, ICT, monitorowania efektywności energetyczne budynków i infrastruktury energetycznej, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, integracji systemów energetycznych, kluczowych wskaźników i norm wydajności, środowiska, nauk społecznych, modeli biznesowych) w celu monitorowania i analizy projektów współfinansowanych ze środków UE w dziedzinach inteligentnych miast i wspólnot, obszarów zrównoważonych energetycznie, energooszczędnego budownictwa w związku z unijną polityką w dziedzinie energii i zmian klimatu, a także innych projektów, w tym projektów realizowanych w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji dotyczących inteligentnych miast w wspólnot.

V roku 2014 s rámcom EÚ 2030 pre klímu a energetiku rozšírila EÚ svoje záväzky do roka 2020 na ambicióznejšie ciele do 2030:

— znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 o 20 % v roku 2020 a o 40 % v roku 2030,

— dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov energie vo výške 20 % do roka 2020 a aspoň 27 % do roka 2030,

— zvýšiť úrovne energetickej účinnosti o 20 % do roka 2020 a o 27 % do roka 2030.

Projekty inteligentných miest a spoločenstiev v 7. výskumnom rámcovom programe Horizont 2020 predstavujú technológie a integrované riešenia s cieľom prispieť k cieľom 2030 replikáciou týchto riešení po celej Európskej únii.

Na pokračovanie obstarávania predchodcu informačného systému inteligentných miest (SCIS) C2-2016-463 má toto súčasné obstarávanie služieb SCIS poskytnúť odborné poradenstvo na monitorovanie a analyzovanie projektov v oblastiach inteligentných miest a komunít, šírenie získaných ponaučení a vydanie odporúčaní.

Na pokračovanie obstarávania predchodcu informačného systému inteligentných miest (SCIS) C2-2016-463 má toto súčasné obstarávanie služieb SCIS poskytnúť odborné a medzidisciplinárne vedecké poradenstvo z rôznych odborov (napr. stavebné inžinierstvo, architektúra, hospodárstvo, územné a energetické plánovanie, IKT, monitorovanie výkonu stavebnej a energetickej infraštruktúry, elektromobilita, obnoviteľné zdroje energie, integrácia energetických systémov, kľúčové ukazovatele výkonnosti a normy, životné prostredie, sociálne vedy, obchodné modely) na monitorovanie a analyzovanie projektov spolufinancovaných EÚ v oblastiach inteligentných miest a komunít, okresov s udržateľnou energiou a energeticky účinných budov v súvislosti s politikou Európskej únie v oblasti energetiky a klimatických zmien, ako aj iné projekty vrátane projektov vyvinutých v rámci európskeho inovačného partnerstva v oblasti inteligentných miest a komunít.

EU je leta 2014 v skladu s svojim okvirom podnebne in energetske politike do leta 2030 svoje obveznosti za leto 2020 prilagodila ambicioznejšim ciljem do leta 2030:

— zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990 in za 40 % do leta 2030,

— doseganje deleža obnovljivih virov energije v višini 20 % do leta 2020 in vsaj 27 % do leta 2030,

— povečanje ravni energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 in 27 % do leta 2030.

Projekti na področju pametnih mest in skupnosti v okviru 7. okvirnega programa za raziskave in programa Obzorje 2020 predstavljajo tehnologije in integrirane rešitve, da bi s širjenjem teh rešitev po vsej Evropski uniji prispevali k ciljem za leto 2030.

Z namenom nadaljnjega izvajanja predhodnega naročila C2-2016-463 v zvezi z informacijskim sistemom pametnih mest (smart cities information system – SCIS) je predmet tega naročila za storitve SCIS zagotoviti strokovno znanje za spremljanje in analiziranje projektov na področjih pametnih mest in skupnosti, širjenje spoznanj in izdaja priporočil.

Z namenom nadaljnjega izvajanja predhodnega naročila C2-2016-463 v zvezi z informacijskim sistemom pametnih mest (SCIS) je predmet tega naročila za storitve SCIS zagotoviti strokovno in interdisciplinarno znanstveno strokovno znanje z ustreznih področij (npr. gradbeni inženiring, arhitektura, ekonomija, urbanistično in energetsko načrtovanje, IKT, spremljanje učinkovitosti stavb in energetske infrastrukture, elektromobilnost, obnovljivi viri energije, integracija energetskih sistemov, ključni kazalniki in standardi učinkovitosti, okolje, socialne vede, poslovni modeli) za spremljanje in analiziranje projektov, ki jih sofinancira EU, na področjih pametnih mest in skupnosti, trajnostno energetskih okrožij in energetsko učinkovitih stavb v kontekstu energetske politike in politike podnebnih sprememb Evropske unije, kot tudi drugih projektov, vključno s projekti, razvitimi v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju pametnih mest in skupnosti.

In 2014, le creatlach 2030 an AE um aeráid agus fuinneamh, rinneadh an AE a ghealltanais 2020 a shíneadh chuig spriocanna níos uaillmhianaí faoi 2030:

— astaíochtaí gás ceaptha teasa a ísliú faoi 20 % in 2020 i gcomparáid le 1990 faoi 40 % in 2030,

— sciar foinsí inathnuaite 20 % a bhaint amach faoi 2020 agus 27 % ar a laghad faoi 2030,

— leibhéil éifeachtúlachta fuinnimh a mhéadú faoi 20 % in 2020 agus faoi 27 % faoi 2030.

Tá teicneolaíochtaí agus réitigh chomhtháite á léiriú ag tionscadail um chathracha agus pobail chliste sa 7ú clár creatlaí um thaighde agus i bhFís 2020, chun rannchuidiú le spriocanna 2030 a bhaint amach trí na réitigh sin a mhacasamhlú ar fud an Aontais Eorpaigh.

Ag leanúint leis an gconradh roimhe maidir le córas faisnéise um chathracha cliste (SCIS) C2-2016-463, baineann an conradh seirbhíse SCIS seo le saineolas a sholáthar chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar thionscadail i réimsí na gcathracha agus na bpobal cliste, ceachtanna foghlamtha a scaipeadh agus moltaí a dhéanamh.

Ag leanúint leis an gconradh roimhe maidir le córas faisnéise um chathracha cliste (SCIS) C2-2016-463, baineann an conradh seirbhíse SCIS seo le saineolas eolaíochta gairmiúil agus idirdhisciplíneach a sholáthar ó dhisciplíní ábhartha (m.sh. innealtóireacht foirgníochta, ailtireacht, eacnamaíocht, pleanáil uirbeach agus fuinnimh, TFC, monatóireacht ar fheidhmíocht bonneagair fhuinnimh agus foirgneamh, leictrea-shoghluaisteacht, foinsí fuinnimh in-athnuaite, comhtháthú córas fuinnimh, príomhtháscairí feidhmíochta agus caighdeáin, an comhshaol, na heolaíochtaí sóisialta, samhlacha gnó) d'fhonn monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar thionscadail chómhaoinithe an AE sna réimsí a leanas - cathracha agus pobail chliste, ceantair um fhuinneamh inbhuanaithe agus foirgnimh atá tíosach ar fhuinneamh maidir le beartas fuinnimh agus athraithe aeráide an Aontais Eorpaigh, chomh maith le tionscadail eile lena n-áirítear na tionscadail arna bhforbairt faoi chreat na comhpháirtíochta nuála Eorpaí maidir le cathracha agus pobail chliste,

През 2014 г., с рамката на ЕС до 2030 г. за климат и енергетика, ЕС разшири своите ангажименти до 2020 г. с по-амбициозни цели до 2030 г.:

— намаляване на емисиите на парникови газове с 20% през 2020 г. спрямо 1990 г. и с 40% през 2030 г.,

— достигане на дял на енергията от възобновяеми източници от 20% до 2020 г. и поне 27% до 2030 г.,

— повишаване на нивата на енергийна ефективност с 20% до 2020% и с 27% до 2030 г.

Проектите за интелигентни градове и общини в 7-ма рамкова програма за изследвания и в Хоризонт 2020 демонстрират технологии и интегрирани решения, които ще допринесат за целите, поставени до 2030 г., чрез репликиране на тези решения в рамките на целия Европейски съюз.

Като продължение на предшестващата система на информационната система за интелигентни градове (SCIS), поръчка C2-2016-463, тази настояща поръчка за услуги, свързана с SCIS, е да осигури експертни познания с цел наблюдение и анализиране на проекти в областите на интелигентните градове и общини, разпространяване на извлечените поуки и предоставяне на препоръки.

Като продължение на предшестващата система на информационната система за интелигентни градове (SCIS), поръчка C2-2016-463, тази настояща поръчка за услуги, свързана с SCIS, е да предостави професионални и интердисциплинарни научни експертни познания от съответните дисциплини (напр. строително инженерство, архитектура, икономика, градско и енергийно планиране, ИКТ, мониторинг на изграждането и на характеристиките на енергийната инфраструктура, електромобилност, възобновяеми енергийни източници, интегриране на енергийни системи, ключови показатели и стандарти за ефективност, околна среда, социални науки, бизнес модели) с цел наблюдение и анализиране на финансирани съвместно проекти от ЕС в областите на интелигентните градове и общини, райони с устойчива енергия и енергийно ефективни сгради във връзка с политиката на Европейския съюз за енергетика и изменения на климата, както и други проекти, включително проектите, разработени в рамката на Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общини.

În 2014, prin cadrul UE de politici privind clima și energia pentru 2030, UE și-a extins angajamentele pentru 2020 la obiective mai ambițioase până în 2030:

— să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % până în 2020 în raport cu 1990 și cu 40 % până în 2030;

— să atingă o pondere a energiei din surse regenerabile de 20 % până în 2020 și de cel puțin 27 % până în 2030;

— să crească nivelul de eficiență energetică cu 20 % până în 2020 și cu 27 % până în 2030.

Proiectele privind orașele și comunitățile inteligente din cadrul celui de al 7-lea program-cadru de cercetare și al programului Orizont 2020 demonstrează tehnologii și soluții integrate care să contribuie la obiectivele pentru 2030 prin reproducerea acestor soluții în întreaga Uniune Europeană.

În continuarea contractului precedent referitor la sistemul de informații privind orașele inteligente C2-2016-463 (smart cities information system – SCIS), acest contract de servicii SCIS are ca obiect furnizarea de expertiză pentru monitorizarea și analizarea proiectelor din domeniul orașelor și comunităților inteligente, diseminarea lecțiilor învățate și formularea de recomandări.

În continuarea contractului precedent referitor la sistemul de informații privind orașele inteligente C2-2016-463 (SCIS), acest contract de servicii SCIS are ca obiect furnizarea de expertiză profesională și științifică interdisciplinară pentru disciplinele relevante (de exemplu, inginerie în domeniul construcțiilor, arhitectură, economie, planificare urbană și energetică, TIC, monitorizarea construcțiilor și performanța infrastructurii energetice, electromobilitate, surse regenerabile de energie, integrarea sistemelor energetice, indicatori-cheie de performanță și standarde, mediu, științe sociale, modele de afaceri) pentru monitorizarea și analizarea proiectelor cofinanțate de UE în domeniul orașelor și comunităților inteligente, al districtelor sustenabile din punct de vedere energetic și al cădirilor eficiente din punct de vedere energetic în conformitate cu politica Uniunii Europene privind energia și schimbările climatice, precum și a altor proiecte, inclusiv a proiectelor dezvoltate în cadrul parteneriatului european pentru inovare privind orașele și comunitățile inteligente.

U 2014. godini, s okvirom za klimu i energiju EU 2030., EU je produljio svoje obveze koje su bile do 2020. u ambicioznije ciljeve do 2030.:

— niže emisije stakleničkih plinova za 20 % u 2020. u odnosu na 1990. i za 40 % u 2030.,

— ostvarivanje udjela u obnovljivim izvorima od 20 % do 2020. i barem 27 % do 2030.,

— povećanje razina energetske učinkovitosti za 20 % u 2020. i 27 % do 2030.

Projektima pametnih gradova i zajednica u 7. okvirnom programu za istraživanje i u Obzoru 2020. pokazuju se tehnologije i integrirana rješenja za doprinos ciljevima za 2030. umnožavanjem tih rješenja u cijeloj Europskoj uniji.

Nastavkom na prethodni ugovor C2-2016-463 o informacijskom sustavu pametnih gradova (smart cities information system – SCIS), ovaj ugovor o uslugama SCIS-a ima za cilj pružanje stručnosti za praćenje i analizu projekata u područjima pametnih gradova i zajednica, širenje stečenog znanja i izdavanje preporuka.

Nastavkom na prethodni ugovor C2-2016-463 o informacijskom sustavu pametnih gradova (SCIS), ovaj ugovor o uslugama SCIS-a ima za cilj pružanje profesionalne i interdisciplinarne znanstvene stručnosti iz odgovarajućih disciplina (npr. građevinski inženjering, arhitektura, ekonomija, urbano i energetsko planiranje, IKT, praćenje učinkovitosti građevinske i energetske infrastrukture, elektromobilnost, obnovljivi izvori energije, integracija energetskih sustava, ključni pokazatelji i norme učinkovitosti, okoliš, društvene znanosti, poslovni modeli) za praćenje i analizu projekata koje sufinancira EU u područjima pametnih gradova i zajednica, okruga održive energije i energetski učinkovitih zgrada u pogledu politike Europske unije u području energije i klimatskih promjena te drugih projekata kojima su obuhvaćeni projekti razvijeni u okviru Europskog inovacijskog partnerstva za pametne gradove i zajednice.

