Call +44 800 9755 164

Public tenders for architect, architecture in Brussels...

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Architectural, construction, engineering and inspection services

Cliniques universitaires Saint-Luc | Published February 14, 2017  -  Deadline March 28, 2017
cpvs
71000000

A reasonable estimate is, however, from May to August subsequent contracts, vary in size but for a total not exceeding 250 000 000 EUR per work (excluding VAT). 

Architectural, construction, engineering and inspection services

Régie des bâtiments, service opérationnel de Bruxelles | Published February 4, 2017  -  Deadline March 9, 2017
cpvs
71000000

Brussels - Federal police - Architecture Services and Integrated Studies.

Brussel - Federale Politie - diensten voor architectuur in Geïntegreerde studies.

Construction work

Fonds du logement de la région de Bruxelles-capitale SCRL | Published October 11, 2016  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
45000000, 71000000

2016053PP-P0078 - Overheidsopdracht voor werken die betrekking heeft op het ontwerpen in het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een wooncomplex bestaande uit 2 gebouwen puts maximum 22 woningen (perceel C2) maximum 42 woningen (perceel G) in een verkaveling gelegen te 1070 Anderlecht, tussen de Henri Simonetlaan into Ketelstraat.

Omdat of uitvoering van het Bouwwerk afhankelijk is van het van bekomen administratieve goedkeuringen, voorziet onderhavige opdracht in een vast gedeelte in in een voorwaardelijk gedeelte, zoals omschreven is in artikel 37 van de wet van 15 juni 2006.

Het eerste van gedeelte opdracht heeft op het betrekking verkrijgen van administratieve toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Bouwwerk (vergunning stedenbouwkundige, milieuvergunning verkavelingsvergunning ...). Said gedeelte is vast.

Het tweede gedeelte van opdracht betrekking heeft op de uitvoering van het Bouwwerk. Said tweede gedeelte is voorwaardelijk, volgens of bepalingen van artikel 66 van het bestek bijzonder.

Inschrijver of bestaat noodzakelijkerwijs, op straffe van zijn van nietigheid offered, uit twee onderdelen.

Het eerste onderdeel is of dienstverlener (architect, engineer stabiliteit, engineer bijzondere technieken, Landmeter, EPB-adviseur, veiligheids- in gezondheidscoördinator) die belast is met het ontwerp van het Bouwwerk.

Het tweede onderdeel is of aannemer van werken, die voornamelijk is belast puts uitvoering van het werk.

Architectural and related services

Société d'aménagement urbain — SA de droit public | Published February 4, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs
71200000

Delays will be strict and tight to meet the requirements ERDF. 

Aangezien aan de-EFRO vereisten moet worden voldaan, zijn de termijnen kort in strikt.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Cliniques universitaires Saint Luc | Published December 28, 2016  -  Deadline February 23, 2017
cpvs
71000000, 71500000

This contract is a service contract for the appointment of a multidisciplinary team to accompany the Cliniques Universitaires Saint-Luc in the coordination and monitoring of the 2025 Hospital Program.

2025 Hospital Initiative is a comprehensive program of investment in the renovation and reconstruction of the Cliniques Universitaires Saint-Luc, which starts in 2017 and should be completed around 2025.

The program of property investment concerns the renovation of medical and technical infrastructure and consulting and construction of a cancer center, an institute of psychiatry and a new round of hospitalization for an estimated 400 MEUR including VAT (21%) and inclusive education, but excluding equipment.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean | Published February 4, 2017
cpvs
71000000

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Architectural, construction, engineering and inspection services

Cliniques universitaires Saint-Luc | Published February 18, 2017  -  Deadline March 28, 2017
cpvs
71000000

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Architectural, construction, engineering and inspection services

Service public régional de Bruxelles — Bruxelles Mobilité — AED — Direction de l'infrastructure des transports publics | Published February 21, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs
71000000

The market covered by this special specifications is to achieve diagnostic studies detailed public transport infrastructure and the deposit Delta of the Brussels-Capital Region, in order to highlight the differences between the safety device books and a technical reference system established by the contractor and approved by the supervising official.

This repository will be established based on the rules of the art and best practices in public underground transport networks comparable to that of the Brussels Region.

From opdracht die wordt geregeld door said bijzonder bestek, heeft als Voorwerp of uitvoering van gedetailleerde diagnostische studies van de openbare vervoersinfrastructuren in van Stelplaats van Delta van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aandacht om te vestigen op verschillen tussen de veiligheidsvoorzieningen van bouwwerken in een door to door in opdrachtnemer opgesteld of leidende ambtenaar goedgekeurd technisch referentiekader.

Dit zal worden referentiekader opgesteld op basis van de regels van de kunst in de goede praktijken die worden in de openbare gevolgd ondergrondse vervoersnetwerken in vergelijkbaar die zijn met die van het Brussels Gewest.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Direction infrastructure de transport | Published February 18, 2017  -  Deadline April 20, 2017
cpvs
71000000

The mission will also include: 

- Benefits for regulated under the Rotterdam compared to the energy performance and indoor climate of buildings (PEB) in force in the Brussels Capital Region;

- Traffic management, access control and identification;

- The establishment of a management plan;

- The realization of an energy monitoring;

- The establishment and monitoring of the plan "sustainability";

- Acoustic study (part 2);

- Fire safety study;

- The study of the restoration of the organ (part 2);

- Communication;

- ...

The entire mission will be conducted in close consultation with stakeholders, including representatives of the company from the Royal Conservatory of Brussels, the Buildings Agency, the French Community, the SA School Invest, CRB, KCB / EhB, Brussels Urban Development, the Royal Commission for Monuments and Sites, the "Organ Commission" ...

Considering the bilingual environment in which the mission will be accomplished (law on "administrative language use and material and close consultation with stakeholders from both linguistic roles), a very good knowledge of French and Dutch by the service provider and its employees and / or subcontractors is essential.

For more information, please see the contract notice ( '6. January 14 1_Avis of marché_Bericht tot aankondiging.pdf) available free online at https://enot.publicprocurement.be site, annexed to this publication.

Opdracht of Daarnaast moet omvatten:

- Of prestaties in het kader van de reglementering houdende of Energieprestatie binnenklimaat in het van gebouwen (EPB) geldend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Het beheer van de circulatie, toegangscontrole in signalisatie;

- Of opmaak van een beheersplan;

- Of opmaak van een energy-monitoring;

- Of opmaak into opvolging van een duurzaamheidsplan;

- Of akoestische studie (deel 2);

- Of brandbeveiligingsstudie;

- Of studie van restauratie van orgel (deel 2);

- To communicatie;

- ....

De volledige opdracht zal in nauwe samenwerking puts betrokken partijen worden uitgevoerd, waaronder of vertegenwoordigers van de naamloze vennootschap Koninklijk Conservatorium Brussel, Regie der Gebouwen, Franse Gemeenschap, School Invest NV, het CRB het KCB / EhB, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Koninklijke Commissie voor Monumenten in Landschappen to "Orgel Commissie" ....

Overwegende of tweetalige omgeving waarin of opdracht zal worden uitgevoerd (wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken in Nauw overleg puts actoren van beide taalrollen) is het noodzakelijk dat dienstverlener in medewerkers zijn en / of onderaannemers een zeer goede kennis van het Frans in het Nederlands hebben.

Voor meer informatie het bericht gelieve tot aankondiging (6 of January 14 1_Avis marché_Bericht tot aankondiging.pdf ') you raadplegen willen dat is gratis online beschikbaar op de website van https://enot.publicprocurement.be in bijlage onderhavige bekendmaking.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Direction infrastructure de transport | Published February 23, 2017  -  Deadline March 31, 2017
cpvs
71000000

The Beliris Cooperation Agreement of 15.9.1993 and its riders, between the Belgian Federal State and the Brussels-Capital Region, provides various initiatives to promote the international role and the Brussels capital function.

The Transport Infrastructure Directorate of the FPS Mobility and Transport (hereinafter referred to as client or MO) is responsible for the study, implementation and monitoring of these initiatives.

One of these initiatives concerns the construction of a new Outpost Fire Service (PASI) from Delta in Ixelles.

This contract covers:

- The completion of a full mission project of copyright;

- Stability studies;

- Studies of special techniques;

- The acoustic study;

- Sustainability study of the proposed building;

- The study for the asbestos removal of the existing building (if applicable);

- The study related to fire safety;

- The complete study (proposal to study socio-economic feasibility and technical dossier) and the Declaration on Building Energy Performance (BEP);

- The integration of the results of any ground pollution studies.

For more information, please see the contract notice ( '3 April 17 1_Avis of marché_Bericht aankondiging.pdf tot ") freely available online on the website https://enot.publicprocurement.be in the Annex to this publication.

Het Samenwerkingsakkoord Beliris van 15.9.1993 en zijn Bijakten, Afgesloten tussen de Federale Belgian State in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorziet om verschillende initiatieven international rol in de HOOFDSTEDELIJKE functie van Brussel bevorderen you.

Vervoerinfrastructuur of Directie van FOD Mobiliteit in Vervoer is belast puts studie, uitvoering in control van deze initiatieven (hierna of bouwheer genoemd of BH).

Een van deze initiatieven betreft: bouw van een nieuwe of Voorpost van brandweerdienst (VOPO) op het terrein Delta ...

Architectural, construction, engineering and inspection services

Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published February 11, 2017  -  Deadline March 16, 2017
cpvs
71000000

To carry out the project, the requirements of the client are therefore both the qualities of design than on technical expertise for enforcement on public property. 

The mission also includes participation in various meetings including those of the Accompanying Committee, but also all other consultation meetings with residents, stakeholders and users throughout the duration of this contract.

Important issues to be considered in terms of:

- Identity of the works and the whole area of ​​intervention;

- Usability, accessibility and mobility;

- Impact sites.

This is to make a sustainable vision taking into account the development of the contiguous projects in progress and planned, with the aim of meeting its inhabitants and users, as well as the economic impact of the project.

The program details are given in Annex 1 (Chapter 6).

The market does not include Surveyor missions, ground tests and safety-health coordinator, who will be the subject of separate markets.

The Market is a market with overall price, expressed as a percentage of the estimated value of the construction works of the redevelopment and requalification of the aforementioned public space.

The estimated value of civil works and management of € 5,204,000 excluding VAT.

The flat fee for the entire market amounted to 10% of the estimated value of the development works and construction works in the amount of overall and fixed fees of 520 400 EUR excluding VAT.

The applicable VAT rate is 21%.

Om het tot een goed project einde brengen you, of vereisten hebben van opdrachtgever zowel betrekking ontwerpkwaliteit op als een op technische inzake expertise uitvoering op het domein openbare.

Opdracht of omvat eveneens of deelname aan verschillende vergaderingen puts name begeleidingscomité die van het, maar aan alle andere eveneens overlegvergaderingen puts bewoners to verschillende actoren in gebruikers tijdens de hele duur van de opdracht.

Er ingredient rekening worden gehouden puts you in belangrijke uitdagingen termen van:

- Of identiteit van de volledige bouwwerken into interventiezone;

- Of gebruikersvriendelijkheid to Toegankelijkheid into mobiliteit;

- Impact of bouwplaatsen van.

Het gaat om het een van formuleren duurzame visie waarbij rekening wordt gehouden puts ontwikkeling van Verwante lopende in geplande projecten puts oog voor de inwoners into gebruikers in economische impact of van het project.

From opdracht is een tegen opdracht comprehensive prijs lump, uitgedrukt in percentage geschatte van de waarde van de werken in het kader van het voor de herinrichting project in herdefiniëring van de openbare ruimte hierboven vermelde.

Geschatte De waarde van civieltechnische in inrichtingswerken bedraagt ​​5,204,000 EUR excl. btw.

Lump honoraria geheel voor het zijn van de opdracht vastgelegd op 10% van de waarde van geschatte inrichtings- in civieltechnische werken, zijnde een globaal in forfaitair honorarium-bedrag van 520 400 EUR excl. btw.

Het btw-tarief dat van toepassing is, bedraagt ​​21%.

Details van het programma worden gegeven in bijlage 1 (hoofdstuk 6).

Opdracht of omvat niet opdrachten inzake of geometry, bodemproeven in veiligheids- / gezondheidscoördinatie, aangezien die het een van Voorwerp uitmaken afzonderlijke opdracht.

Création de 2 immeubles the maximum comportant logements 22 logements (Lot C2) et maximum 42 logements (Lot G) dans un lotissement à Anderlecht

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL | Published October 6, 2016  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
45000000, 71000000

2016053PP-P0078 - Public contract for works relating to the design and execution of works in connection with the construction of a residential complex consisting of two buildings with a maximum of 22 houses (plot C2) and a maximum of 42 houses (plot G) in an allotment located in 1070 between Henri Simonet Avenue and Ketelstraat.

