Public tenders for agriculture in Lublin Poland

Find all Agriculture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for agriculture. Make a new search!

Delivery and execution chambers for measuring gas exchange from agricultural crops with equipment to the Institute of Agrophysics in Lublin as part of a project funded by NCBiR under the Biostrateg I "Support for agriculture low carbon - able to adapt to climate change now and in the long years of 2030 and 2050 "(task 3) (acronym LCAgri, no agreement BIOSTRATEG1 / 271322/3 / NCBR / 2015); A-2401-3 / 2015 / BIOSTRATEG1 / 271322/3 / NCBR / 2015.

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie | Published March 15, 2016  -  Deadline April 21, 2016
cpvs
38500000, 38400000, 38410000, 30213000, 30213100, 48000000

The contract is for the delivery and execution chambers for measuring gas exchange from agricultural crops with equipment to the Institute of Agrophysics in Lublin as part of a project funded by NCBiR under the Biostrateg I "Support for agriculture low carbon - able to adapt to climate change now and in the long years 2030 and 2050 "(task 3) (acronym LCAgri, no agreement BIOSTRATEG1 / 271322/3 / NCBR / 2015) A detailed description of the order is attached as Appendix 2 hereto - description of the contract - Description of the contract (including an explanatory drawing set A and B for the measurement of gas exchange with agricultural crops).

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential in the district of Lublin - 3zadania.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline July 27, 2016
Winner
Firma Handlowo-Usługowa AGDOS Zbigniew Osemek, ul.Legionistów 2/70, 21-010 Łęczna, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Lublin. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 :Konserwacja rzek: Ciemięga w km 0+000-36+500,Ciek Nasutów w km 0+000-1+230,Ciek spod Niemiec w km 6+530-13+030,Łazęga w km 0+000-4+292,Minina w km 32+600-44+620. Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste, mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy , usuwanie zatorów i przetamowań , ręczne usuwanie namułu . Część 2 : Konserwacja rzek : Bystra w km 27+100-36+000,Chodelka w km 40+600-55+300,Chodlik w km 8+500-10+900, Ciek Wronów w km 6+900-9+300, Czerka w km 0+000-10+022,Krężniczanka w km 0+000-23+080, Nędznica w km 0+000-14+040, Skrzyniczanka I w km 0+000-6+310 Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste, mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy , usuwanie zatorów i przetamowań , ręczne usuwanie namułu . Część 3 : Konserwacja rzek :Doprowadzalnik Nadl.Świdnik A w km 0+000-2+400, Kosarzewka w km 0+000-24+000, Por w km 33+750-43+750,Radomirka w km 3+380-6+880, Skrzyniczanka II w km 0+000-2+140, Tuszówka w km 0+000-1+680. Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste, mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy , usuwanie zatorów i przetamowań , ręczne usuwanie namułu ..