Smart cities and communities information system

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Unit C2 | Published November 30, 2017
Winner
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO NV)
cpvs
71314000, 71314200

I 2014 udvidede EU sine 2020-forpligtelser til mere ambitiøse mål for 2030, med EU-rammen for klima og energi for 2030:

— sænke drivhusgasemissioner med 20 % i 2020 i forhold til 1990 og med 40 % i 2030

— opnå en andel af vedvarende energi på 20 % inden 2020 og på mindst 27 % i 2030

— forbedre energieffektiviteten med 20 % i 2020 og med 27 % inden 2030.

Projekter om intelligente byer og samfund inden for det 7. rammeprogram og i Horisont 2020 fremviser teknologier og integrerede løsninger, der kan bidrage til 2030-målene ved at kopiere disse løsninger på tværs af EU.

Den nærværende tjenesteydelseskontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund skal levere ekspertise til at overvåge og analysere projekter inden for intelligente byer og samfund, udbrede indhentede erfaringer og komme med anbefalinger, som fortsættelse af den foregående kontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund, kontrakt C2-2016-463.

Som fortsættelse af den foregående kontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund, kontrakt C2-2016-463, skal den nærværende tjenesteydelseskontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund levere professionel og tværfaglig videnskabelig ekspertise fra relevante fagområder (f.eks. bygningsingeniørarbejde, arkitektur, økonomi, by- og energiplanlægning, ikt, overvågning af bygnings- og energiydeevne, elektromobilitet, vedvarende energikilder, integration af energisystemer, centrale præstationsindikatorer og standarder, miljø, sociale videnskaber, forretningsmodeller) til at overvåge og analysere EU-finansierede projekter på områderne intelligente byer og samfund, bæredygtige energidistrikter og energieffektive bygninger med overholdelse af EU's politik om energi og klimaforandring, samt andre projekter, herunder projekter, der er udviklet inden for rammer af europæisk innovationspartnerskab om intelligente byer og samfund.

2014 hat die EU mit dem Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 ihre Verpflichtungen für 2020 auf ehrgeizigere Ziele bis 2030 erweitert:

— Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 % gegenüber 1990 und bis 2030 um 40 %,

— Anteil der erneuerbaren Energiequellen von 20 % bis 2020 und von mindestens 27 % bis 2030,

— Steigerung des Energieeffizienzniveaus um 20 % bis 2020 und um 27 % bis 2030.

Projekte des 7. Forschungsrahmenprogramms und im Rahmen von Horizont 2020, die sich auf intelligente Städte und Gemeinden beziehen, zeigen, wie Technologien und integrierte Lösungen zu den Zielen von 2030 beitragen können, indem diese Lösungen EU-weit eingesetzt werden.

In Fortsetzung des Auftrags C2-2016-463 zum vorherigen Informationssystem für intelligente Städte (Smart Cities Information System — SCIS) soll durch den vorliegenden SCIS-Dienstleistungsvertrag Fachkompetenz bereitgestellt werden, um Projekte im Bereich intelligenter Städte und Gemeinden zu überwachen und zu analysieren, Erfahrungswerte zu verbreiten und Empfehlungen abzugeben.

In Fortsetzung des Auftrags C2-2016-463 zum vorherigen Informationssystem für intelligente Städte (SCIS) soll durch den vorliegenden SCIS-Dienstleistungsvertrag professionelle und interdisziplinäre wissenschaftliche Fachkompetenz aus relevanten Disziplinen (z. B. Bauingenieurwesen, Architektur, Wirtschaft, Stadt- und Energieplanung, IKT, Überwachung der Gebäude- und Energieinfrastrukturleistung, Elektromobilität, erneuerbare Energiequellen, Integration von Energiesystemen, Zielgrößen und Normen, Umwelt, Sozialwissenschaft, Geschäftsmodelle) bereitgestellt werden. Dadurch werden von der EU kofinanzierte Projekte in den Bereichen intelligente Städte und Gemeinden, nachhaltige Energielösungen für Stadtteile und energieeffiziente Gebäude unter Beachtung der Politik der Europäischen Union zu Energie und Klimawandel sowie weitere Projekte überwacht und analysiert, darunter die Projekte, die im Rahmen der europäischen Innovationspartnerschaft für intelligente Städte und Gebäude entwickelt wurden.

In 2014, with the EU 2030 framework for climate and energy, the EU extended its 2020 commitments to more ambitious targets by 2030:

— lower greenhouse gas emissions by 20 % in 2020 with respect to 1990 and by 40 % in 2030,

— reach a share of renewables of 20 % by 2020 and at least 27 % by 2030,

— increase energy efficiency levels by 20 % in 2020 and 27 % by 2030.

Smart cities and communities projects in the 7th research framework programme and in Horizon 2020 are demonstrating technologies and integrated solutions to contribute to the 2030 targets by the replication of these solutions across the European Union.

In continuation of the predecessor smart cities information system (SCIS) contract C2-2016-463, this present SCIS service contract is to provide expertise to monitor and analyse projects in the fields of smart cities and communities, disseminate lessons learned and issue recommendations.

In continuation of the predecessor smart cities information system (SCIS) contract C2-2016-463, this present SCIS service contract is to provide professional and interdisciplinary scientific expertise from relevant disciplines (e.g. constructional engineering, architecture, economy, urban and energy planning, ICT, monitoring of building and energy infrastructure performance, electro-mobility, renewable energy sources, energy systems integration, key performance indicators and standards, environment, social sciences, business models) to monitor and analyse EU co-financed projects in the fields of smart cities and communities, sustainable energy districts and energy-efficient buildings with respect to European Union energy and climate change policy, as well as other projects including the projects developed in the frame of the European innovation partnership on smart cities and communities.

En 2014, en el contexto del marco 2030 de la Unión Europea para el clima y la energía, la Unión Europea amplió sus compromisos para 2020 a objetivos más ambiciosos para 2030:

— reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en 2020 con respecto a 1990 y en un 40 % en 2030,

— alcanzar una cuota de energías renovables del 20 % en 2020 y de al menos el 27 % en 2030,

— aumentar los niveles de eficiencia energética en un 20 % en 2020 y un 27 % en 2030.

Los proyectos de ciudades y comunidades inteligentes en el 7.o programa marco de investigación y en Horizonte 2020 están mostrando tecnologías y soluciones integradas para contribuir a los objetivos de 2030 a través de la repetición de estas soluciones en toda la Unión Europea.

Como continuación del contrato anterior relativo al sistema de información de ciudades inteligentes (C2-2016-463), el presente contrato de servicios relativo al sistema de información de ciudades inteligentes tiene previsto prestar conocimientos especializados para supervisar y analizar proyectos en los ámbitos de las comunidades y ciudades inteligentes, así como para difundir las lecciones aprendidas y formular recomendaciones.

Como continuación del contrato anterior del sistema de información de ciudades inteligentes (C2-2016-463), el presente contrato de servicios relativo al sistema de información de ciudades inteligentes tiene previsto prestar conocimientos especializados profesionales y científicos interdisciplinares en las disciplinas pertinentes (por ejemplo, ingeniería de la construcción, arquitectura, economía, planificación urbana y energética, TIC, supervisión del rendimiento de la infraestructura energética y de los edificios, electromovilidad, fuentes de energía renovable, integración de sistemas energéticos, indicadores y normas clave de rendimiento, medioambiente, ciencias sociales, modelos de negocio) para supervisar y analizar los proyectos cofinanciados por la Unión Europea en los ámbitos de las ciudades y comunidades inteligentes, los distritos de energía sostenible y los edificios energéticamente eficientes con respecto a la política de cambio climático y energía de la Unión Europea, así como otros proyectos tales como los proyectos desarrollados en el marco de la asociación europea para la innovación sobre comunidades y ciudades inteligentes.

EU täydensi vuonna 2014 (EU:n vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden yhteydessä) vuoteen 2020 ulottuvia sitoumuksiaan kunnianhimoisemmilla, vuoteen 2030 mennessä toteutettavilla tavoitteilla. Se sitoutui

— vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990 ja 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä,

— saavuttamaan uusiutuvien energialähteiden osalta 20 prosentin osuuden vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 27 prosentin osuuden vuoteen 2030 mennessä,

— lisäämään energiatehokkuuden tasoja 20 prosentilla vuoteen 2020 ja 27 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan ja Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvissa älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevissa hankkeissa esitellään tekniikoita ja integroituja ratkaisuja, joilla edistetään vuoteen 2030 ulottuvia tavoitteita kyseisten ratkaisujen toistamisen avulla eri puolilla Euroopan unionia.

Tämä älykkäitä kaupunkeja koskevaan tietojärjestelmään (smart cities information system – SCIS) liittyvä palvelusopimus on jatkoa edelliseen SCIS-sopimukseen C2-2016-463. Palvelusopimuksen avulla on tarkoitus toimittaa asiantuntemusta hankkeiden seurantaa ja analysointia varten älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevilla aloilla sekä saatujen kokemusten levittämistä ja suositusten antamista varten.

Tämä älykkäitä kaupunkeja koskevaan tietojärjestelmään liittyvä palvelusopimus on jatkoa edelliseen SCIS-sopimukseen C2-2016-463. Palvelusopimuksen avulla on tarkoitus toimittaa ammattimaista ja monialaista tieteellistä asiantuntemusta asiaankuuluvilta aloilta (esimerkiksi rakennustekniikka, arkkitehtuuri, talous, kaupunki- ja energiasuunnittelu, tieto- ja viestintätekniikka, rakennus- ja energiainfrastruktuurin suorituskyvyn seuranta, sähköinen liikenne, uusiutuvat energianlähteet, energiajärjestelmien integrointi, keskeiset suorituskykyindikaattorit ja suorituskykyä koskevat standardit, ympäristö, yhteiskuntatieteet, liiketoimintamallit) EU:n yhteisrahoittamien hankkeiden seurantaa ja analysointia varten älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä, kestävän energian alueita ja energiatehokkaita rakennuksia koskevilla aloilla Euroopan unionin energia- ja ilmastonmuutospolitiikan osalta sekä muiden hankkeiden seurantaa ja analysointia varten, mukaan luettuina eurooppalaisen älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevan innovaatiokumppanuuden puitteissa kehitetyt hankkeet.

Avec l'adoption, en 2014, du cadre de l'UE pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030, l'UE a élargi ses engagements pour 2020 en vue d'atteindre des objectifs plus ambitieux d'ici 2030:

— réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % en 2020 et de 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 1990,

— parvenir à une part d'énergies renouvelables de 20 % d'ici 2020 et d'au moins 27 % d'ici 2030,

— accroître les niveaux d'efficacité énergétique de 20 % en 2020 et de 27 % d'ici 2030.

Les projets relatifs aux villes et aux communautés intelligentes du 7e programme-cadre pour la recherche et du programme «Horizon 2020» font la démonstration de technologies et de solutions intégrées visant à contribuer aux objectifs fixés à l'horizon 2030 grâce à la reproduction de ces solutions à travers l'Union européenne.

Dans la continuité du contrat précédent C2-2016-463 relatif au système d'information sur les villes intelligentes (SCIS), le présent contrat de services SCIS porte sur la mise à disposition d'experts qui devront assurer le suivi et l'analyse de projets dans le domaine des villes et des communautés intelligentes, diffuser les enseignements tirés et formuler des recommandations.

Dans la continuité du contrat précédent C2-2016-463 relatif au système d'information sur les villes intelligentes (SCIS), le présent contrat de services SCIS porte sur la mise à disposition d'experts scientifiques professionnels et interdisciplinaires issus des disciplines pertinentes (par exemple ingénierie de la construction, architecture, économie, planification urbaine et énergétique, TIC, suivi de la performance des bâtiments et de l'infrastructure énergétique, électromobilité, sources d'énergie renouvelables, intégration des systèmes énergétiques, indicateurs et normes clés de performance, environnement, sciences sociales, modèles d'activité) qui devront assurer le suivi et l'analyse des projets cofinancés par l'UE dans les domaines des villes et des communautés intelligentes, des districts d'énergie durable et des bâtiments économes en énergie par rapport à la politique de l'Union européenne en matière d'énergie et de changement climatique, ainsi que d'autres projets, y compris les projets élaborés dans le cadre du partenariat d'innovation européen pour les villes et les communautés intelligentes.

Το 2014, με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η ΕΕ επέκτεινε τις δεσμεύσεις του 2020 σε πιο φιλόδοξους στόχους έως το 2030:

— μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % το 2020 αναφορικά με το 1990 και κατά 40 % το 2030,

— επίτευξη μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20 % έως το 2020 και τουλάχιστον 27 % έως το 2030,

— αύξηση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % το 2020 και κατά 27 % έως το 2030.

