Call +44 800 9755 164

Public tenders for architect, architecture in Brussels...

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

16.CAT.OP.078 — Target architecture and system requirements for an enhanced cyber situation awareness

Det Europæiske Forsvarsagentur | Published October 22, 2016  -  Deadline November 4, 2016
16.CAT.OP.078 — Target architecture and system requirements for an enhanced cyber situation awareness

public service contract having to complete mission subject of project author (architecture, public space, urban planning, landscape architecture, stability, special techniques including lighting, energy efficiency and acoustic) for the development of urban junction Park (including the redevelopment of public space of about 15,000m², the renovation of about a ground floor 1.000m and the construction of a workshop of about 1,000 m²) located between the street of the Visitation, the mirror and Brigittines 1000 brussels. the mission is global, and therefore includes both design studies that track the performance

Ville de Bruxelles - Département Urbanisme - Section Architecture | Published October 18, 2016  -  Deadline November 28, 2016
public service contract having to complete mission subject of project author (architecture, public space, urban planning, landscape architecture, stability, special techniques including lighting, energy efficiency and acoustic) for the development of urban junction Park (including the redevelopment of public space of about 15,000m², the renovation of about a ground floor 1.000m and the construction of a workshop of about 1,000 m²) located between the street of the Visitation, the mirror and Brigittines 1000 brussels. the mission is global, and therefore includes both design studies that the monitoring of implementation.

16.CAT.OP.078 — Target architecture and system requirements for an enhanced cyber situation awareness

Det Europæiske Forsvarsagentur | Published August 30, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnoj točki I.3.

Appel à demandes de participation - Marché services - Author de projet pour le remplacement the mesuiseries extérieurers

SCRL Le Logement Molenbeekois | Published October 7, 2016  -  Deadline November 8, 2016

The mission is focused on the identification of a designer who is charged with the full contract for the study and monitoring of the work, as described in sections 3 and 4 of these specifications, for the replacement of the exterior joinery in a series of 193 homes for social housing, in a sustainable and ecological approach.

For this assignment for designer the contracting authority wishes to appoint an architect.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Société du logement de la région de Bruxelles-capitale | Published October 26, 2016  -  Deadline December 1, 2016
Divoortlaan you Ukkel in social Tuinwijk "Homborch". 

Het is of bedoeling om Tuinwijk verdichten you, puts Behoud van het karakter van landschappelijk site.

Opdracht of omvat ook aan het participatietraject of deelname puts buurtbewoners in / of bewoners.

Gezien of omvang into Verspreiding van het project, zal de uitvoering van de opdracht werken voor verschillende waarschijnlijk in fases plaatsvinden.

Een van het project gedetailleerde record wordt bij een van onderhavige aankondiging opdracht gevoegd.

Financiële gegevens:

- Door of aanbestedende overheid geraamd bedrag van werken: € 12,837,000, bouwprijs (+ bovengronds Ondergronds) inclusief Afbraak van bestaande garageboxen to aanleg van omgevingswerken, excl. honoraria, excl. Nutsbedrijven, excl. diverse belastingen (btw ...)

- Bedrag van honoraria: forfaitair vastgelegd op 12% van het bedrag werken van dat wordt door de inschrijver geraamd bij de indiening offered van het ongeacht werkelijke bedrag voor de uitvoering van de werken.

- Bedrag van premie die wordt toegekend aan de inschrijvers (in de tweede fase van de procedure) waaraan of opdracht niet werd toegekend, maar die een regelmatige in volledige offered hebben ingediend in die volgens het advies van het adviescomité minimum 50% van de punten behaalden: 12 000 EUR, excl. btw.

Project TR190302 - Mission d'auteur de projet - architecte pour la construction du nouveau Learning & Development Center d'Infrabel

Infrabel - Directie Build | Published October 3, 2016
Project TR190302 - Mission d'auteur de projet - architecte pour la construction du nouveau Learning & Development Center d'Infrabel

Construction work

Fonds du logement de la région de Bruxelles-capitale SCRL | Published October 11, 2016  -  Deadline March 1, 2017

2016053PP-P0078 - Overheidsopdracht voor werken die betrekking heeft op het ontwerpen in het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een wooncomplex bestaande uit 2 gebouwen puts maximum 22 woningen (perceel C2) maximum 42 woningen (perceel G) in een verkaveling gelegen te 1070 Anderlecht, tussen de Henri Simonetlaan into Ketelstraat.

Omdat of uitvoering van het Bouwwerk afhankelijk is van het van bekomen administratieve goedkeuringen, voorziet onderhavige opdracht in een vast gedeelte in in een voorwaardelijk gedeelte, zoals omschreven is in artikel 37 van de wet van 15 juni 2006.