Lublin: Execution of maintenance work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the district Włodawa - 6 parts.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 23, 2016  -  Deadline August 17, 2016
Winner
Gminna Spółka Wodna w Sarym Brusie, Stary Brus, 22-244 Stary Brus, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Włodawa. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część I - Konserwacja rzeki Włodawki w km 0+000-6+780, 7+280-31+500- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku na jazie w km 28+050 przy szer. dna do 3,2m warstwą 10cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku - ułożenie jednostronne, uzupełnieniu gruntu w obrębie jazu wraz z ubiciem przy pomocy ubijaków ręcznych, obsiewem mieszanką traw, umocnienie skarpy płytami żelbetowymi skarpy prawej na ponurze, oczyszczenie i malowanie konstrukcji pełnościennych: zasuwy i elementów metalowych jazu, odnowieniu i stabilizacji znaku wodnego od strony wody górnej, mechanicznym odmuleniu dna rzeki koparko-odmularką przy szer. dna 2,0m warstwą 20cm w km 29+000-31+500 wraz z rozplantowaniem urobku-ułożenie jednostronne. Konserwacja rzeki Ulinówki w km 0+000-0+970, 1+620-3+650, 4+160-11+520 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręczne rozebranie i usunięcie przetamowań i zatorów z gałęzi, drągowiny i starej roślinności w km 0+100, 0+750, 4+100, 6+750, 9+450. Konserwacja rzeki Ciek Bubnowo ureg. w km 0+000-8+200 i nieureg. w km 8+530-9+800 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki w km 8+530-9+800, usuwanie zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 3+050, 7+100, pracach konserwacyjnych na jazie w km 6+050 obejmujących czyszczenie i malowanie konstrukcji pełnościennych, odnowienie i stabilizację znaku wodnego od strony wody górnej, sfrezowanie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni pionowych oraz ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych, mechaniczne oczyszczenie z namułu umocnień skarp wraz z rozplantowaniem, gruntowna konserwacja reduktora i części ruchomych mech. wyciągowego, pracach konserwacyjnych na jazie w km 3+640 obejmujących czyszczenie i malowanie konstrukcji pełnościennych, sfrezowanie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni pionowych oraz ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych, mechaniczne oczyszczenie z namułu umocnień skarp wraz z rozplantowaniem, uzupełnienie gruntu w obrębie jazu wraz z ubiciem ubijakami ręcznymi, obsiew mieszanką traw, wykonanie grodzy ziemnej o wys. 1,5m z umocnieniem stopy skarpy darniną, prostowanie drabinek wyciągowych i naprawę mocowań, gruntowna konserwacja reduktora i części ruchomych mech. wyciągowego, odnowienie i stabilizację znaku wodnego, pracach konserwacyjnych w obrębie przepustu z piętrzeniem w km 6+730 obejmujących oczyszczenie wraz z pomalowaniem konstrukcji pełnościennych-zasuwy i elementów stalowych. Część II - Konserwacja rzeki Krzewianki w km 0+000-18+610 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 7+200, 11+700, mechanicznym odmuleniu cieku w km 6+150-10+250 i 15+910-18+530 przy szer. dna 2,0m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku-ułożenie jednostronne, mechanicznym oczyszczeniu z namułu umocnień skarp przy jazach w km 15+910, 17+424 wraz z rozplantowaniem, uzupełnieniu gruntu w obrębie jazu w km 8+550 wraz z ubiciem przy pomocy ubijaków ręcznych, obsiewie skarp mieszanką traw, oczyszczeniu i malowaniu konstrukcji pełnościennych: zasuwy i elementów metalowych jazów, odnowieniu znaku wodnego, wymianie uszczelnień skrzydeł jazu w km 17+424. Konserwacja rzeki Ciek Olszowo w km 0+000-4+750 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 1+700. Konserwacja rzeki Ciek Świerszczów w km 0+000-8+270 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 1+760, 6+120, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym oczyszczeniu z namułu umocnień skarp przy budowlach w km 1+760, 6+120, oczyszczeniu i malowaniu konstrukcji pełnościennych: zasuwy i elementów metalowych jazów. Konserwacja Doprowadzalnika B w km 0+000-3+600 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości doprowadzalnika. Konserwacja Doprowadzalnika C polegająca na oczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji pełnościennych -elementów metalowych budowli piętrzącej w km 0+000. Część III - Konserwacja rzeki Kanał Partyzantów w km 0+000-9+200 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 3+730, 5+980, 7+070, 8+780, 8+990, konserwacji i naprawie budowli piętrzących w km 2+360, 3+680, 5+340, 5+980, 7+840 poprzez oczyszczenie i pomalowanie elementów stalowych, mechaniczne oczyszczenie z namułu umocnień skarp wraz z rozplantowaniem, sfrezowanie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni pionowych oraz ręczną reprofilację ubytków w konstrukcjach żelbetowych, gruntowną konserwację reduktora i części ruchomych mech. wyciągowego, odnowienie i stabilizację znaku wodnego, uzupełnienie gruntu w obrębie budowli, obsiew mieszanką traw z uklepaniem, wykonanie i montaż barierki ochronnej wys. 90cm, zakup i montaż nowej śruby wyciągowej. Konserwacja rzeki Żukowianki w km 0+000-8+260 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych w km 0+010, 0+380, 0+670, 2+040, 2+200. Konserwacja rzeki Stare Bużysko ureg. w km 0+720-5+700 (w konserwacji 0+720-1+030, 1+130-5+350, 5+650-5+700) i nieureg. w km 0+000-0+720, 5+700-7+650 (w konserwacji 0+400-0+720, 5+700-5+960, 6+420-7+280) - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 2+041, 2+783. Konserwacja Rów D w km 0+000-0+760- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+180. Część IV - Konserwacja rzeki Tarasienki w km 0+000-3+320, 3+470-5+000, 12+400-15+670, 17+900-30+160 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin występujących lokalnie w km 17+060-20+300, 23+960-30+160, ręcznym cięciu gęstego porostu występujących lokalnie na całej długości rzeki, zabudowie wyrw w km 18+935-18+955 wraz z ubiciem ręcznym, wykonanie wyściółki faszynowej o śr. 20cm w km 18+935-18+955. Konserwacja rzeki Krzemianki w km 0+000-24+420, 24+540-25+450 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 4+900-10+000, 17+360-20+000. Konserwacja Wału Stulno w km 0+000-3+330, 3+650-4+600, 4+800-6+160 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wału wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu gęstych krzaków występujących lokalnie na całej długości wału, zasypaniu kolein w km 5+900-6+160 wraz z ubiciem. Konserwacja Wału Kaflarnia w km 0+000-0+296- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy wału wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów pasem szer. 16,0m. Część V - Konserwacja rzeki Romanówki w km 0+000-16+620- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin występujących lokalnie w km 11+600, 12+900, zabudowie wyrw w km 2+200, umocnieniu skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną, wykonaniu koszy z siatki stalowej bez wyprawy, wykonaniu palisady o śr. kołków 10+12cm i głębokości wbicia 1,20m, wykonaniu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20+20cm, wykonaniu narzutu z kamienia podwodnego ciężkiego, plantowaniu skarp. Konserwacja rzeki Rów Rzeczki w km 3+700 - 12+600- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym rozebraniu i usunięciu zatorów w korycie rzeki w km 3+700-4+900 oraz 8+400 - 9+000, zabudowie wyrw w km 6+670-6+700, 6+625-6+640 poprzez ręczne formowanie nasypów z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, wykonaniu wyściółki faszynowej o śr. 20cm w km 6+670-6+700, 6+625-6+400, oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji pełnościennych budowli w km 5+920 oraz wykonanie i założenie pokrywy nastudziennej. Konserwacja Doprowadzalnika Południowego w km 0+000-8+460 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości doprowadzalnika, ręczne podczyszczenie dna warstwą do 10cm przy szer. dna 2,00m i głębokości 1,50m w km 2+400-5+160, podniesienie elementu prefabrykowanego typu L dźwigiem, ułożeniu płyt żelbetowych na podsypce żwirowej, wykonanie płyty dennej o gr. 15cm z betonu, ręcznym wkuciu rowka dylatacyjnego w płycie dennej wraz z założeniem w nim sznura i zalaniem dylatacji masą uszczelniającą, oczyszczeniu i usunięciu starej dylatacji pionowej wraz z wbiciem sznura , uszczelnieniu powierzchni między prefabrykatem i deską ochronną, osadzeniu kotew, zaizolowaniu dylatacji pionowej od góry izolacją bitumiczną, założeniu ceownika, wykonaniu deski żelbetowej ochronnej. Część VI - Konserwacja rzeki Żylawa w km 4+670-15+040- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin występujących lokalnie w km 10+000-14+650, oczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji pełnościennych w km 7+780, 8+910, montażu śruby wyciągowej, mechanicznym odmuleniu dna cieku w km 9+950-14+000 warstwą 20cm, przy szer. dna do 0,80m wraz z rozplantowaniem urobku, wykonanie i założenie pokrywy nastudziennej, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, pędów i krzewów o średnicy do 12,5cm. Konserwacja rzeki Kodenianki w km 14+380-19+800 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu gęstych krzaków występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 14+380-15+000 oraz w km 18+250. Konserwacja rzeki Struga Brus w km 0+330-0+510, 1+180-7+560 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki..