Τα σχέδια για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο και στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» παρουσιάζουν τεχνολογίες και ολοκληρωμένες λύσεις για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του 2030 μέσω της αναπαραγωγής των εν λόγω λύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης σύμβασης σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις (SCIS) C2-2016-463, η παρούσα σύμβαση υπηρεσιών SCIS αφορά την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και ανάλυση σχεδίων στους τομείς των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, τη διάδοση των διδαγμάτων που θα αποκομιστούν και την υποβολή συστάσεων.

Σε συνέχεια της προηγούμενης σύμβασης σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις (SCIS) C2-2016-463, η παρούσα σύμβαση υπηρεσιών SCIS αφορά την παροχή επαγγελματικής και διεπιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης από σχετικούς τομείς (π.χ. μηχανική κατασκευών, αρχιτεκτονική, οικονομία, πολεοδομικός και ενεργειακός σχεδιασμός, ΤΠΕ, παρακολούθηση της απόδοσης των κτιριακών και ενεργειακών υποδομών, ηλεκτροκινητικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ολοκλήρωση ενεργειακών συστημάτων, κύριοι δείκτες επιδόσεων και πρότυπα, περιβάλλον, κοινωνικές επιστήμες, επιχειρηματικά μοντέλα) για την παρακολούθηση και ανάλυση σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στους τομείς έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, περιοχών βιώσιμης ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων αναφορικά με την πολιτική ενέργειας και κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες.

Nel 2014, con il quadro per il clima e l'energia 2030 dell'UE, l'Unione europea ha esteso gli impegni del 2020 rendendoli obiettivi più ambiziosi da raggiungere entro il 2030:

— ridurre le emissioni di gas serra del 20 % nel 2020 rispetto al 1990 e del 40 % nel 2030,

— raggiungere una quota di energie rinnovabili del 20 % entro il 2020 e almeno del 27 % entro il 2030,

— aumentare i livelli di efficienza energetica del 20 % nel 2020 e del 27 % entro il 2030.

I progetti sulle città e comunità intelligenti, nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca e di Orizzonte 2020, stanno dando una dimostrazione delle tecnologie e soluzioni integrate per contribuire agli obiettivi del 2030 mediante la ripetizione di queste soluzioni in tutta l'Unione europea.

Continuando il precedente contratto C2-2016-463 relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti, il presente appalto di servizi relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti riguarda la prestazione di competenze per monitorare ed esaminare progetti nel settore delle comunità e città intelligenti, diffondere le lezioni apprese e formulare raccomandazioni.

Continuando il precedente contratto C2-2016-463 relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti, il presente appalto di servizi relativo al sistema di informazione sulle città intelligenti riguarda la prestazione di competenze scientifiche interdisciplinari e professionali provenienti da discipline pertinenti (ad esempio ingegneria edilizia, architettura, economia, pianificazione energetica e urbana, TIC, monitoraggio delle prestazioni delle infrastrutture energetiche e dell'edilizia, mobilità elettrica, fonti di energia rinnovabili, integrazione di sistemi energetici, indicatori e norme principali di prestazione, ambiente, scienze sociali, modelli aziendali) per il monitoraggio e l'analisi dei progetti cofinanziati dall'UE nel settore delle comunità e città intelligenti, distretti energetici sostenibili ed edifici ad alta efficienza energetica in relazione alla politica dell'energia e del cambiamento climatico dell'Unione europea nonché altri progetti, tra cui i progetti elaborati nel quadro del partenariato europeo per l'innovazione su comunità e città intelligenti.

In 2014 heeft de EU, middels haar klimaat- en energiekader 2030, haar verplichtingen voor 2020 uitgebreid met meer ambitieuze streefcijfers voor 2030:

— de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 20 % tegen 2020 ten opzichte van 1990 en met 40 % tegen 2030,

— een aandeel hernieuwbare energiebronnen van 20 % te bereiken tegen 2020 en van minstens 27 % tegen 2030,

— het energie-efficiëntieniveau te verhogen met 20 % in 2020 en met 27 % tegen 2030.

Door projecten inzake slimme steden in gemeenschappen van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en van Horizon 2020 worden technologieën en geïntegreerde oplossingen zichtbaar die kunnen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van 2030 door deze oplossingen in de hele Europese Unie door te voeren.

De onderhavige dienstenovereenkomst inzake het informatiesysteem voor slimme steden („Smart Cities Information System” – SCIS) dient om, in navolging van de voorgaande SCIS-opdracht C2-2016-463, deskundigheid te verlenen voor het toezicht op en de analyse van projecten op het gebied van slimme steden en gemeenschappen, getrokken lessen te verspreiden en aanbevelingen te doen.

De onderhavige SCIS-dienstenovereenkomst dient om, in navolging van de voorgaande SCIS-opdracht C2-2016-463, professionele en interdisciplinaire wetenschappelijke deskundigheid te verlenen vanuit relevante wetenschappelijke disciplines (bijv. bouwtechniek, architectuur, economie, stedelijke en energieplanning, ICT, toezicht op de bouw en op de prestaties van energie-infrastructuur, elektrische mobiliteit, hernieuwbare energiebronnen, integratie van energiesystemen, kernprestatie-indicatoren en -normen, milieu, sociale wetenschappen, bedrijfsmodellen) ten behoeve van het toezicht op en de analyse van mede door de EU gefinancierde projecten op het gebied van slimme steden en gemeenschappen, gebieden met duurzame energie en energie-efficiënte gebouwen met het oog op het beleid van de Europese Unie inzake energie en klimaatverandering, alsook ten behoeve van andere projecten, met inbegrip van de projecten die zijn ontwikkeld in het kader van het Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen.

Em 2014, com o quadro em matéria de clima e energia 2030 da UE, a UE alargou os seus compromissos de 2020 a objetivos mais ambiciosos até 2030:

— diminuir as emissões de gases com efeito de estufa em 20 % em 2020 em relação a 1990 e em 40 % em 2030,

— alcançar uma quota de energias renováveis de 20 % até 2020 e, no mínimo, de 27 % até 2030,

— aumentar os níveis de eficiência energética em 20 % em 2020 e 27 % até 2030.

Os projetos das comunidades e cidades inteligentes relativos ao 7.o programa-quadro para a investigação e ao Horizonte 2020 demonstram que as tecnologias e as soluções integradas contribuem para os objetivos de 2030 através da replicação destas soluções na União Europeia.

Na continuação do contrato antecessor C2-2016-463 relativo ao sistema de informação das cidades inteligentes, o presente contato de serviços do sistema de informação das cidades inteligentes consiste na prestação de especialização para monitorizar e analisar projetos nos domínios das comunidades e cidades inteligentes, divulgar lições aprendidas e elaborar recomendações.

Na continuação do contrato antecessor C2-2016-463 relativo ao sistema de informação das cidades inteligentes, o presente contrato de serviços do sistema de informação das cidades inteligentes consiste na prestação de especialização científica profissional e interdisciplinar de disciplinas relevantes (por exemplo, engenharia de construção, arquitetura, economia, planeamento energético e urbanístico, TIC, monitorização do desempenho das infraestruturas energéticas e de edifícios, eletromobilidade em fontes de energia renovável, integração de sistemas de energia, normas e indicadores de desempenho fundamentais, ambiente, ciências sociais, modelos empresariais) para monitorizar e analisar projetos co-financiados pela UE nos domínios de comunidades e cidades inteligentes, distritos de energia sustentável e edifícios eficientes em termos energéticos no que diz respeito à política de alterações climáticas e de energia da União Europeia, bem como outros projetos que incluam projetos desenvolvidos no âmbito da parceria de inovação em matéria de comunidades e cidades inteligentes.

År 2014 utvidgade EU sina åtaganden för 2020 till mer ambitiösa mål för 2030, genom EU:s ram för klimat och energi för 2030, enligt följande:

— År 2020 ska växthusgasutsläppen ha minskat med 20 % i förhållande till år 1990 och år 2030 med 40 %.

— Andelen förnybar energi ska år 2020 uppgå till 20 % och år 2030 till minst 27 %.

— År 2020 ska nivåerna på energieffektiviten ha ökat med 20 % och år 2030 med 27 %.

Projekt för smarta städer och samhällen inom ramen för 7:e ramprogrammet för forskning och i Horisont 2020 visar på teknik och integrerade lösningar som ska bidra till 2030 års mål genom replikering av dessa lösningar runtom i Europeiska unionen.

Som en följd av föregångaren informationssystem för smarta städer (smart cities information system – SCIS), kontrakt C2-2016-463, ska det genom föreliggande SCIS-tjänstekontrakt tillhandahållas expertis för att övervaka och analysera projekt inom områdena smarta städer och samhällen, spridas erfarenheter som gjorts och utfärdas rekommendationer.

Som en följd av föregångaren informationssystem för smarta städer (SCIS), kontrakt C2-2016-463, ska det genom föreliggande SCIS-tjänstekontrakt tillhandahållas professionell vetenskaplig och tvärvetenskaplig expertis från relevanta fackområden (t.ex. maskinbyggnad, arkitektur, ekonomi, stads- och energiplanering, IKT, övervakning av byggnads- och energiinfrastrukturens prestanda, elektromobilitet, förnybara energikällor, systemintegrering avseende energi, nyckeltal för verksamheten och standarder, miljö, samhällsvetenskap, företagsmodeller) för att övervaka och analysera EU:s samfinansierade projekt inom områdena smarta städer och samhällen, hållbara energidistrikt och energieffektiva byggnader med avseende på Europeiska unionens energi- och klimatförändringspolitik samt andra projekt, inbegripet projekt som utvecklats inom ramen för det europeiska initiativet för smarta städer.

V roce 2014 v rámci politik v obasti klimatu a energetiky na obdoí do roku 2030 EU rozšířila své závazky do roku 2020 na ambicióznější cíle do roku 2030:

— snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 o 20 % v roce 2020 a o 40 % v roce 2030,

— dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 20 % do roku 2020 a alespoň 27 % do roku 2030,

— zvýšit úrovně energetické účinnosti o 20 % do roku 2020 a o 27 % do roku 2030.

V rámci projektů inteligentních měst a společenství spadajících pod 7. rámcový program pro výzkum a program Horizont 2020 jsou demonstrovány technologie a integrovaná řešení, které přispějí k dosažení cílů pro rok 2030 replikací těchto řešení v celé Evropské unii.

V návaznosti na předešlou zakázku na informační systém inteligentních měst (SCIS), C2-2016-463, je předmětem této zakázky na služby SCIS zajištění odborných kapacit v oblasti monitorování a analýzy projektů v oblastech chytrých měst a společenství, rozšiřování získaných ponaučení a vydávání doporučení.

V návaznosti na předcházející zakázku na informační systém inteligentních měst (SCIS), C2-2016-463, je předmětem této zakázky na služby SCIS poskytnutí odborných a mezioborových vědeckých kapacit z příslušných oborů (např. stavebnictví, architektura, ekonomika, urbanistické a energetické plánování, IKT, sledování náročnosti budov a energetické infrastruktury, elektromobilita, obnovitelné zdroje energie, integrace energetických systémů, klíčové ukazatele výkonnosti a normy, životní prostředí, sociální vědy, obchodních modelů) za účelem monitorování a analýzy projektů spolufinancovaných EU v oblasti inteligentních měst a společenství, okresů udržitelné energie a energeticky úsporných budov s ohledem na politiku Evropské unie v oblasti energie a změny klimatu, a dalších projektů včetně těch vytvořených v rámci evropského partnerství pro inovace v oblasti inteligentních měst a společenství.

EL laiendas 2014. aastal ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikuga oma 2020. aasta kohustusi, et saavutada 2030. aastaks ambitsioonikamaid eesmärke:

— vähendada 1990. aastaga võrreldes kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 % võrra 2020. aastaks ning 40 % võrra 2030. aastaks;

— jõuda 2020. aastaks taastuvate energiaallikate 20 % kasutamiseni ning 2030. aastaks vähemalt 27 % kasutamiseni;

— suurendada energiatõhususe tasemeid 20 % võrra 2020. aastaks ning 27 % võrra 2030. aastaks.

Arukate linnade ja kogukondade projektid 7. teadusuuringute raamprogrammi ja programmi "Horisont 2020" raames näitavad tehnoloogiaid ja integreeritud lahendusi, mis aitaksid kaasa 2030. aasta eesmärkidele, levitades nende lahendusi kogu Euroopa Liidus.

Eelneva arukate linnade infosüsteemi (SCIS) lepingu C2-2016-463 jätkuna on praeguse arukate linnade infosüsteemi teenuslepingu eesmärk pakkuda eksperditeadmisi, et jälgida ja analüüsida projekte arukate linnade ja kogukondade valdkondades, levitada saadud õppetunde ja anda soovitusi.