Since the execution of a project depends on obtaining administrative approvals, this contract provides a fixed part and a conditional section, as described in Article 37 of the Law of June 15, 2006.

The first part of the contract relates to obtaining the administrative authorizations required for the execution of a project (planning permission, environmental development permit ...). This portion is fixed.

The second part of the contract relates to the execution of a project. This second part is conditional, in accordance with the provisions of Article 66 of the special conditions.

The tenderer necessarily made under penalty of nullity of its tender, in two parts.

The first part is the service provider (architect, engineer stability, special techniques engineer, surveyor, EPB advisor, health and safety coordinator) responsible for the design of the structure.

The second part is the contractor of the work, which is primarily responsible for the execution of the work.

SAR/Galileo Return Link Service evolutions

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs | Published December 15, 2016  -  Deadline March 8, 2017
cpvs
73100000, 38112100

Formålet med projektet er at forberede udviklingen af retursignaltjeneste til SAR/Galileo og særskilt at undersøge den videre gennemførelse vedrørende fjernaktivering af fyret samt meddelelsestjenester af tovejskommunikation.

— Det samlede omfang af kontrakten skal omfatte en fase A/B for gennemførelse af sådanne tjenester.

— Efter en indledende vurdering af kravene for disse 2 tjenesteydelser skal man inden for rammerne af den foreslåede aktivitet uddrage mulig arkitektur, forberedende projektering og operationelle koncepter for gennemførelsen af disse tjenester.

— Projektet skal også sikre en koordinering af brugerkravene med de forskellige interessenter: ICAO, IMO, RCC'er.

— For tjenesten vedrørende fjernaktivering af fyret vil der lægges særlig vægt på sikkerhed, operationelt koncept og gennemførelsesaspekter vedrørende luftfartøjer.

— For meddelelsestjenester af tovejskommunikation vil der lægges særlig vægt på muligheden for at reducere systemets latenstid.

Das Ziel des Projekts besteht in der Vorbereitung der Weiterentwicklungen des SAR/Galileo-Rückverbindungsdienstes und insbesondere in der Untersuchung der weiteren Umsetzung der Funkbaken-Ferneinschaltung und 2-Wege-Nachrichtenübermittlungsdienste.

— Der Gesamtumfang enthält eine Phase A/B für die Umsetzung eines solchen Dienstes.

— Nach der ersten Beurteilung der Anforderungen für diese 2 Dienste gehen aus der vorgeschlagenen Tätigkeit eine mögliche Architektur, ein Vorentwurf und Betriebskonzepte für die Umsetzung dieser Dienste hervor.

— Ferner wird im Rahmen des Projekts die Abstimmung der Nutzeranforderungen mit den verschiedenen Interessenträgern gewährleistet: ICAO, IMO, RCC.

— Bei dem Funkbaken-Ferneinschaltungsdienst ist ein besonderes Augenmerk auf Schutz und Sicherheit, Betriebskonzept und Umsetzungsaspekte in Bezug auf Flugzeuge zu legen.

— Bei dem 2-Wege-Nachrichtenübermittlungsdienst ist ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit der Reduzierung der Verzögerungszeit des Systems zu legen.

The objective of the project is to prepare the evolutions of the SAR/Galileo Return Link Service and in particular study the further implementation of the remote beacon activation and 2-way messaging services.

— The total scope shall encompass a phase A/B for such service implementation.

— Following initial assessment of the requirements for these 2 services, the proposed activity will derive possible architecture, preliminary design and operational concepts for the implementation of these services.

— The project will also ensure coordination of the user requirements with the various stakeholders: ICAO, IMO, RCCs.

— For the remote beacon activation service, specific emphasis shall be placed on the security, safety, operational concept and aircraft implementation aspects.

— For the 2-way messaging service, specific emphasis shall be placed on the possibility to reduce the latency of the system.

El objetivo del proyecto consiste en preparar la evolución del servicio de enlace de retorno SAR/Galileo y, en particular, estudiar la ejecución ulterior de los servicios de activación remota de balizas y de mensajería bidireccional.

— El ámbito total comprenderá una fase A/B para la ejecución de dichos servicios.

— Tras la evaluación inicial de los requisitos para estos 2 servicios, la actividad propuesta definirá la arquitectura, el diseño preliminar y los conceptos operativos posibles para la ejecución de esos servicios.

— El proyecto también garantizará la coordinación de los requisitos de los usuarios con las diferentes partes interesadas: OACI, OMI, CCS.

— Para el servicio de activación remota de balizas, se prestará especial atención a los aspectos relativos a la seguridad, la protección, los conceptos operativos y la implementación de aeronaves.

— Para el servicio de mensajería bidireccional, se prestará especial atención a la posibilidad de reducir la latencia del sistema.

Hankkeen tavoitteena on etsintään ja pelastukseen (Search and Rescue – SAR) / Galileoon liittyvää paluulinkkiä koskevan palvelun kehitysten valmistelu ja erityisesti majakoiden etäaktivointipalvelun ja kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun lisätoteuttamisen tutkiminen.

— Kokonaislaajuuteen sisältyy vaihe A/B kyseisen palvelun toteuttamista varten.

— Näiden 2 palvelun vaatimusten alustavan arvioinnin seurauksena ehdotetusta toimesta johdetaan mahdollinen arkkitehtuuri, alustava suunnitelma ja käyttösuunnitelmat kyseisten palvelujen toteuttamista varten.

— Hankkeen avulla myös varmistetaan käyttäjävaatimusten koordinointi seuraavien eri sidosryhmien kanssa: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja pelastuskeskukset (rescue coordination centre – RCC).

— Majakoiden etäaktivointipalvelun osalta painotetaan erityisesti turvallisuuteen, käyttösuunnitelmaan ja ilma-aluksessa toteuttamiseen liittyviä näkökohtia.

— Kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun osalta painotetaan erityisesti mahdollisuutta pienentää järjestelmän viivettä.

L'objectif du projet est de préparer les évolutions du service de liaison retour SAR (recherche et sauvetage)/Galileo, et notamment d'étudier la poursuite de la mise en œuvre des services d'activation de balises à distance et de messagerie bicanal.

— L'objet global du marché comprendra une phase A/B pour la mise en œuvre de ces services.

— À la suite de l'évaluation initiale des exigences pour ces 2 services, il s'agira de définir une architecture possible, une conception préliminaire et des concepts opérationnels pour la mise en œuvre de ces services.

— Le projet assurera également la coordination des exigences des utilisateurs avec les différentes parties prenantes: OACI, OMI, centres de coordination du sauvetage.

— Pour le service d'activation des balises à distance, l'accent sera notamment mis sur la sécurité, la sûreté, le concept opérationnel et les aspects liés à la mise en œuvre aérienne.

— Pour le service de messagerie bicanal, l'accent sera notamment mis sur la possibilité de réduire la latence du système.

Ο στόχος του σχεδίου είναι η προετοιμασία των εξελίξεων των υπηρεσιών SAR/Galileo Return Link Service και, ειδικότερα, η μελέτη της περαιτέρω υλοποίησης των υπηρεσιών απομακρυσμένης ενεργοποίησης ραδιοφάρων και αμφίδρομης ανταλλαγής μηνυμάτων.

— Το συνολικό πεδίο εφαρμογής θα συμπεριλάβει μια φάση Α/Β για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.

— Μετά την αρχική αξιολόγηση των απαιτήσεων για τις εν λόγω 2 υπηρεσίες, η προτεινόμενη δραστηριότητα θα αναπτύξει πιθανές έννοιες αρχιτεκτονικής, προκαταρκτικού σχεδιασμού και επιχειρησιακές έννοιες για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.

— Το σχέδιο θα διασφαλίσει επίσης τον συντονισμό των απαιτήσεων των χρηστών με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς: ΔΟΠΑ, ΔΝΟ, κέντρα συντονισμού διάσωσης (RCC).

— Για την υπηρεσία απομακρυσμένης ενεργοποίησης ραδιοφάρων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε πτυχές προστασίας, ασφάλειας, επιχειρησιακών εννοιών και εφαρμογής σε αεροσκάφη.

— Για την υπηρεσία αμφίδρομης ανταλλαγής μηνυμάτων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα μείωσης του χρόνου καθυστέρησης του συστήματος.

L'obiettivo del progetto è di preparare le evoluzioni del servizio del collegamento di ritorno SAR/Galileo e in particolare di analizzare la futura attuazione dei servizi di attivazione a distanza dei radiofari e di messaggistica bidirezionale.

— La portata totale comprende una fase A/B per tale attuazione dei servizi.

— In seguito alla valutazione iniziale dei requisiti per questi 2 servizi, l'attività proposta ricaverà l'architettura possibile, la progettazione preliminare e concetti operativi per l'attuazione dei servizi.

— Il progetto garantirà inoltre il coordinamento dei requisiti degli utenti con le varie parti interessate: ICAO, IMO, centri di coordinamento dei soccorsi.

— Per il servizio di attivazione a distanza dei radiofari, si pone particolare enfasi sugli aspetti relativi alla sicurezza, al concetto operativo e alla realizzazione degli aeromobili.

— Per il servizio di messaggistica bidirezionale, si pone particolare enfasi sulla possibilità di diminuire la latenza del sistema.

De doelstelling van het project is de ontwikkelingen van de retourverbinding voor Galileo/SAR voor te bereiden en met name de verdere tenuitvoerlegging van de activering op afstand van de bakens en berichtendiensten in twee richtingen te bestuderen.

— De totale omvang omvat een fase A/B voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening.

— Na een initiële beoordeling van de vereisten voor deze 2 diensten, zal de voorgestelde activiteit resulteren in de mogelijke opbouw en het voorontwerp van en de operationele concepten voor de tenuitvoerlegging van deze diensten.

— Het project zal ook zorgen voor de coördinatie van de gebruikerseisen met de diverse belanghebbenden: ICAO, IMO, RCC's.

— Voor de dienst inzake de activering op afstand van de bakens zal specifieke nadruk worden gelegd op de aspecten die betrekking hebben op veiligheid, beveiliging, operationeel concept en tenuitvoerlegging van luchtvaartuigen.

— Voor de berichtendienst in twee richtingen zal specifieke nadruk worden gelegd op de mogelijkheid om de latentie van het systeem te verminderen.

O objetivo do projeto consiste em preparar as evoluções do serviço de ligação de retorno SAR/Galileo e, em particular, estudar a implementação posterior dos serviços de ativação de farol à distância e de mensagens bidirecionais.

— O âmbito total deve incluir uma fase A/B para a referida implementação do serviço.

— Após a avaliação inicial dos requisitos para estes 2 serviços, a atividade proposta obterá uma eventual arquitetura, conceção preliminar e conceitos operacionais para a implementação destes serviços.

— O projeto também irá garantir a coordenação dos requisitos do utilizador com os vários intervenientes: OACI, OMI, centros de coordenação de operações de salvamento.

— Para o serviço de ativação de farol à distância, será dada uma atenção específica aos aspetos de segurança, proteção, conceito operacional e implementação de aeronaves.

— Para o serviço de mensagens bidirecionais, será dada uma atenção específica à possibilidade de reduzir a latência do sistema.

Syftet med projektet är att förbereda utvecklingen av svarsignalstjänsten för SAR/Galileo, och särskilt undersöka det fortsatta genomförandet avseende fjärraktivering av fyren samt meddelandetjänster för 2-vägskommunikation.

— Den totala omfattningen av kontraktet ska omfatta en fas A/B för genomförande av tjänster.

— Efter en inledande bedömning av kraven för dessa 2 tjänster ska man inom ramen för den föreslagna verksamheten utarbeta möjlig arkitektur, preliminär utformning och operativa koncept för genomförandet av dessa tjänster.

— Projektet ska även säkerställa samordning avseende användarkraven med olika aktörer: Icao, IMO, ARCC:er.

— För tjänsten avseende fjärraktivering av fyren kommer särskild tonvikt att läggas på säkerhet, driftskoncept och genomförandeaspekter avseende luftfartyg.

— För meddelandetjänsten för 2-vägskommunikation kommer särskild tonvikt att läggas på möjligheten att minska systemets latens.

Cílem projektu je příprava evolucí služby zpětného spojení SAR/Galileo a konkrétně studie dalšího provádění dálkové aktivace zpětného světelného signálu a služeb 2směrného zasílání zpráv.

— Součástí celkového rozsahu bude fáze A/B pro provádění takových služeb.

— Po úvodním posouzení požadavků na tyto 2 služby bude v rámci navrhované aktivity odvozena možná architektura, předběžný návrh a operační koncepce v případě provádění těchto služeb.

— V rámci projektu bude rovněž zajištěna koordinace uživatelských požadavků s různými zainteresovanými subjekty: ICAO, IMO, RCC.

— V případě dálkové aktivace světelného signálu bude důraz kladen na aspekty provedení bezpečnosti, ochrany, provozní koncepce a letounů.

