Call +44 800 9755 164

Public tenders for agriculture in Sofia Bulgaria

Find all Agriculture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for agriculture. Make a new search!

The subject of this contract covers the operational control and management of vehicles, subscription and warranty support to that used by the State Fund "Agriculture" operational control system for cars: Fleet Expert for a period of ten (10) months. The subject of the order includes the following activities: • Provide services for operational control and fleet management of State Fund "Agriculture" to 192 the number of cars; • warranty support 192 the number of available GPS units.

Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ | Published November 29, 2016  -  Deadline December 2, 2016
SFA provides free electronic access to additional information and sample documents for this award, which can be found on the Internet address of the contracting authority: www.dfz.bg, "buyer profile": http://dfz.bg/bg / client-profile / obqvi? YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss% 2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH% 2fahBc3gEuQ6s% 2fYGlciwEa8rIufUgg% 2f3EgBqwgMxOdNfog% 2bh% 2fBBiKdGOTao% 3d The opening of tenders is public and will be held on 05.12.2016 at 11:00 pm. in the building of the State Fund "Agriculture "Headquarters, address: Sofia 1618, bul." Tsar Boris III "№ 136 and may be attended by participants in the contract or their authorized representatives, and representatives of mass media.

"Provision of fixed telephone services for the system of telephone exchanges of the State Fund" Agriculture ""

Държавен фонд Земеделие | Published November 29, 2016  -  Deadline December 20, 2016
The subject of this contract covers the supply of 33 units. ordinary telephone lines (POTS), 48 pcs. ISDN BRI post 12 pcs. ISDN PRI post 1 pc. personal number on the type 0700 and 1. SIP Trunk on objects of the contracting authority transfer aloud and fax service in real time to implement national and international calls, as the network provider and to other mobile and fixed networks for ordinary telephones POTS, ISDN BRI, ISDN PRI and SIP Trunk posts and Personal number.

"Supporting the Executive Agency ,, Certification audit of funds from the European agricultural funds" (EA "SOSEZF") when assessing compliance of internal rules and procedures of RA management and control requirements of the applicable national and European regulatory framework "

Изпълнителна агенция - Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове /ИАСОСЕЗФ/, гр. София | Published November 25, 2016  -  Deadline December 2, 2016
Изисквания за финансови и икономически условия Не се изискват Изисквания за технически способности и квалификация: 1. За последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Идентични или сходни с предмета на поръчката са дейности за анализ и/или оценка на съответствието на процедури и/или правила и/или нормативни актове с изискванията на стратегически документи и/или нормативни актове. Сходен с предмета на поръчката е и договор / проект / дейност за разработване на вътрешни правила и/или правила и/или нормативни актове, с които се детайлизират и/или доразвиват изисквания, заложени в стратегически документи и/или нормативни актове. 2. Изисквания към екипа за изпълнение Изискванията са съобразени със спецификата на поръчката и разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Тъй като основна част от изискванията касаят най-вече екипа от експерти, към Изпълнителя е поставено задължително изискване да изпълнява поръчката с експертите, които е посочил в офертата си, като той няма право да ги променя освен в случаите на непреодолима сила/случаите изрично описани в проекта на договор/ и след изричното съгласие на възложителя. Всеки участник следва да представи като минимум следният екип от експерти: • Ръководител на екипа -1 брой - Образование: – образователна степен: „магистър“ в областта на право или еквивалентно - Общ професионален стаж или опит: най-малко 5 години юридически стаж. - Специфичен опит: участие като ръководител на юридически екип за минимум една дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката, • Трима експерти с юридическо образование Експертите ще оказват цялостна юридическа помощ по време на изпълнението на дейността. - Образование: - образователна степен: „магистър“ в областта на право или еквивалентно - Общ професионален стаж или опит: - най-малко 3 години юридически стаж - Специфичен опит: - опит в изпълнението на минимум 1 дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката. По свое усмотрение всеки участник може да включи и допълнителни експерти. Получаването на офертите е до 02.12.2016г. в в офиса на ИА СОСЕЗФ, бул. „Витоша“ № 15, ет.5, до 17, 30 часа.Разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки на 05.12.2016 в в офиса на ИА СОСЕЗФ, бул. „Витоша“ № 15, ет.5 от 10 часа. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, и показатели, както следва:КОi е комплексната оценка на i-ия участник, където КОi = ПОК + ПОЦ, Максималната стойност на КОi е 100 точки. ПОК е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата с тежест 80 на сто при следните показатели: P1 - Интегрирана система за управление и контрол на качеството и за текуща комуникация с екипа на Възложителя – 50 P2 – Цялостен подход за извършване на оценка – 50 Показател оценка за цена (ПОЦ)– Предложена крайна цена за изпълнение на поръчката, без ДДС – тежест 20 на сто
  • 1