Call +44 800 9755 164

Public tenders for architect, architecture in Brussels...

Find all Architecture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for architecture. Make a new search!

Construction work

Fonds du logement de la région de Bruxelles-capitale SCRL | Published October 11, 2016  -  Deadline March 1, 2017

2016053PP-P0078 - Overheidsopdracht voor werken die betrekking heeft op het ontwerpen in het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een wooncomplex bestaande uit 2 gebouwen puts maximum 22 woningen (perceel C2) maximum 42 woningen (perceel G) in een verkaveling gelegen te 1070 Anderlecht, tussen de Henri Simonetlaan into Ketelstraat.

Omdat of uitvoering van het Bouwwerk afhankelijk is van het van bekomen administratieve goedkeuringen, voorziet onderhavige opdracht in een vast gedeelte in in een voorwaardelijk gedeelte, zoals omschreven is in artikel 37 van de wet van 15 juni 2006.

Het eerste van gedeelte opdracht heeft op het betrekking verkrijgen van administratieve toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Bouwwerk (vergunning stedenbouwkundige, milieuvergunning verkavelingsvergunning ...). Said gedeelte is vast.

Het tweede gedeelte van opdracht betrekking heeft op de uitvoering van het Bouwwerk. Said tweede gedeelte is voorwaardelijk, volgens of bepalingen van artikel 66 van het bestek bijzonder.

Inschrijver of bestaat noodzakelijkerwijs, op straffe van zijn van nietigheid offered, uit twee onderdelen.

Het eerste onderdeel is of dienstverlener (architect, engineer stabiliteit, engineer bijzondere technieken, Landmeter, EPB-adviseur, veiligheids- in gezondheidscoördinator) die belast is met het ontwerp van het Bouwwerk.

Het tweede onderdeel is of aannemer van werken, die voornamelijk is belast puts uitvoering van het werk.

Architectural and related services

Vlaamse Bouwmeester | Published January 18, 2017  -  Deadline February 19, 2017
Open Call 33.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Le Logement Bruxellois | Published December 17, 2016  -  Deadline January 23, 2017

The contract is the appointment of a team of authors of multidisciplinary project, in charge of a complete design work and monitoring the implementation of the reconfiguration of the site Rampart Rampart Street sis Moines Des Moines in 1000 in Brussels sustainable and ecological vision.

The reconfiguration project includes:

- Asbestos removal of 314 existing homes

- The demolition of 314 existing homes

- The eventual remediation of land

- The construction of 210 social housing for the Housing Brussels

- The construction of 140 housing means for the City of Brussels

- The construction of a car park in the basement with a capacity potentially up to 300 seats

- The construction of local associations, a day care center for senior citizens and infrastructure for early childhood

- Demolition eventual reconstruction of the gym on this site

- The development of private and public surroundings and roads.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Le Logement Bruxellois | Published December 22, 2016  -  Deadline February 6, 2017

The contract is the appointment of a team of authors of multidisciplinary project, in charge of a complete design work and monitoring the implementation of the reconfiguration of the site Rempart des Moines situated Rue du Rempart des Moines in 1000 in Brussels sustainable and ecological vision.

The reconfiguration project includes:

- Asbestos removal of 314 existing homes,

- The demolition of 314 existing homes,

- The possible pollution of land,

- The construction of 210 social housing for the Housing Brussels,

- The construction of 140 housing means for the City of Brussels,

- The construction of a car park in the basement with a capacity potentially up to 300 seats,

- Building local associations, a day care center for senior citizens and infrastructure for early childhood,

- Demolition eventual reconstruction of the gym on this site,

- The development of private and public surroundings and roads.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Cliniques universitaires Saint Luc | Published December 28, 2016  -  Deadline February 23, 2017

This contract is a service contract for the appointment of a multidisciplinary team to accompany the Cliniques Universitaires Saint-Luc in the coordination and monitoring of the 2025 Hospital Program.

2025 Hospital Initiative is a comprehensive program of investment in the renovation and reconstruction of the Cliniques Universitaires Saint-Luc, which starts in 2017 and should be completed around 2025.