— V případě služby 2směrného zasílání zpráv bude zvláštní důraz kladen na možnost snížení latence systému.

Projekti eesmärk on valmistada ette otsimis- ja päästetööde (Search and Rescue (SAR)) / Galileo tagasiühenduse teenuse arendamine ning eelkõige uurida kaugjuhitava majaka aktiveerimise ning kahesuunaliste teabevahetusteenuste edasist rakendamist.

— Kogu ulatus peab hõlmama teenuse rakendamise A/B faasi.

— Nende 2 teenuse nõuete esialgse hindamise järel luuakse pakutud tegevusega kõnealuste teenuste elluviimiseks võimalik ülesehitus, esialgne kavand ning tegevuskontseptsioonid.

— Projektiga tagatakse ka kasutajate nõudmiste koordineerimine mitmesuguste sidusrühmadega: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO), Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (MIO), lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskused (RCC).

— Kaugjuhitava majaka aktiveerimise teenuse puhul pannakse erilist rõhku turvalisusele, ohutusele, tegevuskontseptsioonile ning õhusõidukite rakendamise aspektidele.

— Kahesuunalise teabevahetusteenuse puhul pannakse erilist rõhku võimalusele vähendada süsteemi latentsust.

A projekt célja a SAR/Galileo visszirányú szolgáltatói fejlesztéseknek az előkészítése, és különösen a távoli jeladó aktiválásával és a kétirányú üzenetküldési szolgáltatásokkal kapcsolatos további végrehajtás tanulmányozása.

— A szerződés hatókörébe egy a szolgáltatásvégrehajtásra vonatkozó A/B szakasz tartozik.

— A 2 szolgáltatásra vonatkozó követelmények kezdeti értékelését követően a javasolt tevékenység a következők megállapítására terjed ki: lehetséges architektúra, előzetes tervezés és üzemeltetési koncepciók a szóban forgó szolgáltatások végrehajtásához.

— A projekt biztosítja továbbá a felhasználói követelmények és a számos szereplő közötti koordinációt: ICAO, IMO, RCC-k.

— A távoli jeladó aktivációs szolgáltatása vonatkozásában külön hangsúlyt kell fektetni a biztonsági, védelmi, üzemeltetési koncepcióra és a repülőgépekkel kapcsolatos végrehajtási aspektusokra.

— A kétirányú üzenetküldési szolgáltatás esetén a rendszer várakozási idejének csökkentésére vonatkozó lehetőségre helyeződik a hangsúly.

Projekto tikslas – parengti SAR / GALILEO grįžtamojo ryšio paslaugos plėtotes ir ypač išnagrinėti tolesnį nuotolinio švyturio aktyvavimo ir dvipusių pranešimų mainų paslaugų įgyvendinimą.

— bendrą apimtį sudarys etapas A/B dėl tokios paslaugos įgyvendinimo.

— po šioms 2 paslaugoms taikomų reikalavimų pirminio vertinimo siūloma veikla bus galima architektūra, preliminarus projektas ir veiklos koncepcijos siekiant įgyvendinti šias paslaugas.

— projektu taip pat bus užtikrinamas vartotojų reikalavimų koordinavimas su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis: ICAO, IMO, RCC.

— įgyvendinant nuotolinio švyturio aktyvavimo paslaugą, ypatingą dėmesį reikia skirti saugumui, saugai, veiklos koncepcijai ir orlaivio įgyvendinimo aspektams.

— įgyvendinant dvipusių pranešimų mainų paslaugą, ypatingą dėmesį reikia skirti galimybei sumažinti sistemos delsą.

Projekta mērķis ir sagatavot meklēšanas un glābšanas (search and rescue – SAR) / Galileo atpakaļsignāla pakalpojuma attīstīšanas pasākumus un jo īpaši izpētīt signālboju attālās aktivizēšanas un divvirzienu ziņapmaiņas pakalpojumu turpmāko izmantošanu.

— Kopējā darbības joma ietvers minēto pakalpojumu ieviešanas A un B posmu.

— Pēc šo 2 pakalpojumu prasību sākotnējās izvērtēšanas piedāvāto pasākumu ietvaros būs jāizstrādā iespējamā arhitektūra, sākotnējais projekts un darbības koncepcijas šo pakalpojumu ieviešanai.

— Projekta ietvaros būs arī jākoordinē lietotāju vajadzības sadarbībā ar dažādajām ieinteresētajām personām: Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO), Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO), glābšanas koordinācijas centriem (RCC).

— Attiecībā uz signālboju attālās aktivizēšanas pakalpojumu īpaši jāpievēršas drošībai, drošumam, darbības koncepcijai un ar izmantošanu gaisa kuģos saistītajiem aspektiem.

— Attiecībā uz divvirzienu ziņapmaiņas pakalpojumu īpaši jāpievēršas iespējai mazināt sistēmas latentumu.

L-objettiv tal-proġett hu li jħejji l-evoluzzjonijiet tas-Servizz ta' Kollegament ta' Ritorn SAR/Galileo u b'mod partikolari jistudja l-iżjed implimentazzjoni tal-attivazzjoni tal-fanal mill-bogħod u s-servizzi għall-għoti ta' messaġġi bi-direzzjonali.

— L-iskip totali għandu jiġbor fih fażi A/B għall-implimentazzjoni ta' tali servizz.

— Wara l-valutazzjoni inizjali tal-ħtiġijiet għal dawn iż-2 servizzi, l-attività proposta se tikseb arkitettura possibbli, disinn preliminari u kunċetti operazzjonali għall-implimentazzjoni ta' dawn is-servizzi.

— Il-proġett se jassigura wkoll il-koordinazzjoni tal-ħtiġijiet tal-utent mal-partijiet varji interessati: ICAO, IMO, RCCs.

— Għas-servizz ta' attivazzjoni tal-fanal mill-bogħod, se ssir emfasi speċifika fuq is-sigurtà, il-kunċett operazzjonali u l-aspetti ta' implimentazzjoni ta' inġenji tal-ajru.

— Għas-servizz ta' messaġġi bi-direzzjonali, għandha ssir emfasi speċifika fuq il-possibbiltà biex titnaqqas il-latenza tas-sistema.

Celem projektu jest przygotowanie zmian w obsłudze łącza zwrotnego SAR/Galileo, a w szczególności zbadanie dalszych etapów wdrażania aktywacji zdalnego nadajnika alarmowego i usług dwukierunkowego przekazywania wiadomości.

— Całkowity zakres obejmie fazę A/B dla takiego wdrożenia usług.

— Po wstępnej ocenie wymogów dotyczących tych 2 usług, proponowane działanie umożliwi otrzymanie możliwej architektury, wstępnego projektu i koncepcji operacyjnych na potrzeby wdrażania tych usług.

— W ramach projektu zostanie też zapewniona koordynacja wymogów użytkowników z różnymi zainteresowanymi stronami: ICAO, IMO, ośrodkami koordynacji poszukiwania i ratownictwa.

— W odniesieniu do usługi aktywacji nadajnika alarmowego szczególną uwagę należy poświęcić bezpieczeństwu, ochronie, koncepcji operacyjnej i aspektom wdrożeniowym związanym ze statkami powietrznymi.

— W odniesieniu do usługi dwukierunkowego przekazywania wiadomości szczególną uwagę należy poświęcić możliwości ograniczenia opóźnienia w systemie.

Cieľom projektu je pripraviť vývoj služby pre spätné spojenie SAR/Galileo a konkrétne študovať ďalšiu realizáciu diaľkovej aktivácie spätného svetelného signálu a služieb dvojsmerného zasielania správ.

— Celkový rozsah zahŕňa fázu A/B pre realizáciu takejto služby.

— Po počiatočnom hodnotení požiadaviek na tieto 2 služby sa navrhovanou činnosťou získa možná architektúra, predbežný návrh a prevádzkové koncepcie na realizáciu týchto služieb.

— Projektom sa tiež zabezpečí koordinácia požiadaviek užívateľov s rôznymi zainteresovanými stranami: ICAO, IMO, RCCs.

— V prípade diaľkovej aktivácie svetelného signálu sa bude osobitný dôraz klásť na aspekty bezpečnosti, ochrany, prevádzkovej koncepcie a lietadiel.

— V prípade služby dvojsmerného zasielania správ sa bude osobitný dôraz klásť na možnosť znížiť latenciu systému.

Cilj projekta je pripraviti razvoj storitev povratne povezave za iskanje in reševanje (search and rescue – SAR)/Galileo in zlasti preučiti nadaljnje izvajanje storitev aktivacije javljalnika na daljavo in dvosmernega sporočanja.

— Skupni obseg bo obsegal fazo A/B za izvajanje takšne storitve.

— Po začetnem ocenjevanju zahtev za ti 2 storitvi bo predlagana dejavnost izpeljala možno arhitekturo, predhodni načrt in operativne koncepte za izvedbo teh storitev.

— Projekt bo zagotovil tudi usklajevanje zahtev uporabnikov z raznimi deležniki: ICAO, IMO, reševalni koordinacijski centri.

— Za storitev aktivacije javljalnika na daljavo bo posebna pozornost posvečena vidikom varnosti, operativnega koncepta in izvedbe zrakoplovov.

— Za storitev dvosmernega sporočanja bo posebna pozornost namenjena možnosti zmanjšanja latence sistema.

Is é cuspóir an tionscadail éabhlóidí Sheirbhís Aischainéil SAR/Galileo a ullmhú agus go háirithe staidéar a dhéanamh ar chur chun feidhme breise na seirbhísí cian-ghníomhachtaithe rabhcháin agus teachtaireachtaí 2-bhealach.

— Áireofar sa raon feidhme iomlán céim A/B le haghaidh chur chun feidhme na seirbhísí sin.

— Tar éis an mheasúnaithe thosaigh ar na riachtanais le haghaidh an 2 sheirbhís sin, beidh ailtireacht fhéideartha, réamhdhearadh agus coincheapa oibríochta le haghaidh chur chun feidhme na seirbhísí sin le feiceáil tar éis na gníomhaíochta molta.

— Áiritheofar leis an tionscadal freisin go ndéanfaí riachtanais úsáideoirí a chomhordú leis na páirtithe leasmhara éagsúla: ICAO, IMO, RCCanna.

— Maidir leis an tseirbhís um chian-ghníomhachtú rabhcháin, cuirfear béim faoi leith ar ghnéithe na slándála, na sábháilteachta, na coincheapa oibríochta agus an chur chun feidhme i leith aerárthaí.

— Maidir leis an tseirbhís um theachtaireachtaí 2-bhealach, cuirfear béim faoi leith ar an bhféidearthacht d'aga folaigh an chórais a laghdú.

Целта на проекта е да подготви развитието на услугата за обратна връзка на SAR/Галилео и по-специално да проучи по-нататъшното осъществяване на услуги за активиране от разстояние на маяк и двупосочни съобщения.

— Общият обхват трябва да включи етап A/Б за изпълнението на такава услуга.

— След първоначална оценка на изискванията за тези 2 услуги, предложената дейност ще извлече полза от евентуалната архитектура, предварителното проектиране и оперативните концепции за изпълнението на тези услуги.

— Проектът също така ще осигури координиране на потребителските изисквания с различните заинтересовани страни: ИКАО, ММО, RCC.

— За услугата за активиране от разстояние на маяк, особено внимание трябва да се постави върху концепцията за сигурност, безопасност, оперативната концепция и аспектите за прилагане на въздухоплавателни средства.

— За услугата за двупосочни съобщения, особено внимание трябва да се постави върху възможността за намаляване на латентността на системата.

Obiectivul proiectului este de a pregăti evoluțiile serviciului de legătură de întoarcere SAR/Galileo și, în special, de a studia implementarea în continuare a serviciului de activare a balizelor la distanță și a serviciului de mesagerie bidirecțională.

— Obiectul global va cuprinde o etapă A/B pentru implementarea acestor servicii;

— În urma evaluării inițiale a cerințelor pentru aceste 2 servicii, activitatea propusă va avea ca rezultat eventuale concepte de arhitectură, de proiectare preliminară și concepte operaționale pentru implementarea acestor servicii;

— De asemenea, proiectul va asigura coordonarea cerințelor utilizatorilor cu diferitele părți interesate: OACI, OMI, centrele de coordonare a operațiunilor de salvare;

— Pentru serviciul de activare a balizelor la distanță, se va pune un accent special pe conceptul de securitate, siguranță și pe conceptul operațional, precum și pe aspectele privind implementarea aeriană;

— Pentru serviciul de mesagerie bidirecțională, se va pune un accent special pe posibilitatea de reducere a timpului de așteptare al sistemului.

Cilj je projekta pripremiti razvoje usluge povratne veze za traženje i spašavanje (search and rescue – SAR)/Galileo, a osobito proučiti daljnju provedbu usluga daljinske aktivacije signalnih stanica i 2-smjerne razmjene poruka.