Lublin: Execution of maintenance work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential in the district Chelm - 10 parts.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 16, 2016  -  Deadline August 4, 2016
Winner
MELITOR sp. z o.o., ul.Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Chełm. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część I - Konserwacja rzeki Kanał Kacap uregulowany w km 0+000-4+000, 4+200-13+956 i nieuregulowany w km 13+956 - 16+500 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+150, 0+250, 2+050, 2+400, 4+250, 7+100, 10+540 - 45mp. Konserwacja rzeki Udal w km 0+000-8+700, 11+200-31+900 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 12+050, 12+500, 15+700, 19+750, 19+850, 20+100, 22+950, 23+300, 25+800, 26+300, 26+750, 27+050, 27+600 - 65mp. Część II - Konserwacja rzeki Uherki w km 0+000-29+000, 37+660-45+050 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręczne usuwaniu zatorów powstałych z pni, gałęzi, szuwarów, drągowin - 6 sztuk - 45mp, czyszczenie i malowanie jazów - 2 sztuki. Część III - Konserwacja rzeki Białki w km 8+600 - 10+250, 10+280-10+550 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 8+610, 9+300, 9+500, 10+050 - 24mp. Konserwacja rzeki Mogielnica w km 12+485 - 31+500 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym rozebraniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 20+411, 27+155, 28+220, 29+421, 29+695, 20+435, 28+181, 28+311, 29+514 - 86mp. Część IV- Konserwacja rzeki Rów A Sawin w km 0+000 - 0+430, 0+442-5+040 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 1+670, 1+710, 2+800 - 24mp, Konserwacja rzeki Lepietucha w km 0+000 - 4+790, 4+850-9+116, 10+126-16+720 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów pni, drągowiny, gałęzi i szuwarów w km 0+120, 0+150, 0+750, 1+100, 1+220, 4+920, 6+210, 11+200, 14+050 - 52mp, mechanicznym odmuleniu cieku w km 3+640-4+200 przy szer. dna 1,5m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem urobku i jednostronnym ułożeniem przy grubości namułu 20cm, podsiew technologią kołową 1 etapową w terenach zadarnionych przy użyciu brony talerzowej w km 3+640-4+200. Część V - Konserwacja rzeki Wełnianki w km 5+114-5+235, 7+300-8+475, 10+052-21+732, 23+668-32+830- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu rzadkich krzaków występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów z pni, drągowiny, gałęzi i szuwarów w km 14+800, 16+100, 29+350, 29+500, 30+600 - 32mp, robotach ziemnych prowadzących do uzupełnienia ziemi przy jazach w km 11+220, 13+920, 19+392 przy pomocy koparek podsiębiernych wraz z transportem urobku cięgnikami z przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5km, ręcznym zasypywaniu wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy jazach w km 11+220, 13+920, 19+392, naprawie wałka mechanizmu wyciągowego obejmująca jego demontaż, uformowanie oraz montaż wraz z wykonaniem korby mechanizmu wyciągowego wałka. Część VI - Konserwacja rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000 - 4+458, 5+650 - 5+870, 6+665-9+925, 10+095 - 11+320 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 2+300, 2+700, 3+300, 7+900, 8+100, 8+480 - 42mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku w km 7+480-8+470 przy szer. dna do 0,8 m warstwą 30cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku. Konserwacja rzeki Krzywólki w km 0+000-3+450, 3+955-4+480, 4+950-13+580, 13+600-13+850, 13+900-17+080 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+200, 0+360, 8+100, 10+650, 13+200, 13+350, 16+300, 16+370, 16+430, 16+460 - 41mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku w 11+780-13+740 przy szer. dna do 0,8 m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku. Część VII - Konserwacja rzeki Kanał Lipiniecki w km 0+000-12+300 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+680, 0+850, 2+080, 2+140, 2+350, 5+320 -41mp. Konserwacja rzeki Ciek Świerżowski nieuregulowany w km 0+000 - 10+000 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ścinanie krzaków z ułożeniem w stosy występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+650, 0+830, 2+850, 3+780, 3+850, 6+200, 8+750 - 41mp. Konserwacja Wału Dorohusk w km 0+000 - 1+520 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów. Cześć VIII - Konserwacja rzeki Kanał Horodyski w km 0+000-0+620, 0+980-1+200, 1+540-4+330, 5+290-7+850, 7+970-9+300 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 1+300, 1+840, 8+950, 8+200,2+780, 3+250, 3+680, 6+900, 1+620, 2+250, 8+100, 8+320, 2+900, 3+380, 4+040, 7+850 - 88mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych o śr. 1m i 0,8m w km 0+800, 1+200, 3+350, 4+200, 8+100, 8+625, 8+950. Konserwacja rzeki Rejki uregulowanej w km 9+900-13+525, 13+630-15+038 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 10+650, 11+690, 13+200, 14+200 - 38mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, uzupełnieniu ziemi w skarpie w km 14+501-14+516 strona L przy pomocy koparek podsiębiernych z transportem urobku przy pomocy ciągnika z przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km, wykonaniu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20cm w km 14+496-14+521 strona L, obsianiu skarp w ziemi urodzajnej, wykonanie wyściółek z kiszek faszynowych o śr. 20cm. Konserwacja rzeki Świnki w km 32+550 - 42+020 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 33+165, 33+320, 33+775, 33+930, 34+040, 34+490, 34+950, 35+150 - 47mp, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w km 33+650-34+500. Część IX - Konserwacja rzeki Ciek Zarudnie w km 0+000-5+870 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+350, 0+650, 0+920, 1+290, 1+820, 2+490, 2+640, 3+820, 4+390 - 66mp. Konserwacja rzeki Garki w km 0+000-2+300, 2+650-5+990, 6+230-15+706 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 2+100, 3+000, 4+240, 5+400, 10+200, 10+980, 11+400, 12+120, 12+300, 13+500, 14+200, 14+859 - 76mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku w km 0+000-2+300 przy szer. dna 2m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku, urobek ułożony jednostronnie, uzupełnieniu ziemi przy jazie w km 2+300 wraz z zakupem i transportem ziemi oraz podsiewie terenów zadarnionych technologia kołową. Część X - Konserwacja rzeki Gdoli w km 0+000-12+640 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwanie zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+600, 0+900, 1+850, 7+800, 8+300, 8+700, 9+100, 9+400, 10+510, 10+880, 11+300 - 55mp, odmulenie dna rzeki w km 4+450-4+617 warstwą namułu 30cm o szerokości dna do 2m wraz z rozplantowaniem urobku po mechanicznym odmuleniu, urobek ułożony jednostronnie. Konserwacja rzeki Dorohucza w km 4+600-16+950, 16+995-18+500 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 4+900, 5+250, 5+850, 6+240, 6+900, 7+950, 8+050, 8+150, 8+450, 8+780, 9+000, 9+300, 13+100- 63mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki..