The program of property investment concerns the renovation of medical and technical infrastructure and consulting and construction of a cancer center, an institute of psychiatry and a new round of hospitalization for an estimated 400 MEUR including VAT (21%) and inclusive education, but excluding equipment.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Direction infrastructure de transport | Published January 10, 2017  -  Deadline February 14, 2017
37 § 1 of the Law on Public Procurement, 15.6.2006, given the current negotiations, particularly with the Gray-Crown condominium, for obtaining the necessary agreements to achieve the public elevator. 

The service provider may not require compensation if the contracting authority waives control the conditional phase.

For more information, please see the contract notice ( "April 1, 56 1_Avis of marché_Bericht aankondiging.pdf tot") freely available online on the website https://enot.publicprocurement.be in Annex to this publication.

37 §1 van de Wet van overheidsopdrachten 15.6.2006 gezien of onderhandeling die aan de gang is, puts name puts mede-eigendom Gray-Kroon, noodzakelijke akkoorden om voor de bouw van een openbare lift verkrijgen you.

De kan geen dienstverlener schadevergoeding Indian eisen of aanbestedende overheid ervan afziet om te bestellen voorwaardelijke schijf.

Voor meer informatie het bericht gelieve tot aankondiging (April 1, 56 1_Avis of marché_Bericht tot aankondiging.pdf ') you raadplegen willen dat is gratis online beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage onderhavige bekendmaking van.

Creating a building of 15 apartments for rental

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL | Published October 21, 2016  -  Deadline February 1, 2017

2016054PP-P0023 - Public works contract whose purpose is the design and execution of work on the creation of a building of 15 apartments for rental on a property located at the corner of Willow and Eugene Toussaint in 1090 Jette .

Since the completion of a project depends on obtaining administrative authorizations, this contract includes a firm phase and a conditional phase, as this technique is authorized by Article 37 of the Law of 15 June 2006.

The first tranche of the contract is obtaining administrative approvals for the completion of a project (planning permission, environmental, development, ...). This slice is firm.

The second installment of the contract is the realization of the work. This second tranche is conditional, depending on what is said in Article 66 of the special specifications.

The bidder is necessarily on pain of nullity of its offer, made up of two components.

The first component is the service provider (architect, engineer stability, special techniques engineer, surveyor, advise PEB, coordinator of safety and health) is responsible, in particular, the design of the book.

The second component is the construction contractor, responsible mainly for the execution of the works contract.

Création de 2 immeubles the maximum comportant logements 22 logements (Lot C2) et maximum 42 logements (Lot G) dans un lotissement à Anderlecht

Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL | Published October 6, 2016  -  Deadline March 1, 2017

2016053PP-P0078 - Public contract for works relating to the design and execution of works in connection with the construction of a residential complex consisting of two buildings with a maximum of 22 houses (plot C2) and a maximum of 42 houses (plot G) in an allotment located in 1070 between Henri Simonet Avenue and Ketelstraat.

Since the execution of a project depends on obtaining administrative approvals, this contract provides a fixed part and a conditional section, as described in Article 37 of the Law of June 15, 2006.

The first part of the contract relates to obtaining the administrative authorizations required for the execution of a project (planning permission, environmental development permit ...). This portion is fixed.

The second part of the contract relates to the execution of a project. This second part is conditional, in accordance with the provisions of Article 66 of the special conditions.

The tenderer necessarily made under penalty of nullity of its tender, in two parts.

The first part is the service provider (architect, engineer stability, special techniques engineer, surveyor, EPB advisor, health and safety coordinator) responsible for the design of the structure.

The second part is the contractor of the work, which is primarily responsible for the execution of the work.

SAR/Galileo Return Link Service evolutions

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs | Published December 15, 2016  -  Deadline March 8, 2017

Formålet med projektet er at forberede udviklingen af retursignaltjeneste til SAR/Galileo og særskilt at undersøge den videre gennemførelse vedrørende fjernaktivering af fyret samt meddelelsestjenester af tovejskommunikation.

— Det samlede omfang af kontrakten skal omfatte en fase A/B for gennemførelse af sådanne tjenester.

— Efter en indledende vurdering af kravene for disse 2 tjenesteydelser skal man inden for rammerne af den foreslåede aktivitet uddrage mulig arkitektur, forberedende projektering og operationelle koncepter for gennemførelsen af disse tjenester.

— Projektet skal også sikre en koordinering af brugerkravene med de forskellige interessenter: ICAO, IMO, RCC'er.