— Ukupni opseg obuhvaća fazu A/B za provedbu takve usluge.

— Nakon početne procjene zahtjeva za te 2 usluge, iz predložene aktivnosti dobit će se moguća arhitektura, preliminarni projekt i operativni koncepti za provedbu tih usluga.

— Projektom će se osigurati koordinacija korisničkih zahtjeva s raznim dionicima: ICAO, IMO, RCC-ovi.

— Za uslugu daljinske aktivacije signalne stanice, posebni se naglasak stavlja na aspekt sigurnosti, zaštite, operativnog koncepta i primjene zrakoplova.

— Za uslugu 2-smjerne razmjene poruka, posebni se naglasak stavlja na mogućnost smanjivanja latencije sustava.

Social affairs secured information system (CASIS) — information system development and supporting services for social affairs and inclusion

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion | Published February 22, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
72000000, 72500000

Udvikling af informationssystem og støttetjenester for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Formålet med dette udbud er indkøb af eksterne it-tjenester til udvikling og støttetjenester i forbindelse med beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Tjenesterne omfatter bl.a. tilpasning og/eller integrering af eksisterende systemer og produkter og involverer aktiviteter, som er beskrevet for hvert parti.

Parti 1 vedrører udviklingen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af informationssystemer.

Parti 2 vedrører supporttjenesteydelser til informationssystemer, herunder testning, brugersupport og rådgivning.

Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer for den ordregivende myndighed for alle områder vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Tjenesteydelsen skal udføres af kontrahentens personale enten i den ordregivende myndigheds lokaler eller uden for den ordregivende myndigheds lokaler på grundlag af ordrer til fast pris eller angivet tid og midler eller anslået tid og anslåede midler eller tid og midler.

Formålet med tjenesteydelsen er udvikling, implementering og vedligeholdelse af informationssystemer.

Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer for den ordregivende myndighed for alle områder vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.

Typiske eksempler er:

— databehandlings- og informationsforvaltningsapplikationer

— opstilling af datamodeller

— styring af arbejdsprocedurer samt virksomhedsledelse

— »business intelligence«-applikationer

— datavarehus.

Det vedrører også udvikling af nedarvede applikationer og åben kilde-software.

Tjenesteydelsen skal udføres af kontrahentens personale enten i den ordregivende myndigheds lokaler eller uden for den ordregivende myndigheds lokaler på grundlag af ordrer til fast pris eller angivet tid og midler eller anslået tid og anslåede midler eller tid og midler.

Det vedrører supporttjenesteydelser til informationssystemer, herunder testning, brugersupport og rådgivning.

Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer og alle områder med relation til den ordregivende myndighed for GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion samt andre af Det Europæiske Fællesskabs finansieringsprogrammer.

Det omfatter følgende aktiviteter:

— kvalitetskontrol og revision af informationssystemer

— sikkerhedsmæssig kontrol af informationssystemer

— analyse af krav i forbindelse med informationssystemer

— undersøgelser med specifik relation til informationssystemer

— virksomhedsarkitektur

— brugerassistance

— administration (ekskl. teknisk systemforvaltning og tilpassede dataindlæsningstjenester eller ikke-it-mæssige driftstjenester)

— koordinering.

Entwicklung des Informationssystems und Supportleistungen für Beschäftigung, Soziales und Integration (CASIS).

Zweck dieser Ausschreibung ist die Beschaffung externer entwicklungsbezogener IT-Dienstleistungen und von Supportleistungen im Zusammenhang mit Beschäftigung, Soziales und Integration.

Die Dienstleistungen umfassen u. a. die Anpassung und/oder Integration bestehender Systeme und Produkte sowie Tätigkeiten, die im Hinblick auf die einzelnen Lose beschrieben sind.

Los 1 betrifft die Entwicklung von Informationssystemen, ihre Implementierung und Pflege.

Los 2 betrifft Supportleistungen für Informationssysteme, einschließlich Erprobung, Anwenderunterstützung und Beratung.

Der Auftrag kann alle Arten von Informationssystemen des öffentlichen Auftraggebers für sämtliche Bereiche betreffen, die im Zusammenhang mit Beschäftigung, Soziales und Integration stehen.

Die Erbringung der Dienstleistung erfolgt durch die Mitarbeiter des Auftragnehmers entweder in den Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers oder außerhalb der Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers, und zwar auf der Grundlage von Aufträgen mit einem Festpreis bzw. mit Abrechnung nach Zeit- und Mittelaufwand laut Angebot, nach geschätztem Zeit- und Mittelaufwand oder nach tatsächlichem Zeit- und Mittelaufwand.

Sie umfasst die Entwicklung von Informationssystemen, deren Implementierung und Pflege.

Der Auftrag kann alle Arten von Informationssystemen des öffentlichen Auftraggebers für sämtliche Bereiche betreffen, die im Zusammenhang mit Beschäftigung, Soziales und Integration stehen.

typische Beispiele:

— Anwendungen für Datenverarbeitung und Informationsmanagement,

— Datenmodellierung,

— Ablauforganisation und Betriebsführung,

— Business-Intelligence-Anwendungen,

— Data-Warehouse.

Der Auftrag betrifft ebenfalls die Entwicklung von Legacy-Anwendungen und Open-Source-Software (OSS).

Die Erbringung der Dienstleistung erfolgt durch die Mitarbeiter des Auftragnehmers entweder in den Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers oder außerhalb der Räumlichkeiten des öffentlichen Auftraggebers, und zwar auf der Grundlage von Aufträgen mit einem Festpreis bzw. mit Abrechnung nach Zeit- und Mittelaufwand laut Angebot, nach geschätztem Zeit- und Mittelaufwand oder nach tatsächlichem Zeit- und Mittelaufwand.

Dies betrifft Supportleistungen für Informationssysteme, einschließlich Erprobung, Anwenderunterstützung und Beratung.

Der Auftrag kann alle Arten von Informationssystemen und sämtliche Bereiche betreffen, die in einem Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftraggeber, der GD Beschäftigung, Soziales und Integration, stehen, sowie weiteren Finanzierungsprogrammen der Europäischen Kommission.

Er umfasst die folgenden Tätigkeiten:

— Qualität und Prüfung von Informationssystemen,

— Sicherheit für Informationssysteme,

— Bedarfsanalyse für Informationssysteme,

— informationssystemspezifische Studien,

— Unternehmensarchitektur,

— Anwenderunterstützung,

— Verwaltung (ohne technische Systemadministration und speziell eingerichtete Datenerfassungsdienste oder nicht rechnergestützte Betriebsdienste),

— Koordinierung.

Information system development and supporting services for employment, social affairs and inclusion (CASIS).

The purpose of this call for tenders is the acquisition of external IT services for development and supporting services in the context of the employment, social affairs and inclusion.

The services include, inter alia, adaptation and/or integration of existing systems and products and involve activities as described for each lot.

Lot 1 concerns the development of information systems, their implementation and maintenance.

Lot 2 concerns the supporting services for information systems, including testing, user assistance and consultancy.

It may concern all types of information systems of the contracting authority for all areas related to employment, social affairs and inclusion.

The service may be executed by the contractor's staff either at the contracting authority's premises or outside the contracting authority's premises, on the basis of fixed price or quoted time and means or proximity time and means or time and means orders.

It concerns the development of information systems, their implementation and maintenance.

It may concern all types of information systems of the contracting authority for all areas related to employment, social affairs and inclusion.

Typical examples are:

— data processing and information management applications,

— data modelling,

— workflow and business management,

— business intelligence applications,

— data warehouse.

It also concerns legacy applications and open-source software (OSS) developments.

The service is executed by the contractor's staff either at the contracting authority's premises or outside the contracting authority's premises, on the basis of fixed price or quoted time and means or proximity time and means or time and means orders.

It concerns the supporting services for information systems, including testing, user assistance and consultancy.

It may concern all types of information systems and all areas related to the contracting authority for DG Employment, Social Affairs and Inclusion as well as other EC funding programmes.

It includes the following activities:

— IS quality and audit,

— IS security,

— IS requirement analysis,

— IS specific studies,

— enterprise architecture,

— user assistance,

— administration (excluding technical system administration and dedicated data-entry or non-informatics operational services),

— coordination.

Desarrollo del sistema de información y servicios de apoyo en materia de empleo, asuntos sociales e inclusión (CASIS).

El objetivo de esta licitación es la adquisición de servicios informáticos externos para el desarrollo y servicios de apoyo en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

Los servicios incluyen, entre otros, la adaptación o integración de los sistemas y productos existentes e implican las actividades descritas para cada lote.

El lote 1 se refiere al desarrollo de sistemas de información, su implementación y mantenimiento.

El lote 2 se refiere a los servicios de apoyo a los sistemas de información, incluida la realización de pruebas, la asistencia al usuario y la consultoría.

Podrá referirse a todos los tipos de sistemas de información del poder adjudicador para todas las áreas relacionadas con el empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

El servicio podrá ser realizado por los empleados del contratista tanto en las instalaciones del poder adjudicador como fuera de las mismas, sobre la base de pedidos con un precio fijado, con indicación del tiempo y los medios, con el precio calculado según la proximidad del plazo y de los recursos o con precio calculado según el tiempo y los recursos.

Este contrato se refiere al desarrollo de sistemas de información, su implementación y mantenimiento.

Podrá referirse a todos los tipos de sistemas de información del poder adjudicador para todas las áreas relacionadas con el empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

Algunos ejemplos comunes son:

— aplicaciones de procesamiento de datos y gestión de información,

— elaboración de modelos de datos,

— gestión empresarial y del flujo de trabajo,

— aplicaciones de inteligencia empresarial,

— almacén de datos.

El servicio también hace referencia a desarrollos de aplicaciones antiguas y de «software» de código abierto (OSS).

El servicio será realizado por los empleados del contratista tanto en las instalaciones del poder adjudicador como fuera de las mismas, sobre la base de pedidos con un precio fijado, con indicación del tiempo y los medios, con el precio calculado según la proximidad del plazo y de los recursos o con precio calculado según el tiempo y los recursos.

Se refiere a los servicios de apoyo a los sistemas de información, incluida la realización de pruebas, la asistencia al usuario y la consultoría.

Podrá referirse a todos los tipos de sistemas de información y a todas las áreas relacionadas con el poder adjudicador para la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, así como otros programas de financiación de la Comisión Europea.

Incluye las siguientes actividades:

— calidad y auditoría de los sistemas de información,

— seguridad de los sistemas de información,

— análisis de los requisitos de los sistemas de información,

— estudios específicos sobre los sistemas de información,

— arquitectura de empresa,

— asistencia al usuario,

— administración (excluida la administración técnica del sistema y los servicios operativos específicos de introducción de datos o no informáticos),

— coordinación.

Sopimuksen kohteena on tietojärjestelmän kehittäminen ja tukipalvelut työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita varten (CASIS).

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on ulkoisten tietoteknisten palvelujen hankinta kehittämistä ja tukipalveluja varten työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden yhteydessä.

Palveluihin sisältyy muun muassa nykyisten järjestelmien ja tuotteiden mukauttaminen ja/tai integroiminen sekä jokaisen erän osalta mainittuja toimia.

Erässä 1 on kyse tietojärjestelmien kehittämisestä, niiden toteuttamisesta ja ylläpidosta.

Erässä 2 on kyse tukipalveluista tietojärjestelmiä varten (mukaan luettuina testaus sekä käyttäjätuki ja -neuvonta).

Se voi koskea hankintaviranomaisen kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä kaikkien työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvien alojen osalta.

Sopimusosapuolen henkilöstö voi suorittaa palvelun joko hankintaviranomaisen toimitiloissa tai hankintaviranomaisten toimitilojen ulkopuolella kiinteän hinnan tai käytetyksi ilmoitettuun aikaan ja resursseihin tai arvioituun aikaan ja resursseihin tai aikaan ja resursseihin perustuvien tilausten perusteella.

Palvelussa on kyse tietojärjestelmien kehittämisestä, niiden toteuttamisesta ja ylläpidosta.

Se voi koskea hankintaviranomaisen kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä kaikkien työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvien alojen osalta.

Tyypillisiä esimerkkejä ovat

— tietojen käsittelyä ja tiedonhallintaa koskevat sovellukset,

— tietomallinnus,

— työnkulun ja liiketoiminnan hallinta,

— liiketoimintatiedon hallintaan liittyvät sovellukset,

— tietovarasto.

Se koskee myös perintösovelluksia ja avoimen lähdekoodin ohjelmiston (open-source software – OSS) kehittämisiä.

Sopimusosapuolen henkilöstö suorittaa palvelun joko hankintaviranomaisen toimitiloissa tai hankintaviranomaisten toimitilojen ulkopuolella kiinteän hinnan tai käytetyksi ilmoitettuun aikaan ja resursseihin tai arvioituun aikaan ja resursseihin tai aikaan ja resursseihin perustuvien tilausten perusteella.