Eelneva arukate linnade infosüsteemi (SCIS) lepingu C2-2016-463 jätkuna on praeguse arukate linnade infosüsteemi teenuslepingu eesmärk pakkuda asjakohastes valdkondades (nt ehitusprojekteerimine, arhitektuur, majandus, linna ja energia planeerimine, IKT, ehituse ja energiataristu toimimise järelevalve, elektromobiilsus, taastuvad energiaallikad, energiasüsteemide integreerimine, peamised tulemuslikkuse näitajad ja standardid, keskkond, sotsiaalteadused, ärimudelid) professionaalseid ja valdkonnaüleseid teaduslikke eksperditeadmisi, et jälgida ja analüüsida Euroopa Liidu kliimamuutuste ja energiapoliitika kontekstis ELi kaudu kaasrahastatud projekte arukate linnade ja kogukondade, säästva energia piirkondade ja energiatõhusate hoonete valdkondades, aga ka teisi projekte, sh projekte, mis arendati välja arukaid linnu ja kogukondi hõlmava Euroopa innovatsioonipartnerluse raames.

2014-ben az EU az éghajlat- és energiapolitikára irányuló 2030. évi uniós keretrendszerrel kibővítette a 2020-ig szóló elkötelezettségét, és 2030-ra az alábbi, még ambiciózusabb célok elérését tűzte ki:

— az üvegházhatású gázok kibocsátásának – az 1990-es értékhez képest – 20 és 40%-kal történő csökkentése 2020-ig, illetve 2030-ig,

— a megújuló energiaforrások részesedésének 2020-ig 20%-kal, és 2030-ig legalább 27%-kal történő növelése,

— az energiahatékonysági szintek 2020-ra 20%-kal és 2030-ra 27%-kal történő növelése.

A 7. kutatás-fejlesztési keretprogram és a Horizont 2020 részét képező, intelligens városokra és közösségekre irányuló projektek olyan technológiákat és integrált megoldásokat demonstrálnak, amelyek célja, hogy e megoldások unió szerte történő alkalmazásával hozzájáruljanak a 2030-ra kitűzött célok eléréséhez.

A korábbi „intelligens városok” információs rendszerre (SCIS) irányuló C2-2016-463 szerződés folyományaként a jelenlegi SCIS szolgáltatási szerződés célja, hogy szakértőket biztosítson az intelligens városok és közösségek témájú projektek nyomon követésére és elemzésére, a tapasztalatok terjesztésére és javaslatok megfogalmazására.

A korábbi „intelligens városok” információs rendszerre (SCIS) irányuló C2-2016-463 szerződés folyományaként a jelenlegi SCIS szolgáltatási szerződés célja, hogy szakmai és több tudományterületen jártas tudományos szakértőket biztosítson a releváns tudományterületekről (pl. szerkezetépítészet, építészet, gazdaságtan, város- és energetikai tervezés, IKT, épület- és energetikai infrastruktúra hatékonyságának nyomon követése, elektro-mobilitás, megújuló energiaforrások, energiarendszerek integrációja, alapvető teljesítménymutatók és szabványok, környezetvédelem, társadalomtudományok, üzleti modellek stb.) nyomon követési és elemzési feladatok elvégzésére olyan projektek vonatkozásában, amelyeket uniós társfinanszírozásban, az intelligens városok és közösségek, valamint a fenntartható energetikai körzetek és energiahatékony épületek témában hajtanak végre az Európai Unió energetikai és éghajlatpolitikájával összefüggésben, továbbá olyan egyéb projektek vonatkozásában, amelyek kidolgozására az intelligens városokra és közösségekre irányuló európai innovációs partnerség keretében került sor.

2014 m. su ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija ES išplėtė savo 2020 m. įsipareigojimus, kad pasiektų ambicingesnių tikslų iki 2030 m.:

— sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 % 2020 m. atsižvelgiant į 1990 m. ir 40 % 2030 m.,

— pasiekti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį 20 % iki 2020 m. ir bent 27 % iki 2030 m.,

— padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 % 2020 m. ir 27 % iki 2030 m.

Pažangių miestų ir bendruomenių projektai Septintojoje mokslinių tyrimų bendrojoje programoje ir „Horizontas 2020“ demonstruoja technologijas ir integruotus sprendimus, kurie padėtų siekti 2030 m. tikslų, paskleidžiant šiuos sprendimus visoje Europos Sąjungoje.

Pratęsiant pirmtakę pažangių miestų informacinės sistemos (smart cities information system – SCIS) sutartį C2-2016-463 šia SCIS paslaugų pirkimo sutartimi siekiama suteikti kompetencijos stebėti ir analizuoti pažangių miestų ir bendruomenių sričių projektus, skleisti įgytą patirtį ir pateikti rekomendacijas.

Pratęsiant pirmtakę pažangių miestų informacinės sistemos (smart cities information system – SCIS) sutartį C2-2016-463 šia SCIS paslaugų pirkimo sutartimi siekiama suteikti profesionalios ir tarpdisciplininės mokslinės kompetencijos iš susijusių disciplinų (pvz., statybų inžinerijos, architektūros, ekonomikos, miestų ir energetikos planavimo, IRT, pastatų ir energetikos infrastruktūros veikimo stebėsenos, elektromobilumo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energijos sistemų integravimo, pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių ir standartų, aplinkos, socialinių mokslų, verslo modelių) siekiant stebėti ir analizuoti ES bendrai finansuojamus projektus pažangių miestų ir bendruomenių, darnios energijos rajonų ir efektyvaus energijos vartojimo pastatų srityse atsižvelgiant į Europos Sąjungos energetikos ir klimato kaitos politiką bei kitus projektus, įskaitant projektus, parengtus pagal Europos inovacijų partnerystę dėl pažangių miestų ir bendruomenių.

2014. gadā saistībā ar ES klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam ES paplašināja savas saistības, kas noteiktas laikposmam līdz 2020. gadam, nosakot vērienīgākus mērķus, kas sasniedzami līdz 2030. gadam:

— līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 %, bet līdz 2030. gadam – par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gadu,

— līdz 2020. panākt, ka 20 % no energoresursiem ir atjaunojamie, bet līdz 2030. gadam – ka to daļa ir vismaz 27 % no visiem energoresursiem,

— līdz 2020. palielināt energoefektivitātes līmeni par 20 %, bet līdz 2030. gadam – par 27 %.

Viedo pilsētu un kopienu projekti 7. pētniecības pamatprogrammas un "Apvārsnis 2020" ietvaros demonstrē tehnoloģijas un integrētus risinājumus ar mērķi sniegt ieguldījumu 2030. gada mērķu sasniegšanā, īstenojot šos pašus risinājumus visā Eiropas Savienībā.

Turpinot iepriekšējo līgumu Nr. C2-2016-463 par viedo pilsētu informācijas sistēmu (smart cities information system – SCIS), šā SCIS pakalpojumu līguma mērķis ir sniegt speciālās zināšanas, lai uzraudzītu un analizētu viedo pilsētu un kopienu jomas projektus, izplatītu gūto pieredzi un sniegtu ieteikumus.

Turpinot iepriekšējo līgumu Nr. C2-2016-463 par viedo pilsētu informācijas sistēmu (SCIS), šā SCIS pakalpojumu līguma mērķis ir sniegt attiecīgo nozaru (piem., būvinženierija, arhitektūra, ekonomika, pilsētu un enerģētikas plānošana, IKT, būvniecības un enerģētikas infrastruktūras veiktspējas uzraudzība, elektromobilitāte, atjaunojamie energoresursi, energosistēmu integrācija, galvenie darbības rādītāji un standarti, vide, sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības modeļi) profesionālas un starpdisciplināras speciālās zinātniskās zināšanas, lai saskaņā ar Eiropas Savienības enerģētikas un klimata pārmaiņu politiku uzraudzītu un analizētu ES līdzfinansētus viedo pilsētu un kopienu, ilgtspējīgas enerģijas rajonu un energoefektīvu ēku jomas projektus, kā arī citus projektus, tai skaitā projektus, kas izveidoti Eiropas inovāciju partnerības viedo pilsētu un kopienu jomā ietvaros.

Fl-2014, bil-qafas għall-klima u l-enerġija tal-UE tal-2030, l-UE estendiet l-impenji tal-2020 tagħha għal miri aktar ambizzjużi sal-2030:

— tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet tas-serra b'20 % fl-2020 f'dak li għandu x'jaqsam mal-1990 u b'40 % fl-2030,

— tilħaq sehem ta' enerġiji li jiġġeddu b'20 % sal-2020 u mill-inqas 27 % sal-2030,

— iżżid il-livelli tal-effiċjenza fl-enerġija b'20 % sal-2020 u b'27 % sal-2030.

L-ibliet u l-komunitajiet intelliġenti fis-7 qafas ta' programm ta' riċerka u fl-Orizzont tal-2020 qed juru teknoloġiji u soluzzjonijiet integrati biex jikkontribwixxu għall-miri tal-2030 bir-replikazzjoni ta' dawn is-soluzzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea.

B'kontinwazzjoni tal-kuntratt ta' qabel C2-2016-463 ta' sistema tal-informazzjoni għal bliet u komunitajiet intelliġenti (SCIS), dan il-kuntratt ta' servizz tal-SCIS għandu jipprovdi kompetenza biex jissorvelja u janalizza proġetti fl-oqsma ta' bliet u komunitajiet intelliġenti, ixerred lezzjonijiet mitgħallma u joħroġ rakkomandazzjonijiet.

B'kontinwazzjoni tal-kuntratt ta' qabel C2-2016-463 ta' sistema tal-informazzjoni għal bliet u komunitajiet intelliġenti (SCIS), dan il-kuntratt ta' servizz tal-SCIS preżenti għandu jipprovdi kompetenza xjentifika professjonali u interdixxiplinari minn dixxiplini rilevanti (e.g. inġinerija tal-kostruzzjoni, arkitettura, ekonomija, ippjanar urban u tal-enerġija, TIK, monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-bini u l-infrastruttura tal-enerġija, elettromobiltà. sorsi tal-enerġija li tiġġedded, integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija, indikaturi u standards tal-prestazzjoni ewlenin, ambjent, xjenzi soċjali, mudelli tan-negozju) biex jissorvelja u janalizza proġetti ko-finanzjati mill-UE fl-oqsma ta' bliet u komunitajiet intelliġenti, distretti tal-enerġija sostenibbli u binjiet effiċjenti tal-enerġija fir-rigward tal-politika tal-enerġija u l-bidla fil-klima tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll proġetti oħra inkluż il-proġetti żviluppati fil-qafas tas-sħubija tal-innovazzjoni Ewropea fuq bliet u komunitajiet intelliġenti.

W kontekście ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w 2014 UE rozszerzyła swoje zobowiązania zawarte w strategii do 2020 o bardziej ambitne cele do 2030, dotyczące:

— obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 w porównaniu z poziomem z 1990 i o 40% do 2030,

— osiągnięcia udziału odnawialnych źródeł energii wynoszącego 20% do 2020 i co najmniej 27% do 2030,

— zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do 2020 i o 27% do 2030.

Projekty w zakresie inteligentnych miast i wspólnot objęte 7. programem ramowym oraz programem „Horyzont 2020”, dotyczące technologii demonstracyjnych oraz zintegrowanych rozwiązań przyczyniają się do realizacji celów do roku 2030 poprzez powielenie tych rozwiązań w całej Unii Europejskiej.

Będąc kontynuacją poprzedniego projektu systemu informacji inteligentnych miast i wspólnot (SCIS) objętego zamówieniem C2-2016-463, niniejsze zamówienie ma na celu zapewnienie fachowej wiedzy na potrzeby monitorowania i analizy projektów w dziedzinie inteligentnych miast i wspólnot, rozpowszechnianie zdobytych doświadczeń oraz formułowanie zaleceń.

Będąc kontynuacją poprzedniego projektu systemu informacji inteligentnych miast i wspólnot (SCIS) objętego zamówieniem C2-2016-463, niniejsze zamówienie na usługi dotyczące systemu SCIS ma zapewnić fachowe, multidyscyplinarne doradztwo naukowe (m.in. w zakresie budownictwa, architektury, ekonomii, urbanistyki i planowania dostaw energii, ICT, monitorowania efektywności energetycznej budynków i infrastruktury energetycznej, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, integracji systemów energetycznych, kluczowych wskaźników i norm wydajności, środowiska, nauk społecznych, modeli biznesowych) w celu monitorowania i analizy projektów współfinansowanych ze środków UE w dziedzinach inteligentnych miast i wspólnot, obszarów zrównoważonych energetycznie, energooszczędnego budownictwa w związku z unijną polityką w dziedzinie energii i zmian klimatu, a także innych projektów, w tym projektów realizowanych w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji dotyczących inteligentnych miast i wspólnot.

V roku 2014 v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 rozšírila EÚ svoje záväzky do roka 2020 na ambicióznejšie ciele do 2030:

— znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 o 20 % v roku 2020 a o 40 % v roku 2030,

— dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov energie vo výške 20 % do roku 2020 a aspoň 27 % do roku 2030,

— zvýšiť úrovne energetickej účinnosti o 20 % do roku 2020 a o 27 % do roku 2030.