— For tjenesten vedrørende fjernaktivering af fyret vil der lægges særlig vægt på sikkerhed, operationelt koncept og gennemførelsesaspekter vedrørende luftfartøjer.

— For meddelelsestjenester af tovejskommunikation vil der lægges særlig vægt på muligheden for at reducere systemets latenstid.

Das Ziel des Projekts besteht in der Vorbereitung der Weiterentwicklungen des SAR/Galileo-Rückverbindungsdienstes und insbesondere in der Untersuchung der weiteren Umsetzung der Funkbaken-Ferneinschaltung und 2-Wege-Nachrichtenübermittlungsdienste.

— Der Gesamtumfang enthält eine Phase A/B für die Umsetzung eines solchen Dienstes.

— Nach der ersten Beurteilung der Anforderungen für diese 2 Dienste gehen aus der vorgeschlagenen Tätigkeit eine mögliche Architektur, ein Vorentwurf und Betriebskonzepte für die Umsetzung dieser Dienste hervor.

— Ferner wird im Rahmen des Projekts die Abstimmung der Nutzeranforderungen mit den verschiedenen Interessenträgern gewährleistet: ICAO, IMO, RCC.

— Bei dem Funkbaken-Ferneinschaltungsdienst ist ein besonderes Augenmerk auf Schutz und Sicherheit, Betriebskonzept und Umsetzungsaspekte in Bezug auf Flugzeuge zu legen.

— Bei dem 2-Wege-Nachrichtenübermittlungsdienst ist ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit der Reduzierung der Verzögerungszeit des Systems zu legen.

The objective of the project is to prepare the evolutions of the SAR/Galileo Return Link Service and in particular study the further implementation of the remote beacon activation and 2-way messaging services.

— The total scope shall encompass a phase A/B for such service implementation.

— Following initial assessment of the requirements for these 2 services, the proposed activity will derive possible architecture, preliminary design and operational concepts for the implementation of these services.

— The project will also ensure coordination of the user requirements with the various stakeholders: ICAO, IMO, RCCs.

— For the remote beacon activation service, specific emphasis shall be placed on the security, safety, operational concept and aircraft implementation aspects.

— For the 2-way messaging service, specific emphasis shall be placed on the possibility to reduce the latency of the system.

El objetivo del proyecto consiste en preparar la evolución del servicio de enlace de retorno SAR/Galileo y, en particular, estudiar la ejecución ulterior de los servicios de activación remota de balizas y de mensajería bidireccional.

— El ámbito total comprenderá una fase A/B para la ejecución de dichos servicios.

— Tras la evaluación inicial de los requisitos para estos 2 servicios, la actividad propuesta definirá la arquitectura, el diseño preliminar y los conceptos operativos posibles para la ejecución de esos servicios.

— El proyecto también garantizará la coordinación de los requisitos de los usuarios con las diferentes partes interesadas: OACI, OMI, CCS.

— Para el servicio de activación remota de balizas, se prestará especial atención a los aspectos relativos a la seguridad, la protección, los conceptos operativos y la implementación de aeronaves.

— Para el servicio de mensajería bidireccional, se prestará especial atención a la posibilidad de reducir la latencia del sistema.

Hankkeen tavoitteena on etsintään ja pelastukseen (Search and Rescue – SAR) / Galileoon liittyvää paluulinkkiä koskevan palvelun kehitysten valmistelu ja erityisesti majakoiden etäaktivointipalvelun ja kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun lisätoteuttamisen tutkiminen.

— Kokonaislaajuuteen sisältyy vaihe A/B kyseisen palvelun toteuttamista varten.

— Näiden 2 palvelun vaatimusten alustavan arvioinnin seurauksena ehdotetusta toimesta johdetaan mahdollinen arkkitehtuuri, alustava suunnitelma ja käyttösuunnitelmat kyseisten palvelujen toteuttamista varten.

— Hankkeen avulla myös varmistetaan käyttäjävaatimusten koordinointi seuraavien eri sidosryhmien kanssa: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja pelastuskeskukset (rescue coordination centre – RCC).

— Majakoiden etäaktivointipalvelun osalta painotetaan erityisesti turvallisuuteen, käyttösuunnitelmaan ja ilma-aluksessa toteuttamiseen liittyviä näkökohtia.

— Kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun osalta painotetaan erityisesti mahdollisuutta pienentää järjestelmän viivettä.

L'objectif du projet est de préparer les évolutions du service de liaison retour SAR (recherche et sauvetage)/Galileo, et notamment d'étudier la poursuite de la mise en œuvre des services d'activation de balises à distance et de messagerie bicanal.

— L'objet global du marché comprendra une phase A/B pour la mise en œuvre de ces services.

— À la suite de l'évaluation initiale des exigences pour ces 2 services, il s'agira de définir une architecture possible, une conception préliminaire et des concepts opérationnels pour la mise en œuvre de ces services.

— Le projet assurera également la coordination des exigences des utilisateurs avec les différentes parties prenantes: OACI, OMI, centres de coordination du sauvetage.

— Pour le service d'activation des balises à distance, l'accent sera notamment mis sur la sécurité, la sûreté, le concept opérationnel et les aspects liés à la mise en œuvre aérienne.

— Pour le service de messagerie bicanal, l'accent sera notamment mis sur la possibilité de réduire la latence du système.

Ο στόχος του σχεδίου είναι η προετοιμασία των εξελίξεων των υπηρεσιών SAR/Galileo Return Link Service και, ειδικότερα, η μελέτη της περαιτέρω υλοποίησης των υπηρεσιών απομακρυσμένης ενεργοποίησης ραδιοφάρων και αμφίδρομης ανταλλαγής μηνυμάτων.

— Το συνολικό πεδίο εφαρμογής θα συμπεριλάβει μια φάση Α/Β για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.

— Μετά την αρχική αξιολόγηση των απαιτήσεων για τις εν λόγω 2 υπηρεσίες, η προτεινόμενη δραστηριότητα θα αναπτύξει πιθανές έννοιες αρχιτεκτονικής, προκαταρκτικού σχεδιασμού και επιχειρησιακές έννοιες για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.

— Το σχέδιο θα διασφαλίσει επίσης τον συντονισμό των απαιτήσεων των χρηστών με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς: ΔΟΠΑ, ΔΝΟ, κέντρα συντονισμού διάσωσης (RCC).

— Για την υπηρεσία απομακρυσμένης ενεργοποίησης ραδιοφάρων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε πτυχές προστασίας, ασφάλειας, επιχειρησιακών εννοιών και εφαρμογής σε αεροσκάφη.

— Για την υπηρεσία αμφίδρομης ανταλλαγής μηνυμάτων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα μείωσης του χρόνου καθυστέρησης του συστήματος.

L'obiettivo del progetto è di preparare le evoluzioni del servizio del collegamento di ritorno SAR/Galileo e in particolare di analizzare la futura attuazione dei servizi di attivazione a distanza dei radiofari e di messaggistica bidirezionale.

— La portata totale comprende una fase A/B per tale attuazione dei servizi.

— In seguito alla valutazione iniziale dei requisiti per questi 2 servizi, l'attività proposta ricaverà l'architettura possibile, la progettazione preliminare e concetti operativi per l'attuazione dei servizi.

— Il progetto garantirà inoltre il coordinamento dei requisiti degli utenti con le varie parti interessate: ICAO, IMO, centri di coordinamento dei soccorsi.

— Per il servizio di attivazione a distanza dei radiofari, si pone particolare enfasi sugli aspetti relativi alla sicurezza, al concetto operativo e alla realizzazione degli aeromobili.

— Per il servizio di messaggistica bidirezionale, si pone particolare enfasi sulla possibilità di diminuire la latenza del sistema.

De doelstelling van het project is de ontwikkelingen van de retourverbinding voor Galileo/SAR voor te bereiden en met name de verdere tenuitvoerlegging van de activering op afstand van de bakens en berichtendiensten in twee richtingen te bestuderen.

— De totale omvang omvat een fase A/B voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening.

— Na een initiële beoordeling van de vereisten voor deze 2 diensten, zal de voorgestelde activiteit resulteren in de mogelijke opbouw en het voorontwerp van en de operationele concepten voor de tenuitvoerlegging van deze diensten.

— Het project zal ook zorgen voor de coördinatie van de gebruikerseisen met de diverse belanghebbenden: ICAO, IMO, RCC's.