Palvelussa on kyse tukipalveluista tietojärjestelmiä varten (mukaan luettuina testaus sekä käyttäjiä koskeva tuki ja neuvonta).

Se voi koskea kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä ja kaikkia hankintaviranomaiseen (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO) liittyviä aloja sekä muita Euroopan komission (European Commission – EC) rahoitusohjelmia.

Se sisältää seuraavat toimet:

— tietojärjestelmien (information system – IS) laatu ja tarkastus,

— tietojärjestelmien turvallisuus,

— tietojärjestelmiä koskeva tarveanalyysi,

— tietojärjestelmiä koskevat erityistutkimukset,

— yritysarkkitehtuuri,

— käyttäjätuki,

— hallinta (lukuun ottamatta teknisen järjestelmän hallintaa ja erityistä tietojen syöttöä tai muita kuin tietojenkäsittelyyn liittyviä operatiivisia palveluja),

— koordinointi.

Développement du système d'information et services de soutien dans les domaines de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion (CASIS).

Le présent appel d'offres porte sur l'acquisition de services informatiques externes en vue de la réalisation d'activités de développement et de soutien dans le contexte de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion.

Les services incluent, entre autres, l'adaptation et/ou l'intégration de systèmes et de produits existants, et impliquent les activités décrites au titre de chaque lot.

Le lot 1 concerne le développement, l'implémentation et la maintenance de systèmes d'information.

Le lot 2 concerne les services de soutien des systèmes d'information, y compris les essais, l'assistance aux utilisateurs et les conseils.

Il pourra concerner tous les types de systèmes d'information du pouvoir adjudicateur dans tous les domaines liés à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion.

Les services pourront être exécutés par le personnel du contractant dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou en dehors des locaux du pouvoir adjudicateur, sur la base de commandes à prix fixe, en régie sur devis, en régie de proximité ou en régie.

Ces services concernent le développement, l'implémentation et la maintenance de systèmes d'information.

Ils pourront concerner tous les types de systèmes d'information du pouvoir adjudicateur dans tous les domaines liés à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion.

Exemples types:

— applications pour le traitement des données et la gestion de l'information,

— modélisation de données,

— gestion du flux de travail et de l'activité,

— applications de veille stratégique,

— entrepôt de données.

Ils concernent également le développement d'applications traditionnelles et de logiciels ouverts (OSS).

Les services seront exécutés par le personnel du contractant dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou en dehors des locaux du pouvoir adjudicateur, sur la base de commandes à prix fixe, en régie sur devis, en régie de proximité ou en régie.

Ils concernent les services de soutien des systèmes d'information, y compris les essais, l'assistance aux utilisateurs et les conseils.

Ils pourront concerner tous les types de systèmes d'information et tous les domaines liés au pouvoir adjudicateur (DG Emploi, affaires sociales et inclusion), ainsi que d'autres programmes de financement de la CE.

Ils comprendront les activités suivantes:

— qualité et audit des systèmes d'information,

— sécurité des systèmes d'information,

— analyse des exigences des systèmes d'information,

— études spécifiques de systèmes d'information,

— architecture d'entreprise,

— aide aux utilisateurs,

— administration (à l'exclusion de l'administration technique des systèmes et des services opérationnels dédiés concernant l'entrée des données ou des aspects non informatiques),

— coordination.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υπηρεσίες υποστήριξης για ζητήματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης (CASIS).

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η απόκτηση εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ όσον αφορά την ανάπτυξη και υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο των τομέων απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσαρμογή ή/και ολοκλήρωση υφιστάμενων συστημάτων και προϊόντων και αφορούν δραστηριότητες, όπως περιγράφεται για κάθε παρτίδα.

Η παρτίδα 1 αφορά την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την εφαρμογή και τη συντήρησή τους.

Η παρτίδα 2 αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, της συνδρομής προς τους χρήστες και της παροχής συμβουλών.

Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων της αναθέτουσας αρχής για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη.

Η υπηρεσία δύναται να εκτελεστεί από το προσωπικό του αναδόχου είτε στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής είτε εκτός των εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν παραγγελιών βάσει σταθερής τιμής ή βάσει καθορισμένου χρόνου και μέσων ή βάσει χρόνου και μέσων σε εγγύτητα ή βάσει χρόνου και μέσων.

Αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών, την εφαρμογή και τη συντήρησή τους.

Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων της αναθέτουσας αρχής για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη.

Τυπικά παραδείγματα είναι:

— εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων και διαχείρισης πληροφοριών,

— ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων,

— διαχείριση ροών εργασίας και επιχειρήσεων,

— εφαρμογές επιχειρηματικών πληροφοριών (business intelligence),

— αποθήκη δεδομένων.

Αφορά επίσης εφαρμογές παλαιού τύπου και την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS).

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από το προσωπικό του αναδόχου είτε στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής είτε εκτός των εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν παραγγελιών βάσει σταθερής τιμής ή βάσει καθορισμένου χρόνου και μέσων ή βάσει χρόνου και μέσων σε εγγύτητα ή βάσει χρόνου και μέσων.

Αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, της συνδρομής προς τους χρήστες και της παροχής συμβουλών.

Ενδέχεται να αφορά όλα τα είδη πληροφοριακών συστημάτων και όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αναθέτουσα αρχή για τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης καθώς και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

— ποιότητα και έλεγχος συστημάτων πληροφοριών,

— ασφάλεια συστημάτων πληροφοριών,

— ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων πληροφοριών,

— ειδικές μελέτες για συστήματα πληροφοριών,

— επιχειρησιακή αρχιτεκτονική,

— συνδρομή σε χρήστες,

— διαχείριση (εξαιρουμένης της τεχνικής διαχείρισης συστημάτων και των ειδικών υπηρεσιών εισαγωγής δεδομένων ή των μη πληροφοριακών επιχειρησιακών υπηρεσιών),

— συντονισμός.

Sviluppo di un sistema informatico e servizi di supporto per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione.

Scopo del presente bando di gara è acquistare servizi informatici esterni di sviluppo e di supporto nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione.

I servizi comprendono, tra l'altro, l'adattamento e/o l'integrazione dei sistemi e dei prodotti esistenti e riguardano attività come descritte per ciascun lotto.

Il lotto 1 riguarda lo sviluppo, l'attuazione e la manutenzione di sistemi informatici.

Il lotto 2 riguarda i servizi di supporto per i sistemi informatici, compresi il collaudo, l'assistenza agli utenti e la consulenza.

Può riguardare tutti i tipi di sistemi informatici dell'ente appaltante per tutti i settori inerenti all'occupazione, agli affari sociali e all'inclusione.

Il servizio sarà realizzato dal personale del contraente presso i locali dell'ente appaltante o al di fuori di essi, sulla base di ordini con prezzo fisso, con indicazione di tempi e mezzi, con prezzo calcolato in base alla prossimità di tempi e mezzi o con prezzo calcolato in base a tempi e mezzi.

Tale servizio riguarda lo sviluppo di sistemi informatici, nonché la relativa attuazione e manutenzione.

Può riguardare tutti i tipi di sistemi informatici dell'ente appaltante per tutti i settori inerenti all'occupazione, agli affari sociali e all'inclusione.

Esempi tipici sono:

— applicazioni per l'elaborazione di dati e la gestione delle informazioni,

— modellazione di dati,

— gestione aziendale e del flusso di lavoro,

— applicazioni per «business intelligence»,

— archivio dati.

Il servizio riguarda anche gli sviluppi di applicazioni obsolete e di software open-source.

Il servizio sarà realizzato dal personale del contraente presso i locali dell'ente appaltante o al di fuori di essi, sulla base di ordini con prezzo fisso, con indicazione di tempi e mezzi, con prezzo calcolato in base alla prossimità di tempi e mezzi o con prezzo calcolato in base a tempi e mezzi.

Tale servizio riguarda i servizi di supporto per i sistemi informatici, compresi il collaudo, l'assistenza agli utenti e la consulenza.

Può riguardare tutti i tipi di sistemi informatici e tutti i settori pertinenti all'ente appaltante per la DG Occupazione, affari sociali e inclusione, ma anche altri programmi di finanziamento CE.

Comprende le seguenti attività:

— qualità e revisione dei sistemi informatici,

— sicurezza dei sistemi informatici,

— analisi dei requisiti dei sistemi informatici,

— studi specifici sui sistemi informatici,

— architettura aziendale,

— assistenza all'utente,

— amministrazione (esclusi i servizi operativi non informatici o per l'immissione specifica di dati e l'amministrazione dei sistemi tecnici),

— coordinamento.

Informatiesysteemontwikkelings- en ondersteuningsdiensten voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (Casis).

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de aankoop van externe IT-diensten voor ontwikkelings- en ondersteuningsdiensten in het kader van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

De diensten omvatten, onder andere, de aanpassing en/of integratie van bestaande systemen en producten en omvatten activiteiten zoals deze die voor elk perceel beschreven zijn.

Perceel 1 betreft de ontwikkeling van informatiesystemen, hun implementatie en onderhoud.

Perceel 2 betreft de ondersteunende diensten voor informatiesystemen, met inbegrip van tests, en bijstand en advies voor gebruikers.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen van de aanbestedende dienst voor alle gebieden die verband houden met werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

De dienst mag worden uitgevoerd door het personeel van de contractant. Dit gebeurt ofwel in de kantoren van de aanbestedende dienst ofwel buiten de kantoren van de aanbestedende dienst aan de hand van bestellingen op basis van forfaitaire prijzen, of opgegeven uurbasis of geraamde uurbasis.

Het betreft de ontwikkeling van informatiesystemen, hun implementatie en onderhoud.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen van de aanbestedende dienst voor alle gebieden die verband houden met werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Typische voorbeelden zijn:

— applicaties voor gegevensverwerking en informatiebeheer,

— datamodellering,

— beheer van de workflow en bedrijfsbeheer,

— applicaties voor bedrijfsinformatie,

— datawarehouse.

Verder heeft de dienst ook betrekking op oudere applicaties en opensourcesoftwareontwikkelingen (OSS).

De dienst wordt uitgevoerd door het personeel van de contractant. Dit gebeurt ofwel in de kantoren van de aanbestedende dienst ofwel buiten de kantoren van de aanbestedende dienst aan de hand van bestellingen op basis van forfaitaire prijzen, of opgegeven uurbasis of geraamde uurbasis.

Het betreft de ondersteunende diensten voor informatiesystemen, met inbegrip van tests, alsook bijstand en advies voor gebruikers.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen en alle gebieden die verband houden met de aanbestedende dienst voor DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, alsook andere EC-financieringsprogramma's.

Deze omvat de volgende activiteiten:

— kwaliteit en audit van de IS,

— IS-beveiliging,

— analyse van de vereisten van de IS,

— specifieke onderzoeken van de IS,

— bedrijfsarchitectuur,

— gebruikersbijstand,

— beheer (met uitzondering van technisch systeembeheer en specifieke operationele diensten inzake gegevensinvoer of diensten die niet IT-gerelateerd zijn),

— coördinatie.

Serviços de apoio e desenvolvimento do sistema de informação para emprego, assuntos sociais e inclusão (CASIS).

O objetivo do presente concurso consiste na aquisição de serviços informáticos externos para serviços de desenvolvimento e apoio no contexto do emprego, dos assuntos sociais e da inclusão.

Os serviços incluem, entre outros, adaptação e/ou integração de produtos e sistemas existentes e envolvem atividades conforme descritas para cada lote.

O lote 1 diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de informação, à sua implementação e manutenção.

O lote 2 diz respeito aos serviços de apoio a sistemas de informação, incluindo teste, assistência ao utilizador e consultoria.

Pode dizer respeito a todos os tipos de sistemas de informação da entidade adjudicante para todas as áreas relacionadas com o emprego, os assuntos sociais e a inclusão.

O serviço poderá ser executado pelo pessoal do contratante nas instalações da entidade adjudicante ou fora das instalações da entidade adjudicante, com base num preço fixo ou em encomendas de prazo e condições estipulados ou com base no tempo e nos meios ou com base no tempo e nos meios aproximados.

Diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de informação, à sua implementação e manutenção.

Pode dizer respeito a todos os tipos de sistemas de informação da entidade adjudicante para todas as áreas relacionadas com o emprego, os assuntos sociais e a inclusão.

São exemplos típicos:

— aplicações de processamento de dados e de gestão da informação,

— modelação de dados

— gestão empresarial e de fluxo de trabalho,

— aplicações de informação empresarial,

— armazenamento de dados.

O serviço abrange ainda desenvolvimentos de aplicações legadas e software de fonte aberta.

O serviço é executado pelo pessoal do contratante nas instalações da entidade adjudicante ou fora das instalações da entidade adjudicante, com base num preço fixo ou em encomendas de prazo e condições estipulados ou com base no tempo e nos meios ou com base no tempo e nos meios aproximados.