Projekty inteligentných miest a spoločenstiev v 7. výskumnom rámcovom programe a programe Horizont 2020 predstavujú technológie a integrované riešenia s cieľom prispieť k cieľom 2030 replikáciou týchto riešení po celej Európskej únii.

V nadväznosti na predchádzajúce obstarávanie informačného systému inteligentných miest (SCIS) C2-2016-463 sa bude v rámci tohto súčasného obstarávania služieb SCIS poskytovať odborné poradenstvo na monitorovanie a analyzovanie projektov v oblasti inteligentných miest a spoločenstiev, šírenie získaných poznatkov a vydávanie odporúčaní.

V nadväznosti na predchádzajúce obstarávanie informačného systému inteligentných miest (SCIS) C2-2016-463 sa bude v rámci tohto súčasného obstarávania služieb SCIS poskytovať odborné a medzidisciplinárne vedecké poradenstvo z rôznych odborov (napr. stavebné inžinierstvo, architektúra, hospodárstvo, územné a energetické plánovanie, IKT, monitorovanie výkonu stavebnej a energetickej infraštruktúry, elektromobilita, obnoviteľné zdroje energie, integrácia energetických systémov, kľúčové ukazovatele výkonnosti a normy, životné prostredie, sociálne vedy, obchodné modely) na monitorovanie a analyzovanie projektov spolufinancovaných EÚ v oblastiach inteligentných miest a spoločenstiev, častí s udržateľnou energiou a energeticky účinných budov v súvislosti s politikou Európskej únie v oblasti energetiky a zmeny klímy, ako aj iné projekty vrátane projektov vyvinutých v rámci európskeho inovačného partnerstva v oblasti inteligentných miest a spoločenstiev.

EU je leta 2014 v skladu s svojim okvirom podnebne in energetske politike do leta 2030 svoje obveznosti za leto 2020 prilagodila ambicioznejšim ciljem do leta 2030:

— zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990 in za 40 % do leta 2030,

— doseganju deleža obnovljivih virov energije v višini 20 % do leta 2020 in vsaj 27 % do leta 2030,

— povečanju ravni energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 in 27 % do leta 2030.

Projekti na področju pametnih mest in skupnosti v okviru 7. okvirnega programa za raziskave in programa Obzorje 2020 predstavljajo tehnologije in integrirane rešitve, da bi s širjenjem teh rešitev po vsej Evropski uniji prispevali k ciljem za leto 2030.

Z namenom nadaljnjega izvajanja predhodnega naročila C2-2016-463 v zvezi z informacijskim sistemom pametnih mest (smart cities information system – SCIS) je predmet tega naročila za storitve SCIS zagotoviti strokovno znanje za spremljanje in analiziranje projektov na področjih pametnih mest in skupnosti, razširjenje spoznanj in izdajanje priporočil.

Z namenom nadaljnjega izvajanja predhodnega naročila C2-2016-463 v zvezi z informacijskim sistemom pametnih mest (SCIS) je predmet tega naročila za storitve SCIS zagotoviti strokovno in interdisciplinarno znanstveno strokovno znanje z ustreznih področij (npr. gradbeni inženiring, arhitektura, ekonomija, urbanistično in energetsko načrtovanje, IKT, spremljanje učinkovitosti stavb in energetske infrastrukture, elektromobilnost, obnovljivi viri energije, integracija energetskih sistemov, ključni kazalniki in standardi učinkovitosti, okolje, socialne vede, poslovni modeli) za spremljanje in analiziranje projektov, ki jih sofinancira EU, na področjih pametnih mest in skupnosti, trajnostno energetskih okrožij in energetsko učinkovitih stavb v kontekstu energetske politike in politike podnebnih sprememb Evropske unije, kot tudi drugih projektov, vključno s projekti, razvitimi v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju pametnih mest in skupnosti.

In 2014, le creatlach 2030 an AE um aeráid agus fuinneamh, rinneadh an AE a ghealltanais 2020 a shíneadh chuig spriocanna níos uaillmhianaí faoi 2030:

— astaíochtaí gás ceaptha teasa níos ísle faoi 20 % in 2020 i gcomparáid le 1990 agus faoi 40 % in 2030,

— sciar foinsí inathnuaite 20 % a bhaint amach faoi 2020 agus 27 % ar a laghad faoi 2030,

— leibhéil éifeachtúlachta fuinnimh a mhéadú faoi 20 % in 2020 agus faoi 27 % faoin mbliain 2030.

Tá teicneolaíochtaí agus réitigh chomhtháite á léiriú ag tionscadail um chathracha agus pobail chliste sa 7ú clár creatlaí um thaighde agus i bhFís 2020, chun rannchuidiú le spriocanna 2030 a bhaint amach trí na réitigh sin a mhacasamhlú ar fud an Aontais Eorpaigh.

Ag leanúint leis an gconradh roimhe maidir le córas faisnéise um chathracha cliste (SCIS) C2-2016-463, baineann an conradh seirbhíse SCIS seo le saineolas a sholáthar chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar thionscadail i réimsí na gcathracha agus na bpobal cliste, ceachtanna foghlamtha a scaipeadh agus moltaí a dhéanamh.

Ag leanúint leis an gconradh roimhe maidir le córas faisnéise um chathracha cliste (SCIS) C2-2016-463, baineann an conradh seirbhíse SCIS seo le saineolas eolaíochta gairmiúil agus idirdhisciplíneach a sholáthar ó dhisciplíní ábhartha (m.sh. innealtóireacht foirgníochta, ailtireacht, eacnamaíocht, pleanáil uirbeach agus fuinnimh, TFC, monatóireacht ar fheidhmíocht bonneagair fhuinnimh agus foirgneamh, leictrea-shoghluaisteacht, foinsí fuinnimh in-athnuaite, comhtháthú córas fuinnimh, príomhtháscairí feidhmíochta agus caighdeáin, an comhshaol, na heolaíochtaí sóisialta, samhlacha gnó) d'fhonn monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar thionscadail chómhaoinithe an AE sna réimsí a leanas - cathracha agus pobail chliste, ceantair um fhuinneamh inbhuanaithe agus foirgnimh atá tíosach ar fhuinneamh maidir le beartas fuinnimh agus athraithe aeráide an Aontais Eorpaigh, chomh maith le tionscadail eile lena n-áirítear na tionscadail arna bhforbairt faoi chreat na comhpháirtíochta nuála Eorpaí maidir le cathracha agus pobail chliste,

През 2014 г., с рамката на ЕС до 2030 г. за климат и енергетика, ЕС разшири своите ангажименти до 2020 г. с по-амбициозни цели до 2030 г.:

— намали емисиите на парникови газове с 20% през 2020 г. спрямо 1990 г. и с 40% през 2030 г.,

— достигне дял на енергията от възобновяеми източници от 20% до 2020 г. и поле 27% до 2030 г.,

— повиши нивата на енергийна ефективност с 20% до 2020% и с 27% до 2030 г.

Проектите за интелигентни градове и общини в 7-ма рамкова програма за изследвания и в Хоризонт 2020 демонстрират технологии и интегрирани решения, които ще допринесат за целите, поставени до 2030 г., чрез репликиране на тези решения в рамките на целия Европейски съюз.

Като продължение на предшестващата система на информационната система за интелигентни градове (SCIS), поръчка C2-2016-463, тази настояща поръчка за услуги, свързана с SCIS, е да осигури експертни познания с цел наблюдение и анализиране на проекти в областите на интелигентните градове и общини, разпространяване на извлечените поуки и предоставяне на препоръки.

Като продължение на предшестващата система на информационната система за интелигентни градове (SCIS), поръчка C2-2016-463, тази настояща поръчка за услуги, свързана с SCIS, е да предостави професионални и интердисциплинарни научни експертни познания от съответните дисциплини (напр. строително инженерство, архитектура, икономика, градско и енергийно планиране, ИКТ, мониторинг на изграждането и на характеристиките на енергийната инфраструктура, електромобилност, възобновяеми енергийни източници, интегриране на енергийни системи, ключови показатели и стандарти за ефективност, околна среда, социални науки, бизнес модели) с цел наблюдение и анализиране на финансирани съвместно проекти от ЕС в областите на интелигентните градове и общини, райони с устойчива енергия и енергийно ефективни сгради във връзка с политиката на Европейския съюз за енергетика и изменения на климата, както и други проекти, включително проектите, разработени в рамката на Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общини.

În 2014, prin cadrul UE de politici privind clima și energia pentru 2030, UE și-a extins angajamentele pentru 2020 la obiective mai ambițioase până în 2030:

— să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % până în 2020 în raport cu 1990 și cu 40 % până în 2030;

— să atingă o pondere a energiei din surse regenerabile de 20 % până în 2020 și de cel puțin 27 % până în 2030;

— să crească nivelul de eficiență energetică cu 20 % până în 2020 și cu 27 % până în 2030.

Proiectele privind orașele și comunitățile inteligente din cadrul celui de al 7-lea program-cadru de cercetare și al programului Orizont 2020 demonstrează tehnologii și soluții integrate care să contribuie la obiectivele pentru 2030 prin reproducerea acestor soluții în întreaga Uniune Europeană.

În continuarea contractului precedent referitor la sistemul de informații privind orașele inteligente (smart cities information system – SCIS), C2-2016-463, acest contract de servicii SCIS are ca obiect furnizarea de expertiză pentru monitorizarea și analizarea proiectelor din domeniul orașelor și comunităților inteligente, diseminarea lecțiilor învățate și formularea de recomandări.

În continuarea contractului precedent referitor la sistemul de informații privind orașele inteligente (SCIS), C2-2016-463, acest contract de servicii SCIS are ca obiect furnizarea de expertiză profesională și științifică interdisciplinară pentru disciplinele relevante (de exemplu, inginerie în domeniul construcțiilor, arhitectură, economie, planificare urbană și energetică, TIC, monitorizarea performanței clădirilor și a infrastructurii energetice, electromobilitate, surse regenerabile de energie, integrarea sistemelor energetice, indicatori-cheie de performanță și standarde, mediu, științe sociale, modele de afaceri) pentru monitorizarea și analizarea proiectelor cofinanțate de UE în domeniul orașelor și comunităților inteligente, al districtelor sustenabile din punct de vedere energetic și al cădirilor eficiente din punct de vedere energetic în conformitate cu politica Uniunii Europene privind energia și schimbările climatice, precum și a altor proiecte, inclusiv a proiectelor dezvoltate în cadrul parteneriatului european pentru inovare privind orașele și comunitățile inteligente.

U 2014. godini, s okvirom za klimu i energiju EU 2030., EU je produljio svoje obveze koje su bile do 2020. u ambicioznije ciljeve do 2030.:

— niže emisije stakleničkih plinova za 20 % u 2020. u odnosu na 1990. i za 40 % u 2030.,

— ostvarivanje udjela u obnovljivim izvorima od 20 % do 2020. i barem 27 % do 2030.,

— povećanje razina energetske učinkovitosti za 20 % u 2020. i 27 % do 2030.

Projektima pametnih gradova i zajednica u 7. okvirnom programu za istraživanje i u Obzoru 2020. pokazuju se tehnologije i integrirana rješenja za doprinos ciljevima za 2030. umnožavanjem tih rješenja u cijeloj Europskoj uniji.

Nastavkom na prethodni ugovor C2-2016-463 o informacijskom sustavu pametnih gradova (smart cities information system – SCIS), ovaj ugovor o uslugama SCIS-a ima za cilj pružanje stručnosti za praćenje i analizu projekata u područjima pametnih gradova i zajednica, širenje stečenog znanja i izdavanje preporuka.

Nastavkom na prethodni ugovor C2-2016-463 o informacijskom sustavu pametnih gradova (SCIS), ovaj ugovor o uslugama SCIS-a ima za cilj pružanje profesionalne i interdisciplinarne znanstvene stručnosti iz odgovarajućih disciplina (npr. građevinski inženjering, arhitektura, ekonomija, urbano i energetsko planiranje, IKT, praćenje učinkovitosti građevinske i energetske infrastrukture, elektromobilnost, obnovljivi izvori energije, integracija energetskih sustava, ključni pokazatelji i norme učinkovitosti, okoliš, društvene znanosti, poslovni modeli) za praćenje i analizu projekata koje sufinancira EU u područjima pametnih gradova i zajednica, okruga održive energije i energetski učinkovitih zgrada u pogledu politike Europske unije u području energije i klimatskih promjena te drugih projekata kojima su obuhvaćeni projekti razvijeni u okviru Europskog inovacijskog partnerstva za pametne gradove i zajednice.

SAR/Galileo Return Link Service evolutions

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs | Published December 15, 2016  -  Deadline March 8, 2017
cpvs
73100000, 38112100

Formålet med projektet er at forberede udviklingen af retursignaltjeneste til SAR/Galileo og særskilt at undersøge den videre gennemførelse vedrørende fjernaktivering af fyret samt meddelelsestjenester af tovejskommunikation.

— Det samlede omfang af kontrakten skal omfatte en fase A/B for gennemførelse af sådanne tjenester.