— Voor de dienst inzake de activering op afstand van de bakens zal specifieke nadruk worden gelegd op de aspecten die betrekking hebben op veiligheid, beveiliging, operationeel concept en tenuitvoerlegging van luchtvaartuigen.

— Voor de berichtendienst in twee richtingen zal specifieke nadruk worden gelegd op de mogelijkheid om de latentie van het systeem te verminderen.

O objetivo do projeto consiste em preparar as evoluções do serviço de ligação de retorno SAR/Galileo e, em particular, estudar a implementação posterior dos serviços de ativação de farol à distância e de mensagens bidirecionais.

— O âmbito total deve incluir uma fase A/B para a referida implementação do serviço.

— Após a avaliação inicial dos requisitos para estes 2 serviços, a atividade proposta obterá uma eventual arquitetura, conceção preliminar e conceitos operacionais para a implementação destes serviços.

— O projeto também irá garantir a coordenação dos requisitos do utilizador com os vários intervenientes: OACI, OMI, centros de coordenação de operações de salvamento.

— Para o serviço de ativação de farol à distância, será dada uma atenção específica aos aspetos de segurança, proteção, conceito operacional e implementação de aeronaves.

— Para o serviço de mensagens bidirecionais, será dada uma atenção específica à possibilidade de reduzir a latência do sistema.

Syftet med projektet är att förbereda utvecklingen av svarsignalstjänsten för SAR/Galileo, och särskilt undersöka det fortsatta genomförandet avseende fjärraktivering av fyren samt meddelandetjänster för 2-vägskommunikation.

— Den totala omfattningen av kontraktet ska omfatta en fas A/B för genomförande av tjänster.

— Efter en inledande bedömning av kraven för dessa 2 tjänster ska man inom ramen för den föreslagna verksamheten utarbeta möjlig arkitektur, preliminär utformning och operativa koncept för genomförandet av dessa tjänster.

— Projektet ska även säkerställa samordning avseende användarkraven med olika aktörer: Icao, IMO, ARCC:er.

— För tjänsten avseende fjärraktivering av fyren kommer särskild tonvikt att läggas på säkerhet, driftskoncept och genomförandeaspekter avseende luftfartyg.

— För meddelandetjänsten för 2-vägskommunikation kommer särskild tonvikt att läggas på möjligheten att minska systemets latens.

Cílem projektu je příprava evolucí služby zpětného spojení SAR/Galileo a konkrétně studie dalšího provádění dálkové aktivace zpětného světelného signálu a služeb 2směrného zasílání zpráv.

— Součástí celkového rozsahu bude fáze A/B pro provádění takových služeb.

— Po úvodním posouzení požadavků na tyto 2 služby bude v rámci navrhované aktivity odvozena možná architektura, předběžný návrh a operační koncepce v případě provádění těchto služeb.

— V rámci projektu bude rovněž zajištěna koordinace uživatelských požadavků s různými zainteresovanými subjekty: ICAO, IMO, RCC.

— V případě dálkové aktivace světelného signálu bude důraz kladen na aspekty provedení bezpečnosti, ochrany, provozní koncepce a letounů.

— V případě služby 2směrného zasílání zpráv bude zvláštní důraz kladen na možnost snížení latence systému.

Projekti eesmärk on valmistada ette otsimis- ja päästetööde (Search and Rescue (SAR)) / Galileo tagasiühenduse teenuse arendamine ning eelkõige uurida kaugjuhitava majaka aktiveerimise ning kahesuunaliste teabevahetusteenuste edasist rakendamist.

— Kogu ulatus peab hõlmama teenuse rakendamise A/B faasi.

— Nende 2 teenuse nõuete esialgse hindamise järel luuakse pakutud tegevusega kõnealuste teenuste elluviimiseks võimalik ülesehitus, esialgne kavand ning tegevuskontseptsioonid.

— Projektiga tagatakse ka kasutajate nõudmiste koordineerimine mitmesuguste sidusrühmadega: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO), Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (MIO), lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskused (RCC).

— Kaugjuhitava majaka aktiveerimise teenuse puhul pannakse erilist rõhku turvalisusele, ohutusele, tegevuskontseptsioonile ning õhusõidukite rakendamise aspektidele.