Diz respeito aos serviços de apoio a sistemas de informação, incluindo teste, assistência ao utilizador e consultoria.

Poderá abranger todos os tipos de sistemas de informação e todas as áreas relativas à entidade adjudicante para a DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, bem como outros programas de financiamento da CE.

Inclui as seguintes atividades:

— auditoria e qualidade dos sistemas de informação,

— segurança de sistemas de informação,

— análise de requisitos de sistemas de informação,

— estudos específicos de sistemas de informação,

— arquitetura empresarial,

— assistência ao utilizador,

— administração (excluindo administração de sistemas técnicos e serviços operacionais não informáticos ou dedicados a entrada de dados),

— coordenação.

Utveckling av informationssystem och stödtjänster för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (Casis).

Syftet med denna anbudsinfordran är anskaffning av externa IT-tjänster för utveckling och stödtjänster inom ramen för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Tjänsterna inbegriper bland annat anpassning och/eller integrering av befintliga system och produkter och omfattar de verksamheter som beskrivs för varje del.

Del 1 avser utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll.

Del 2 avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare.

Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Tjänsten kan verkställas av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser.

Det som avses är utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll.

Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Typiska exempel är följande:

— Tillämpningar för databehandling och informationshantering.

— Datamodellering.

— Arbetsflöde och affärsledning.

— Tillämpningar för omvärldsbevakning.

— Datalager.

Även utveckling av öppen programvara (open-source software – OSS) och äldre applikationer avses.

Tjänsten verkställs av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser.

Den avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare.

Det kan avse alla typer av informationssystem och alla områden med anknytning till den upphandlande myndigheten, för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt andra finansieringsprogram inom ramen för Europeiska kommissionen (European Commission – EC).

Det inbegriper följande verksamheter:

— Kvalitet och granskning avseende informationssystem (information systems – IS).

— IS-säkerhet.

— IS-kravanalys.

— Specifika undersökningar avseende IS.

— Verksamhetsarkitektur.

— Användarstöd.

— Administration (exklusive teknisk systemadministration och särskilda drifttjänster avseende datainmatning eller icke-informatik).

— Samordning.

Služby vývoje a podpory informačního systému v oblasti zaměstnanosti, sociálních záležitostí a začleňování (CASIS).

Účelem této výzvy k podání nabídek je pořízení externích služeb IT vývoje a podpory v oblastech zaměstnanosti, sociálních záležitostí a začleňování.

Služby zahrnují, mimo jiné, uzpůsobení a/nebo integraci existujících systémů a produktů a spočívají v činnostech dle popisu pro každou položku.

Položka č. 1 se týká rozvoje informačních systémů, jejich implementace a údržby.

Položka č. 2 se týká služeb podpory informačních systémů, včetně testování, uživatelské pomoci a poradenství.

Může se jednat o všechny typy informačních systémů veřejného zadavatele pro všechny oblasti související se zaměstnaností, sociálními záležitostmi a začleňováním.

Službu mohou provést buďto zaměstnanci poskytovatele služeb v prostorách veřejného zadavatele nebo mimo ně, na základě pevné ceny nebo na základě objednávek s uvedenou dobou a prostředky nebo přibližnou dobou a prostředky nebo dobou a prostředky.

To se týká vývoje informačních systémů, jejich implementace a údržby.

Může se jednat o všechny typy informačních systémů veřejného zadavatele pro všechny oblasti související se zaměstnaností, sociálními záležitostmi a začleňováním.

Mezi typické příklady patří:

— aplikace pro zpracování dat a správu informací,

— modelování dat,

— správa pracovního toku a obchodní řízení,

— aplikace obchodního zpravodajství,

— datové skladiště.

Rovněž se jedná o vývoj starších aplikací a softwaru z otevřeného zdroje (OSS).

Službu provádějí buďto zaměstnanci poskytovatele služeb v prostorách veřejného zadavatele nebo mimo ně, na základě pevné ceny nebo na základě uvedené doby a prostředků nebo přibližné doby a prostředků nebo objednávek na základě doby a prostředků.

Týká se to podpůrných služeb pro informační systémy, včetně testování, uživatelské pomoci a poradenství.

Může se to týkat všech typů informačních systémů a všech oblastí souvisejících s činností veřejného zadavatele pro GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, jakož i dalších programů financování EK.

Zahrnuje to následující činnosti:

— kvalita a audit IS,

— bezpečnost IS,

— analýza požadavků IS,

— specifické studie IS,

— podniková architektura,

— pomoc uživatelům,

— správa (bez technické administrace systému a provozních služeb určeného zadávání dat nebo jiných než informačních služeb),

— koordinace.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatuse infosüsteemi (CASIS) arendus- ja tugiteenused.

Selle pakkumiskutse eesmärk on hankida asutuseväline IT-teenus tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatuse kontekstis arendus- ja tugiteenuste jaoks.

Teenuste hulka kuuluvad muu hulgas olemasolevate süsteemide ja toodete kohandamine ja/või integreerimine ning teenused hõlmavad iga osa kohta kirjeldatud tegevusi.

1. osa käsitleb infosüsteemide arendamist, nende rakendamist ja hooldust.

2. osa käsitleb infosüsteemide tugiteenuseid, sh katsetusi, kasutajate abistamist ja nõustamist.

See võib hõlmata hankija kõiki infosüsteemide tüüpe kõigis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatusega seotud valdkondades.

Teenust võivad osutada töövõtja töötajad kas hankija ruumides või väljaspool hankija ruume, tehes seda tellimuste alusel, mis on koostatud fikseeritud hinna alusel või määratud aja ja vahendite alusel või lähema aja ja vahendite alusel või aja ja vahendite tellimuse alusel.

See käsitleb infosüsteemide arendamist, nende rakendamist ja hooldust.

See võib hõlmata hankija kõiki infosüsteemide tüüpe kõigis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasatusega seotud valdkondades.

Tüüpilised näited on järgmised:

— andmete töötlemise ja teabe haldamise rakendused;

— andmete mudeldamine;

— töövoo ja äritegevuse haldamine;

— äriteabe rakendused;

— andmeait.

See käsitleb ka pärandrakenduste ja avatud lähtekoodiga tarkvara (open-source software (OSS)) arendamist.

Teenust osutavad töövõtja töötajad kas hankija ruumides või väljaspool hankija ruume, tehes seda tellimuste alusel, mis on koostatud fikseeritud hinna alusel või määratud aja ja vahendite alusel või lähema aja ja vahendite alusel või aja ja vahendite tellimuste alusel.

See osa käsitleb infosüsteemide toetamise teenuseid, sh katsetusi, kasutajate abistamist ja nõustamist.

See võib hõlmata tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning muude EÜ rahastusprogrammide jaoks kõiki hankijaga seotud valdkondi ja infosüsteemi.

See sisaldab järgmisi tegevusi:

— infosüsteemi (IS) kvaliteet ja audit;

— ISi turvalisus;

— ISi nõuete analüüs;

— ISi eriuuringud;

— ettevõtja arhitektuur;

— kasutajate abistamine;

— haldus (v.a tehnilise süsteemi haldamine ja eriotstarbelised andmete sisestamise või infotehnoloogiateenuste alla mitte kuuluvad tegevuslikud teenused);

— koordineerimine.

A foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás információs rendszerének fejlesztésére és támogatására irányuló szolgáltatások (CASIS).

A szóban forgó ajánlati/részvételi felhívás célja a foglalkoztatással, a szociális ügyekkel és a társadalmi befogadással összefüggő fejlesztési és támogatási szolgáltatásokra irányuló külső IT-szolgáltatások igénybe vétele.

A szolgáltatások közé tartozik többek között a meglévő rendszerek és termékek adaptálása és/vagy integrálása, valamint a szolgáltatások magukban foglalják az egyes tételekre vonatkozóan meghatározott tevékenységeket is.

Az 1. tétel információs rendszerek fejlesztését, gyakorlati megvalósítását és karbantartását foglalja magában.

A 2. tétel az információs rendszereket támogató szolgáltatásokra irányul, beleértve a tesztelést, a felhasználóknak biztosított segítségnyújtást és a szaktanácsadást.

A szolgáltatásnyújtás az ajánlatkérő valamennyi olyan információsrendszer-típusára kiterjedhet, amelyet a foglalkoztatással, a szociális ügyekkel és a társadalmi befogadással összefüggő területeken alkalmaznak.

A szolgáltatásnyújtást a nyertes ajánlattevő munkatársai teljesíthetik az ajánlatkérő irodáiban vagy azokon kívül. A szolgáltatás történhet rögzített áron, valamint ajánlott „idő és eszköz”, „hozzávetőleges idő és eszköz” , illetve „idő és eszköz” megrendelések alapján.

A szolgáltatásnyújtás információs rendszerek fejlesztésére, gyakorlati megvalósítására és karbantartására irányul.

A szolgáltatásnyújtás az ajánlatkérő valamennyi olyan információsrendszer-típusára kiterjedhet, amelyet a foglalkoztatással, a szociális ügyekkel és a társadalmi befogadással összefüggő területeken alkalmaznak.

Néhány jellemző példa:

— adatfeldolgozó és információkezelő alkalmazások,

— adatmodellezés,

— munkafolyamat- és üzleti irányítás,

— üzleti intelligencia alkalmazások,

— adattárház.

A szolgáltatásnyújtás kiterjed továbbá örökölt alkalmazások és nyílt forráskódú szoftverek (OSS) fejlesztésére.

A szolgáltatásnyújtást a nyertes ajánlattevő munkatársai teljesítik az ajánlatkérő irodáiban vagy azokon kívül. A szolgáltatás történhet rögzített áron, valamint ajánlott „idő és eszköz”, „hozzávetőleges idő és eszköz” , illetve „idő és eszköz” megrendelések alapján.

A szolgáltatásnyújtás információs rendszerek támogatására irányul, beleértve a tesztelést, a felhasználóknak biztosított segítségnyújtást és a szaktanácsadást.

A szolgáltatásnyújtás kiterjedhet valamennyi olyan információsrendszer-típusra és minden olyan területre, amely az ajánlatkérőhöz, vagyis a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságához, valamint egyéb EK finanszírozási programokhoz kapcsolódik.

A szolgáltatásnyújtás a következő tevékenységeket foglalja magában:

— információs rendszerek minősége és auditja,

— információs rendszerek biztonsága,

— információsrendszer-követelmények elemzése,

— információsrendszer-specifikus tanulmányok,

— vállalati architektúra,

— felhasználótámogatás,

— adminisztráció (kivéve a technikai rendszer-adminisztrációt és a dedikált adatbeviteli vagy a nem informatikai operatív szolgáltatásokat),

— koordináció.

Informacinės sistemos kūrimas ir palaikymo paslaugos darbui, socialiniams reikalams ir įtraukčiai (CASIS).

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – išorės IT paslaugų įsigijimas plėtros ir palaikymo paslaugoms darbo, socialinių reikalų ir įtraukties kontekste.

Paslaugos, be kita ko, apima esamų sistemų ir produktų pritaikymą ir (arba) integravimą bei veiklą, aprašytą kiekvienoje dalyje.

1 dalis yra susijusi su informacinių sistemų plėtojimu, jų diegimu ir priežiūra.

2 dalis yra susijusi su informacinių sistemų rėmimo paslaugomis, įskaitant bandymus, pagalbą naudotojui ir konsultacijas.

Tai gali būti susiję su visais perkančiosios organizacijos informacinių sistemų tipais visoms su darbu, socialiniais reikalais ir įtrauktimi susijusioms sritims.

Paslaugą gali teikti rangovo personalas perkančiosios organizacijos patalpose arba už perkančiosios organizacijos patalpų ribų pagal nustatytą kainą ar laiką bei priemones ar laiko artumą ir priemones, ar laiką ir priemonių užsakymus.

Ji yra susijusi su informacijos sistemų vystymu, jų įgyvendinimu ir priežiūra.

Tai gali būti susiję su visais perkančiosios organizacijos informacinių sistemų tipais visoms su darbu, socialiniais reikalais ir įtrauktimi susijusioms sritims.

Tipiški pavyzdžiai:

— duomenų apdorojimo ir informacijos valdymo programos,

— duomenų modeliavimas,

— darbo srauto ir verslo valdymas,

— verslo žvalgybos programos,

— duomenų saugykla.

Tai taip pat susiję su pasenusiomis programomis ir atvirojo šaltinio programinės įrangos plėtojimu.

Paslaugą teikia rangovo personalas perkančiosios organizacijos patalpose arba už perkančiosios organizacijos patalpų ribų pagal nustatytą kainą ar laiką bei priemones ar laiko artumą ir priemones, ar laiką ir priemonių užsakymus.

