Call +44 800 9755 164

Public tenders for agriculture in Sofia Bulgaria

Find all Agriculture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for agriculture. Make a new search!

Supply of tires for cars, trucks, buses and agricultural machinery

Национална служба за охрана /НСО/ | Published February 17, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
34352300

Обявата за събиране на оферти, заедно с нейните приложения е публикувана на профила на купувача: http://www.nso.bg/obyavi-po-glava26-zop_display.php?id=1. Участниците да представят с офертата си следните документи: а/ данни за лицето, което прави предложението – представяне на участника; б/ техническо предложение; в/ ценово предложение; г/ заверени копия на сертификати/удостоверения/оторизационни писма или други документи, установяващ правата на оторизация/представителство на участника, във връзка с т. 4 раздела Изисквания на възложителя към съдържанието на офертата и към изпълнението на обществената поръчка в приложение № 1 към обявата; д/ декларация за отсъствието на основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; е/ декларация за отсъствието на основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП; ж/ декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/; з/ декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Всички документи в офертата да бъдат подписани и подпечатани от лицето/лицата, които представляват участника или от лице с нотариално заверено пълномощно. Документи, представени под формата на копия, да бъдат заверени от представляващия на всяка страница с надпис „вярно с оригинала", подписани и подпечатани. Срок на валидност на офертите - 30.04.2017 г. Подаване на офертата: в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 43, звено „Координация, административно обслужване и информационно осигуряване на управленската дейност“ (деловодство) на Националната служба за охрана (НСО). Пликът се надписва по следния начин: наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника; предмета на обществената поръчка, за която участникът подава оферта. Офертите трябва да бъдат представени в звено „Координация, административно обслужване и информационно осигуряване на управленската дейност“ на НСО до 17.00 ч. на 24.02.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.02.2017 г. от 10.00 ч. в НСО, гр. София, бул. „Черни връх" № 43, Административна сграда, ет. 4, заседателна зала. НСО предоставя пълен достъп по електронен път до обявата за събиране на оферти и приложенията към нея на интернет адреса на възложителя. Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта. Показатели за оценка на офертата и тяхната относителна тежест: 1. К1 - обща цена в лева на летни автомобилни гуми с размери 185/60 R 14, 205/55 R 16 и 235/55 R 17; 2. К2 е изразена в проценти търговска отстъпка от актуална ценова листа на дребно за гуми за леки автомобили; 3. К3 е изразена в проценти търговска отстъпка от актуална ценова листа на дребно за гуми за камиони, автобуси и селскостопански машини. Всеки от трите показателя се умножава с коефициент на тежест съответно Т1=50, Т2=45 и Т3 = 5. Приложения към обявата, публикувани на профила на купувача: 1.Условия за участие и изисквания. 2.Техническа спецификация на летни и зимни гуми за леки автомобили. 3.Техническа спецификация на гуми за камиони, автобуси и селскостопански машини. 4.Данни за лицето, което прави предложението – представяне на участника /образец/. 5.Техническо предложение /образец/. 6. Ценово предложение /образец/. 7. Декларация за отсъствието на основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /образец/. 8. Декларация за отсъствието на основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /образец/. 9. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП /образец/.10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП /образец/.

Pharmaceutical products

„Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново“ ЕАД | Published February 3, 2017
cpvs
33600000, 33140000, 33696500, 09310000, 50000000, 55523000, 33141100, 33698100, 50400000, 50710000

Regular supplies of medicines based on written requests by individual nomenclatures for a period of 12 months with an option for extension.

The subject of delivery is included in the centralized procurement. In the case of a contract as a result of centralized procurement, the contracting authority will carry out a procedure with such an object.

Regular supplies of medicines.

Periodic deliveries of medical supplies and dressings based on written requests within 12 months, with an option for extension.

Periodic deliveries of medical supplies after requests.

Regular supplies of bandages, upon request.

Periodic supply of laboratory reagents and consumables based on written requests within 12 months, with an option for extension.

Periodic supply of laboratory reagents and consumables for clinical laboratory upon request.

Periodic supply of laboratory reagents and consumables for microbiological laboratory upon request.

Periodic supply of laboratory reagents and consumables for seminologichna laboratory upon request.

Periodic supply of laboratory reagents and consumables for pathological laboratory upon request.

Regular supply of electricity.

Regular supplies of elekroenergiya.

Warranty maintenance and medical instruments The agriculture equipment, including spare. parts.

Subscription maintenance of medical equipment for 12 months.

Out-of-maintenance of medical equipment for a period of 12 months to the call.

Subscription service of industrial facilities for a period of 12 months.

Maintenance of industrial facilities - a call.

Preparation of daily deliveries of takeout based on written requests to the hospital for a period of 12 months.

Periodic deliveries of takeout.

  • 1