— Kahesuunalise teabevahetusteenuse puhul pannakse erilist rõhku võimalusele vähendada süsteemi latentsust.

A projekt célja a SAR/Galileo visszirányú szolgáltatói fejlesztéseknek az előkészítése, és különösen a távoli jeladó aktiválásával és a kétirányú üzenetküldési szolgáltatásokkal kapcsolatos további végrehajtás tanulmányozása.

— A szerződés hatókörébe egy a szolgáltatásvégrehajtásra vonatkozó A/B szakasz tartozik.

— A 2 szolgáltatásra vonatkozó követelmények kezdeti értékelését követően a javasolt tevékenység a következők megállapítására terjed ki: lehetséges architektúra, előzetes tervezés és üzemeltetési koncepciók a szóban forgó szolgáltatások végrehajtásához.

— A projekt biztosítja továbbá a felhasználói követelmények és a számos szereplő közötti koordinációt: ICAO, IMO, RCC-k.

— A távoli jeladó aktivációs szolgáltatása vonatkozásában külön hangsúlyt kell fektetni a biztonsági, védelmi, üzemeltetési koncepcióra és a repülőgépekkel kapcsolatos végrehajtási aspektusokra.

— A kétirányú üzenetküldési szolgáltatás esetén a rendszer várakozási idejének csökkentésére vonatkozó lehetőségre helyeződik a hangsúly.

Projekto tikslas – parengti SAR / GALILEO grįžtamojo ryšio paslaugos plėtotes ir ypač išnagrinėti tolesnį nuotolinio švyturio aktyvavimo ir dvipusių pranešimų mainų paslaugų įgyvendinimą.

— bendrą apimtį sudarys etapas A/B dėl tokios paslaugos įgyvendinimo.

— po šioms 2 paslaugoms taikomų reikalavimų pirminio vertinimo siūloma veikla bus galima architektūra, preliminarus projektas ir veiklos koncepcijos siekiant įgyvendinti šias paslaugas.

— projektu taip pat bus užtikrinamas vartotojų reikalavimų koordinavimas su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis: ICAO, IMO, RCC.

— įgyvendinant nuotolinio švyturio aktyvavimo paslaugą, ypatingą dėmesį reikia skirti saugumui, saugai, veiklos koncepcijai ir orlaivio įgyvendinimo aspektams.

— įgyvendinant dvipusių pranešimų mainų paslaugą, ypatingą dėmesį reikia skirti galimybei sumažinti sistemos delsą.

Projekta mērķis ir sagatavot meklēšanas un glābšanas (search and rescue – SAR) / Galileo atpakaļsignāla pakalpojuma attīstīšanas pasākumus un jo īpaši izpētīt signālboju attālās aktivizēšanas un divvirzienu ziņapmaiņas pakalpojumu turpmāko izmantošanu.

— Kopējā darbības joma ietvers minēto pakalpojumu ieviešanas A un B posmu.

— Pēc šo 2 pakalpojumu prasību sākotnējās izvērtēšanas piedāvāto pasākumu ietvaros būs jāizstrādā iespējamā arhitektūra, sākotnējais projekts un darbības koncepcijas šo pakalpojumu ieviešanai.

— Projekta ietvaros būs arī jākoordinē lietotāju vajadzības sadarbībā ar dažādajām ieinteresētajām personām: Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO), Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO), glābšanas koordinācijas centriem (RCC).

— Attiecībā uz signālboju attālās aktivizēšanas pakalpojumu īpaši jāpievēršas drošībai, drošumam, darbības koncepcijai un ar izmantošanu gaisa kuģos saistītajiem aspektiem.

— Attiecībā uz divvirzienu ziņapmaiņas pakalpojumu īpaši jāpievēršas iespējai mazināt sistēmas latentumu.

L-objettiv tal-proġett hu li jħejji l-evoluzzjonijiet tas-Servizz ta' Kollegament ta' Ritorn SAR/Galileo u b'mod partikolari jistudja l-iżjed implimentazzjoni tal-attivazzjoni tal-fanal mill-bogħod u s-servizzi għall-għoti ta' messaġġi bi-direzzjonali.

— L-iskip totali għandu jiġbor fih fażi A/B għall-implimentazzjoni ta' tali servizz.

