Public tenders for agriculture in Nowa-deba Poland

Find all Agriculture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for agriculture. Make a new search!

Nowa Ruda: Delivered in the form of operating lease brand new tractor agricultural and municipal

Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o.o. | Published September 2, 2016  -  Deadline September 2, 2016
Winner
STOMIL SANOK-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O., Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99, 62-006 Kobylnica, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
66140000, 16710000

1. The subject of the order is: delivery in the form of operating lease brand new tractor agricultural and municipal 2. A detailed description of the object of the contract is contained in Annex 7 to the SETC. 3. Requirements for lease: a) the duration of the contract - 36 months, b) initial fee - 45% (first installment payable in September 2016.), C) the redemption of the vehicle - the last installment (20%), d) the Contractor shall submit a fixed monthly value of leasing services in PLN (installment based on the cost variable), e) liability insurance, AC, NW - under the terms of the lessor to the Contracting Authority, f) possible fee - fee paid once, g) is not anticipated that any additional costs, h) the bid price must result prepared by the Contractor calculation, to be submitted on the tender form, i) the calculation should not include the cost of insurance, as well as the tax on means of transport, j) other terms of the lease are regulated by internal rules Lessors (about if any) and the provisions of the Civil Code ..

Nowa Ruda: Delivered in the form of operating lease brand new tractor agricultural and municipal

Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o.o. | Published July 22, 2016  -  Deadline August 4, 2016
cpvs
66140000, 16710000

1. The subject of the order is: delivery in the form of operating lease brand new tractor agricultural and municipal 2. A detailed description of the object of the contract is contained in Annex 7 to the SETC. 3. Requirements for lease: a) the duration of the contract - 36 months, b) initial fee - 45% (first installment payable in September 2016.), C) the redemption of the vehicle - the last installment (20%), d) the Contractor shall submit a fixed monthly value of leasing services in PLN (installment based on the cost variable), e) liability insurance, AC, NW - under the terms of the lessor to the Contracting Authority, f) possible fee - fee paid once, g) is not anticipated that any additional costs, h) the bid price must result prepared by the Contractor calculation, to be submitted on the tender form, i) the calculation should not include the cost of insurance, as well as the tax on means of transport, j) other terms of the lease are regulated by internal rules Lessors (about if any) and the provisions of the Civil Code. Documents required for the execution of the calculation in Annex 8 to the Terms of Reference ..

Forestry services

Nadleśnictwo Nowa Sól | Published November 14, 2015  -  Deadline December 1, 2015
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

The contract services in forest management as defined in Art. 6 paragraph. 1 pt. 1 of the Act of 28.9.1991 on Forests (consolidated text .: Journal of Laws of 2014. Item. 1153, as amended. D.) Including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and the following works Specialized preparing the soil for reforestation mechanical equipment, shredding (or taking out on reduced surfaces) residues of post-harvesting, work in the field of nursery forest to forest nursery Przyborowie and a collection of seeds, work in Wyłuszczarni Seeds in Habitat, works in the field of economy aerator agriculture to carry on Forest District Nowa Sol in 2016.

Nowa Ruda: Reconstruction of access road to agricultural land plot no. 133 Sokolica, No. 446, 452, 470, 499 compatriots with a length of approx. 1400Mb

Gmina Nowa Ruda | Published July 25, 2016  -  Deadline July 22, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o. o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, kraj/woj. dolnośląskie.
cpvs
45111000, 45233120

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w Sokolicy i Krajanowie w obrębie działek Nr 133 (Sokolica) 446, 452, 470, 499 (Krajanów). Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129), Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ 2)Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent, pochodzenie lub normy, aprobaty lub specyfikacje techniczne i systemy odniesienia w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itd. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. 3)Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 4)Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych. 5)Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. Uwagi ogólne: 1)Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 2)Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót, który stanowi dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym. 3)Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji. 4)Wykonawca do oferty załączy wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony wg załącznika nr 10 do SIWZ..