Lublin: Execution of maintenance work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the county Krasnystaw - 6 parts.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 16, 2016  -  Deadline August 4, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Budowlanych MELKON Zofia Kozioł, ul. Synów Pułku 11/14, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Krasnystaw. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część I - Konserwacja rzeki Marianki nieureg. w km 0+000-3+900, 4+900-10+210 oraz ureg. w km 3+900-4+900 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin na odcinku nieuregulowanym w km 1+335, 6+580, 9+370 oraz uregulowanym w km 4+080, 4+620, 4+150. Konserwacja rzeki Łopa w km 0+000-1+300, 2+900-12+520 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 4+200, 5+030, 7+300, 9+500, 10+350, 11+350. Część II - Konserwacja rzeki Łętownia ureg.w km 15+760 - 17+550 oraz nieureg. w km 17+550 - 19+300 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu średniej gęstości krzaków i podszycia w km 17+800-18+560. Konserwacja rzeki Rakówka ureg.w km 6+500 - 6+770 oraz nieureg. w km 6+770 - 7+278, 7+960-11+700 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu średniej gęstości krzaków i podszycia w km 7+960-11+190. Część III - Konserwacja rzeki Wojsławki ureg.w km 3+950-15+500, 15+750-32+100 polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu średniej gęstości krzaków i podszycia występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 4+000, 7+050, 8+100, 22+100, 24+300, 28+510, 28+600, 29+010, robotach ziemnych polegających na usuwaniu wyrw w skarpach w km 11+850-11+950 przy pomocy koparek zgarniakowych wraz z transportem urobku na odleg. do 1km wraz z ręcznym zagęszczeniu nasypów przy pomocy ubijaków mechanicznych, wykonaniu podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20cm w km 11+850-11+950 strona lewa i prawa, wykonaniu wyściółek z kiszek faszynowych o śr. 20mm przy szerokości skarpy 2,5m w km 11+850-11+950. Część IV - Konserwacja rzeki Żółkiewki w km 0+000-1+355, 1+600-3+435, 3+485-3+520, 3+570-7+950, 9+450-11+480, 11+700-13+406, 13+900-14+800, 14+850-15+460, 15+560-16+470, 17+875-28+450, 28+510-30+240, 32+967-33+510 polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym ścinaniu i karczowaniu rzadkich krzaków i podszycia występujących lokalnie na całej długości rzeki. Część V - Konserwacja rzeki Wolica w km 0+000-10+370 polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 3+010, 7+310, 7+900, robotach ziemnych polegających na usuwaniu wyrw w skarpie w km 1+250 przy pomocy koparek zgarniakowych wraz z transportem urobku na odleg. do 5km, wykonaniu opasek wielokiszkowych o średnicy kiszek 3x20cm w km 1+246-1+256, wykonaniu wyściółek z kiszek faszynowych o śr. 20mm pasem szerokości 1,0m w km 1+246-1+256. Konserwacja rzeki Kukawka ureg.w km 0+000-5+000 oraz nieureg. 5+000-5+880 polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu średniej gęstości krzaków i podszycia w km 3+500-4+100, 5+000-5+880, robotach ziemnych polegających na zabudowie wyrw w skarpach w km 1+080, 3+360 przy pomocy koparek zgarniakowych wraz z transportem urobku na odleg. do 5km, wykonaniu opasek wielokiszkowych o średnicy kiszek 3x20cm w km 1+080-1+090, 3+355-3+365. Część VI - Konserwacja rzeki Siennicy w km 0+000-10+600, 10+880-11+680, 12+225-15+400, 15+600-17+400, 17+600-19+000, 19+200-23+000 polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, wykonanie drugiego koszenia wraz wygrabieniem w km 12+225 - 13+000, ręcznym cięciu średniej gęstości krzaków i podszycia występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 1+850, 2+300, 20+100, odmuleniu koparko-odmularkami cieku o szer. dna do 1,6m grubością warstwy odmulanej 30 cm w km 17+600-19+000 wraz z rozplantowaniem urobku po odmuleniu, urobek ułożony jednostronnie..