— Wara l-valutazzjoni inizjali tal-ħtiġijiet għal dawn iż-2 servizzi, l-attività proposta se tikseb arkitettura possibbli, disinn preliminari u kunċetti operazzjonali għall-implimentazzjoni ta' dawn is-servizzi.

— Il-proġett se jassigura wkoll il-koordinazzjoni tal-ħtiġijiet tal-utent mal-partijiet varji interessati: ICAO, IMO, RCCs.

— Għas-servizz ta' attivazzjoni tal-fanal mill-bogħod, se ssir emfasi speċifika fuq is-sigurtà, il-kunċett operazzjonali u l-aspetti ta' implimentazzjoni ta' inġenji tal-ajru.

— Għas-servizz ta' messaġġi bi-direzzjonali, għandha ssir emfasi speċifika fuq il-possibbiltà biex titnaqqas il-latenza tas-sistema.

Celem projektu jest przygotowanie zmian w obsłudze łącza zwrotnego SAR/Galileo, a w szczególności zbadanie dalszych etapów wdrażania aktywacji zdalnego nadajnika alarmowego i usług dwukierunkowego przekazywania wiadomości.

— Całkowity zakres obejmie fazę A/B dla takiego wdrożenia usług.

— Po wstępnej ocenie wymogów dotyczących tych 2 usług, proponowane działanie umożliwi otrzymanie możliwej architektury, wstępnego projektu i koncepcji operacyjnych na potrzeby wdrażania tych usług.

— W ramach projektu zostanie też zapewniona koordynacja wymogów użytkowników z różnymi zainteresowanymi stronami: ICAO, IMO, ośrodkami koordynacji poszukiwania i ratownictwa.

— W odniesieniu do usługi aktywacji nadajnika alarmowego szczególną uwagę należy poświęcić bezpieczeństwu, ochronie, koncepcji operacyjnej i aspektom wdrożeniowym związanym ze statkami powietrznymi.

— W odniesieniu do usługi dwukierunkowego przekazywania wiadomości szczególną uwagę należy poświęcić możliwości ograniczenia opóźnienia w systemie.

Cieľom projektu je pripraviť vývoj služby pre spätné spojenie SAR/Galileo a konkrétne študovať ďalšiu realizáciu diaľkovej aktivácie spätného svetelného signálu a služieb dvojsmerného zasielania správ.

— Celkový rozsah zahŕňa fázu A/B pre realizáciu takejto služby.

— Po počiatočnom hodnotení požiadaviek na tieto 2 služby sa navrhovanou činnosťou získa možná architektúra, predbežný návrh a prevádzkové koncepcie na realizáciu týchto služieb.

— Projektom sa tiež zabezpečí koordinácia požiadaviek užívateľov s rôznymi zainteresovanými stranami: ICAO, IMO, RCCs.

— V prípade diaľkovej aktivácie svetelného signálu sa bude osobitný dôraz klásť na aspekty bezpečnosti, ochrany, prevádzkovej koncepcie a lietadiel.

— V prípade služby dvojsmerného zasielania správ sa bude osobitný dôraz klásť na možnosť znížiť latenciu systému.

Cilj projekta je pripraviti razvoj storitev povratne povezave za iskanje in reševanje (search and rescue – SAR)/Galileo in zlasti preučiti nadaljnje izvajanje storitev aktivacije javljalnika na daljavo in dvosmernega sporočanja.

— Skupni obseg bo obsegal fazo A/B za izvajanje takšne storitve.

— Po začetnem ocenjevanju zahtev za ti 2 storitvi bo predlagana dejavnost izpeljala možno arhitekturo, predhodni načrt in operativne koncepte za izvedbo teh storitev.

— Projekt bo zagotovil tudi usklajevanje zahtev uporabnikov z raznimi deležniki: ICAO, IMO, reševalni koordinacijski centri.

— Za storitev aktivacije javljalnika na daljavo bo posebna pozornost posvečena vidikom varnosti, operativnega koncepta in izvedbe zrakoplovov.

— Za storitev dvosmernega sporočanja bo posebna pozornost namenjena možnosti zmanjšanja latence sistema.

Is é cuspóir an tionscadail éabhlóidí Sheirbhís Aischainéil SAR/Galileo a ullmhú agus go háirithe staidéar a dhéanamh ar chur chun feidhme breise na seirbhísí cian-ghníomhachtaithe rabhcháin agus teachtaireachtaí 2-bhealach.