Ji yra susijusi su informacinių sistemų rėmimo paslaugomis, įskaitant bandymus, pagalbą naudotojui ir konsultacijas.

Ji gali būti susijusi su visais informacinių sistemų tipais ir visomis su perkančiąja organizacija susijusiomis sritimis Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD bei kitoms EK finansuojamoms programoms.

Tai apima šią veiklą:

— informacinių sistemų kokybė ir auditas,

— informacinių sistemų draudimas,

— informacinių sistemų reikalavimų analizė,

— informacinių sistemų specialūs tyrimai,

— įmonių architektūra,

— pagalba vartotojams,

— administravimas (išskyrus techninį sistemos administravimą ir numatytas duomenų įvedimo arba su informacinėmis technologijomis nesusijusias veiklos paslaugas),

— koordinavimas.

Informācijas sistēmas izstrādes un atbalsta pakalpojumi attiecībā uz nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanu (CASIS).

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir ārēju IT pakalpojumu iegāde attiecībā uz izstrādes un atbalsta pakalpojumiem nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas jomā.

Pakalpojumi cita starpā ietver pašreizējo sistēmu un izstrādājumu pielāgošanu un/vai integrēšanu, un tajos iesaistīti par katru daļu sniegtajā informācijā aprakstītie pasākumi.

1. daļa attiecas uz informācijas sistēmu izstrādi, to ieviešanu un uzturēšanu.

2. daļa attiecas uz atbalsta pakalpojumiem saistībā ar informācijas sistēmām, ietverot testēšanu, palīdzību lietotājiem un konsultācijas.

Tas var attiekties uz līgumslēdzējas iestādes visu veidu informācijas sistēmām attiecībā uz visām jomām, kas saistītas ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanu.

Pakalpojumus izpilda darbuzņēmēja darbinieki līgumslēdzējas iestādes telpās vai ārpus tām, pamatojoties uz noteiktās cenas vai noteiktā laika un līdzekļu pasūtījumiem vai tuvuma laika un līdzekļu pasūtījumiem, vai laika un līdzekļu pasūtījumiem.

Tas attiecas uz informācijas sistēmu izstrādi, to ieviešanu un uzturēšanu.

Tas var attiekties uz līgumslēdzējas iestādes visu veidu informācijas sistēmām attiecībā uz visām jomām, kas saistītas ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanu.

Tipiski piemēri:

— datu apstrādes un informācijas vadības lietojumprogrammas,

— datu modelēšana,

— darbplūsmas un uzņēmējdarbības vadība,

— uzņēmējdarbības informācijas lietojumprogrammas,

— datu glabāšana.

Tas attiecas arī uz mantotām lietojumprogrammām un atklātā pirmkoda programmatūru (open-source software – OSS) izstrādi.

Pakalpojumus izpilda darbuzņēmēja darbinieki līgumslēdzējas iestādes telpās vai ārpus tām, pamatojoties uz noteiktās cenas vai noteiktā laika un līdzekļu pasūtījumiem vai tuvuma laika un līdzekļu pasūtījumiem, vai laika un līdzekļu pasūtījumiem.

Tas attiecas uz atbalsta pakalpojumiem saistībā ar informācijas sistēmām, ietverot testēšanu, palīdzību lietotājiem un konsultācijas.

Tas var attiekties uz visu veidu informācijas sistēmām un visām ar līgumslēdzēju iestādi saistītajām jomām attiecībā uz Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD, kā arī citām EK finansēšanas programmām.

Tas ietver šādus pasākumus:

— IS kvalitāte un revīzija,

— IS drošība,

— IS prasību analīze,

— IS īpaši pētījumi,

— uzņēmuma arhitektūra,

— palīdzība lietotājiem,

— administrācija (neietverot tehnisko sistēmu administrāciju un specializētu datu ievades vai ar informātiku nesaistītus darbības pakalpojumus),

— koordinēšana.

Żvilupp ta' sistema ta' informazzjoni u servizzi ta' appoġġ għall-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni (CASIS).

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu l-ksib ta' servizzi esterni tat-TI għall-iżvilupp u s-servizzi ta' appoġġ fil-kuntest tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni.

Is-servizzi jinkludu, inter alia, l-adattament u/jew l-integrazzjoni ta' sistemi u prodotti eżistenti u jinvolvu attivitajiet kif deskritti għal kull lott.

L-1 lott jikkonċerna l-iżvilupp ta' sistemi ta' informazzjoni, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tagħhom.

It-2 lott jikkonċerna s-servizzi ta' appoġġ għal sistemi ta' informazzjoni, inkluż l-ittestjar, l-għajnuna lill-utent u l-konsulenza.

Jista' jikkonċerna t-tipi kollha ta' sistemi ta' informazzjoni tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għall-oqsma kollha rrelatati mal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni.

Is-servizz jista' jitwettaq mill-persunal tal-kuntrattur jew fil-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt jew barra l-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, fuq il-bażi ta' prezz fiss jew il-ħin u l-mezzi kkwotati jew il-ħin u l-mezzi ta' prossimità jew ordnijiet tal-ħin u mezzi.

Jikkonċerna l-iżvilupp tas-sistemi tal-informazzjoni, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tagħhom.

Jista' jikkonċerna t-tipi kollha ta' sistemi ta' informazzjoni tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għall-oqsma kollha rrelatati mal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni.

Eżempji tipiċi huma:

— l-applikazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta u tal-immaniġġjar tal-informazzjoni,

— l-immudellar tad-dejta,

— l-immaniġġar tal-fluss tax-xogħol u tan-negozju,

— l-applikazzjonijiet tal-intelliġenza dwar in-negozju,

— il-post fejn tinħażen id-dejta.

Jista' jikkonċerna wkoll applikazzjonijiet antiki li ntirtu u żviluppi ta' softwer b'sors miftuħ (OSS).

Is-servizz jista' jitwettaq mill-persunal tal-kuntrattur jew fil-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt jew barra l-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, fuq il-bażi ta' prezz fiss jew il-ħin u l-mezzi kkwutati jew il-ħin u l-mezzi ta' prossimità jew ordnijiet tal-ħin u l-mezzi.

Jikkonċerna s-servizzi ta' appoġġ għal sistemi ta' informazzjoni, inkluż l-ittestjar, l-għajnuna lill-utent u l-konsulenza.

Jista' jikkonċerna t-tipi kollha ta' sistemi ta' informazzjoni u l-oqsma kollha rrelatati mal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għad-DĠ tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni kif ukoll programmi oħra ta' ffinanzjar tal-KE.

Dan jinkludi s-servizzi li ġejjin:

— il-kwalità u l-verifika tas-SI (Sistema tal-Informazzjoni),

— is-sigurtà tas-SI,

— l-analiżi tal-ħtiġijiet tas-SI,

— l-istudji speċifiċi dwar is-SI,

— l-arkitettura tal-intrapriża,

— l-għajnuna għall-utent,

— l-amministrazzjoni (minbarra l-amministrazzjoni tas-sistema teknika u x-xogħol iddedikat biex tiddaħħal id-dejta jew is-servizzi operazzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu mal-informatika),

— il-koordinazzjoni.

Stworzenie systemu informacyjnego i zapewnienie usług wsparcia dla obszarów zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest nabycie zewnętrznych usług informatycznych do celów stworzenia systemu i zapewnienia usług wsparcia w kontekście zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Usługi obejmują między innymi dostosowanie i/lub integrację istniejących systemów i produktów i wymagają działań opisanych dla każdej części.

Część 1 dotyczy tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych.

Część 2 dotyczy usług wsparcia dla systemów informacyjnych, łącznie z testowaniem, pomocą dla użytkownika i doradztwem.

Usługi mogą dotyczyć wszystkich typów systemów informacyjnych instytucji zamawiającej dla wszystkich obszarów związanych z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym.

Pracownicy wykonawcy będą świadczyli przedmiotowe usługi w siedzibie instytucji zamawiającej lub poza nią na podstawie zleceń rozliczanych według stałej ceny lub oferowanego czasu i środków, lub przybliżonego czasu i środków, lub czasu i środków.

Zamówienie na tę część dotyczy tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych.

Usługi mogą dotyczyć wszystkich typów systemów informacyjnych instytucji zamawiającej dla wszystkich obszarów związanych z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym.

Typowe przykłady:

— przetwarzanie danych i aplikacje zarządzania informacją,

— modelowanie danych,

— zarządzanie obiegiem informacji i zarządzanie biznesowe,

— aplikacje analizy danych biznesowych,

— hurtownia danych.

Usługi dotyczą również istniejących już aplikacji oraz tworzenia oprogramowania open source.

Pracownicy wykonawcy będą świadczyli przedmiotowe usługi w siedzibie instytucji zamawiającej lub poza nią na podstawie zleceń rozliczanych według stałej ceny lub oferowanego czasu i środków, lub przybliżonego czasu i środków, lub czasu i środków.

Dotyczy to usług wsparcia dla systemów informacyjnych, łącznie z testowaniem, pomocą dla użytkownika i doradztwem.

Usługi mogą dotyczyć wszystkich typów systemów informacyjnych i wszystkich obszarów związanych z instytucją zamawiającą w odniesieniu do programów finansowania zapewnianych przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, jak również innych programów finansowania zapewnianych przez Komisję Europejską.

Obejmują one następujące działania:

— zapewnienie jakości systemów informacyjnych i audyt tych systemów,

— bezpieczeństwo systemów informacyjnych,

— analiza wymogów systemów informacyjnych,

— szczegółowe badania systemów informacyjnych,

— opracowywanie architektury korporacyjnej,

— pomoc użytkownikom,

— administrowanie (z wykluczeniem administrowania systemem technicznym i dedykowanego wprowadzania danych lub usług operacyjnych spoza dziedziny informatyki),

— koordynacja.

Služby vývoja a podpory informačného systému v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začleňovania (CASIS).

Cieľom tejto výzvy na súťaž je obstarať externé IT služby pre služby vývoja a podpory v súvislosti so zamestnanosťou, sociálnymi záležitosťami a začleňovaním.

Služby zahŕňajú, okrem iného, prispôsobenie a/alebo integráciu súčasných systémov a produktov a ich súčasťou sú činnosti podľa opisu pre každú časť.

Časť 1 sa týka vývoja informačných systémov, ich zavedenia a údržby.

Časť 2 sa týka podporných služieb pre informačné systémy vrátane testovania, používateľskej pomoci a poradenstva.

Služby sa môžu týkať všetkých druhov informačných systémov obstarávateľa pre všetky oblasti týkajúce sa zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia.

Služby môžu vykonávať zamestnanci dodávateľa buď v priestoroch verejného obstarávateľa, alebo mimo priestorov verejného obstarávateľa, na základe objednávok podľa pevnej ceny alebo uvedeného času a prostriedkov alebo registrovaného času a prostriedkov alebo na základe objednávky podľa času a prostriedkov.

Služby sa týkajú vývoja informačných systémov, ich zavedenia a údržby.

Služby sa môžu týkať všetkých druhov informačných systémov obstarávateľa pre všetky oblasti týkajúce sa zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia.

Typické príklady sú:

— aplikácie na spracovanie dát a správu informácií,

— modelovanie dát,

— správa pracovného toku a podnikania,

— aplikácie podnikateľského spravodajstva,

— dátový sklad.

Týka sa to tiež starších aplikácií a vývoja softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (OSS).

Službu vykonávajú zamestnanci dodávateľa buď v priestoroch verejného obstarávateľa, alebo mimo priestorov verejného obstarávateľa, na základe objednávok podľa pevnej ceny alebo uvedeného času a prostriedkov alebo registrovaného času a prostriedkov alebo na základe objednávky podľa času a prostriedkov.

Týka sa to podporných služieb pre informačné systémy vrátane testovania, používateľskej pomoci a poradenstva.

Služby sa môžu týkať všetkých druhov informačných systémov a všetkých oblastí súvisiacich s verejným obstarávateľom pre GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ako aj iných finančných programov EK.

Služby zahŕňajú tieto činnosti:

— kvalita a audit informačných systémov,

— bezpečnosť informačných systémov,

— analýza požiadavky na informačné systémy,

— štúdie špecifické vzhľadom na informačné systémy,

— architektúra podnikania,

— pomoc pre užívateľov,

— správa (okrem technickej správy systému a špeciálnych služieb na zápis údajov alebo neinformatické prevádzkové služby),

— koordinácia.

Razvoj informacijskega sistema in podporne storitve za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (CASIS).

Namen tega javnega razpisa za zbiranje ponudb je naročilo zunanjih storitev IT za razvoj in podporne storitve s področja zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja.

Storitve vključujejo, med drugim, prilagoditev in/ali integracijo obstoječih sistemov in izdelkov in vključujejo dejavnosti, kot so opisane za vsak sklop.

Sklop 1 se nanaša na razvoj informacijskih sistemov, njihovo izvedbo in vzdrževanje.