Het eerste van gedeelte opdracht heeft op het betrekking verkrijgen van administratieve toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Bouwwerk (vergunning stedenbouwkundige, milieuvergunning verkavelingsvergunning ...). Said gedeelte is vast.

Het tweede gedeelte van opdracht betrekking heeft op de uitvoering van het Bouwwerk. Said tweede gedeelte is voorwaardelijk, volgens of bepalingen van artikel 66 van het bestek bijzonder.

Inschrijver of bestaat noodzakelijkerwijs, op straffe van zijn van nietigheid offered, uit twee onderdelen.

Het eerste onderdeel is of dienstverlener (architect, engineer stabiliteit, engineer bijzondere technieken, Landmeter, EPB-adviseur, veiligheids- in gezondheidscoördinator) die belast is met het ontwerp van het Bouwwerk.

Het tweede onderdeel is of aannemer van werken, die voornamelijk is belast puts uitvoering van het werk.

OO32 award announcement on website

Vlaamse Bouwmeester | Published September 26, 2016
32. Open Call Open Call for various tasks in the fields of architecture, urban design and landscape architecture. Call for applications for inclusion on a list of prospective designers to perform services for the Flemish government, autonomous agencies and local governments. For an overview of the projects and additional information, please visit www.vlaamsbouwmeester.be

Urban planning and landscape architectural services

Ville de Bruxelles — département urbanisme — section architecture | Published October 26, 2016  -  Deadline November 28, 2016
urban planning and landscape architectural

Publication award OO31 on website

Vlaamse Bouwmeester | Published September 26, 2016

31. Open Call Open Call for various tasks in the fields of architecture, urban design and landscape architecture. Call for applications for inclusion on a list of prospective designers to perform services for the Flemish government, autonomous agencies and local governments. For an overview of the projects and additional information, please visit www.vlaamsbouwmeester.be

This publication is a rectification of the first publication of Open Call 31 and make an official announcement possible

Architectural, construction, engineering and inspection services

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean | Published October 12, 2016  -  Deadline November 24, 2016
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Architectural, construction, engineering and inspection services

Direction infrastructure de transport | Published October 11, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Architectural, construction, engineering and inspection services

Vlaams Energieagentschap | Published October 12, 2016  -  Deadline November 22, 2016

The mission aims to draw up a detailed study to determine the cost-optimal levels of energy performance requirements for new and renovated existing non-residential buildings and building components. This will be done by a consideration of the investment against the cost of energy over the lifetime of the investment. The study distinguishes between new buildings and existing buildings undergoing major renovation energetically. There must be both energy-efficient measures, if additional measures are specified in the field of renewable energy and measures packages in relation to their impact on the energy and the implementation costs to achieve cost-optimal levels.

Based on this study, the Flemish Energy Agency, will, if necessary, formulate a proposal to supplement the current requirements levels or to tighten to the cost-optimal level.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Direction infrastructure de transport | Published October 21, 2016  -  Deadline November 8, 2016
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Architectural, construction, engineering and inspection services

Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published October 4, 2016  -  Deadline November 17, 2016
Inventaris of vermeldt vermoedelijke / geraamde hoeveelheden die zijn voor de geenszins bindend of AO hoeveelheden die zijn in de opgegeven Inventaris zijn om het enkel bedoeld mogelijk te maken offered to you rangschikken op basis van prijscriterium. 

Said bestek bepaalt of voorwaarden van toepassing op bestellingsopdracht into eruit voortvloeiende opeenvolgende reeks bestellingen.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Agence de développement territorial | Published September 30, 2016  -  Deadline November 4, 2016
Ze voorziet of mogelijkheid of opdrachtnemer opdracht you geven voor de uitvoeringsovereenkomsten puts betrekking tot de volgende opdrachten: 

- Uitwerken Richtplan van een van aanleg;

- Opstellen van een milieueffectenrapport (MER) said Richtplan van, parallel uitwerken met het van het Richtplan in op iteratieve handle;

- Bijstaan ​​bouwheer van het vlak van communicatie op in overleg;

- Evaluatie in regelmatige bijwerking van strategische in reglementeringsluiken van het Richtplan Aanleg van het in SEA in functie van de evolutie van in context of behoeften.

- Bijstaan ​​van het bij bouwheer opvolgen van het van aanleg in Richtplan in het bijzonder of opvolging van ontwerpen van gebouwen in openbare ruimtes.