— Áireofar sa raon feidhme iomlán céim A/B le haghaidh chur chun feidhme na seirbhísí sin.

— Tar éis an mheasúnaithe thosaigh ar na riachtanais le haghaidh an 2 sheirbhís sin, beidh ailtireacht fhéideartha, réamhdhearadh agus coincheapa oibríochta le haghaidh chur chun feidhme na seirbhísí sin le feiceáil tar éis na gníomhaíochta molta.

— Áiritheofar leis an tionscadal freisin go ndéanfaí riachtanais úsáideoirí a chomhordú leis na páirtithe leasmhara éagsúla: ICAO, IMO, RCCanna.

— Maidir leis an tseirbhís um chian-ghníomhachtú rabhcháin, cuirfear béim faoi leith ar ghnéithe na slándála, na sábháilteachta, na coincheapa oibríochta agus an chur chun feidhme i leith aerárthaí.

— Maidir leis an tseirbhís um theachtaireachtaí 2-bhealach, cuirfear béim faoi leith ar an bhféidearthacht d'aga folaigh an chórais a laghdú.

Целта на проекта е да подготви развитието на услугата за обратна връзка на SAR/Галилео и по-специално да проучи по-нататъшното осъществяване на услуги за активиране от разстояние на маяк и двупосочни съобщения.

— Общият обхват трябва да включи етап A/Б за изпълнението на такава услуга.

— След първоначална оценка на изискванията за тези 2 услуги, предложената дейност ще извлече полза от евентуалната архитектура, предварителното проектиране и оперативните концепции за изпълнението на тези услуги.

— Проектът също така ще осигури координиране на потребителските изисквания с различните заинтересовани страни: ИКАО, ММО, RCC.

— За услугата за активиране от разстояние на маяк, особено внимание трябва да се постави върху концепцията за сигурност, безопасност, оперативната концепция и аспектите за прилагане на въздухоплавателни средства.

— За услугата за двупосочни съобщения, особено внимание трябва да се постави върху възможността за намаляване на латентността на системата.

Obiectivul proiectului este de a pregăti evoluțiile serviciului de legătură de întoarcere SAR/Galileo și, în special, de a studia implementarea în continuare a serviciului de activare a balizelor la distanță și a serviciului de mesagerie bidirecțională.

— Obiectul global va cuprinde o etapă A/B pentru implementarea acestor servicii;

— În urma evaluării inițiale a cerințelor pentru aceste 2 servicii, activitatea propusă va avea ca rezultat eventuale concepte de arhitectură, de proiectare preliminară și concepte operaționale pentru implementarea acestor servicii;

— De asemenea, proiectul va asigura coordonarea cerințelor utilizatorilor cu diferitele părți interesate: OACI, OMI, centrele de coordonare a operațiunilor de salvare;

— Pentru serviciul de activare a balizelor la distanță, se va pune un accent special pe conceptul de securitate, siguranță și pe conceptul operațional, precum și pe aspectele privind implementarea aeriană;

— Pentru serviciul de mesagerie bidirecțională, se va pune un accent special pe posibilitatea de reducere a timpului de așteptare al sistemului.

Cilj je projekta pripremiti razvoje usluge povratne veze za traženje i spašavanje (search and rescue – SAR)/Galileo, a osobito proučiti daljnju provedbu usluga daljinske aktivacije signalnih stanica i 2-smjerne razmjene poruka.

— Ukupni opseg obuhvaća fazu A/B za provedbu takve usluge.

— Nakon početne procjene zahtjeva za te 2 usluge, iz predložene aktivnosti dobit će se moguća arhitektura, preliminarni projekt i operativni koncepti za provedbu tih usluga.

— Projektom će se osigurati koordinacija korisničkih zahtjeva s raznim dionicima: ICAO, IMO, RCC-ovi.

— Za uslugu daljinske aktivacije signalne stanice, posebni se naglasak stavlja na aspekt sigurnosti, zaštite, operativnog koncepta i primjene zrakoplova.

— Za uslugu 2-smjerne razmjene poruka, posebni se naglasak stavlja na mogućnost smanjivanja latencije sustava.

  • 1