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the district Janow Lubelski - 4 jobs

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline July 20, 2016
Winner
Zakład Usług Melioracyjno-Budowlanych WOD-BUD Eugeniusz Zakościelny, ul. Wiejska 28/78, 23-300 Janów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Janów Lubelski. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 :Konserwacja wału p.pow.rzeki Biała w km 0+000-0+813 oraz rzek :Biała ureg.w km 5+045-5+550, 11+500-19+540,27+700-29+072, Borownica w km 7+000-7+700, Żytnówka w km 3+150-5+200. Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręczne ze skarp, porost gęsty, twardy, wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - usunięcie przetasowań i zatorów ; ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste; mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy fi - 7,5 cm; wykonanie budowli siatkowo - kamiennych na włókninie, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 2,0x1,0x0,225 m, wykonanie narzutu kamiennego; wykonanie palisady, kołki fi 10-12 cm, g. Część 2 : Konserwacja rzeki Trzebensz w km 14+300-17+030 oraz rzeki Biała Łada w km 49+570-55+370 . Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów , hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, usunięcie przetamowań i zatorów, wykonanie budowli siatkowo - kamiennych na włókninie, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 2,0x1,0x0,225 m, wykonanie narzutu kamiennego; wykonanie palisady, kołki fi 10-12 cm, g. ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, pędów i krzewów do fi 7,5 cm remont przepustu rurowego fi 2x100 cm. Część 3 : Konserwacja rzeki Łukawica w km 19+800-23+000, 29+000-33+500 oraz rurociagu podstawowego AC w km 0+000-5+700 . Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie wykoszonych porostów z dnia cieków, szerokość szerokość dna do 2,0 m, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60%- usunięcie przetamowań i zatorów, ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste, mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy fi - 7,5 cm, naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm , wykonanie budowli siatkowo kamiennych na włókninie, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 2,0x1,0x0,225 m, wykonanie palisady, kołki fi 10-12 cm. Część 4 : Konserwacja rzeki Sanna w km 49+050 - 57+750 oraz rzeki Por w km 43+750-50+450. Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60%- usunięcie przetamowań i zatorów, ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste, mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy fi - 7,5 cm, naprawa opasek z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm , wykonanie budowli siatkowo kamiennych na włókninie, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 2,0x1,0x0,225 m, wykonanie palisady, kołki fi 10-12 cm.

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the county Ryki - 4 tasks.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline August 1, 2016
Winner
CADADIA sp. z o.o., Pieńków 159, 05-152 Czosnów, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Ryki. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 :Konserwacja rzek: Irenka w km 0+000 ÷ 0+820, 1+660 ÷ 5+540, 8+630 ÷ 12+088, Kanał Z w km 0+000 ÷ 2+740,Rów A w km 0+160 ÷ 9+464 oraz remont przepompowni Dęblin-Masów. Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0 ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi·22,5·cm usuwanie zatorów szer. do 2 m odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20·cm, ciek o szerokości dna 1,60·m , rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20·cm, szerokość dna cieku do 1,6·m zabudowa wyrwy, roboty remontowe na przeopompowni . Część 2 : Konserwacja rzek : Kanał Stężycki w km 0+000 ÷ 6+040, 6+580 ÷ 9+886 , Przyrytka w km 11+050 ÷ 18+600 ,Nadwiślanka w km 0+000 ÷ 5+420 . Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi·22,5·cm usuwanie zatorów ; oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20·cm, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5·m warstwa namułu grubosci 0,10·m, zabudowa wyrwy Część 3 : Konserwacja rzek : Zalesianka w km 1+490 ÷ 5+220, 9+260 ÷ 10+665, 13+380 ÷ 13+750, 14+010 ÷ 17+630, Świnka w km 0+000 ÷ 2+350 . Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy / wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5·m warstwa namułu grubosci 0,20·m, ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi·22,5·cm usuwanie zatorów , oczyszczenie z namułu przepustów rurowych . Część 4 : Konserwacja rzek: Swarzyna w km 2+400 ÷ 9+100, Okrzejka w km 50+020 - 64+100. Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi·22,5·cm ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5·m warstwa namułu grubosci 0,20·m, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% usuwanie zatorów zabudowa wyrwy ; wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi·20·cm, Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30·cm,.

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the county Łęczna - 2 jobs

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline July 26, 2016
Winner
P.W. BUDMEL Ryszard Bernacki, Nowy Antonin 1, 21-136 Firlej, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

The contract is to perform basic maintenance works on natural watercourses and water units erected in their troughs the district Łęczna. The detailed scope of work to be done are given in przedmiarach works and in the technical specifications for execution and acceptance of work, annexed hereto. The Employer divided the contract into 2 parts, each part is a separate object of the contract. Part 1: Conservation of rivers: Pig in the km 0 + 000-7 + 800.7 + 800-12 + 500, 12 + 980-32 + 550, Channel A at km 0 + 000-5 + 790. The scope of works to perform include: manual mowing lichens thick hard from the slopes, hacking plants rooted in the bottom, manual felling of rare shrubs and medium density, mechanical fragmentation cut bushes, remove congestion from the river, trees remove logs from the river. Part 2: Maintenance of rivers peony Upper A at km 8 + 930-9 + 520, peony B at km 9 + 000-11 + 430, peony at km 53 + 500-63 + 675 The scope of works to perform include: manual mowing lichens thick with slopes, manual mowing lichens thick at the bottom, manual removal after storm, manually remove blockages, manual demolition there beaver, desilting river excavator in part on mattresses, maintenance of mattresses under the excavator, purification of namułu pipe culverts, rozplantowanie spycharkami earth excavated from the desilting, management rozplantowanego plantunku.

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the district Swidnik - 1 task.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline July 22, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TADEX Tadeusz Mazurkiewicz, Zawadów 76, 21-013 Puchaczów, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

The contract is for the execution of maintenance rivers Dorohucza at km 0 + 000-4 + 600, Młynówka at km 0 + 000-6 + 500, Sierotka at km 1 + 900-2 + ​​2290 2 + 850-8 + 000, in Radomirka km 0 + 000-3 + 380 slopes of km 0 + 000-1 + 960 Bids slopes at km 3 + 100-23 + 800. The scope of works to perform include: -wykoszenie lichens, hand the slopes, -wykoszenie lichens hand from the bottom of rivers, -wygrabianie wykoszonych lichens from the bottom of rivers, -ręczne shear and grubbing bushes -mechaniczne grinding, branches, bushes and shoots, Deleting congestion and przetamowań, -ręczne removal namułu. The detailed scope of work to be done are given in the bill of quantities and in the Specification of the technical execution and acceptance of works annexed hereto ..