— Efter en indledende vurdering af kravene for disse 2 tjenesteydelser skal man inden for rammerne af den foreslåede aktivitet uddrage mulig arkitektur, forberedende projektering og operationelle koncepter for gennemførelsen af disse tjenester.

— Projektet skal også sikre en koordinering af brugerkravene med de forskellige interessenter: ICAO, IMO, RCC'er.

— For tjenesten vedrørende fjernaktivering af fyret vil der lægges særlig vægt på sikkerhed, operationelt koncept og gennemførelsesaspekter vedrørende luftfartøjer.

— For meddelelsestjenester af tovejskommunikation vil der lægges særlig vægt på muligheden for at reducere systemets latenstid.

Das Ziel des Projekts besteht in der Vorbereitung der Weiterentwicklungen des SAR/Galileo-Rückverbindungsdienstes und insbesondere in der Untersuchung der weiteren Umsetzung der Funkbaken-Ferneinschaltung und 2-Wege-Nachrichtenübermittlungsdienste.

— Der Gesamtumfang enthält eine Phase A/B für die Umsetzung eines solchen Dienstes.

— Nach der ersten Beurteilung der Anforderungen für diese 2 Dienste gehen aus der vorgeschlagenen Tätigkeit eine mögliche Architektur, ein Vorentwurf und Betriebskonzepte für die Umsetzung dieser Dienste hervor.

— Ferner wird im Rahmen des Projekts die Abstimmung der Nutzeranforderungen mit den verschiedenen Interessenträgern gewährleistet: ICAO, IMO, RCC.

— Bei dem Funkbaken-Ferneinschaltungsdienst ist ein besonderes Augenmerk auf Schutz und Sicherheit, Betriebskonzept und Umsetzungsaspekte in Bezug auf Flugzeuge zu legen.

— Bei dem 2-Wege-Nachrichtenübermittlungsdienst ist ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit der Reduzierung der Verzögerungszeit des Systems zu legen.

The objective of the project is to prepare the evolutions of the SAR/Galileo Return Link Service and in particular study the further implementation of the remote beacon activation and 2-way messaging services.

— The total scope shall encompass a phase A/B for such service implementation.

— Following initial assessment of the requirements for these 2 services, the proposed activity will derive possible architecture, preliminary design and operational concepts for the implementation of these services.

— The project will also ensure coordination of the user requirements with the various stakeholders: ICAO, IMO, RCCs.

— For the remote beacon activation service, specific emphasis shall be placed on the security, safety, operational concept and aircraft implementation aspects.

— For the 2-way messaging service, specific emphasis shall be placed on the possibility to reduce the latency of the system.

El objetivo del proyecto consiste en preparar la evolución del servicio de enlace de retorno SAR/Galileo y, en particular, estudiar la ejecución ulterior de los servicios de activación remota de balizas y de mensajería bidireccional.

— El ámbito total comprenderá una fase A/B para la ejecución de dichos servicios.

— Tras la evaluación inicial de los requisitos para estos 2 servicios, la actividad propuesta definirá la arquitectura, el diseño preliminar y los conceptos operativos posibles para la ejecución de esos servicios.

— El proyecto también garantizará la coordinación de los requisitos de los usuarios con las diferentes partes interesadas: OACI, OMI, CCS.

— Para el servicio de activación remota de balizas, se prestará especial atención a los aspectos relativos a la seguridad, la protección, los conceptos operativos y la implementación de aeronaves.

— Para el servicio de mensajería bidireccional, se prestará especial atención a la posibilidad de reducir la latencia del sistema.

Hankkeen tavoitteena on etsintään ja pelastukseen (Search and Rescue – SAR) / Galileoon liittyvää paluulinkkiä koskevan palvelun kehitysten valmistelu ja erityisesti majakoiden etäaktivointipalvelun ja kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun lisätoteuttamisen tutkiminen.

— Kokonaislaajuuteen sisältyy vaihe A/B kyseisen palvelun toteuttamista varten.

— Näiden 2 palvelun vaatimusten alustavan arvioinnin seurauksena ehdotetusta toimesta johdetaan mahdollinen arkkitehtuuri, alustava suunnitelma ja käyttösuunnitelmat kyseisten palvelujen toteuttamista varten.

— Hankkeen avulla myös varmistetaan käyttäjävaatimusten koordinointi seuraavien eri sidosryhmien kanssa: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja pelastuskeskukset (rescue coordination centre – RCC).

— Majakoiden etäaktivointipalvelun osalta painotetaan erityisesti turvallisuuteen, käyttösuunnitelmaan ja ilma-aluksessa toteuttamiseen liittyviä näkökohtia.

— Kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun osalta painotetaan erityisesti mahdollisuutta pienentää järjestelmän viivettä.

L'objectif du projet est de préparer les évolutions du service de liaison retour SAR (recherche et sauvetage)/Galileo, et notamment d'étudier la poursuite de la mise en œuvre des services d'activation de balises à distance et de messagerie bicanal.

— L'objet global du marché comprendra une phase A/B pour la mise en œuvre de ces services.

— À la suite de l'évaluation initiale des exigences pour ces 2 services, il s'agira de définir une architecture possible, une conception préliminaire et des concepts opérationnels pour la mise en œuvre de ces services.

— Le projet assurera également la coordination des exigences des utilisateurs avec les différentes parties prenantes: OACI, OMI, centres de coordination du sauvetage.

— Pour le service d'activation des balises à distance, l'accent sera notamment mis sur la sécurité, la sûreté, le concept opérationnel et les aspects liés à la mise en œuvre aérienne.

— Pour le service de messagerie bicanal, l'accent sera notamment mis sur la possibilité de réduire la latence du système.

Ο στόχος του σχεδίου είναι η προετοιμασία των εξελίξεων των υπηρεσιών SAR/Galileo Return Link Service και, ειδικότερα, η μελέτη της περαιτέρω υλοποίησης των υπηρεσιών απομακρυσμένης ενεργοποίησης ραδιοφάρων και αμφίδρομης ανταλλαγής μηνυμάτων.

— Το συνολικό πεδίο εφαρμογής θα συμπεριλάβει μια φάση Α/Β για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.

— Μετά την αρχική αξιολόγηση των απαιτήσεων για τις εν λόγω 2 υπηρεσίες, η προτεινόμενη δραστηριότητα θα αναπτύξει πιθανές έννοιες αρχιτεκτονικής, προκαταρκτικού σχεδιασμού και επιχειρησιακές έννοιες για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.

— Το σχέδιο θα διασφαλίσει επίσης τον συντονισμό των απαιτήσεων των χρηστών με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς: ΔΟΠΑ, ΔΝΟ, κέντρα συντονισμού διάσωσης (RCC).

— Για την υπηρεσία απομακρυσμένης ενεργοποίησης ραδιοφάρων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε πτυχές προστασίας, ασφάλειας, επιχειρησιακών εννοιών και εφαρμογής σε αεροσκάφη.

— Για την υπηρεσία αμφίδρομης ανταλλαγής μηνυμάτων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα μείωσης του χρόνου καθυστέρησης του συστήματος.

L'obiettivo del progetto è di preparare le evoluzioni del servizio del collegamento di ritorno SAR/Galileo e in particolare di analizzare la futura attuazione dei servizi di attivazione a distanza dei radiofari e di messaggistica bidirezionale.

— La portata totale comprende una fase A/B per tale attuazione dei servizi.

— In seguito alla valutazione iniziale dei requisiti per questi 2 servizi, l'attività proposta ricaverà l'architettura possibile, la progettazione preliminare e concetti operativi per l'attuazione dei servizi.

— Il progetto garantirà inoltre il coordinamento dei requisiti degli utenti con le varie parti interessate: ICAO, IMO, centri di coordinamento dei soccorsi.

— Per il servizio di attivazione a distanza dei radiofari, si pone particolare enfasi sugli aspetti relativi alla sicurezza, al concetto operativo e alla realizzazione degli aeromobili.

— Per il servizio di messaggistica bidirezionale, si pone particolare enfasi sulla possibilità di diminuire la latenza del sistema.

De doelstelling van het project is de ontwikkelingen van de retourverbinding voor Galileo/SAR voor te bereiden en met name de verdere tenuitvoerlegging van de activering op afstand van de bakens en berichtendiensten in twee richtingen te bestuderen.

— De totale omvang omvat een fase A/B voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening.

— Na een initiële beoordeling van de vereisten voor deze 2 diensten, zal de voorgestelde activiteit resulteren in de mogelijke opbouw en het voorontwerp van en de operationele concepten voor de tenuitvoerlegging van deze diensten.

— Het project zal ook zorgen voor de coördinatie van de gebruikerseisen met de diverse belanghebbenden: ICAO, IMO, RCC's.

— Voor de dienst inzake de activering op afstand van de bakens zal specifieke nadruk worden gelegd op de aspecten die betrekking hebben op veiligheid, beveiliging, operationeel concept en tenuitvoerlegging van luchtvaartuigen.

— Voor de berichtendienst in twee richtingen zal specifieke nadruk worden gelegd op de mogelijkheid om de latentie van het systeem te verminderen.

O objetivo do projeto consiste em preparar as evoluções do serviço de ligação de retorno SAR/Galileo e, em particular, estudar a implementação posterior dos serviços de ativação de farol à distância e de mensagens bidirecionais.

— O âmbito total deve incluir uma fase A/B para a referida implementação do serviço.

— Após a avaliação inicial dos requisitos para estes 2 serviços, a atividade proposta obterá uma eventual arquitetura, conceção preliminar e conceitos operacionais para a implementação destes serviços.

— O projeto também irá garantir a coordenação dos requisitos do utilizador com os vários intervenientes: OACI, OMI, centros de coordenação de operações de salvamento.

— Para o serviço de ativação de farol à distância, será dada uma atenção específica aos aspetos de segurança, proteção, conceito operacional e implementação de aeronaves.

— Para o serviço de mensagens bidirecionais, será dada uma atenção específica à possibilidade de reduzir a latência do sistema.

Syftet med projektet är att förbereda utvecklingen av svarsignalstjänsten för SAR/Galileo, och särskilt undersöka det fortsatta genomförandet avseende fjärraktivering av fyren samt meddelandetjänster för 2-vägskommunikation.

— Den totala omfattningen av kontraktet ska omfatta en fas A/B för genomförande av tjänster.

— Efter en inledande bedömning av kraven för dessa 2 tjänster ska man inom ramen för den föreslagna verksamheten utarbeta möjlig arkitektur, preliminär utformning och operativa koncept för genomförandet av dessa tjänster.

— Projektet ska även säkerställa samordning avseende användarkraven med olika aktörer: Icao, IMO, ARCC:er.

— För tjänsten avseende fjärraktivering av fyren kommer särskild tonvikt att läggas på säkerhet, driftskoncept och genomförandeaspekter avseende luftfartyg.

— För meddelandetjänsten för 2-vägskommunikation kommer särskild tonvikt att läggas på möjligheten att minska systemets latens.

Cílem projektu je příprava evolucí služby zpětného spojení SAR/Galileo a konkrétně studie dalšího provádění dálkové aktivace zpětného světelného signálu a služeb 2směrného zasílání zpráv.

— Součástí celkového rozsahu bude fáze A/B pro provádění takových služeb.

— Po úvodním posouzení požadavků na tyto 2 služby bude v rámci navrhované aktivity odvozena možná architektura, předběžný návrh a operační koncepce v případě provádění těchto služeb.

— V rámci projektu bude rovněž zajištěna koordinace uživatelských požadavků s různými zainteresovanými subjekty: ICAO, IMO, RCC.

— V případě dálkové aktivace světelného signálu bude důraz kladen na aspekty provedení bezpečnosti, ochrany, provozní koncepce a letounů.

— V případě služby 2směrného zasílání zpráv bude zvláštní důraz kladen na možnost snížení latence systému.

Projekti eesmärk on valmistada ette otsimis- ja päästetööde (Search and Rescue (SAR)) / Galileo tagasiühenduse teenuse arendamine ning eelkõige uurida kaugjuhitava majaka aktiveerimise ning kahesuunaliste teabevahetusteenuste edasist rakendamist.

— Kogu ulatus peab hõlmama teenuse rakendamise A/B faasi.

— Nende 2 teenuse nõuete esialgse hindamise järel luuakse pakutud tegevusega kõnealuste teenuste elluviimiseks võimalik ülesehitus, esialgne kavand ning tegevuskontseptsioonid.

— Projektiga tagatakse ka kasutajate nõudmiste koordineerimine mitmesuguste sidusrühmadega: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO), Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (MIO), lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskused (RCC).

— Kaugjuhitava majaka aktiveerimise teenuse puhul pannakse erilist rõhku turvalisusele, ohutusele, tegevuskontseptsioonile ning õhusõidukite rakendamise aspektidele.

— Kahesuunalise teabevahetusteenuse puhul pannakse erilist rõhku võimalusele vähendada süsteemi latentsust.

A projekt célja a SAR/Galileo visszirányú szolgáltatói fejlesztéseknek az előkészítése, és különösen a távoli jeladó aktiválásával és a kétirányú üzenetküldési szolgáltatásokkal kapcsolatos további végrehajtás tanulmányozása.