- Uitwerken van een tijdelijk in beheer van de verlichting stadstoegang;

- Bijdragen tot het van uitwerken eventuele reglementeringstools die het toelaten Richtplan van aanleg te passen toe (vergunning stedenbouwkundige, verkavelingsvergunning enzovoort);

- Het uitvoeren van alle opdrachten noodzakelijk die zijn voor de toepassing van het goede Richtplan van aanleg.

De eerste voor de uitvoeringsovereenkomst geldt ontwerp- in valideringsfase van het Richtplan Aanleg van het in milieueffectenrapport (MER), alsook voor het bijstaan ​​van bouwheer.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Direction infrastructure de transport | Published September 23, 2016  -  Deadline October 27, 2016
schijven: 

Wordt deze opdracht onderverdeeld in meerdere schijven:

- Extensive schijf: aanvang van voor studies of ingrepen 4 1 tot tot het puts verkrijgen van vergunningen (voorafgaande studies, schetsen, voorontwerpen (beknopt in definitief) opstellen van vergunningsdossiers, verkrijgen van vergunningsdossiers);

- Voorwaardelijke schijf: vervolg van voor studies of ingrepen 4 1 tot tot aan het aanbestedingsdossier in alle nodige documenten tot aan de gunning van opdracht voor werken;

- Voorwaardelijke schijf: Bijstand bij de leiding der werken in medewerking aan de (voorlopige in definitieve) opleveringen ingrepen van 1 tot 4.

De overheid aanbestedende het recht voor zich behoudt om - zonder een aan de schadevergoeding inschrijver te zijn verschuldigd - een of meer delen van een niet te bestellen voorwaardelijke schijf hem niet aan als alle volgens budgettaire, Technische en / of stedenbouwkundige voorwaarden is voldaan.

Voor meer informatie het bericht gelieve tot aankondiging you willen raadplegen, dat in bijlage van onderhavige bekendmaking is gratis online beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be

HOMBORCHVELD project in 1180 Ukkel

Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale | Published October 21, 2016  -  Deadline December 1, 2016

The contract is the appointment of a multidisciplinary team (architect, stability engineer, engineer in special techniques, PEB advisor, health safety coordinator) and a landscape architect part of this team or working in outsourcing, responsible for complete study assignment and tracking of work for the construction of 90 social housing means that 10% of community housing (Kangaroo intergenerational housing type) and "casco" equipment as part of the Regional housing Plan, included the development of the surroundings.

The project is located Homborchveld Avenue, the street Kriekenput Street and Avenue J. J. Ballegeer Divoort in 1180 Ukkel in the city Social Garden "Homborch"

The goal is to densify the garden city, while maintaining the landscape character of the site.

The mission also includes participation in the participatory process with residents and / or residents.

Given the scale and spread of the project, the execution of the works contract is likely to take place in phases.

A detailed description of the project is attached to this contract notice.

Financial datas :

• Work amount estimated by the contracting authority: € 12,837,000.00, prices of construction above ground and basement, demolition of existing garage boxes, the development of the surroundings, excluding fees, excluding impétrants, off various taxes (VAT ...).

• Fee amount: fixed in 12% of the amount of work estimated by the bidder in the bid submission regardless of the actual amount of works.

• Amount of the premium given to bidders (at the second stage of the procedure) had not won the contract, having filed a regular and comprehensive supply and have obtained at least 50% of the following items of the opinion of the committee notice: € 12,000 excluding VAT.

BMB / DPT DPW / 2015.0839 ACCORD CADRE POUR L'Elaboration DE PROJETS D'ILLUMINATION ARCHITECTURAL MONUMENTS ET POUR differents LIEUX de la Région de Bruxelles-CAPITALE

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit | Published October 7, 2016  -  Deadline November 8, 2016
Some of the projects included in the list of the 90 sites listed in the Lighting Plan 2012, but some projects can not match them on the basis of the conclusions of the review study. 

Architectural, construction, engineering and inspection services

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean | Published October 7, 2016  -  Deadline November 10, 2016
De gemeente beschikt over een van termijn 4 jaar bij aanvangend datum van het programma van start (22/12/2014) voor de bestelling van werken die nodig zijn voor bovenbedoelde Operaties. 

De werken omvatten voornamelijk:

- Sloopwerken,

- Bodemsaneringen,

- Of bouw van een kinderkribbe,

- Of inrichting into herinrichting van openbare ruimten,

- Of renovatie van een loods, portieken in een rolbrug.

Er worden bij het verschillende documenten bestek bijgevoegd die aan de geselecteerde kandidaten overhandigd zullen worden na afloop van selectiefase van gunningsprocedure.