Sklop 2 se nanaša na podporne storitve za informacijske sisteme, vključno s preskušanjem, pomočjo uporabnikom in svetovanjem.

Zadeva lahko vse vrste informacijskih sistemov naročnika za vsa področja, povezana z zaposlovanjem, socialnimi zadevami in vključevanjem.

Storitve lahko izvaja osebje izvajalca v prostorih naročnika ali zunaj prostorov naročnika, na podlagi naročil s fiksno ceno ali naročil z določenim časom in sredstvi ali približno določenim časom in sredstvi.

Nanaša se na razvoj informacijskih sistemov, njihovo izvedbo in vzdrževanje.

Zadeva lahko vse vrste informacijskih sistemov naročnika za vsa področja, povezana z zaposlovanjem, socialnimi zadevami in vključevanjem.

Tipični primeri so:

— aplikacije za obdelavo podatkov in upravljanje informacij,

— modeliranje podatkov,

— upravljanje poteka dela in poslovanja,

— aplikacije za poslovno obveščanje,

— skladišče podatkov.

Zadeva tudi podedovane aplikacije in razvoj odprtokodne programske opreme (open-source software – OSS).

Storitve izvaja osebje izvajalca v prostorih naročnika ali zunaj prostorov naročnika, na podlagi naročil s fiksno ceno ali naročil z določenim časom in sredstvi ali približno določenim časom in sredstvi.

Nanaša se na podporne storitve za informacijske sisteme, vključno s preskušanjem, pomočjo uporabnikom in svetovanjem.

Zadeva lahko vse vrste informacijskih sistemov in vsa področja, povezana z naročnikom za GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, kakor tudi drugimi programi financiranja EK.

Zajema naslednje dejavnosti:

— kakovost in pregled IS,

— varnost IS,

— analizo zahtev IS,

— specifične študije IS,

— podjetniško arhitekturo,

— pomoč uporabnikom,

— administracijo (brez administracije tehničnih sistemov in namenskega vnosa podatkov ali neinformacijskih operativnih storitev),

— koordinacijo.

Córas faisnéise a fhorbairt agus seirbhísí tacaíochta maidir le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú (CASIS).

Is é cuspóir an ghlao seo ar thairiscintí seirbhísí TF seachtracha a fháil le haghaidh forbartha agus seirbhísí tacaíochta i gcomhthéacs na fostaíochta, na ngnóthaí sóisialta agus an chuimsithe.

Áirítear leis na seirbhísí, inter alia, córais agus táirgí atá ann cheana a chur in oiriúint nó a chomhtháthú agus beidh gníomhaíochtaí i gceist de réir mar atá curtha síos le haghaidh gach birt.

Baineann beart 1 le córais faisnéise a fhorbairt, lena bhforfheidhmiú agus lena gcothabháil.

Baineann beart 2 leis na seirbhísí tacaíochta le haghaidh córais faisnéise, lena n-áirítear tástáil, cúnamh d'úsáideoirí agus comhairleoireacht.

D'fhéadfadh baint a bheith aige le gach cineál córas faisnéise de chuid an údaráis chonarthachta le haghaidh na réimsí uile a bhaineann le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú.

Féadfaidh foireann an chonraitheora an tseirbhís a chur i bhfeidhm ag áitreabh an údaráis chonarthachta nó lasmuigh d'áitreabh an údaráis chonarthachta, ar bhonn praghas seasta nó orduithe ama agus acmhainní luaite nó orduithe ama agus acmhainní gaireachta nó orduithe ama agus acmhainní.

Is éard atá i gceist córais faisnéise a fhorbairt, a fhorfheidhmiú agus a chothabháil.

D'fhéadfadh baint a bheith aige le gach cineál córas faisnéise de chuid an údaráis chonarthachta le haghaidh na réimsí uile a bhaineann le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú.

Is mar seo a leanas samplaí tipiciúla:

— próiseáil sonraí agus feidhmchláir bainistíochta faisnéise,

— samhaltú sonraí,

— bainistíocht sreafa oibre agus gnó,

— feidhmchláir faisnéise gnó,

— ollstór sonraí.

Baineann sé le feidhmchláir oidhreachta agus forbairtí bogearraí foinse oscailte (OSS) fosta.

Féadfaidh foireann an chonraitheora an tseirbhís a chur i bhfeidhm ag áitreabh an údaráis chonarthachta nó lasmuigh d'áitreabh an údaráis chonarthachta, ar bhonn praghas seasta nó orduithe ama agus acmhainní luaite nó orduithe ama agus acmhainní gaireachta nó orduithe ama agus acmhainní.

Baineann sé leis na seirbhísí tacaíochta le haghaidh córais faisnéise, lena n-áirítear tástáil, cúnamh d'úsáideoirí agus comhairleoireacht.

D'fhéadfadh baint a bheith aige le gach cineál córas faisnéise de chuid an údaráis chonarthachta le haghaidh an Ard-Stiúrthóireachta um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú mar aon le cláir mhaoinithe eile an CE.

Bíonn na gníomhaíochtaí seo a leanas san áireamh:

— cáilíocht agus iniúchadh IS,

— slándáil IS,

— anailís riachtanais IS,

— staidéir shainiúla IS,

— ailtireacht fiontraíochta,

— cúnamh úsáideora,

— riarachán (gan riarachán córais theicniúil ná seirbhísí tiomanta iontrála sonraí nó neamhfhaisnéisíochta san áireamh),

— comhordú.

Разработване на информационна система и помощни услуги за трудова заетост, социални въпроси и приобщаване (CASIS).

Целта на тази покана за участие в търг е набавянето на външни ИT услуги за разработване и помощни услуги в контекста на трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването.

Услугите включват, наред с другото, адаптиране и/или интегриране на съществуващи системи и продукти и включват дейностите, описани за всяка партида.

Партида 1 се отнася за разработване на информационни системи, тяхното въвеждане и техническо обслужване.

Партида 2 се отнася до услугите по подпомагане за информационните системи, включително тестване, помощ за потребителя и консултации.

Може да се отнася и за всички видове информационни системи на възлагащия орган за всички области, свързани със заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Услугите могат да бъдат изпълнявани или от персонала на изпълнителя в помещенията на възлагащия орган, или извън помещенията на възлагащия орган, на базата на поръчки с фиксирана цена или посочено време и средства или за приблизително време и средства, или време и средства.

Това се отнася за разработване на информационни системи, тяхното въвеждане и техническо обслужване.

Може да се отнася и за всички видове информационни системи на възлагащия орган за всички области, свързани със заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Типичните примери са:

— приложения за обработка на данни и управление на информация,

— моделиране на данни,

— работен поток и бизнес управление,

— приложения за бизнес разузнаване,

— склад за данни.

Това се отнася и за разработване на наследени приложения и софтуер с отворен код (OSS).

Услугата се изпълнява или от персонала на изпълнителя в помещенията на възлагащия орган, или извън помещенията на възлагащия орган, на базата на поръчки с фиксирана цена или посочено време и средства или за приблизително време и средства, или време и средства.

Това се отнася до услугите по подпомагане за информационните системи, включително тестване, помощ за потребителя и консултации.

Може да се отнася и до всички видове информационни системи и всички области, свързани с възлагащия орган за ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, както и други програми за финансиране на ЕК.

Това включва следните дейности:

— качество и одит на информационни системи,

— защита на информационни системи,

— анализ на изискванията за информационни системи,

— специфични проучвания в областта на информационните системи,

— архитектура на предприятието,

— помощ за потребителите,

— администрация (без да се включва администриране на техническа система и специализирани операционни услуги за въвеждане на данни или неинформационни операционни услуги),

— координиране.

Dezvoltarea de sisteme de informații și prestarea de servicii de susținere pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune (CASIS).

Obiectivul acestei licitații constă în achiziționarea de servicii informatice externe de dezvoltare și de susținere, în contextul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii.

Serviciile includ, inter alia, adaptarea și/sau integrarea sistemelor și produselor existente și implică activitățile descrise în cadrul fiecărui lot.

Lotul 1 vizează dezvoltarea, implementarea și întreținerea de sisteme de informații.

Lotul 2 vizează serviciile de susținere pentru sisteme de informații, inclusiv testare, asistență pentru utilizatori și consultanță.

Acesta poate viza toate tipurile de sisteme de informații ale autorității contractante, în toate domeniile legate de ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.

Serviciul poate fi executat de personalul contractantului, fie la sediul autorității contractante, fie în afara sediului autorității contractante, pe baza unor comenzi cu prețuri fixe sau a unor comenzi efectuate în funcție de timpul și de mijloacele specificate, în funcție de timpul și de mijloacele aproximative sau în funcție de timp și de mijloace.

Serviciul vizează dezvoltarea, implementarea și întreținerea de sisteme de informații.

Acesta poate viza toate tipurile de sisteme de informații ale autorității contractante, în toate domeniile legate de ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.

Exemple tipice sunt:

— aplicații pentru prelucrarea de date și pentru gestionarea de informații;

— modelare de date;

— gestionarea fluxului de lucru și a activităților;

— aplicații legate de informații privind întreprinderile;

— depozit de date.

Serviciul vizează, de asemenea, dezvoltarea aplicațiilor moștenite și a software-ului cu sursă deschisă (OSS).

Serviciul este executat de personalul contractantului, fie la sediul autorității contractante, fie în afara sediului autorității contractante, pe baza unor comenzi cu prețuri fixe sau a unor comenzi efectuate în funcție de timpul și de mijloacele specificate, în funcție de timpul și de mijloacele aproximative sau în funcție de timp și de mijloace.

Acesta vizează serviciile de susținere pentru sisteme de informații, inclusiv testare, asistență pentru utilizatori și consultanță.

Acesta poate viza toate tipurile de sisteme de informații și toate domeniile legate de autoritatea contractantă (DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune), precum și alte programe de finanțare ale CE.

Acesta include următoarele activități:

— calitatea și auditul sistemelor de informații;

— securitatea sistemelor de informații;

— analiza cerințelor privind sistemele de informații;

— studii specifice privind sistemele de informații;

— arhitectura de întreprindere;

— asistență pentru utilizatori;

— administrare (fără administrarea de sisteme tehnice și servicii operaționale neinformatice sau dedicate introducerii de date);

— coordonare.

Razvoj informacijskog sustava i usluge podrške za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (CASIS).

Svrha ovog poziva na nadmetanje je nabava vanjskih IT usluga za usluge razvoja i podrške u kontekstu zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja.

Usluge obuhvaćaju, među ostalim, prilagodbu i/ili integraciju postojećih sustava i proizvoda te uključuju aktivnosti kako je opisano za svaku grupu.

Grupa 1 odnosi se na razvoj informacijskih sustava, njihovu provedbu i održavanje.

Grupa 2 odnosi se na usluge podrške za informacijske sustave, uključujući ispitivanje, pomoć korisnicima i savjetovanje.

Može obuhvaćati sve vrste informacijskih sustava javnog naručitelja za sva područja povezana sa zapošljavanjem, socijalnim pitanjima i uključivanjem.

Uslugu može pružati osoblje izvoditelja u prostorima javnog naručitelja ili izvan prostora javnog naručitelja, na temelju narudžbi sa zadanom cijenom ili navedenim vremenom i sredstvima ili otprilike utvrđenim vremenom i sredstvima ili s vremenom i sredstvima.

Odnosi se na razvoj informacijskih sustava, njihovu provedbu i održavanje.

Može obuhvaćati sve vrste informacijskih sustava javnog naručitelja za sva područja povezana sa zapošljavanjem, socijalnim pitanjima i uključivanjem.

Tipični primjeri su:

— aplikacije za obradu podataka i upravljanje informacijama,

— oblikovanje podataka,

— upravljanje tijekom rada i poslovanjem,

— aplikacije za poslovno obavještavanje,

— skladište podataka.

Može se odnositi i na naslijeđene aplikacije i razvijanja softvera otvorenog izvora (open-source software – OSS).

Uslugu pruža osoblje ugovaratelja u prostorima javnog naručitelja ili izvan prostora javnog naručitelja, na temelju narudžbi sa zadanom cijenom ili navedenim vremenom i sredstvima ili otprilike utvrđenim vremenom i sredstvima ili s vremenom i sredstvima.

Odnosi se na usluge podrške za informacijske sustave, uključujući ispitivanje, pomoć korisnicima i savjetovanje.

Može obuhvaćati sve vrste informacijskih sustava i sva područja povezana s javnim naručiteljem za GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje te druge programe koje financira EK.

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

— kvaliteta i revizija informacijskog sustava (IS),

— sigurnost IS-a,

— analiza zahtjeva IS-a,

— specifične studije IS-a,

— arhitektura poduzeća,

— pomoć korisnicima,

— administracija (isključujući administraciju tehničkog sustava i namjenski unos podataka ili neinformatičke operativne usluge),

— koordinacija.

  • 1