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the district Opole Lubelskie - 3zadania.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline August 2, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych i Melioracyjnych Hydro-Mel Jerzy Mielniczek, ul.Nałęczowska 7/3, 24-320 Poniatowa, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 42246400

The contract is to perform basic maintenance works on natural watercourses and water units erected in their troughs the district Opole Lubelskie. The detailed scope of work to be done are given in przedmiarach works and in the technical specifications for execution and acceptance of work, annexed hereto. The Employer divided the contract into 3 parts, each part is a separate object of the contract. Part 1: Maintenance river Jaworzanka at km 0 + 000-8 + 500. The scope of works to perform include: manual mowing lichens from the slopes, shear and grubbing bushes, manual removal namułu gr. layer namułu 0.20 m - locally by. needs hacking at overgrown mirrors up to 60%, purification of silt pipe culverts. removal after storm, removing blockages from watercourses, manual removal namułu. Part 2: Maintenance of the river Karczmianka at km 0 + 000-17 + 200. The scope of works to perform include: manual mowing lichens from the slopes, shear and grubbing bushes removal after storm, removing blockages from watercourses blowdown river rozplantowaniem excavated spycharkami, execution bowels fascines. Part 3: Maintenance of the river Wrzelówka at km 0 + 000 - 14 + 730. The scope of works to perform include: manual mowing lichens from the slopes, shear and grubbing bushes removal after storm of watercourses removal of blockages from watercourses mechanical desilting watercourses 0.2 m layer of management plantunku manual removal namułu, gr. layer namułu 0.10 m - locally by. needs ,.

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential in the county Kraśnik - 5 jobs.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline August 2, 2016
Winner
Firmę MELBUD Marcin Mazurek, Chwałowice 104, 37-455 Radomyśl nad Sanem, kraj/woj. podkarpackie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Kraśnik. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 :Konserwacja Kanału Opoka-Borów w km 0+000÷5+180, Kanału C w km 0+000÷0+330 oraz rzeki Tuczyn w km 0+000÷0+890, 8+610÷18+730 oraz 22+264÷23+564 . Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem, mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie koparką jednonaczyniową z wysięgnikiem min. 14 m i hakowarką, ręczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z rozdrobnieniem, usuwanie zatorów, usuwanie urobku dennego. Część 2 : Karasiówka w km 0+000÷2+000, 22+000÷25+200, 25+200÷26+050, 26+050÷29+113, 29+113÷29+200 i 29+200÷32+865 oraz rzeki Jędrzejówka w km 0+000÷3+456 i 4+150÷8+200 . Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem, mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie koparką jednonaczyniową z wysięgnikiem min. 14 m i hakowarką, ręczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z rozdrobnieniem, usuwanie zatorów, usuwanie urobku dennego. Część 3 : Konserwacja Kanału Podlipie w km 0+000-2+332, rzeki Wyżnica w km 33+100÷36+400, 36+400÷39+724, 39+724÷41+600 i 41+600÷42+200 oraz rzeki Urzędówka w km 6+800÷9+850, 12+635÷13+400, 13+400÷13+950 i 24+050÷24+900. Zakres robót do wykonania obejmuje : mechaniczne koszenie skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich z rozdrobnieniem, chemiczne odchwaszczanie umocnień siatkowo-kamienych, zebranie zanieczyszczeń komunalnych, wywiezienie wykoszonych porostów. usuwanie zatorów i wiatrołomów, usuwanie urobku dennego. Część 4 : Roboty wynikający z zaleceń kontroli okresowej rocznej na przepompowniach Opoka i Popów. Zakres robót do wykonania obejmuje : zabezpieczenie dachu obróbką blacharską i papą asfaltową, wymiana miski ustępowej ze spłuczką na sedes typu compact, malowanie tynków wewnętrznych, wykonanie schodów z placu manewrowego na pomost roboczy, czyszczenie i malowanie konstrukcji metalowych, wymiana i przedłużenie ogrodzeń zabezpieczających. poprawienie ułożenia kostki przy wejściu do budynku, wymiana klosza lampy oświetleniowej na placu manewrowym, wymiana nawierzchni z kostki na płytki ceramiczne. Część 5 :Konserwacja Kanału Świeciechów w km 0+200÷6+030 oraz roboty wynikające z zaleceń kontroli okresowej rocznej na wałach przeciwpowodziowych. - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z rozdrobnieniem, - hakowanie roślin korzeniących się w dnie, - usuwanie zatorów i wiatrołomów, - usuwanie urobku dennego, - oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, - wykonanie szlabanów na przejazdach wałowych w km 0+080, 0+960 i 1+070..