— A szerződés hatókörébe egy a szolgáltatásvégrehajtásra vonatkozó A/B szakasz tartozik.

— A 2 szolgáltatásra vonatkozó követelmények kezdeti értékelését követően a javasolt tevékenység a következők megállapítására terjed ki: lehetséges architektúra, előzetes tervezés és üzemeltetési koncepciók a szóban forgó szolgáltatások végrehajtásához.

— A projekt biztosítja továbbá a felhasználói követelmények és a számos szereplő közötti koordinációt: ICAO, IMO, RCC-k.

— A távoli jeladó aktivációs szolgáltatása vonatkozásában külön hangsúlyt kell fektetni a biztonsági, védelmi, üzemeltetési koncepcióra és a repülőgépekkel kapcsolatos végrehajtási aspektusokra.

— A kétirányú üzenetküldési szolgáltatás esetén a rendszer várakozási idejének csökkentésére vonatkozó lehetőségre helyeződik a hangsúly.

Projekto tikslas – parengti SAR / GALILEO grįžtamojo ryšio paslaugos plėtotes ir ypač išnagrinėti tolesnį nuotolinio švyturio aktyvavimo ir dvipusių pranešimų mainų paslaugų įgyvendinimą.

— bendrą apimtį sudarys etapas A/B dėl tokios paslaugos įgyvendinimo.

— po šioms 2 paslaugoms taikomų reikalavimų pirminio vertinimo siūloma veikla bus galima architektūra, preliminarus projektas ir veiklos koncepcijos siekiant įgyvendinti šias paslaugas.

— projektu taip pat bus užtikrinamas vartotojų reikalavimų koordinavimas su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis: ICAO, IMO, RCC.

— įgyvendinant nuotolinio švyturio aktyvavimo paslaugą, ypatingą dėmesį reikia skirti saugumui, saugai, veiklos koncepcijai ir orlaivio įgyvendinimo aspektams.

— įgyvendinant dvipusių pranešimų mainų paslaugą, ypatingą dėmesį reikia skirti galimybei sumažinti sistemos delsą.

Projekta mērķis ir sagatavot meklēšanas un glābšanas (search and rescue – SAR) / Galileo atpakaļsignāla pakalpojuma attīstīšanas pasākumus un jo īpaši izpētīt signālboju attālās aktivizēšanas un divvirzienu ziņapmaiņas pakalpojumu turpmāko izmantošanu.

— Kopējā darbības joma ietvers minēto pakalpojumu ieviešanas A un B posmu.

— Pēc šo 2 pakalpojumu prasību sākotnējās izvērtēšanas piedāvāto pasākumu ietvaros būs jāizstrādā iespējamā arhitektūra, sākotnējais projekts un darbības koncepcijas šo pakalpojumu ieviešanai.

— Projekta ietvaros būs arī jākoordinē lietotāju vajadzības sadarbībā ar dažādajām ieinteresētajām personām: Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO), Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO), glābšanas koordinācijas centriem (RCC).

— Attiecībā uz signālboju attālās aktivizēšanas pakalpojumu īpaši jāpievēršas drošībai, drošumam, darbības koncepcijai un ar izmantošanu gaisa kuģos saistītajiem aspektiem.

— Attiecībā uz divvirzienu ziņapmaiņas pakalpojumu īpaši jāpievēršas iespējai mazināt sistēmas latentumu.

L-objettiv tal-proġett hu li jħejji l-evoluzzjonijiet tas-Servizz ta' Kollegament ta' Ritorn SAR/Galileo u b'mod partikolari jistudja l-iżjed implimentazzjoni tal-attivazzjoni tal-fanal mill-bogħod u s-servizzi għall-għoti ta' messaġġi bi-direzzjonali.

— L-iskip totali għandu jiġbor fih fażi A/B għall-implimentazzjoni ta' tali servizz.

— Wara l-valutazzjoni inizjali tal-ħtiġijiet għal dawn iż-2 servizzi, l-attività proposta se tikseb arkitettura possibbli, disinn preliminari u kunċetti operazzjonali għall-implimentazzjoni ta' dawn is-servizzi.

— Il-proġett se jassigura wkoll il-koordinazzjoni tal-ħtiġijiet tal-utent mal-partijiet varji interessati: ICAO, IMO, RCCs.

— Għas-servizz ta' attivazzjoni tal-fanal mill-bogħod, se ssir emfasi speċifika fuq is-sigurtà, il-kunċett operazzjonali u l-aspetti ta' implimentazzjoni ta' inġenji tal-ajru.

— Għas-servizz ta' messaġġi bi-direzzjonali, għandha ssir emfasi speċifika fuq il-possibbiltà biex titnaqqas il-latenza tas-sistema.

Celem projektu jest przygotowanie zmian w obsłudze łącza zwrotnego SAR/Galileo, a w szczególności zbadanie dalszych etapów wdrażania aktywacji zdalnego nadajnika alarmowego i usług dwukierunkowego przekazywania wiadomości.

— Całkowity zakres obejmie fazę A/B dla takiego wdrożenia usług.

— Po wstępnej ocenie wymogów dotyczących tych 2 usług, proponowane działanie umożliwi otrzymanie możliwej architektury, wstępnego projektu i koncepcji operacyjnych na potrzeby wdrażania tych usług.

— W ramach projektu zostanie też zapewniona koordynacja wymogów użytkowników z różnymi zainteresowanymi stronami: ICAO, IMO, ośrodkami koordynacji poszukiwania i ratownictwa.

— W odniesieniu do usługi aktywacji nadajnika alarmowego szczególną uwagę należy poświęcić bezpieczeństwu, ochronie, koncepcji operacyjnej i aspektom wdrożeniowym związanym ze statkami powietrznymi.

— W odniesieniu do usługi dwukierunkowego przekazywania wiadomości szczególną uwagę należy poświęcić możliwości ograniczenia opóźnienia w systemie.

Cieľom projektu je pripraviť vývoj služby pre spätné spojenie SAR/Galileo a konkrétne študovať ďalšiu realizáciu diaľkovej aktivácie spätného svetelného signálu a služieb dvojsmerného zasielania správ.

— Celkový rozsah zahŕňa fázu A/B pre realizáciu takejto služby.

— Po počiatočnom hodnotení požiadaviek na tieto 2 služby sa navrhovanou činnosťou získa možná architektúra, predbežný návrh a prevádzkové koncepcie na realizáciu týchto služieb.

— Projektom sa tiež zabezpečí koordinácia požiadaviek užívateľov s rôznymi zainteresovanými stranami: ICAO, IMO, RCCs.

— V prípade diaľkovej aktivácie svetelného signálu sa bude osobitný dôraz klásť na aspekty bezpečnosti, ochrany, prevádzkovej koncepcie a lietadiel.

— V prípade služby dvojsmerného zasielania správ sa bude osobitný dôraz klásť na možnosť znížiť latenciu systému.

Cilj projekta je pripraviti razvoj storitev povratne povezave za iskanje in reševanje (search and rescue – SAR)/Galileo in zlasti preučiti nadaljnje izvajanje storitev aktivacije javljalnika na daljavo in dvosmernega sporočanja.

— Skupni obseg bo obsegal fazo A/B za izvajanje takšne storitve.

— Po začetnem ocenjevanju zahtev za ti 2 storitvi bo predlagana dejavnost izpeljala možno arhitekturo, predhodni načrt in operativne koncepte za izvedbo teh storitev.

— Projekt bo zagotovil tudi usklajevanje zahtev uporabnikov z raznimi deležniki: ICAO, IMO, reševalni koordinacijski centri.

— Za storitev aktivacije javljalnika na daljavo bo posebna pozornost posvečena vidikom varnosti, operativnega koncepta in izvedbe zrakoplovov.

— Za storitev dvosmernega sporočanja bo posebna pozornost namenjena možnosti zmanjšanja latence sistema.

Is é cuspóir an tionscadail éabhlóidí Sheirbhís Aischainéil SAR/Galileo a ullmhú agus go háirithe staidéar a dhéanamh ar chur chun feidhme breise na seirbhísí cian-ghníomhachtaithe rabhcháin agus teachtaireachtaí 2-bhealach.

— Áireofar sa raon feidhme iomlán céim A/B le haghaidh chur chun feidhme na seirbhísí sin.

— Tar éis an mheasúnaithe thosaigh ar na riachtanais le haghaidh an 2 sheirbhís sin, beidh ailtireacht fhéideartha, réamhdhearadh agus coincheapa oibríochta le haghaidh chur chun feidhme na seirbhísí sin le feiceáil tar éis na gníomhaíochta molta.

— Áiritheofar leis an tionscadal freisin go ndéanfaí riachtanais úsáideoirí a chomhordú leis na páirtithe leasmhara éagsúla: ICAO, IMO, RCCanna.

— Maidir leis an tseirbhís um chian-ghníomhachtú rabhcháin, cuirfear béim faoi leith ar ghnéithe na slándála, na sábháilteachta, na coincheapa oibríochta agus an chur chun feidhme i leith aerárthaí.

— Maidir leis an tseirbhís um theachtaireachtaí 2-bhealach, cuirfear béim faoi leith ar an bhféidearthacht d'aga folaigh an chórais a laghdú.

Целта на проекта е да подготви развитието на услугата за обратна връзка на SAR/Галилео и по-специално да проучи по-нататъшното осъществяване на услуги за активиране от разстояние на маяк и двупосочни съобщения.

— Общият обхват трябва да включи етап A/Б за изпълнението на такава услуга.

— След първоначална оценка на изискванията за тези 2 услуги, предложената дейност ще извлече полза от евентуалната архитектура, предварителното проектиране и оперативните концепции за изпълнението на тези услуги.

— Проектът също така ще осигури координиране на потребителските изисквания с различните заинтересовани страни: ИКАО, ММО, RCC.

— За услугата за активиране от разстояние на маяк, особено внимание трябва да се постави върху концепцията за сигурност, безопасност, оперативната концепция и аспектите за прилагане на въздухоплавателни средства.

— За услугата за двупосочни съобщения, особено внимание трябва да се постави върху възможността за намаляване на латентността на системата.

Obiectivul proiectului este de a pregăti evoluțiile serviciului de legătură de întoarcere SAR/Galileo și, în special, de a studia implementarea în continuare a serviciului de activare a balizelor la distanță și a serviciului de mesagerie bidirecțională.

— Obiectul global va cuprinde o etapă A/B pentru implementarea acestor servicii;

— În urma evaluării inițiale a cerințelor pentru aceste 2 servicii, activitatea propusă va avea ca rezultat eventuale concepte de arhitectură, de proiectare preliminară și concepte operaționale pentru implementarea acestor servicii;

— De asemenea, proiectul va asigura coordonarea cerințelor utilizatorilor cu diferitele părți interesate: OACI, OMI, centrele de coordonare a operațiunilor de salvare;

— Pentru serviciul de activare a balizelor la distanță, se va pune un accent special pe conceptul de securitate, siguranță și pe conceptul operațional, precum și pe aspectele privind implementarea aeriană;

— Pentru serviciul de mesagerie bidirecțională, se va pune un accent special pe posibilitatea de reducere a timpului de așteptare al sistemului.

Cilj je projekta pripremiti razvoje usluge povratne veze za traženje i spašavanje (search and rescue – SAR)/Galileo, a osobito proučiti daljnju provedbu usluga daljinske aktivacije signalnih stanica i 2-smjerne razmjene poruka.

— Ukupni opseg obuhvaća fazu A/B za provedbu takve usluge.

— Nakon početne procjene zahtjeva za te 2 usluge, iz predložene aktivnosti dobit će se moguća arhitektura, preliminarni projekt i operativni koncepti za provedbu tih usluga.

— Projektom će se osigurati koordinacija korisničkih zahtjeva s raznim dionicima: ICAO, IMO, RCC-ovi.

— Za uslugu daljinske aktivacije signalne stanice, posebni se naglasak stavlja na aspekt sigurnosti, zaštite, operativnog koncepta i primjene zrakoplova.

— Za uslugu 2-smjerne razmjene poruka, posebni se naglasak stavlja na mogućnost smanjivanja latencije sustava.

Software package and information systems

Banque nationale de Belgique | Published November 26, 2016  -  Deadline December 27, 2016
cpvs
48000000

The possible acquisition of licenses and the provision of consultancy services integrator for other software modules have a logical link with the software suite that is the main subject of the contract (subject to negotiations).

Eventuele of Aanschaf van Licenties into dienstverlening consultancy voor van de andere voor integrator softwaremodulen die een logische verbinding hebben met het die Software hoofdonderwerp uitmaakt van deze opdracht (onderworpen aan onderhandelingen).

Call for applications - Project author Mission Planning Building casco "1930" in Brussels in order to install a "Cat Museum" (Phil Geluck.)

Société d'Acquisition Foncière S.A. de droit public | Published November 17, 2015  -  Deadline December 18, 2015
cpvs
71200000

Purpose of the contract This contract covers: The detailed program is specified in chapter III of special specifications. SAF-MVV is the master developer of the studies and works. SAPP: the building is in administrative area. Heritage: the building is not classified but it is surrounded by listed buildings; it is also partially included in a protection zone.