Construction and modernization of the access road to agricultural land for the facility poscaleniowym dz. Reg. No. 2000 in the village of Wola Żarczycka from km 0 + 665 to km 1 + 030.

 | Published October 17, 2014  -  Deadline November 3, 2014
cpvs
45233223

2000 in the village of Wola Zarczycka in km 0 + 665 to km 1 + 030 covers designed to perform the following works: - work measurement - making the bed along with profiling and compaction of the substrate, - to make the bottom layer of gravel base course thickness of 20 cm after uwałowaniu - execution of the upper layers of gravel base course thickness of 6 cm after uwałowaniu - Levelling roadsides hand with the density - on both sides. Due to the planned width of the hardening stone - 4 mb, planned passing place within the limits of the roadway. Scope of the contract is detailed in the attached project documentation and technical specification execution and acceptance of the works. The contract scope also includes: general building industry 1) the preparation of the building site, 2) security of the construction site, 3) the purchase and delivery of materials necessary for the task, 4) ordering the construction site. Other duties and charges the contractor shall be the duty and the cost of the Contractor must also: 1) surveying services (stakeout and as-built documentation surveying), 2) costs associated with the acceptances of completed works and carrying out tests and technical research, 3) the cost of waste disposal, in case of damage roads, the Contractor undertakes to repair them. 5) Security fencing and entrance possessions from damage in case of destruction of the restoration to its original state. 6) Marking of works. Equivalents in accordance with its definition must have no parameters, for example, worse than indicated in the bill of quantities. The contractor, which refers to equivalent solutions is obliged to prove that offered by the materials meet the requirements specified by the Employer. 10 of the Building Act. 4.5 cost estimate must be fully consistent with the provisions contained in the bill of quantities (material, description, quantity) and will include unit prices for each item. The documents that will be required of the contractor during the final acceptance: The notification of the completion of works, the Contractor will switch kolaudacyjny sampling, which consists of the following documents: 1) inventory as-built surveying surveying admitted to the resources of the district office in Leżajsku - 3 copies .; 2) construction project executive with marked changes by the designer - if you experience; 3) approvals and certificates for the materials of construction manager endorsement of their incorporation; 4) certified by the Supervisor estimate post-completion; 5) a statement of compliance of the construction manager of the object with the construction project, the terms of the declaration of works, applicable regulations and European Union standards; 6) records the receipt of work disappearing. Documents must be numbered and arranged according to the table of contents; copies of documents should be certified as true copies. The Employer shall set the date and start the final approval of the agreement or call to provide documents or other documents required to receive within 7 days from the date notice of the achievement of readiness to receive notifying, by the Contractor.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Nowa Dęba | Published November 21, 2015  -  Deadline December 11, 2015
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 45342000

The size of the contract are: - Silviculture: Other works (amendments and additions to nurture the soil, renewal rębniach complex renewal foundations and glade, advance soil preparation, organizing stromal surface, cleaning cleaning early and late) -70 636.05 rh; 401 CH; plowing Pługofrezarką - 2240.80 ch; plowing plow - 749.07 ch. - Seed and selection - 353.10 rh: 7 ch. collection of seeds from trees lying - 3 067.70 kg; a set of cones from trees lying - 2 550 kg Forest Protection (hanging nest boxes, maintenance nesting boxes, searching for insects in the soil and litter, cleaning up garbage, chemical protection against browsing) - 7 rh 065.46; 193 ch. - Forest protection (fencing, crop rozgradzanie) - 18 780.50 rh; 182 ch. - Fire protection .: Other works (ground patrols, cleaning the surface with fire lanes., Fire and end-stage pożarzysk, maintenance of existing water points, observations from the tower p-fire) - 7 rh 411.56; 198 CH; 20 ch POS-P (auxiliary work with logging, clearing of snow skidding) - 480 rh; 850 ch. - Logging: 110 490 m³; 43 519.34 rh. - Economy aerator agriculture (mowing meadows) - 347.32 ch. - Economy nursery: Other works (irrigation nursery, nursery mineral fertilization, tillage in the nursery, sowing seeds, seedlings at the nursery, nurturing seedlings, sort of planting) - 15 794.26 rh; 239.12 ch. - Hunting: Other works (maintenance of hunting plots, construction of new hunting equipment, repair pulpits) - 8 rh; 56.86 ch. building ladders of hunting - 3 pieces; construction pulpit hunting - 1 pc .; Repair pulpit hunting - 3 pieces. Explanation: rh - man-hours, ch - ciągniko-hours
  • 1