Lublin: Execution of maintenance work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the district Włodawa - 6 parts

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published July 22, 2016  -  Deadline October 31, 2016
cpvs
90721800, 45246400

The contract is to perform basic maintenance works on natural watercourses and water units erected in their troughs the district Włodawa. The detailed scope of work to be done are given in przedmiarach works and in the technical specifications for execution and acceptance of work, annexed hereto. The Employer divided the contract into 6 parts, each part is a separate object of the contract. : Part I - Maintenance river Włodawka at km 0 + 000-6 + 780 7 + 280-31 + 500- by manual cutting, the lichens from the slopes and bottom of the watercourse with wygrabieniem wykoszonych lichens, manual cutting bushes medium density occurring locally on the whole the length of the river, mechanical desilting watercourse weir at km 28 + 050 the width. bottoms to 3,2m layer of 10cm with rozplantowaniem mined ore - sided arrangement, addition of soil within the weir with compaction using hand-held tampers, sown grass mix, strengthening slope slabs reinforced concrete slope on the right ponurze, cleaning and painting of solid wall construction: bolts and metal weir, renewal and stabilization of the watermark from the top of the water, mechanical desilting river bottom backhoe odmularką the width. 2,0m bottom layer of 20cm in km 29+ + 000-31 500 with rozplantowaniem ore-sided arrangement. Maintenance river Ulinówki at km 0 + 000-0 + 970 1 + 620-3 + 650 4 + 160-11 + 520 - by manual cutting, the lichens from the slopes and bottom of the watercourse with wygrabieniem wykoszonych lichens, manual cutting bushes medium density occur locally along the entire length of the river, manual dismantling and removal of przetamowań and congestion of the branches, drągowiny and old vegetation at km 0 + 100 0 + 750 + 4 100 750 6 + 9 + 450.

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential in the county Lubartów - 4 jobs

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline July 26, 2016
Winner
P.W. BUDMEL Ryszard Bernacki, Nowy Antonin 1, 21-136 Firlej, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Lubartów. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 :Konserwacja wałodrogi w km 0+000-3+200 oraz rzek:Parysówka w km 0+000-17+730 i Ciek Przerwa w km 0+000-10+240. Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, hakowanie roślin korzeniących się w dnie , ręczna ścinanie krzaków rzadkich, gęstych i średniej gęstości, mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków, usunięcie zatorów i powalonych drzew z koryta rzeki, usunięcie tam bobrowych z dna rzeki, odmulenie dna rzeki koparko - odmularką, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, rozplantowanie spycharkami ziemi po odmuleniu, zbierani kołków faszynowych i pozostałości kiszki faszynowej z wywiezieniem, zagospodarowanie plantunku z obsiewem trawa. Część 2 : Konserwacja Cieku A Ostrów Lubelski w km 0+000-2+370, Cieku F w km 0+000-7+000, Doprowadzalnika C Krasne w km 0+000-3+850 Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp, ręczna ścinanie krzaków rzadkich, mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków, hakowanie roślin korzeniących się w dnie, ręczne usuniecie namułu z korytek żelbetowych , oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich, Część 3 : Konserwacja rzeki Bobrówka w km 4+000-23+100 i Cieku Bobryk w km 0+850-5+300 Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, hakowanie roślin korzeniących się w dnie, ręczna ścinanie krzaków rzadkich, mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków, odmulenie rzeki warstwą 30 cm, oczyszczenie z namuły przepustów rurowych, rozplanowanie ziemi wydobytej z odmulenia, zagospodarowanie plantunku, usuniecie zatorów i kłód drzew z koryta rzeki . Część 4 : Konserwacja rzek : Syroczanka F w km 0+000-11+530, Syroczanka w km 8+510-17+860, A Gołąb w km 0+000-10+519. Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie, ręczne ścinanie rzadkich krzaków, mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków, usuwanie zatorów z koryta rzeki.

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the district Lukow - 5 jobs.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline August 2, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMEL Ryszard Bernacki, Nowy Antonin 1, 21-136 Firlej, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Łuków. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 :Konserwacja rzeki Wilga w km 53+600-69+210 i rzeki Struga Cisownik w km 0+000- 5+830. Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrabnianie gałęzie, krzewy pędy, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy bez wygrabienia, odmulenie koparką podsiębiernymi na podwoziu gąsienicowym cieku, wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki podsiębierne, rozplantowanie spycharką urobku po mechanicznym odmuleniu dna, zagospodarowanie plantunku po uprzednim odmuleniu dna. wydobycie z cieku porostu roślin korzeniących się w dnie, hakowanie przy zarośnięciu lustra wody powyżej 60% Część 2 : Konserwacja rzeki Bystrzyca Mała w km 5+850-14+300. Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków samosiewki drzew i krzewów poniżej 10 lat i poszycia km 5+850 ÷14+300; km 25+310 ÷ 42+680; mechaniczne rozdrabnianie - gałęzie, krzewy, pędy ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy bez wygrabienia km 5+850 ÷14+300, km 25+310 ÷ 42+680; mechaniczne odmulenie dna wykonane koparkami podsiębiernymi km 35+560 ÷ 40+890, km 40+890 ÷ 42+680;km 5+850 ÷ 14+300, km 30+800 ÷ 32+580, km 32+580 ÷ 35+560; Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki podsiębierne km 5+850 ÷ 14+300, km 30+800 ÷ 32+580, km 32+580 ÷ 35+560; Mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna; zagospodarowanie terenu. Część 3 : Konserwacja rzeki Bystrzyca Duża w km 37+840 ÷40+385; km 40+785 ÷ 44+350; km 48+500 ÷ 60+000, rzeki Świder Południowy w km 0+000 ÷1+600, 4+660 ÷15+154 Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia mechaniczne rozdrabnianie gałęzie, krzewy pędy ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy bez wygrabienia odmulenie koparką podsiębiernymi na podwoziu gąsienicowym cieku, wykonanie i konserwacja materaców drewnianych na koparki podsiębierne, rozplantowanie spycharką urobku po mechanicznym odmuleniu dna , zagospodarowanie plantunku po uprzednim odmuleniu dna. Część 4 : Konserwacja rzeki Czarna km 12+000 ÷ 16+520; km 16+920 ÷ 18+700, rzeki Grabówka km 0+000 ÷ 3+230; km 7+620 ÷ 10+700 , Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrabnianie gałęzie, krzewy, pędy, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy bez wygrabienia, odmulenie koparką podsiębiernymi na podwoziu gąsienicowym cieku, wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki, przedsiębierne rozplantowanie spycharką urobku po mechanicznym odmuleniu dna , zagospodarowanie plantunku po uprzednim odmuleniu dna. Część 5 : Konserwacja rzeki Krzna Południowa km 38+080 ÷ 44+170 i rzeki Kanał Maciejowicki km 8+400 ÷ 13+690. Zakres robót do wykonania obejmuje : ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków samosiejki drzew i krzewów, mechaniczne rozdrabnianie gałęzie, krzewy pędy, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy bez wygrabienia, odmulenie koparką podsiębiernymi na podwoziu gąsienicowym cieku, ręczne usuwanie namułu z cieków, rozplantowanie spycharką urobku po mechanicznym odmuleniu dna , zagospodarowanie plantunku po uprzednim odmuleniu dna..