Urban planning and landscape architectural services

Ville de Bruxelles — département urbanisme — section architecture | Published October 21, 2016  -  Deadline November 28, 2016
cpvs
71400000

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten puts als Voorwerp of volledige ontwerpopdracht (architectuur, openbare ruimte, Landschapsarchitectuur, stabiliteit, Special technieken, inclusief verlichting, Energieprestatie in Acoustics) voor de inrichting van het stadspark van Junction (inclusief of herinrichting van een openbare ruimte van ongeveer 15,000 m², of renovatie van een van benedenverdieping ongeveer 1000 m² of bouw van een van werkplaats ongeveer 1000 m²) gelegen tussen de Visitandinenstraat to Spiegelstraat into you Brigittinenstraat 1000 Brussel. Dit is een overall opdracht, die due to zowel ontwerpstudies als opvolging van de uitvoering omvat.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Section Architecture | Published August 10, 2016  -  Deadline September 28, 2016
cpvs
71000000

De volledige ontwerpopdracht (architectuur, openbare ruimte, Landschapsarchitectuur, stabiliteit, Special technieken, inclusief verlichting, Energieprestatie in Acoustics) voor de inrichting van het stadspark van Junction (inclusief of inrichting van een openbare ruimte van ongeveer 15,000 m², of renovatie van een benedenverdieping van ongeveer 1000 m² of bouw van een van werkplaats ongeveer 1000 m²) gelegen tussen de Visitandinenstraat to Spiegelstraat into you Brigittinenstraat 1000 Brussel.

Architectural and technical study for the renovation and extension of the school "Les Acacias", the construction of the new wing of classrooms to the school "Goede Lucht" and the construction of a gym. Direct negotiated procedure with advertising. Cdc 15/062

Bâtiments et Logements | Published October 8, 2015  -  Deadline November 4, 2015
cpvs
71200000

Architectural and technical study for the renovation and extension of the school "Les Acacias", the construction of the new wing of classrooms to the school "Goede Lucht" and the construction of a gym. Direct negotiated procedure with advertising. Cdc 15/062

Assignment by the project applicant for the construction of a new church

Fabrique d'Eglise Paroisse Sainte Gertrude Etterbeek | Published May 14, 2015  -  Deadline June 30, 2015
cpvs
71210000

The project consists of the construction of a Catholic church on the site of the previous Saint Gertrude church, which was demolished in 1993 due to stability problems. The project will be a place of worship, encounter and culture. The parishioners expect the new place of worship to be of a more modest size than the previous one, with powerfully symbolic dimensions and a strong identity, all fitting into the local area, suited to the pastoral requirements of today and tomorrow, with current amenities and technologies that are sustainable and respectful of the environment. The project must highlight the heritage and historical elements preserved from the former churches that disappeared from the site in 1750, 1886 and 1993 (leaded windows, bells, statues, crosses, church treasure). As a place of encounter, the project must also meet the needs of a multicultural population seeking a spiritual and welcoming place to come to. It must also provide a time for contemplation and healing in an atmosphere of calm. With its exceptional spatial and acoustic qualities, the new building will make it possible, outside the times reserved for worship and church services, to accommodate cultural activities aimed at various audiences, such as concerts of (holy) music, as well as lectures and readings. The aim is to create a symbol of openness, a building that is accessible symbolically and physically to a number of different audiences. The church must provide a principal space to be used for worship, capable of accommodating up to a total of 230 seats of which part, corresponding to 30 seats, will be used as a day chapel which, while forming part of the total of 230 seats, can easily be partitioned off. The church will also provide an additional space, isolated from the main body of the church, capable of seating 20 people and usable as a room for meetings or catechism. Outside the times reserved for services and worship, this main space will be able to host concerts / lectures for up to 230 people (in addition to the musicians). The building must also fulfil the following functions: sacristy/services, reception/secretariat, parish news/information, contemplation (without access to the main space but with a visual link to it), surroundings and shelter (awning/courtyard). The land available, which belongs to the Principal of this contract, extends to a total area of 1582 m², is dedicated to worship and is currently used as a public space. Only a part of the land, located to the East of Place Van Meyel, is intended for the new building. Its exact footprint will be determined by the final project. At the time of the provisional handover of the works, the Fabrique will assign ownership of the remainder of the land to the Municipality. The Municipality will then be responsible for developing this part of the land into a public space, in agreement with the Principal and the vision developed as part of the final project. The character of the location and the events (symbolic and one-off) that will be held there involve a close relationship with the public space. The design of the proposed architecture for the church will be influenced by this relationship. This is why the main contractor for the project has been asked to include in its tender a vision about the public space surrounding the church from which the municipality will be able to base itself to carry out the subsequent development of this space. Aware that this project will influence the dynamic of the district, the Principal will pay particular attention to its incorporation within the urban, built and human environment. The Principal wishes to develop the project in an approach of open communication with the various active parties in the parish, the future users of the building and the square, the local residents and traders, as well as the people in charge at the municipality. The Principal also wishes to encourage reflection about a sustainable location in the sense of its adaptability, of a possible extension of the square in time (envisaged towards the west of the Square for 2070 - 2072), as well as in terms of its functionality, choice of materials and energy performance. The aim of the contract is to provide a comprehensive assignment for the parties responsible for the architecture and acoustics, as well as for the coordination of health and safety, as part of a multidisciplinary team (association and/or subcontracting). The aim of the project applicant to whom the contract will be awarded will cover: - The development of a contextual vision of the building and the public space surrounding it, as well as the special nature of the programme itself and its relationship with the urban context; - The development of an ambitious architectural project worthy of the symbolic nature of the programme; - The development of a project that is functional, symbolic and open – and that takes account of the various users. The project must express community values. - The development of an atmosphere that enables both contemplation and openness to other audiences. - The implementation of a methodology that will enable the project to be accepted by the individuals concerned. - The integration of the technical details, i.e. stability, special technology, acoustics, the constraints and opportunities in terms of sustainable development and critical thought as to the proposed budget. The total budget for the works is estimated at 1,300,000 € excl. VAT. The amount of the fees has been set at 180,000 € excl. VAT The infrastructure must be operational by Christmas 2019.

Electronic data management (EDM)

Police fédérale, Service procurement | Published March 4, 2017  -  Deadline April 6, 2017
cpvs
48613000

The desired solution will be a target group of 30 000 to 35 000 daily users.

Gewenste of oplossing heeft een van doelgroep 30 000 to 35 000 gebruikers dagelijkse.

Architectural, construction, engineering and inspection services

ARP — Service technique | Published February 23, 2017
Winner
51N4E BVBA
cpvs
71000000

Project author Mission Brussels-Capital Region in the construction of a Container Park

Regional (PACR) model in its operation and the goal of urban and landscaping

copy.

Aanbesteding voor diensten puts betrekking tot opdracht projectontwerper van voor de bouw van een voor de werking Gewestelijk modelcontainerpark ervan puts als een doel te zijn op voorbeeldinrichting stedenbouwkundig in landschapsvlak.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean | Published March 4, 2017  -  Deadline April 11, 2017
cpvs
71000000

The town has a period of 50 months, as from the first day of the month following the approval decision Sustainable district contract by the Government (1.1.2015) to order the necessary work operations referred to.

The works mainly comprise:

- Demolitions;

- The soil remediation;

- The construction of a passive building;

- The development of a courtyard.

Various useful documents will be annexed to the specifications given to the candidates selected at the end of the selection phase of the procurement procedure.

Gemeente beschikt over een van termijn 50 maanden you Rekenen vanaf de eerste dag van de maand Volgend op beslissing van de regering van het tot goedkeuring duurzame wijkcontract (1 januari 2015) voor de bestelling van werken die nodig zijn voor bedoelde ingrepen.

De werken omvatten voornamelijk:

- Sloopwerken.

- Bodemsaneringen.

- De bouw van een gebouw Passief.

- De Aanleg van een binnenplaats.

Er worden bij het verschillende documenten Bestek gevoegd die aan de geselecteerde kandidaten overhandigd zullen worden na afloop van selectiefase van plaatsingsprocedure.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published February 11, 2017  -  Deadline March 16, 2017
cpvs
71000000

To carry out the project, the requirements of the client are therefore both the qualities of design than on technical expertise for enforcement on public property.

The mission also includes participation in various meetings including those of the Accompanying Committee, but also all other consultation meetings with residents, stakeholders and users throughout the duration of this contract.

Important issues to be considered in terms of:

- Identity of the works and the whole area of ​​intervention;

- Usability, accessibility and mobility;

- Impact sites.

This is to make a sustainable vision taking into account the development of the contiguous projects in progress and planned, with the aim of meeting its inhabitants and users, as well as the economic impact of the project.

The program details are given in Annex 1 (Chapter 6).

The market does not include Surveyor missions, ground tests and safety-health coordinator, who will be the subject of separate markets.

The Market is a market with overall price, expressed as a percentage of the estimated value of the construction works of the redevelopment and requalification of the aforementioned public space.

The estimated value of civil works and management of € 5,204,000 excluding VAT.

The flat fee for the entire market amounted to 10% of the estimated value of the development works and construction works in the amount of overall and fixed fees of 520 400 EUR excluding VAT.

The applicable VAT rate is 21%.

Om het tot een goed project einde brengen you, of vereisten hebben van opdrachtgever zowel betrekking ontwerpkwaliteit op als een op technische inzake expertise uitvoering op het domein openbare.

Opdracht of omvat eveneens of deelname aan verschillende vergaderingen puts name begeleidingscomité die van het, maar aan alle andere eveneens overlegvergaderingen puts bewoners to verschillende actoren in gebruikers tijdens de hele duur van de opdracht.

Er ingredient rekening worden gehouden puts you in belangrijke uitdagingen termen van:

- Of identiteit van de volledige bouwwerken into interventiezone;

- Of gebruikersvriendelijkheid to Toegankelijkheid into mobiliteit;

- Impact of bouwplaatsen van.

Het gaat om het een van formuleren duurzame visie waarbij rekening wordt gehouden puts ontwikkeling van Verwante lopende in geplande projecten puts oog voor de inwoners into gebruikers in economische impact of van het project.

From opdracht is een tegen opdracht comprehensive prijs lump, uitgedrukt in percentage geschatte van de waarde van de werken in het kader van het voor de herinrichting project in herdefiniëring van de openbare ruimte hierboven vermelde.

Geschatte De waarde van civieltechnische in inrichtingswerken bedraagt ​​5,204,000 EUR excl. btw.

Lump honoraria geheel voor het zijn van de opdracht vastgelegd op 10% van de waarde van geschatte inrichtings- in civieltechnische werken, zijnde een globaal in forfaitair honorarium-bedrag van 520 400 EUR excl. btw.

Het btw-tarief dat van toepassing is, bedraagt ​​21%.

Details van het programma worden gegeven in bijlage 1 (hoofdstuk 6).

Opdracht of omvat niet opdrachten inzake of geometry, bodemproeven in veiligheids- / gezondheidscoördinatie, aangezien die het een van Voorwerp uitmaken afzonderlijke opdracht.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean | Published October 7, 2016  -  Deadline November 10, 2016
cpvs
71000000

De gemeente beschikt over een van termijn 4 jaar bij aanvangend datum van het programma van start (22/12/2014) voor de bestelling van werken die nodig zijn voor bovenbedoelde Operaties.

De werken omvatten voornamelijk:

- Sloopwerken,

- Bodemsaneringen,

- Of bouw van een kinderkribbe,

- Of inrichting into herinrichting van openbare ruimten,

- Of renovatie van een loods, portieken in een rolbrug.

Er worden bij het verschillende documenten bestek bijgevoegd die aan de geselecteerde kandidaten overhandigd zullen worden na afloop van selectiefase van gunningsprocedure.

BMB / DPT DPW / 2015.0839 ACCORD CADRE POUR L'Elaboration DE PROJETS D'ILLUMINATION ARCHITECTURAL MONUMENTS ET POUR differents LIEUX de la Région de Bruxelles-CAPITALE

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit | Published October 7, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
71242000, 79311000, 79421200, 31527200

Some of the projects included in the list of the 90 sites listed in the Lighting Plan 2012, but some projects can not match them on the basis of the conclusions of the review study.

architectural services for a mission duration of 4 years for projects of the Public Education Department of the City of Brussels

Section Architecture | Published August 19, 2016  -  Deadline October 12, 2016
cpvs
71000000

A mission of architectural services for a period of 4 years, for the Districts of the projects of Education of the City of Brussels.

L'étude et architectural technique pour les travaux de rénovation de la salle Molière du Centre Culturel, rue d'Aumale 2-1070 Anderlecht. Cahier des charges 13/117

Bâtiments et Logements d'Anderlecht | Published July 8, 2016  -  Deadline September 6, 2016
cpvs
71242000

The architectural and technical study for the complete renovation of the hall Molière of the cultural center, d'Aumalestraat 2. Cutlery 13/117