Lublin: maintenance and repair work in the waters essential for the regulation of water for agriculture and land reclamation equipment essential for the district Pulawy - 4 jobs

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published August 4, 2016  -  Deadline July 26, 2016
Winner
złożoną przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Opolu Lubelskie, ul.Przemysłowa 31, 23-300 Opole Lubelskie, kraj/woj. lubelskie.
cpvs
90721800, 45246400

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Puławy. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 :Konserwacja rzek :Bielkowa w km 0+000-9+800, Bylina w km 0+000-13+350,Duży Piotr w km 0+000-0+570, 1+900-21+350. Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręczne ze skarp i dna cieków,porost gęsty, twardy, wygrabienie wykoszonych porostów ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste; mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy fi - 7,5 cm; usuwanie zatorów, odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 30 cm, uprawa plantunku wraz z obsiewem mieszanką traw. Część 2 : Konserwacja rzeki Kurówka w km 10+030-49+740 . Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, ręczne ścinanie krzaków i poszycia średniej gęstości, mechaniczne rozdrobnienie gałęzie, konary i pędy - krzaki i zagajniki po ścince, usuwanie zatorów z gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, wydobywanie wiatrołomów drzew z koryta rzeki, wydobycie zanieczyszczeń komunalnych z koryta rzeki wraz z transportem na składowisko odpadów komunalnych, wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, zabudowa wyrwy, Część 3 : Konserwacja rzeki Plewka w km 0+000-7+180 . Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy, krzaki i zagajniki średniej gęstości, usuwanie zatorów z gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonane koparkami przedsiębiernymi na odkład, wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonane koparkami przedsiębiernymi na odkład-praca na materacach drewnianych, wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki, rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, uprawa plantunku wraz z obsiewem mieszanką traw. Część 4 : Konserwacja rzeki Rabik w km 0+000-18+040. Zakres robót do wykonania obejmuje : wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, odmulenie cieków koparko-odmularką,głębokość odmulenia 0,3 m, szer. dna do 1,60 m, usuwanie roślin korzeniących się, powierzchnia do 60%- hakowanie, ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy, krzaki i zagajniki rzadkie, usuwanie zatorów z gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z odmulenia, uprawa plantunku wraz z obsiewem mieszanką traw, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,0 m, zamulenie do 1/3.

Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation

Gmina Lublin | Published January 13, 2015
cpvs
16100000, 16700000, 16160000

Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

Checking and testing apparatus

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie | Published June 1, 2016
Winner
Jarosław Piekarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „BLUE COM Jarosław Piekarz”
cpvs
38500000, 38400000, 38410000, 30213000, 30213100, 48000000

The contract is for the delivery and execution chambers for measuring gas exchange from agricultural crops with equipment to the Institute of Agrophysics in Lublin as part of a project funded by NCBiR under the Biostrateg I "Support for agriculture low carbon - able to adapt to climate change now and in the long years 2030 and 2050 "(task 3) (acronym LCAgri, no umowyBIOSTRATEG1 / 271322/3 / NCBR / 2015).

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie | Published November 4, 2015
Winner
„E-Test” Spółka z o.o.
cpvs
38000000

The contract is to supply a set of 4 field instruments for measuring humidity (TDR) to the Institute of Agrophysics. B. Dobrzańskiego Polish Academy of Sciences in Lublin in a project funded by NCBiR under the Biostrateg and "Support for low carbon agriculture - able to adapt to climate change now and in the long years of 2030 and 2050" (Task 3) (acronym LCAgri, no agreement BIOSTRATEG1 / 271322/3 / NRDC / 2015) - A detailed description of the contract constitutes Appendix 2 hereto - Description of the order.

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie | Published August 1, 2015  -  Deadline September 10, 2015
cpvs
38000000

The contract is for delivery of a set of four field instruments for measuring humidity (TDR) to the Institute of Agrophysics. B. Dobrzańskiego Polish Academy of Sciences in Lublin in a project funded by NCBiR under the Biostrateg and "Support for low carbon agriculture - able to adapt to climate change now and in the long years of 2030 and 2050" (Task 3) (acronym LCAgri, no agreement BIOSTRATEG1 / 271322/3 / NRDC / 2015) - A detailed description of the order is attached as Appendix 2 to the TOR - A detailed description of the order.

Checking and testing apparatus

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie | Published July 6, 2016
Winner
„ALCHEM GRUPA” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
cpvs
38500000, 38434000, 30213000, 30213100, 48000000

The contract is for the supply of equipment to the Institute Agrophysics

them. B. Dobrzańskiego Polish Academy of Sciences in Lublin, in the framework of a project funded by NCBiR

under the Biostrateg I "Support for low carbon agriculture - able to adapt

climate change now and in the long years of 2030 and 2050 "(Task 3) (acronym LCAgri, no agreement

BIOSTRATEG1 / 271322/3 / NCBR / 2015) The scope of the order includes the supply of equipment to the Institute

Agrophysics. B. Dobrzańskiego Polish Academy of Sciences in Lublin, ie .:

Part I - Instrument for measurement of geo-reference with the equipment (1 pc.)

Part II - The measurement of exposure to the sun in the crowns of plants to measure PAR (Photosynthetic Active

Radiation) and index LAI - with the radio module (1 pc.).